Technologie, lidskost, právo.

Cíle studijního programu

Studium práva ICT dává studentům možnost komplexně pochopit regulatorní souvislosti vývoje a praktického nasazení pokročilých informačních a komunikačních technologií. Vedle toho mají studenti možnost získat v rámci studia unikátní metodologické instrumentárium k práci s právem jako s informačním systémem (tj. se systémem formálních jevových znaků, jehož cílem je organizovat společnost). Studium tedy vede k důkladnému poznání základních konstrukčních prvků i aplikační vrstvy regulatorních fenoménů souvisejících s informačními a komunikačními technologiemi (např. informačního soukromí, kybernetické bezpečnosti aj.) a současně dává možnost nekonformního náhledu na právo metodou tzv. virtualizace. Systematická skladba profilových předmětů v kombinaci s povinnými publikačními výstupy a praktickými kolokvii připraví studenty na praktické řešení vysoce obtížných interpretačních či legislativních otázek regulace ICT a současně jim poskytne nástroje a intelektuální motivaci ke kreativnímu uplatnění informačně-právní metodologie při řešení standardních právních situací.

Studijní plány

Přijímací řízení
PrF: Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)
Termín podání do půlnoci 15. 5. 2024

Studium

 • Cíle

  Studium práva ICT dává studentům možnost komplexně pochopit regulatorní souvislosti vývoje a praktického nasazení pokročilých informačních a komunikačních technologií. Vedle toho mají studenti možnost získat v rámci studia unikátní metodologické instrumentárium k práci s právem jako s informačním systémem (tj. se systémem formálních jevových znaků, jehož cílem je organizovat společnost). Studium tedy vede k důkladnému poznání základních konstrukčních prvků i aplikační vrstvy regulatorních fenoménů souvisejících s informačními a komunikačními technologiemi (např. informačního soukromí, kybernetické bezpečnosti aj.) a současně dává možnost nekonformního náhledu na právo metodou tzv. virtualizace. Systematická skladba profilových předmětů v kombinaci s povinnými publikačními výstupy a praktickými kolokvii připraví studenty na praktické řešení vysoce obtížných interpretačních či legislativních otázek regulace ICT a současně jim poskytne nástroje a intelektuální motivaci ke kreativnímu uplatnění informačně-právní metodologie při řešení standardních právních situací.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • chápat právo jako informační systém
  • kreativně používat v právu metodu virtualizace
  • samostatně řešit vysoce obtížné legislativní a interpretační problémy práva ICT
  • chápat a rozvíjet podstatu regulatorních fenoménů práva ICT
  • před tuzemskou a zahraniční odbornou veřejností úspěšně formulovat a argumentovat komplexní interpretační závěry ohledně regulatorních fenoménů práva ICT
 • Uplatnění absolventa

  Absolvent programu je připraven k práci s regulatorními fenomény ICT na vyšší úrovni seniority v soukromé právní službě (advokacii, podnikové praxi apod.) nebo veřejné službě (justice, státní zastupitelství apod.) Absolvent je rovněž schopen samostatné vědecké práce v oboru práva ICT na střední úrovni seniority a samostatné účasti v mezinárodních vědeckých projektech a projektech smluvního výzkumu.

 • Praxe

  Praxe není povinnou součástí studia. V rámci studia pouze probíhají nepravidelná praktická kolokvia za účasti praktikujících profesionálů (soudců, advokátů apod.)

 • Standardy kvalifikačních prací

  Disertační práce je původním vědeckým dílem obsahujícím výsledky výzkumu provedeného na základě schváleného studijního plánu. Z obsahového hlediska musí text prokazovat vysokou úroveň zvládnutí předmětného zadání včetně jeho teoretických a metodologických souvislostí. Text musí dále prokazovat schopnost doktoranda pracovat s relevantní tuzemskou a zahraniční odbornou literaturou a samostatně formulovat a argumentovat komplexní odborné názory. K tomu, aby byl text způsobilý obhajoby, je třeba, aby byl vcelku nebo po částech standardním způsobem publikován.

  Standardní rozsah práce je 150 - 300 normostran včetně titulní strany, českého a anglického abstraktu, obsahu a seznamu zdrojů. Podrobné podmínky pro formát a úpravu disertačních prací stanoví formou interního předpisu děkan fakulty a oborová rada.

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolvent tohoto studiního programu získá v oboru práva ICT nejvyšší formu odborné kvalifikace. Z tohoto důvodu již na tento studjní program žádné další studijní programy nenavazují.

Základní údaje

Zkratka
ICT_
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

4
odhadovaný počet přijatých
10
počet aktivních studentů

Právnická fakulta
Program zajišťuje