V rozmanitosti je síla

Představení studijního programu

Máte rádi přírodu? Zajímají vás houby, rostliny či živočichové? Chtěli byste se věnovat jejich poznávání či ochraně?

V rámci studia Ekologické a evoluční biologie se seznámíte s rozmanitostí organismů a jejich vztahů – vzájemných i s neživým prostředím. Poznáte zákonitosti a procesy, které je formovaly v minulosti a působí na ně dodnes.

Studiem získáte široký základ z biologie a ekologie a zároveň se již blíže obeznámíte s vybranou skupinou hub, řas, vyšších rostlin či živočichů a některým dílčím oborem výzkumu.

Velký důraz klademe na zhotovení závěrečné práce. Kromě literární rešerše často zahrnuje i praktickou část – pozorování, vzorkování či měření v terénu nebo laboratoři. Můžete ji zhotovit v rámci některé z pracovních skupin na Ústavu botaniky a zoologie, které se věnují biosystematice rostlin, výzkumu vegetace, rašelinišť, suchozemských bezobratlých, obratlovců, hydrobiologii a parazitologii. Skupiny disponují zcela moderním vybavením a zázemím. Práci můžete vyhotovit také pod vedením externího vedoucího. Například ze spolupracujících ústavů Akademie věd ČR.

Studium obsahuje kromě teoretické průpravy také řadu prakticky zaměřených předmětů. Zúčastníte se cvičení v terénuv laboratoři a exkurzí.

Výuka statistiky je předpokladem pro vyhodnocení získaných dat. Semináře vám poslouží k procvičování vlastních prezentačních, diskuzních a dalších dovedností a umožní vám seznámit se s výzkumem na tuzemských i zahraničních pracovištích v podání zvaných odborníků.

Dobrá znalost angličtiny je dnes podmínkou pro úspěšnou vědeckou práci a také další cizí jazyky přijdou vhod. Proto je součástí studia také výuka a zkouška z cizího jazyka. Nejen jazykové průpravě slouží i možnost absolvovat studijní či pracovní pobyt v zahraničí.

Je studium programu pro vás?

Zní-li vaše odpověď na následující otázky ano, zvažte studium Ekologické a evoluční biologie:

• Baví vás pohybovat se v přírodě, třeba i v drsnějších podmínkách, a pozorovat dění v ní?

• Neodradí vás skutečnost, že většinu času terénní biolog stejně tráví v laboratoři, u mikroskopu či počítače?

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Studijní program Evoluční a ekologická biologie poskytuje teoretické znalosti i základní praktické dovednosti v širším oboru biologie, s důrazem na vzdělání botanické, zoologické a ekologické. Základním cílem oboru je připravit absolventa k dalšímu studiu v navazujících magisterských programech a umožnit mu kvalifikovanou volbu jeho další profilace, zejména v navazujících magisterských studijním programech Botanika, Zoologie (bývalé obory stávajícího magisterského studijního programu Ekologická a evoluční biologie) a Ochrana přírody (připravovaný nový magisterský studijní program). Pro tuto volbu se student připravuje již v průběhu bakalářského studia prostřednictvím specializovaných předmětů, resp. jejich ucelených bloků (vzhledem k tomu, že závěrečné práce, včetně těch, zaměřených na výstupy využitelné pro ochranu přírody, zpravidla vyžadují, aby student pronikl do větší hloubky buďto v oblasti botaniky nebo zoologie, jedná se především o volbu mezi těmito obory). Zejména bakalářská práce má studentovi umožnit si osvojit vědecké pracovní postupy včetně zpracování odborné literatury a základní statistické analýzy získaných dat a jejich interpretaci. Důraz je také kladen na formulační a prezentační schopnosti studenta (odborné a srozumitelné vyjadřování, vizualizace výsledků). Takto získané vědomosti, schopnosti a zkušenosti mají těm studentům, kteří ve studiu po ukončení daného programu nepokračují, usnadnit uplatnění na trhu práce.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • vyjmenovat hlavní taxonomické skupiny organismů (zejména eukaryotických) a popsat jejich fylogenezi a z ní vyplývající pozici v systému;
  • vysvětlit hlavní pojmy a principy užívané v botanické a zoologické systematice, zejména systematice fylogenetické;
  • popsat hlavní evoluční trendy, tělní stavbu hlavních taxonů od buňky přes orgány a jejich soustavy až po celý organismus či jeho kolonii, způsob rozmnožování;
  • uvést typické zástupce hlavních taxonů a charakterizovat je z hlediska ekologie a typických projevů chování;
  • definovat vědecky chápaný obor ekologie, popsat jeho hlavní dílčí disciplíny a vysvětlit základní pojmy;
  • popsat hlavní abiotické ekologické faktory a procesy spojené s tokem energie a koloběhem látek/živin (zejména hlavní biochemické cykly);
  • popsat podmínky a procesy ve vodním a suchozemském prostředí (půdě) a příslušné adaptace organismů (v obecnější rovině);
  • popsat hlavní typy interakcí mezi jedinci, populacemi a druhy (vč. odborných pojmů), základní atributy populace a typy ekologické strategie populací;
  • definovat pojmy společenstvo, sukcese, ekosystém a biom, popsat proces sukcese a hlavní biomy Země a typy ekosystémů v Evropě;
  • vyjmenovat a vysvětlit hlavní antropogenní hrozby pro přírodu (ochranu druhů, stanovišť/ekosystémů i procesů);
  • vysvětlit ochranářský význam okrajového efektu a teorie ostrovní biogeografie, pojmy biodiverzita, minimální životaschopná populace a minimální dynamické území;
  • získat relevantní informace z odborné (i cizojazyčné) literatury, tyto synteticky a kriticky zpracovat a správně citovat použité zdroje;
  • navrhnout metodiku pro jednoduchý výzkumný projekt, tento provést včetně základní statistické analýzy získaných dat a jejich interpretace;
  • zasadit své výsledky do širšího kontextu a prezentovat je v písemně i ústně za dodržení formálních náležitostí a použití přiměřeně odborného jazyka.
 • Uplatnění absolventa

  Již během bakalářského studijního programu získáte široké základy znalostí i mnohé praktické dovednosti. Zároveň je ale nutné se již do určité míry specializovat – zaměřit se na určitý směr v rámci širšího oboru.

  Možné uplatnění absolventa je dáno právě kombinací širších obecnějších znalostí, již získaného hlubšího vhledu do dílčí oblasti i získaných praktických dovedností.

  Většina absolventů usiluje o to, aby ve studiu mohli pokračovat v navazujícím studijním programu a tam zúročit i dále prohloubit získaný vhled do studovaného oboru. Můžete tak učinit také na některé jiné domácí popřípadě i zahraniční univerzitě.

  Studium Ekologické a evoluční biologie vás připravuje na samostatnou odbornou či vědeckou práci, ať už v aplikované nebo akademické sféře. Do aplikované sféry patří i ochrana přírody, na kterou je možné se specializovat v navazujícím magisterském studiu.

  Po ukončení bakalářského studia se můžete uplatnit například ve státní správě – v odborech či referátech životního prostředí, správách velkoplošných chráněných území a podobně.

  Možnosti uplatnění našich absolventů výrazně narůstají po absolvování magisterského studia. V případě zamýšlené vědecké kariéry pak získáním doktorátu.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Součástí studia není žádná povinná praxe mimo univerzitní pracoviště. Řada předmětů je však zaměřena na praktickou výuku a získání praktických dovedností.

  Ústav botaniky a zoologie jako garant studijního programu úzce spolupracuje především s některými ústavy Akademie věd České republiky. Mnozí studenti zhotovují již svou bakalářskou práci pod vedením odborníka z některého z těchto ústavů. Jedná se například o Botanický ústav či Ústav biologie obratlovců. Stejně tak svůj výzkum nebo jeho část vykonávají na těchto externích pracovištích.

  V rámci programů Evropské unie jako je program Erasmus+ máte možnost získat stipendium nejen na studijní pobyt v některé ze zemí EU, ale také na pracovní stáž na pracovišti v zahraničí, například ve výzkumném ústavu, správě národního parku a podobně.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Bakalářskou prací má student prokázat, že je schopen se orientovat v zadaném tématu, dokáže srozumitelně definovat cíle a prezentovat dosažené výsledky. Práce může být buď typu rešeršního nebo výzkumného (s vlastními daty a výsledky). Ve všech případech se jedná o samostatné a uzavřené dílo. Očekávaný rozsah práce je 20 až 30 stran textových stran A4 (sazba 12 bodovým písmem Times New Roman či Arial s řádkováním 1,5), k tomu případně přílohy. Pokyny k vyhotovení bakalářské práce v daném studijním programu jsou dostupné on-line na internetové adrese http://botzool.sci.muni.cz/theses/pokyny_bc.pdf . Bližší specifikace práce z hlediska tématu, očekávaného postupu, výstupů a doporučené literatury jsou součástí písemného zadání, které podepisuje vedoucí práce, vedoucí pracovní skupiny, vedoucí ústavu a student (případně také konzultant).

  Práci by měl student vypracovat co nejsamostatněji. Je možná pomoc školitele nebo jiných odborníků při řešení složitějších problémů, např. determinaci obtížně určitelných taxonů nebo analýze dat složitějšími statistickými metodami. I v tom případě se však očekává, že student provede převážnou část sběru dat, determinační, analytické i syntetické práce samostatně a bude dobře rozumět všem částem práce, i těm, které nevypracoval zcela samostatně. Části, které sám nevypracoval, jako např. statistickou analýzu, jasně označí v poděkování.

  Kromě vložení el. verze do IS MU a odevzdání dvou svázaných výtisků, odevzdává student jedno vyhotovení práce (v libovolné vazbě po dohodě se školitelem) přímo svému školiteli spolu s CD se zdrojovými daty a analýzami.

 • Návaznost na další studijní programy

  Na program přímo navazují magisterské studijní programy Botanika, Zoologie a Ochrana přírody, které zajišťuje Ústav botaniky a zoologie PřF MU.

Základní údaje

Zkratka
B-EKB
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

119
počet aktivních studentů
100
počet závěrečných prací

Přírodovědecká fakulta
Program zajišťuje