„Příroda skrze kulturu.“

Antropologie je integrální vědou o člověku, zaměřenou na studium lidského druhu od jeho počátků až do současnosti. Na rozdíl od speciálních vědních oborů zabývajících se detailně dílčími oblastmi lidského života se antropologie zaměřuje především na běžně pomíjené souvislosti mezi biologickými, sociálními a kulturními stránkami lidské přirozenosti.

Posláním magisterského oboru Antropologie je prohloubit vzdělání a dovednosti absolventů předcházejícího bakalářského oboru a připravit odborníky se širokým teoretickým přehledem v antropologické tématice, schopné samostatné odborné práce a současně vybavené dovednostmi v aplikaci speciálních antropologických metod.

Cílem studia je jednak doplnit teoretické poznatky studentů v syntetizujících a komparativních disciplínách propojujících biologickou a kulturní antropologii, a dále naučit studenty užívat moderní počítačově založené metody kosterní antropologie a terénního archeologického výzkumu. Studium má absolventům umožnit se dobře orientovat v rozsáhlé antropologické tématice, zejména v oblasti lidské biologické variability, evolučního vývoje, etnických rozdílů, sexuality a pohřebního ritu, a získat schopnosti navrhnout a realizovat antropologický výzkum s využitím moderních metod.

Studijní plány

Antropologie (jednooborový)
prezenční, jednooborový

Studium

 • Cíle

  Antropologie je integrální vědou o člověku, zaměřenou na studium lidského druhu od jeho počátků až do současnosti. Na rozdíl od speciálních vědních oborů zabývajících se detailně dílčími oblastmi lidského života se antropologie zaměřuje především na běžně pomíjené souvislosti mezi biologickými, sociálními a kulturními stránkami lidské přirozenosti.

  Posláním magisterského oboru Antropologie je prohloubit vzdělání a dovednosti absolventů předcházejícího bakalářského oboru a připravit odborníky se širokým teoretickým přehledem v antropologické tématice, schopné samostatné odborné práce a současně vybavené dovednostmi v aplikaci speciálních antropologických metod.

  Cílem studia je jednak doplnit teoretické poznatky studentů v syntetizujících a komparativních disciplínách propojujících biologickou a kulturní antropologii, a dále naučit studenty užívat moderní počítačově založené metody kosterní antropologie a terénního archeologického výzkumu. Studium má absolventům umožnit se dobře orientovat v rozsáhlé antropologické tématice, zejména v oblasti lidské biologické variability, evolučního vývoje, etnických rozdílů, sexuality a pohřebního ritu, a získat schopnosti navrhnout a realizovat antropologický výzkum s využitím moderních metod.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • orientovat se v oblastech syntetizujících biologické a sociokulturní aspekty člověka v průběhu evoluce i v současnosti;
  • znát variabilitu tělesných znaků a chování člověka a umět vysvětlit její souvislosti s evolučními procesy;
  • znát biologickou a kulturní mezipopulační diverzitu lidských skupin a umět vysvětlit jejich geografické rozšíření, adaptivní strategie, podobnosti a rozdíly;
  • aplikovat moderní analytické metody hodnocení morfologie člověka, zejména kosterních nálezů v archeologickém a forenzním kontextu;
  • navrhnout a realizovat regulérní antropologický výzkum, statisticky zhodnotit výsledky a interpretovat je z hlediska antropologických teorií.
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi magisterského oboru Antropologie na Přírodovědecké fakultě MU se mohou uplatnit v antropologicky orientovaných akademických institucích (v ústavech AV ČR, na vysokých školách, v lékařských zařízeních, ergonomických laboratořích aj.), na archeologických pracovištích jako specialisté na kosterní antropologii, v muzeích jako kurátoři antropologických aj. sbírek, na forenzních a kriminalistických pracovištích jako forenzní antropologové a specialisté na biologii člověka a ve státní správě a státních institucích jako specialisté na biologii člověka. Nejlepší absolventi magisterského studia mají možnost pokračovat ve studiu a výzkumu v rámci doktorského studia programu.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Studenti během navazujícího studia absolvují terénní praxi v rozsahu 2 týdnů podle pokynů Ústavu antropologie. Na základě splněné (resp. dokončované) praxe si studenti v jarním semestru 3. ročníku studia zapíší povinný předmět Bi8910 Terénní cvičení II a po naplnění rozsahu praxe jim je udělen zápočet.

  Těžiště výuky terénního cvičení spočívá na archeologických výzkumech kostrových pohřebišť organizovaných Ústavem antropologie. Studenti jsou školeni v celé vědecko-výzkumné proceduře od prospekce a zaměření naleziště, přes exkavaci kosterních pozůstatků a artefaktů, jejich písemnou, měřičskou a fotografickou dokumentaci, rekonstrukci objevených památek, analýzy nalezeného materiálu, až po interpretaci a publikování výsledků. Finální části cvičení probíhají v laboratoři na Ústavu antropologie. Studenti navazujícího magisterského studia jsou v terénu školeni v technicky a organizačně náročnějších metodách zaměření lokality, práce s detektorem kovů, odběru vzorků sedimentu a kostí pro přírodovědné analýzy, fotogrammetrické dokumentace hrobových celků aj.

  Studenti musí povinně absolvovat v navazujícím magisterském studiu minimálně jeden týden na tomto terénním výzkumu. Část praxe mohou studenti absolvovat na jiných archeologických, etnologických aj. pracovištích (muzea, nemocnice, pracoviště policie ČR aj.) s antropologicky orientovanou činností. Tato praxe jim umožňuje získávat již během studia profesionální kontakty s potenciálními zaměstnavateli. Souvislost činnosti s oborem posuzuje garant. Zápočet je studentům udělen na základě komunikace vyučujícího předmětu (Bi8910 Terénní cvičení II) s vedoucím výzkumu (resp. pracoviště, kde praxe probíhala) a potvrzení o absolvovaném obsahu a rozsahu praxe, které vystaví vedoucí výzkumu/pracoviště studentovi.

  Na školním výzkumu je studentům z institucionálních zdrojů částečně hrazena strava, ubytování a doprava. V případě účasti na dalších výzkumech závisí zajištění zázemí na možnostech dané instituce, resp. finančních možnostech daného projektu.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Diplomová práce je vypracována na téma, které vypisuje nebo schvaluje Ústav antropologie v průběhu 1. semestru magisterského studia. Formální pravidla pro vypracování magisterských diplomových prací se řídí Opatřením děkana č. 5/2014 (http://www.sci.muni.cz/NW/predpisy/od/OD-2014-05.pdf). Školitelem je akademický pracovník ústavu resp. fakulty, konzultanty mohou být odborníci z univerzit, muzeí a ústavů AV ČR. Práce má především ukázat schopnost korektně vyhledávat a zpracovat zdroje informací, schopnost navrhnout antropologický výzkum, praktické dovednosti při jeho provedení s použitím standardních metod, schopnost adekvátně zhodnotit a interpretovat zjištěné výsledky a vhodně je prezentovat odborné komunitě.

  Obhajoba probíhá na konci 4. semestru před odbornou komisí. Při obhajobě práce student prezentuje východiska a cíle, postup a hlavní výsledky diplomové práce. Oponent i vedoucí práce se pak v posudcích vyjadřují k teoretické i praktické části práce. Prezentace studenta a jeho odpovědi na dotazy oponenta v posudku i členů komise v průběhu diskuse mají prokázat jak teoretické znalosti a všeobecnou orientaci studenta v tématu, tak i praktické dovednosti postupu a provedení antropologického výzkumu.

 • Návaznost na další studijní programy

  Navazující magisterské studium antropologie vychází jak z důkladných znalostí biologie člověka, tak ze znalostí sociokulturního vývoje lidstva, které jsou hodnoceny v rámci přijímací zkoušky. Těmto požadavkům nejlépe vyhovují absolventi souvisejícího bakalářského studia Antropologie na Přírodovědecké fakultě MU. K studiu se mohou přihlásit i absolventi jiných studijních oborů, musí však také úspěšně složit přijímací zkoušku.

  Absolvent navazujícího magisterského studia antropologie se může (po splnění podmínek přijetí) ucházet o přijetí do doktorského studia Antropologie na Přírodovědecké fakultě MU.

 • Další informace
  Internetove stránky Ústavu antropologie:

  http://www.sci.muni.cz/anthrop/

  Internetové stránky Laboratoře morfologie a forenzní antropologie:

  http://www.sci.muni.cz/lamorfa

Základní údaje

Název
Antropologie
Zkratka
N-ANT
Kód
N0511A030002
Typ
magisterský navazující
Forma
St. doba studia (v letech)
2
Titul
Mgr.
Profil
akademický
Vyučovací jazyk
čeština
Titul v rigorózním řízení
RNDr.
Akreditace do
4. 8. 2028

Přírodovědecká fakulta
Program zajišťuje