Georg Cantor: Podstata matematiky spočívá v její svobodě.

Představení studijního programu

Chcete se stát učiteli matematiky na střední škole? Na Masarykově univerzitě k tomu máte ty nejlepší podmínky, ať už si své studium zkombinujete s jakýmkoli aprobačním předmětem.

V programu Matematika se zaměřením na vzdělávání získáte ucelený teoretický základ v širokém spektru matematických disciplín. Během tří let bakalářského studia se seznámíte se základními odvětvími matematiky v rámci přednášek z matematické analýzy, algebry, geometrie, kombinatoriky, či elementární teorie čísel.

Budete také navštěvovat zajímavé semináře, které rozvíjí problematiku přednášek a pomohou vám zorientovat se v náročnějších tématech. Tato výuka probíhá v malých kolektivech, které vám umožní navázat osobní kontakt s vyučujícími a osvojit si obtížnější látku.

Studium matematiky vám pomůže vytříbit kritické myšlení, jasný úsudek a přesné vyjadřování. Naučíme vás racionálně analyzovat problémy, odhlédnout od jejich méně důležitých aspektů a přesně a logicky myslet.

Získané znalosti matematiky vám pomohou orientovat se i ve studiu druhého aprobačního předmětu a obecně v životě vůbec.

Hlavním cílem programu je kvalitně vás připravit na navazující magisterské studium Učitelství matematiky pro střední školy. Po jeho absolvování se stanete fundovanými středoškolskými učiteli matematiky a nebudete mít problém najít si zajímavé místo na střední škole dle vašeho výběru.

V bakalářském studiu se seznámíte i se základy pedagogiky, didaktiky a psychologie. Součástí studia je i výuka anglického jazyka a zvoleného sportu.

Jako studenti přírodovědecké fakulty budete moci využívat krásné prostředí botanické zahradymoderní vybavení knihovny a studoven. V areálu fakulty najdete i menzu či kryté parkoviště jízdních kol.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

 • Řešíte rádi problémy?

 • Máte rádi hlavolamy?

 • Baví vás vést kolektiv?

 • Chcete zlepšit výuku matematiky na středních školách?

Souhlasně přikyvujete u všech bodů? Pak si k nám podejte přihlášku!

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Cílem studia je poskytnout studentům ucelené vzdělání, které jim zajistí, aby v základních matematických disciplínách získali aktuální dovednosti a znalosti pro své zaměstnání nebo pro další vzdělávání, dále jim poskytne dovednosti a schopnosti usnadňující řešení problémů reálného světa a dovolí jim, aby efektivně komunikovali jak ústně tak písemně. Studium matematiky rozvíjí schopnost kriticky myslet a používat matematické myšlení v každodenním životě. Tento program dále studentům poskytuje základní metodické, didaktické a další všeobecné znalosti a schopnosti, aby mohli působit jako asistenti středoškolského učitele.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • rozumět základním pojmům z pedagogiky a didaktiky, má přehled o široké škále výukových metod a možnostech hodnocení žáků/studentů
  • porozumět aktuálním trendům v plánování a vedení výuky, dokáže připravit výukové materiály i prostředí výuky a vést výuku podle pokynů učitele
  • pod vedením učitele řídit skupiny žáků/studentů a motivovat jednotlivce k práci
  • rozumět základním psychologickým pojmům a poznatkům z vývojové psychologie a na tomto základě dokáže rozeznat a respektovat individuální potřeby žáků/studentů a přizpůsobit své pedagogické intervence jejich možnostem
  • spolupracovat s učiteli, uvědomuje si jejich poslání a dokáže diskutovat o specificích učitelské profese v 21. století, protože zná základy školské politiky a rozumí aktuálním trendům ve školství
  • porozumět základním pojmům a výsledkům přednášených matematických disciplín
  • formulovat ideje formálním matematickým jazykem a je schopen vysvětlit význam a smysl formálně formulovaných idejí
  • aplikovat obecné matematické výsledky v konkrétních úlohách
  • interpretovat znalosti z odborné literatury nabyté samostudiem
  • vytvořit souvislý odborný text
 • Uplatnění absolventa

  Po absolvování tohoto bakalářského studia můžete působit jako asistenti učitelů na střední škole anebo se uplatnit v nějaké jiné oblasti, například ve státní správě.

  Po absolvování navazujícího studia budete plně připraveni pracovat jako středoškolští učitelé matematiky, kteří jsou na trhu práce velmi žádáni a mohou si tedy vybírat v nabídce zaměstnání podle svých představ.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Celouniverzitní pravidla pro tvorbu studijních programů, která zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů, upravuje směrnice Masarykovy univeritzy č. 1/2024 Pravidla pro tvorbu studijních programů a programů celoživotního vzdělávání. Směrnice vymezuje šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studijní plán ve spolupráci s jinou vysokou školou či jinou právnickou osobou,
  6. studijní plán na dostudování (určen pouze pro dostudování ve studijním oboru, studijním programu nebo studijním plánu, který zanikne).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který doplňuje hlavní studijního plán jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  V bakalářském studiu se setkáte s asistentskou praxí a její reflexí, ale na střední škole mezi studenty příliš mnoho času nestrávíte.

  V navazujícím magisterském studiu je tomu zcela naopak. Vyzkoušíte si celou řadu různě zaměřených praxí. Na vybraných školách absolvujete množství náslechů u zkušených středoškolských učitelů. Při vlastních výstupech před studenty si vyzkoušíte, jak vás studium připravilo na nelehkou, leč nesmírně krásnou pedagogickou práci.

  Sami si budete chystat přípravy a přemýšlet o tom, jak nejlépe naučit studenty vámi připravenou látku. Jedině tak se totiž můžete stát opravdu dobrými učiteli a převést do praxe dlouhé roky vaší teoretické přípravy.

  Na praxi vás budou připravovat i speciální semináře, jako například Učitel a provoz školy, vedené zkušenými středoškolskými učiteli, kteří vás nechají nahlédnout do problematiky provozu školy.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Vypracování a obhajoba bakalářské práce je povinnou součástí studijního programu Matematika se zaměřením na vzdělávání. Zpracováním bakalářské práce student prokazuje schopnost orientace v problematice dané tématem bakalářské práce, schopnost odborné práce pod vedením svého školitele a schopnost písemné i ústní prezentace. Standardní doba zadání bakalářské práce je v 5. semestru bakalářského studia. Zadáním bakalářské práce se učitel, který téma vypsal, stává pro studenta, který si ho vybral, vedoucím bakalářské práce. Ústav matematiky a statistiky písemné zadání bakalářských prací registruje a archivuje. Student může kterémukoliv učiteli Ústavu matematiky a statistiky navrhnout téma své bakalářské práce nebo se mohou na tomto tématu dohodnout. V tomto případě navrhuje učitel téma bakalářské práce pro konkrétního studenta.

  Pokyny pro vypracování bakalářské práce jsou upraveny Opatřením děkana 5/2014 Pokyny pro vypracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací na PřF MU.

 • Návaznost na další studijní programy

  Bakalářský program Matematika se zaměřením na vzdělávání vás připraví na navazující magisterské studium Učitelství matematiky pro střední školy, po jehož absolvování se stanete fundovanými středoškolskými učiteli matematiky.

  Zatímco bakalářské studium se soustřeďuje především na odborné matematické znalosti, těžištěm magisterského studia je příprava na budoucí zaměstnání středoškolského učitele. A to od obecného studia pedagogiky, didaktiky a psychologie až po konkrétní vzdělávání v komunikaci, týmové práci a úspěšném zvládání možných konfliktních situací.

Základní údaje

Zkratka
B-UCM
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

160
počet aktivních studentů
45
počet závěrečných prací

Přírodovědecká fakulta
Program zajišťuje