Chemie života: Odhalování tajemství biologických procesů pro zdravější budoucnost

Představení studijního programu

Pro budoucí studenty biochemie máme motto: "Chemie života: Odhalování tajemství biologických procesů pro zdravější budoucnost." Biochemie se dnes uplatňuje v různých oblastech života a objasňuje, jak tisíce biomolekul ovlivňují vlastnosti živých organismů. Studium biochemie nám ukazuje, jak neživé molekuly vytvářejí živý organismus, schopný interakce s okolím za účelem udržení života. Jako naši studenti se naučíte základní biochemické principy, což vám umožní kriticky hodnotit informace v oblasti přírodních věd, klinické diagnostiky, nebo biotechnologických procesů, jako jsou výroba potravin, léčiv, bioremediace nebo syntetické biologie.

V rámci bakalářského studijního programu si můžete vybrat jednu ze čtyř specializací, v níž následně máte příležitost pokračovat v magisterském studiu. Tímto způsobem získáte pevný základ ve své vybrané oblasti, a zároveň dostatečně komplexní vzdělání v rámci celého programu, což Vám umožní flexibilitu a možnost vybrat si kterýkoliv magisterský program vyučovaný na Ústavu biochemie PřF MU.

Specializace Biochemie je ideální volbou pro studenty, kteří si ještě nejsou jisti nebo stále přemýšlí o svém budoucím uplatnění.

Specializace Aplikovaná biochemie a biotechnologie Vás připraví pro praktické biotechnologické procesy zahrnující využívání mikroorganismů nebo buněk k výrobě různých potravin nebo léčiv.

Specializace Bioanalytik směřuje především do oblasti klinické diagnostiky a biochemické analytiky pro detekci látek a metabolitů.

Specializace Bioinformatika je zaměřená na orientaci v informacích o struktuře, aktivitě a reaktivitě (bio)molekul a porozumění organizaci chemických a biologických dat.

Je studium programu pro vás?

 • Baví vás biologie a chemie? Biochemie je pro vás jasná volba!
 • Baví vás výpočetní technika a matematika? Pak můžete najít zalíbení v in silico experimentech, počítačovém modelování struktury a reakcí (bio)molekul nebo v porozumění organizace chemických a biologických dat včetně jejich následného zpracování.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Bakalářský studijní program Biochemie připravuje vysokoškolsky vzdělané odborníky, kteří mají přehled o všech oblastech chemie zahrnujících biochemii, anorganickou, organickou, analytickou nebo fyzikální chemii, dále pak biologie a v neposlední řadě jsou schopni zpracovávat data získané z těchto dvou oblastí. Program je koncipován na získání širokého základu teoretických i praktických poznatků založených na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje v oblasti chemie, biologie a orientaci v informacích o struktuře, aktivitě a reaktivitě (bio)molekul. Jednotlivé specializace jsou poté zaměřeny na další rozvoj předpokladů v oblasti konkrétního uplatnění ve směru chemické a biochemické analytiky a oblasti biochemických procesů a výrob (Analytická biochemie), rozšíření kvalifikačních vědomostí v obecné biologii, mikrobiologii, fyziologii a molekulární biologii (Biochemie) nebo porozumění organizaci chemických a biologických dat včetně přehledu v základních informatických disciplínách (Bioinformatik).

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • uplatnit široký základ teoretických i praktických poznatků v oblasti chemie a biologie
  • uplatnit základní laboratorní dovednosti v biochemických, chemických a biologických metodách
  • orientovat se v získaných informacích z laboratorních procesů
  • uplatnit základní znalosti ve vyhodnocení a zpracování dat
  • rutinní práce v biochemických a podobných laboratořích
  • aplikovat hlubší znalosti v obecné biologii, mikrobiologii, fyziologii a molekulární biologii
  • uplatnit znalosti v programování a prací s databázemi
 • Uplatnění absolventa

  Jako absolventi našeho bakalářského studijního programu budete mít předpoklady pro další rozvoj a specializaci v oblasti svého konkrétního směru uplatnění v rámci navazujících magisterských a doktorských studijních programů. Jedná se především o oblasti chemické a biologické analytiky, biotechnologických procesů a výrob, nebo v získávání a zpracování informací. Jako absolventi těchto programů budete poté připraveni k odchodu přímo do praxe – tedy do firem a výzkumných organizací aktivních v biochemických a biotechnologických odvětvích nebo do bioanalytických a klinických laboratoří s pokročilou instrumentací.

  Díky vašemu širokému teoretickému základu budete jako absolventi našeho bakalářského studijního programu připraveni pro rutinní práci v biochemických a biotechnologických laboratořích v průmyslu a výzkumných ústavech, kde můžete být kvalifikovanou pomocí při výzkumné a vývojové práci. Uplatnění však můžete najít i v oborech jako je programování, vývoj databází nebo zpracování chemických a biologických informací. Další informace o uplatnění absolventů najdete na stránkách Ústavu biochemie https://ubch.sci.muni.cz. 

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Celouniverzitní pravidla pro tvorbu studijních programů, která zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů, upravuje směrnice Masarykovy univeritzy č. 1/2024 Pravidla pro tvorbu studijních programů a programů celoživotního vzdělávání. Směrnice vymezuje šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studijní plán ve spolupráci s jinou vysokou školou či jinou právnickou osobou,
  6. studijní plán na dostudování (určen pouze pro dostudování ve studijním oboru, studijním programu nebo studijním plánu, který zanikne).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který doplňuje hlavní studijního plán jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Během studia získáte praktické zkušenosti a dovednosti v rámci laboratorních cvičení ve výukových laboratořích poskytujících výborné zázemí pro uskutečňování kvalitní výuky. Bakalářské a diplomové práce mají na Ústavu biochemie PřF MUNI vždy experimentální charakter a během jejich vypracování mají studenti k dispozici mimořádné výzkumné zázemí se špičkově vybavenými laboratořemi.

  Pokud se rozhodnete pro navazující magisterské studium, čekají vás další praxe. Studenti magisterského programu Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví – Bioanalytik absolvují praktickou výuku také v rutinních laboratorních provozech Fakultní nemocnice Brno Bohunice a u Sv. Anny. Studenti magisterského programu Biotechnologie pak navíc absolvují 6týdenní praxi v provozech předních biotechnologických společností, jakými jsou např. Contipro a.s., Lonza Biotec s.r.o., BioVendor - Laboratorní medicína a.s., Heineken Česká republika a.s. a další.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Bakalářská práce prezentuje výsledky experimentální práce studenta pod vedením vedoucího bakalářské práce. Předkládá se v nerozbíratelné formě (v pevných deskách) v počtu 2 exemplářů. Současně student odevzdává elektronickou verzi práce pro zveřejnění na univerzitní síť. Samostatná práce musí být sepsána jasně a srozumitelně, bez gramatických a logických chyb. Práce musí obsahovat kapitoly podle instrukcí uvedených v „Opatření děkana č. 5/2014 (Pokyny pro vypracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací na Přírodovědecké fakultě MU). Zpracování samotného textu (bod 10e „Opatření děkana“) zahrnuje následující kapitoly: Úvod, Teoretická část obsahující výsledek literární rešerše a Cíl práce; Experimentální část obsahující Materiál a metody, Výsledky, Diskuse, Závěr, Literatura, Seznam zkratek, případně Seznam příloh. Kapitoly „Výsledky a Diskuse“ mohou být oddělené i spojené v jednu kapitolu „Výsledky a diskuse“, podle charakteru a výsledků práce. Doporučený rozsah samotného textu bakalářské práce zahrnující první stranu Teoretické části a poslední stranu se Závěrem, je 20 až 30 stran.

 • Návaznost na další studijní programy

  Jako absolventům bakalářského studijního programu se vám otevírá cesta k navazujícím magisterským programům Biochemie, Biotechnologie a Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví – Bioanalytik. Jeho absolvováním pak získáte kvalifikaci k výkonu nelékařského zdravotnického povolání odborného pracovníka v laboratorních metodách. Z tohoto důvodu je tento navazující magisterský program akreditován u Ministerstva zdravotnictví ČR. Samozřejmostí je také možnost pokračovat i na studia doktorská.

Základní údaje

Zkratka
B-BIC
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

284
počet aktivních studentů
186
počet závěrečných prací

Přírodovědecká fakulta
Program zajišťuje