Příroda skrze kulturu.

Představení studijního programu

Chcete být antropologem? Vydejte se s námi na cestu za poznáním lidské přirozenosti.

Čeká vás intenzivní studium, které sahá od detailní stavby a funkcí lidského organismu až po vývoj lidských kultur od prehistorie po současnost.

Zaměříte se na původ a příčiny rozmanitosti tělesných, společenských a kulturních vlastností člověka. Spolu s tím budete postupně odkrývat, jakými prostředky se člověk přizpůsobuje změnám podmínek prostředí a jak jej naopak sám mění.

Pochopíte, jak vznikaly a k čemu jsou dobré rozdíly mezi lidmi a jaká přinášejí rizika. Poznáte povahu lidského druhu v nejpodstatnějších oblastech života, jako je strategie přežití, sexualita a reprodukce, uspořádání společnosti, technologie, umění a vztah ke smrti.

Ve cvičeních se naučíte získávat informace jak dotazováním a měřením živých lidí, tak i studiem lidských koster z archeologických výzkumů a forenzních situací. To vše s pomocí nejmodernějších digitálních metod jako jsou 3D skenery nebo virtuální realita, kterými je vybavena naše Laboratoř Morfologie a Forenzní Antropologie.

Už v průběhu studia se budete moci zapojit do aktuálně probíhajících výzkumných projektů Ústavu antropologie, zkoumajících například vývoj a růst dětí nebo vliv, jaký měly životní podmínky středověku na kostru tehdejších lidí.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

 • Jste všestranně nadaní, máte různorodé zájmy, široký přehled a nechcete se omezovat jen na biologii nebo jen na společenské vědy?

 • Jste odhodlaní k intenzivnímu studiu?

 • Máte silnou vnitřní motivaci k hledání podstaty člověka nebo k praktickému a tvůrčímu využití svých znalostí, třeba na kriminalistických pracovištích?

 • Líbí se vám spojení teoretického uvažování nad texty s manuální prací v laboratoři a dobrodružnými výzkumy v terénu?

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Antropologie je integrální vědou o člověku, zaměřenou na studium lidského druhu od jeho počátků až do současnosti. Na rozdíl od speciálních vědních oborů zabývajících se detailně dílčími oblastmi lidského života, antropologie se zaměřuje především na běžně pomíjené souvislosti mezi biologickými, sociálními a kulturními stránkami lidské přirozenosti. Právě v bio-socio-kulturních interakcích spatřuje antropologie jádro jedinečné lidské evoluce, podstatu zásadních dějinných zvratů i šance na přežití našeho druhu v budoucnu. Studuje původ a mechanismy vzniku rozmanitosti lidských biologických, společenských a kulturních forem a jejich vztahy v procesu přizpůsobování člověka měnícím se podmínkám prostředí. Posláním studia oboru Antropologie je příprava vysokoškolsky kvalifikovaných odborníků v oblasti takto koncipované integrální antropologie.

  Studium je vhodné pro nadané studenty s vnitřní motivací k hledání podstaty člověka, širokým rozhledem, všestrannými schopnostmi a odhodláním k intenzivnímu studiu. Během tříletého bakalářského studia jsou studenti vzděláváni v hlavních antropologických koncepcích, seznámí se detailně se stavbou a funkcemi lidského těla a získají přehled sociokulturního vývoje lidstva od pravěku po novověk. Současně si osvojí standardní antropologickou metodiku v oblasti biologické antropologie a archeologie a základní postupy zpracování a prezentace výsledků. Vzhledem k tomu, že je antropologie z podstaty globální obor a chceme studenty seznámit také se základy anglické terminologie, některé přednášky vybraných předmětů probíhají v angličtině. Důležitou součástí studia je odborná praxe, která umožňuje studentům získat zkušenosti s reálnou pracovní náplní u potenciálních zaměstnavatelů. Znalosti i praktické dovednosti nakonec uplatní při řešení bakalářské práce.

  Studium má absolventům umožnit zorientovat se v antropologické tématice, získat rozsáhlé systematické znalosti o lidské biologii, společnosti a kultuře a naučit se je aplikovat při řešení antropologických úkolů. Znalosti teoretických i metodických předmětů bakalářského studia představují základ pro studium navazujícího magisterského programu Antropologie.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • rozlišit základní oblasti antropologie a definovat jejich silné a slabé stránky, zejména zhodnotit význam bio-socio-kulturních interakcí z hlediska vlastností lidského druhu;
  • popsat detailně biologii lidského těla, makroskopickou anatomii i histologickou stavbu, funkce orgánů a orgánových soustav, jejich vzájemné souvislosti a základní principy dědičnosti;
  • definovat hlavní fáze prehistorie a historického vývoje člověka a lidské kultury (celosvětově i na našem území) a vysvětlit hlavní trendy vývoje člověka a lidské kultury od paleolitu do dneška;
  • aplikovat základní metody biologické antropologie v oblasti hodnocení tělesné stavby a funkcí živého člověka;
  • aplikovat základní metody kosterní antropologie při odhadu vlastností člověka (pohlaví, dožitý věk, výška postavy, etnická afinita) na základě kosterních pozůstatků z archeologických nálezů;
  • provádět praktickou činnost antropologa při terénním archeologickém výzkumu pohřebišť, konkrétně odkrývání, dokumentaci a vyzvedávání kosterních pozůstatků člověka;
  • navrhnout a uskutečnit menší metodologicky korektní antropologický výzkum, statisticky zhodnotit výsledky a interpretovat je v kontextu aplikované antropologické teorie.
 • Uplatnění absolventa

  Jako antropolog můžete budoucím zaměstnavatelům nabídnout rozsáhlé znalosti stavby lidského těla, široký sociokulturní přehled a zkušenosti při hodnocení výzkumných dat. Jste seznámeni se širokou škálou situací a připraveni na neobvyklé úkoly, které vyžadují hledání nových způsobů řešení.

  Pokud nebudete pokračovat v navazujícím magisterském studiu, můžete se uplatnit jako odborní pracovníci vzdělaní v humánní anatomii, biologii člověka a antropologii. Vašimi potenciálními zaměstnavateli proto mohou být instituce zaměřené biologicky, biomedicínsky a forenzně, dále pak muzea a archeologická pracoviště.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  V průběhu studia absolvujete praxi v délce šesti týdnů, jejíž část bude probíhat v terénu na archeologických výzkumech kostrových pohřebišť. Zde si prakticky procvičíte vyhledávání, odkrývání a preparaci hrobů, terénní dokumentaci a odběry vzorků pro celou řadu specializovaných analýz.

  Jako další část praxe můžete zvolit laboratorní zpracování nalezených skeletů nebo práci v muzeích, kriminalistických laboratořích nebo na pracovištích zaměřených na výzkum tělesných rozměrů a funkcí živých lidí.

  Praxe vám tak umožní získat zkušenosti s reálnou pracovní náplní u potenciálních zaměstnavatelů, jako je například Archeologický ústav Akademie věd ČR, Ústav archeologické památkové péče Brno a Policie ČR.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Bakalářská práce z antropologie v rozsahu minimálně 30 stran textu je vypracována na téma, které schvaluje ředitel Ústavu antropologie a student si je zapisuje zpravidla průběhu 4. semestru studia. Formální pravidla pro vypracování bakalářských prací se řídí Opatřením děkana č. 5/2014 (http://www.sci.muni.cz/NW/predpisy/od/OD-2014-05.pdf). Vedoucím práce je obvykle akademický pracovník ústavu, konzultanty bývají odborníci z univerzit, muzeí a ústavů AV ČR. Práce může mít povahu odborné rešerše zadaného tématu nebo zpracování vlastního empirického výzkumu. Teoretická část práce prokazuje korektní práci s odbornou literaturou, zejména schopnost vyhledávat, zpracovat a interpretovat údaje k tématu řešenému v bakalářské práci. Praktická část má ukázat zvládnutí základních antropologických metod empirického výzkumu při řešení zadaného úkolu. Obhajoba bakalářské práce probíhá na konci 6. semestru při rozpravě studenta s odbornou komisí, během níž uchazeč přednese teze své práce, seznámí komisi s řešeným tématem a hlavními výsledky práce. Odborná komise prověřuje schopnost studenta navrhnout a uskutečnit řešení zadaného úkolu, zhodnotit výsledky, interpretovat je, srozumitelně je prezentovat a obhájit je relevantními argumenty. Oponent a vedoucí práce v posudcích a členové komise při obhajobě se vyjadřují k celému průběhu realizace i výsledkům bakalářské práce. V diskusi student reaguje na dotazy, podněty a připomínky všech zúčastněných.

 • Návaznost na další studijní programy

  Uvažujete o tom, jak zúročíte vzdělání nabyté v bakalářském studiu antropologie? Můžete zvolit například navazující magisterský program antropologie.

  V něm rozšíříte svůj antropologický pohled o antropologické teorie v širší evoluční, společenské a populační rovině. Naučíte se používat moderní analytické metody pro studium tvaru lidského těla a jeho částí a získáte bližší znalosti a užitečné praktické dovednosti v oblasti ergonomie, která se zabývá studiem člověka při práci, forenzní antropologie a paleoantropologie.

  Pokud rádi cestujete a poznáváte svět, můžete díky smlouvám se zahraničními univerzitami absolvovat část studia na některé ze zahraničních univerzit. Nabízí se vám například města Bergen, Madrid, Coimbra, Florencie, Wrocław, Poznań nebo Bratislava.

Základní údaje

Zkratka
B-ANT
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

85
počet aktivních studentů
28
počet závěrečných prací

Přírodovědecká fakulta
Program zajišťuje