Geologie - věda nepostradatelná pro společnost a pro ochranu přírody

Představení studijního programu

Chcete umět řešit environmentální problémy a pochopit rizika v přírodě? Přijďte studovat tento program na Masarykově univerzitě a naučíte se o procesech v neživé přírodě vše potřebné.

Kromě teoretických znalostí získáte i schopnost poznat základní minerály a horniny, fosílie a charakteristické znaky ve stavbě hornin. Naučíme vás, jak se chová voda pod povrchem v zemské kůře a co ohrožuje její vlastnosti a čistotu.

praktických a terénních cvičeních budete pracovat s technikou, která se používá k získávání informací o minerálech, složení hornin a vlastnostech vody. Získaná data pak budete zpracovávat s použitím speciálních počítačových programů a modelů.

Již během studia budete pracovat ve špičkově vybavených laboratořích a zabývat se problematikou stavebních materiálů, nerostných surovin, ochrany vodních zdrojů nebo kontaminace půd.

Můžete se aktivně zapojit do práce ve studentské organizaci SEG Student Chapter, která patří pod mezinárodní organizaci Society of Economic Geologists a pořádá exkurze i do zahraničí na zajímavá ložiska nerostných surovin.

V rámci programu Erasmus+ můžete také vyjet na zahraniční studijní pobyt, kde se mimo jiné zlepšíte i v jazykových dovednostech.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

 • Chcete se podílet na ochraně životního prostředí?

 • Jste ochotni pracovat v terénu?

 • Máte zájem podílet se na zajišťování nerostných surovin pro společnost?

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Bakalářský studijní program Aplikovaná a environmentální geologie poskytuje ucelené vysokoškolské vzdělání. Je určen pro zájemce, kteří plánují pracovat v běžné geologické firemní praxi týkající se environmentální geologie, hydrogeologie a inženýrské (stavební) geologie a geologie ložiskové.

  Jeho cílem je připravit absolventy k základní práci ve firmách a také k dalšímu studiu a umožnit jim kvalifikovanou volbu jejich další profilace prostřednictvím některé ze specializací navazujícího magisterského programu.

  Studium v programu zahrnuje základy jednotlivých geologických disciplín (mineralogie, paleontologie, dynamická geologie, užitá geofyzika, petrologie, geochemie, historická geologie, kvartérní geologie, regionální geologie, ložisková geologie, hydrogeologie, inženýrská geologie a geologie environmentální). Zvláštní odborné předměty připravují absolventa na praktické úkoly. Součástí studia jsou geologická cvičení v terénu a terénní geologická práce.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • užívat a vysvětlit základní geologickou teminologii a geologické poznatky;
  • poznat základní minerály, horniny, fosílie a struktury;
  • řešit otázky vyhledávání, průzkumu, využívání a ochrany vodních zdrojů.
  • ovládat v dostatečné míře běžné metody terénních i laboratorních prací;
  • samostatně pracovat s českou i cizojazyčnou odbornou literaturou;
  • samostatně řešit dílčí geologické problémy;
  • zpracovat získaná data využitím vhodných informačních prostředků;
  • prezentovat získané výsledky písemnou i ústní formou.
 • Uplatnění absolventa

  Protože budete mít teoretické znalosti i praktické dovednosti a budete se orientovat v přírodovědných metodách, můžete najít uplatnění v soukromých firmách, které se zabývají hydrogeologií, těžbou surovin nebo inženýrskou a stavební geologií.

  Studium vás připraví i na pracovní pozice v administrativě. Váš přehled o procesech v neživé přírodě mohou využít další instituce, jako jsou muzea, výzkumné a jiné instituce zabývající se ochranou přírody, geologií, archeologií a také instituce státní správy.

  Kromě pracovních míst v domácích firmách najdete uplatnění i v zahraničí.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  V laboratorních cvičeních si osvojíte práci s optickými a analytickými přístroji a dalšími nástroji, které se používají pro terénní výzkum.

 • Cíle kvalifikačních prací

  V bakalářské práci student prokazuje schopnost samostatně řešit problém střední obtížnosti včetně práce s literaturou, zpracování a interpretace výsledků a jejich prezentace.

  Student má právo navrhovat téma své závěrečné práce na základě témat vypsaných pro daný studijní program, popř. i mimo tuto nabídku, pokud s tím vyjádří souhlas vedoucí práce a navržené téma vypíše. Témata závěrečných prací schvaluje ředitel ústavu.

  Součástí předmětů závěrečné práce je vypracování a odevzdání tzv. rešerše, tj. dostatečně kvalitního písemného shrnutí současného stavu znalostí o zpracovávané problematice na základě primárních zdrojů (tj. odborných článků) včetně seznamu citované literatury.

  Data použitá pro vypracování bakalářské práce mohou být přejata (i z publikovaných materiálů), či získána vlastním terénním či laboratorním výzkumem. Data musí být tvůrčím způsobem zpracována a interpretována tak, aby bakalářská práce přinesla nové poznatky.

  Formální obsah bakalářské práce je stanoven opatřením děkana. Rozsah jádra závěrečné práce (tj. text a obrázky kapitol Úvod až Závěr včetně) nesmí překročit 20 stran. Minimální rozsah práce není stanoven.

 • Návaznost na další studijní programy

  Program pokračuje v navazujícím studiu.

Základní údaje

Zkratka
B-AEG
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

22
počet aktivních studentů
15
počet závěrečných prací

Přírodovědecká fakulta
Program zajišťuje