Pronikněte do tajů chemických a biologických procesů v živých systémech

Představení studijního programu

„Zkoumáme podstatu života. Pronikněte do tajů chemických a biologických procesů v živých systémech.“ Takové je naše motto.

Vzhledem k rozmanitosti živých systémů se dnes biochemie uplatňuje v mnoha sférách života a snaží se odpovědět na základní otázku: „Jak tisíce různých biomolekul určují vlastnosti živých organismů?“

Studium biochemie nám ukazuje, jakým způsobem vzniká ze souboru neživých molekul živý organismus schopný interagovat s okolním prostředím s cílem zachování života. Jako naše studenty vás čeká osvojování si základních znalostí těchto biochemických principů. To vám umožní kritické hodnocení celé řady informací z prostředí přírodních věd, medicínské diagnostiky nebo biotechnologických procesů jako jsou výroba potravin nebo léčiv.

Náš bakalářský studijní program Biochemie propojuje a poskytuje široký základ teoretických i praktických poznatků. Ty jsou založeny na soudobém stavu vědeckého poznání v oblastech chemie a biologie.

Jako absolventi tak budete mít přehled o všech oblastech chemie zahrnující biochemii, anorganickou, organickou, analytickou nebo fyzikální chemii. Kromě chemie a biologie staví náš program i na dalších oborech, jako například matematice nebo informatických disciplínách. Ty jsou v dnešní době nezbytné při zpracování poznatků získaných v jednotlivých oblastech studia. Studijní plán vám poskytne široký a komplexní základ teoretických i praktických poznatků, který umožňuje uplatnění absolventů v praxi nebo následné pokračování v magisterském a doktorském studijním programu.

V rámci bakalářského studijního programu si můžete vybrat jednu ze tří specializací, ke kterým naleznete také odpovídající možnosti navazujícího magisterského studia.

Specializace Biochemie vám kromě odborných znalostí biochemie jako takové nabídne také přehled v obecné biologii, mikrobiologii, fyziologii, molekulární biologii a buněčné signalizaci.

Specializace Aplikovaná biochemie je zaměřená na oblast chemické a biochemické analytiky a biochemických procesů výrob. V budoucnosti vás tak může čekat například biotechnologická výroba léčiv, využití biomolekul pro diagnostiku nebo biosensory pro diagnostiku cukru v krvi.

Třetí specializací je Bioinformatika. Ta je zaměřená na orientaci v informacích o struktuře, aktivitě a reaktivitě (bio)molekul a porozumění organizaci chemických a biologických dat. Součástí je pak samozřejmě přehled v základních informatických disciplínách.

Je studium programu pro vás?

 • Baví vás biologie a chemie? Biochemie je pro vás jasná volba!

 • Baví vás výpočetní technika a matematika? Pak můžete najít zalíbení v in silico experimentech, počítačovém modelování struktury a reakcí (bio)molekul nebo v porozumění organizace chemických a biologických dat včetně jejich následného zpracování.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Bakalářský studijní program Biochemie připravuje vysokoškolsky vzdělané odborníky, kteří mají přehled o všech oblastech chemie zahrnujících biochemii, anorganickou, organickou, analytickou nebo fyzikální chemii, dále pak biologie a v neposlední řadě jsou schopni zpracovávat data získané z těchto dvou oblastí. Program je koncipován na získání širokého základu teoretických i praktických poznatků založených na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje v oblasti chemie, biologie a orientaci v informacích o struktuře, aktivitě a reaktivitě (bio)molekul. Jednotlivé specializace jsou poté zaměřeny na další rozvoj předpokladů v oblasti konkrétního uplatnění ve směru chemické a biochemické analytiky a oblasti biochemických procesů a výrob (Analytická biochemie), rozšíření kvalifikačních vědomostí v obecné biologii, mikrobiologii, fyziologii a molekulární biologii (Biochemie) nebo porozumění organizaci chemických a biologických dat včetně přehledu v základních informatických disciplínách (Bioinformatik).

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • uplatnit široký základ teoretických i praktických poznatků v oblasti chemie a biologie
  • uplatnit základní laboratorní dovednosti v biochemických, chemických a biologických metodách
  • orientovat se v získaných informacích z laboratorních procesů
  • uplatnit základní znalosti ve vyhodnocení a zpracování dat
  • rutinní práce v biochemických a podobných laboratořích
  • aplikovat hlubší znalosti v obecné biologii, mikrobiologii, fyziologii a molekulární biologii
  • uplatnit znalosti v programování a prací s databázemi
 • Uplatnění absolventa

  Jako absolventi našeho bakalářského studijního programu budete připraveni pro rutinní práci v biochemických a podobných laboratoříchprůmyslu a výzkumných ústavech. Dále potom také ve vývojových a kontrolních pracovištích firem zabývajících se zdravotnickou a farmaceutickou problematikou. Uplatnění však můžete najít i v oborech jako je programování, vývoj databází nebo zpracování chemických a biologických informací. Váš odborný základ však nalezne uplatnění i v managementu, marketingu a dealerství ve zmíněných odbornostech. Díky vašemu širokému teoretickému základu navíc nebudete mít problém přizpůsobit se konkrétním pracovištím.

  Stejně tak budete mít předpoklady pro další vývoj a specializaci v oblasti svého konkrétního uplatnění, jak ve směru chemické a biologické analytiky, tak v oblasti biochemických, případně biotechnologických procesů a výrob, nebo v získávání a zpracování informací. Mimo to také můžete být kvalifikovanou pomocí při výzkumné vývojové práci.

  Pokud se rozhodnete pro navazující magisterský program, budete jako jeho absolventi připraveni k odchodu přímo do praxe – tedy do firem a výzkumných organizací aktivních v biochemických a biotechnologických odvětvích nebo do bioanalytických laboratoří s pokročilou instrumentací.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Během studia získáte praktické zkušenosti a dovednosti v rámci laboratorních cvičení ve výukových laboratořích poskytujících výborné zázemí pro uskutečňování kvalitní výuky. Bakalářské a diplomové práce mají na Ústavu biochemie PřF MUNI vždy experimentální charakter a během jejich vypracování mají studenti mimořádné výzkumné zázemí se špičkově vybavenými laboratořemi.

  Pokud se rozhodnete pro navazující magisterské studium, čekají vás další praxe. Studenti magisterského programu Bioanalytik absolvují praktickou výuku také v rutinních laboratorních provozech Fakultní nemocnice Brno Bohunice a u Sv. Anny. Studenti magisterského programu Biotechnologie pak navíc absolvují 6týdenní praxi v provozech předních biotechnologických společností, jakými jsou např. Lonza Biotec, s.r.o., BioVendor - Laboratorní medicína, a.s., Heineken Česká republika, a.s. a další.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Bakalářská práce prezentuje výsledky experimentální práce studenta pod vedením vedoucího bakalářské práce. Předkládá se v nerozbíratelné formě (v pevných deskách) v počtu 2 exemplářů. Současně student odevzdává elektronickou verzi práce pro zveřejnění na univerzitní síť. Samostatná práce musí být sepsána jasně a srozumitelně, bez gramatických a logických chyb. Práce musí obsahovat kapitoly podle instrukcí uvedených v „Opatření děkana č. 5/2014 (Pokyny pro vypracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací na Přírodovědecké fakultě MU). Zpracování samotného textu (bod 10e „Opatření děkana“) zahrnuje následující kapitoly: Úvod, Teoretická část obsahující výsledek literární rešerše a Cíl práce; Experimentální část obsahující Materiál a metody, Výsledky, Diskuse, Závěr, Literatura, Seznam zkratek, případně Seznam příloh. Kapitoly „Výsledky a Diskuse“ mohou být oddělené i spojené v jednu kapitolu „Výsledky a diskuse“, podle charakteru a výsledků práce. Doporučený rozsah samotného textu bakalářské práce zahrnující první stranu Teoretické části a poslední stranu se Závěrem, je 20 až 30 stran.

 • Návaznost na další studijní programy

  Jako absolventům bakalářského studijního programu se vám otevírá cesta k navazujícím magisterským programům Biochemie a Bioanalytik - pracovník v laboratorních metodách. Jeho absolvováním pak získáte kvalifikaci k výkonu nelékařského zdravotnického povolání odborného pracovníka v laboratorních metodách. Z tohoto důvodu je tento navazující magisterský program akreditován u Ministerstva zdravotnictví ČR.

  Mimo to se od roku 2020 chystá otevření nového magisterského programu Biotechnologie.

  Samozřejmostí je také možnost pokračovat i na studia doktorská.

Základní údaje

Zkratka
B-BIC
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

225
počet aktivních studentů
130
počet závěrečných prací

Přírodovědecká fakulta
Program zajišťuje