Svět kolem nás na mapě a ve skutečnosti

Představení studijního programu

Chcete se stát učitelem zeměpisu? Na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity získáte všechny potřebné znalosti a pedagogickou praxi. Tento studijní program doporučujeme všem, kteří chtějí získat teoretické znalosti i praktické dovednosti z oboru geografie a kartografie, které jim umožní pokračovat v navazujícím magisterském studiu a získat tak kvalifikaci učitele zeměpisu na střední škole.

Připravte se na to, že zeměpis už neučíme memorováním tlustých knih a všech názvů na mapách. Daleko víc nás zajímají přírodní jevy a procesy, které se v krajině odehrávají. Často do tohoto koloběhu vstupuje člověk, a proto také zkoumáme vliv lidské společnosti na současnou krajinu nebo prostorové vazby a změny v krajině. Neobejdeme se přitom bez nejmodernějších měřících přístrojů a informačních technologií.

V průběhu studia poznáte hloubku a šíři geografie jako vědní disciplíny a osvojíte si široké znalosti a dovednosti z fyzické a humánní geografie, geoinformatiky a dálkového průzkumu Země.

Teorii doplní praktické ukázky v terénu i v našich laboratořích, exkurze na geografická pracoviště a přednášky od excelentních českých a zahraničních vědců. Současně porozumíte základním pojmům z pedagogiky a didaktiky a budete mít přehled o široké škále výukových metod a možnostech hodnocení studentů.

Studijní program Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání můžete absolvovat v kombinaci s následujícími předměty: matematika, biologie, chemie, historie, anglický jazyk a český jazyk a literatura, informatika a speciální pedagogika. Na výběr budete mít široké spektrum volitelných přednášek a cvičení.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

 • Baví vás hledat souvislosti mezi přírodními procesy v krajině a lidskou společností?

 • Zajímáte se o mapy, moderní informační technologie, letecké nebo družicové snímky?

 • Chcete poznat jednotlivé světadíly, jejich přírodní bohatství a původní obyvatele?

 • Láká vás práce v terénu, mapování přírodních jevů, nebo hodnocení vlivu člověka na krajinu?

 • Chcete získat základní kvalifikaci pedagogického pracovníka a předávat nabyté znalosti a dovednosti dále?

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Studijní program Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání je součástí dvouoborového studia směřujícího k získání znalostí a dovedností z geografie a kartografie umožňujících pokračování v navazujícím (magisterském) studiu a v jeho rámci pak profesní profilaci studenta směřující k povolání učitele zeměpisu na středních školách. Cílem programu je poskytnout vzdělání na úrovni obecného geografického základu s důrazem na praktické aspekty, především na získání zkušeností a dovedností ve fyzické, humánní (sociální) geografii, regionální geografii a základů kartografie s propojením do geoinformačních technologií. Kromě geografické profilace studenta je nedílnou součástí studia absolvování společného pedagogicko-psychologického základu.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Absolvent rozumí základním pojmům z pedagogiky a didaktiky, má přehled o široké škále výukových metod a možnostech hodnocení žáků/studentů.
  • Absolvent porozumí aktuálním trendům v plánování a vedení výuky, dokáže připravit výukové materiály i prostředí výuky a vést výuku podle pokynů učitele.
  • Absolvent dokáže pod vedením učitele řídit skupiny žáků/studentů a motivovat jednotlivce k práci.
  • Absolvent rozumí základním psychologickým pojmům a poznatkům z vývojové psychologie a na tomto základě dokáže rozeznat a respektovat individuální potřeby žáků/studentů a přizpůsobit své pedagogické intervence jejich možnostem.
  • Absolvent zná základy školské politiky a rozumí aktuálním trendům ve školství. Je připraven ke spolupráci s učiteli, uvědomuje si jejich poslání a dokáže diskutovat o specificích učitelské profese v 21. století.
  • Absolvent má kvalitní teoretické a metodické znalosti a dovednosti z jednotlivých geografických oborů: fyzické, humánní (sociální) a regionální geografie.
  • Absolvent má základní teoretické a metodologické znalosti z kartografie a geoinformatiky.
  • Absolvent je schopen aplikovat základní metody geografického výzkumu včetně statistických metod na řešení konkrétních geografických úloh.
  • Absolvent umí aplikovat získané poznatky k tomu, aby kriticky posoudil a vysvětlil vědecké poznatky z oboru geografie a kartografie a to vč. přípravy výukových materiálů a podkladů pro specializované semináře.
 • Uplatnění absolventa

  Jako absolventi Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání získáte základní teoretické a metodologické znalosti z jednotlivých geografických disciplín i moderních informačních technologií. Budete umět pracovat s nejrůznějšími měřicími přístroji v terénu i v laboratoři. Dokážete aplikovat základní metody geografického výzkumu při řešení nejrůznějších geografických úloh. Tyto odborné znalosti a dovednosti budete umět předat různou formou dále.

  Absolvent tohoto bakalářského studijního programu bohužel není podle současných zákonů plnohodnotným učitelem. Po úspěšném absolvování bakalářského studia můžete najít uplatnění třeba jako asistenti učitele.

  K získání plné kvalifikace středoškolského učitele je potřeba absolvovat navazující magisterské studium, které rovněž nabízí naše fakulta.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Součástí vašeho studia bude vícedenní asistentská praxe, kterou zajišťujeme ve spolupráci s významnými brněnskými středními školami. Absolvování praxe vám umožní ověřit si nabyté teoretické znalosti, naučit se připravovat výukové materiály a porozumět formám plánování a vedení výuky.

  Během studia můžete absolvovat také zahraniční studijní pobyt na některé z jedenácti partnerských univerzit. Například ve Francii, Německu, Norsku, Slovinsku nebo Švédsku. Benefitem, který si z pobytu odnesete, bude poznání výukových metod na zahraničním geografickém pracovišti a zdokonalení cizího jazyka.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Součástí Bc. studia je vypracování bakalářské práce z jednoho ze studovaných oborů, čímž student prokazuje schopnost samostatně řešit problém střední obtížnosti včetně práce s literaturou, zpracování a interpretace výsledků a jejich prezentace. Data použitá pro vypracování bakalářské práce mohou být přejata (i z publikovaných materiálů) či získána vlastním terénním výzkumem či šetřením. Téma práce je geografické nebo kartografické zacílené na využití v geografickém gymnaziálním vzdělávání, anebo z druhého studijního oboru. Témata bakalářské práce si student volí svobodně z aktuální nabídky. O zadání bakalářské práce na zvolené téma žádá student učitele, který téma navrhl. Požádat může nejdříve po získání 90 kreditů a úspěšném absolvování předmětu JA001 Odborná angličtina – zkouška. Zadáním bakalářské práce se učitel, který téma vypsal, stává pro studenta, který si ho vybral, vedoucím bakalářské práce. Geografický ústav písemné zadání bakalářských prací registruje a archivuje. Student může kterémukoliv učiteli Geografického ústavu navrhnout téma své bakalářské práce nebo se na tomto tématu dohodnout. V tomto případě navrhuje učitel téma bakalářské práce pro konkrétního studenta.

 • Návaznost na další studijní programy

  Po úspěšném ukončení studijního programu na bakalářském stupni studia budete moci pokračovat v navazujícím víceoborovém studiu. Tradičně je geografie v rámci magisterského studijního programu vyučována v kombinaci s učitelstvím biologie, matematiky, historie, anglického jazyka nebo informatiky.

Základní údaje

Zkratka
B-UCZ
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

92
počet aktivních studentů
20
počet závěrečných prací

Přírodovědecká fakulta
Program zajišťuje