Právo a spravedlnost.

Představení studijního programu

Chcete se stát soudcem, advokátem nebo třeba notářem? V tomto studijním programu získáte potřebné znalosti a dovednosti nejen pro výkon těchto pozic, ale i celé řady dalších.

Jedná se o jediný studijní program, který je koncipován tak, aby poskytoval vzdělání, které je zvláštními zákony vyžadováno pro výkon funkce soudce, státního zástupce, exekutora, činnosti notáře, advokáta a rozhodce. Dosažené vzdělání samozřejmě vytváří prostor i pro působení v oblasti veřejné správy, evropských institucí, vládních i nevládních organizací nebo v soukromém sektoru či akademické sféře.

Program vás naučí základy právní nauky. Získáte také znalosti všech vnitrostátních právních odvětví, evropského a mezinárodního práva či souvisejících neprávních vědních disciplín. Zároveň se zvládnete orientovat v mezioborových vazbách a historických souvislostech.

Budete umět pracovat s právními texty a soudními rozhodnutími, naučíte se formulovat vlastní závěry i stanoviska a obhájit je. Během studia se v rámci praxí podíváte, jak to funguje např. u soudu nebo v advokátní kanceláři. Čekají na vás zajímavé semináře s celou řadou zahraničních odborníků i množství povinně volitelných předmětů, které si můžete zapsat dle svého zájmu. Svůj rozvrh si můžete sestavit tak, aby vám co nejvíce vyhovoval. Určitě vás zaujme i široká nabídka zahraničních studijních pobytů a stáží.

Jako absolvent budete znát základní právní disciplíny a většinu souvisejících oblastí, včetně jejich vzájemné provázanosti. Zvládnete vyhledat, utřídit, analyzovat a interpretovat texty zákonů a soudních rozhodnutí. Naučíte se věcně argumentovat ve prospěch daného řešení právní situace.

Během studia se můžete stát členy řady právních spolků, z nichž největší je ELSA. Jako student získáte přístup i do celé řady právnických databází a můžete studovat v jedné z nejlépe vybavených knihoven.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

 • Baví vás vyhledávat informace, diskutovat, argumentovat, pracovat s lidmi?

 • Láká vás podílet se na řešení problémů ve společnosti nebo třeba měnit zákony?

 • Chcete získat univerzální vzdělání se širokým potenciálem uplatnění?

Pokud ano, těšíme se na vás!

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2024/2025
Termín podání do půlnoci 29. 2. 2024

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu
  Test studijních předpokladů: nově máte možnost (ale nikoli povinnost) absolvovat dva pokusy TSP. Můžete si tedy zvolit až 2 termíny, jeden v každém časovém bloku. Započítán bude pokus s lepším celkovým dosaženým výsledkem. 1. blok: 1. prosince 2023 – 14. února 2024, 2. blok: 15. února 2024 – 21. dubna 2024. Pro magisterský studijní program Právo a právní věda mají dílčí percentily z jednotlivých dimenzí TSP ve výsledném váženém průměru následující váhy: 1. Numericko-analytické myšlení: 40 % 2. Uvažování v anglickém jazyce: 20 % 3. Kritické myšlení: 40 %

  Podrobné informace o Testu studijních předpokladů (TSP) jsou na internetové adrese: http://www.muni.cz/tsp

 • Doporučená literatura ke zkouškám v tomto studijním programu
  Není doporučena žádná speciální přípravná literatura. Základní statistické charakteristiky najdete na stránce http://www.muni.cz/tsp/. Centrum dalšího vzdělávání PrF nabízí zájemcům o studium Přípravný kurz k přijímačkám 2024. Bližší informace najdete na http://kurzy.law.muni.cz/content/cs/kurzy-pro-verejnost/vse/pripravne-kurzy/

Studium

 • Cíle

  Základním cílem studijního programu Právo a právní věda je poskytnout pro-střednictvím koncepčně vyladěného studia myšlenkově teoretický a metodologický základ právní nauky, znalosti všech vnitrostátních právních odvětví, evropského a mezinárodního práva, jakož i souvisejících neprávních vědních disciplín, mezioborových vazeb a historických souvislostí.

  Studium dále klade důraz na důkladné zvládnutí požadavků na aplikaci pozitivního práva v rámci tzv. dovednostní složky výuky, která je součástí metodiky povinných a převážné většiny povinně volitelných předmětů. Nezpochybnitelným cíle je v této souvislosti povinná odborná praxe studentů.

  Dalším z cílů studia je poskytnout studentům příležitost pro získání dostatečné odborné jazykové vybavenosti prostřednictvím předmětů zaměřených na výuku odborného jazyka a odborných právních předmětů vyučovaných v cizím jazyce.

  Nedílnou součástí studia je také zaměření na rozvoj rétoriky, schopnosti tvorby psaného odborného textu a na výrazné posílení pozornosti věnované otázkám právní etiky.

  Fakulta cíleně podporuje mezinárodní mobility studentů, které významně prohlubují jejich odborné a jazykové znalosti a dovednosti a přispívají k jejich orientaci v mezinárodním prostředí.

  Magisterský studijní program Právo a právní věda, je koncipován tak, aby poskytoval vzdělání, které je zvláštními zákony vyžadováno pro výkon funkce soudce, státního zástupce, exekutora, jakož i  činnosti notáře, advokáta a rozhodce. Struktura vyučovaných předmětů samozřejmě vytváří prostor i pro působení absolventů v oblasti veřejné správy, evropských institucí, vládních i nevládních organizací a také v soukromém sektoru a v akademické sféře.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • porozumět teorii práva, metodologii právní vědy a právní regulace
  • porozumět systémovým vazbám mezi jednotlivými právními odvětvími a mezi systémy práva (právo vnitrostátní, právo Evropské unie a mezinárodní právo)
  • formulovat normativní a právní texty, používat právní terminologii a právní argumentaci
  • opatřovat a hodnotit podklady pro rozhodnutí a jiné úkony, využívat vědecké a odborné prameny a informační právní systémy a pracovat s nimi
  • aplikovat získané vědomosti na řešení praktických případů
  • týmové práce, jazykové a sociální komunikace na národní a mezinárodní úrovni
  • působit nejen v právní praxi, ale i v širší společenské praxi
 • Uplatnění absolventa

  Studium vás připraví především na výkon pozice soudce, státního zástupce, exekutora, činnost notáře, advokáta nebo rozhodce. Příležitosti vás však čekají i v jiných oblastech. Můžete pracovat u evropských institucí, vládních i nevládních organizací, v soukromém sektoru, nebo ve veřejné správě – například jako právníci na ministerstvech nebo jiných správních orgánech.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Během studia absolvujete odbornou praxi v rozsahu nejméně 40 dnů. Budete si moci vyzkoušet práci v jednotlivých právních oblastech dle svého výběru – např. u soudu, v advokátní kanceláři, u notáře, ale taktéž na ministerstvu nebo u finančního úřadu. S výběrem a zařízením praxe vám fakulta pomůže.

  V rámci povinně volitelných předmětů se také můžete zapojit do celé řady právních klinik, kde si osvojíte především praktické dovednosti a kde za pomoci odborníků z praxe budete řešit i skutečné případy. Bude na vás čekat i daleko více předmětů zaměřených na praktické dovednosti, které jsou vyučovány odborníky z praxe.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Studenti si témata diplomových prací zadávají na jednotlivých katedrách elektronicky v systému IS MUNI. Mohou si vybírat z témat nabídnutých katedrou nebo si mohou zadat (navrhnout) téma vlastní, které zpravidla reflektuje odborný zájem studenta. Témata diplomových prací jsou volena tak, aby student za pomoci vedoucího práce a s využitím odborných literárních pramenů, právní úpravy, judikatury, popř. statistických údajů či poznatků získaných z praxe prokázal schopnost formulovat ucelený odborný text, analyzovat stávající stav úrovně řešení vybraného právního problému, charakterizovat pozitiva i negativa právní úpravy vybraného institutu a navrhnul odpovídající, argumentačně podpořené řešení.

  Bližší požadavky na obsah, rozsah a formu diplomových prací viz Směrnice děkana č. 7/2012 o studiu v bakalářských a magisterských studijních programech (zejména čl. 16 -19) https://is.muni.cz/do/law/ud/predp/smer/S-07-2012.pdf

 • Návaznost na další studijní programy

  Studijní program je realizován jako pětiletý a nemá navazující magisterské studium.

Základní údaje

Zkratka
PR_
Typ
magisterský
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Titul v rigorózním řízení
JUDr.
Doba studia
5 roků
Vyučovací jazyk
čeština čeština

575
odhadovaný počet přijatých
2272
počet aktivních studentů
16
počet závěrečných prací

Právnická fakulta
Program zajišťuje