Příroda skrze kulturu.

Představení studijního programu

Máte zájem rozvíjet své antropologické vzdělání? Zkuste s námi vaše znalosti z lidské biologie a kultury rozšířit a zakotvit je v širším srovnávacím kontextu. Získáte představu o lidské přirozenosti a místu člověka mezi ostatními primáty. Dozvíte se, jak rozmanité jsou různé biologické a etnické skupiny a jaké jsou příčiny jejich podobností a rozdílů v ekologických podmínkách a kulturních procesech. 

Zjistíte, jak fungují biologické základy našeho druhu na úrovni velkých lidských skupin a v
dlouhých časových rámcích. Získáte tak komplexní teoretický pohled demografický, ekologický a evoluční, který vám umožní fundovaně teoreticky uvažovat a formulovat vlastní výzkumné otázky, které budete zkoumat ve své magisterské diplomové práci. 

Proto se také v praktických předmětech naučíte používat moderní morfometrické metody a seznámíte se s mnoha dalšími specializovanými antropologickými aplikacemi, jako je ergonomie a forenzní antropologie. V případě, že budete mít zájem, může být vaše diplomová práce součástí aktuálně probíhajících výzkumných projektů Ústavu antropologie, zkoumajících například vývoj a růst dětí nebo život lidí ve středověku na základě studia kosterních pohřebišť.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

 • Máte vzdělání v oblasti biologie člověka (anatomie, fyziologie, genetiky), lidských kultur od prehistorie do dneška a v oblasti základních antropologických metod?

 • Toužíte svoje vzdělání dále rozvíjet a získat širší pohled na úrovni ekologické, populační a evoluční?

 • Chcete znát podstatu i detailní projevy lidské rozmanitosti a přizpůsobivosti?

 • Hledáte studium, kde byste získali kompetence v praktických antropologických aplikacích, jako je moderní morfometrie, ergonomie nebo forenzní antropologie?

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Antropologie je integrální vědou o člověku, zaměřenou na studium lidského druhu od jeho počátků až do současnosti. Na rozdíl od speciálních vědních oborů zabývajících se detailně dílčími oblastmi lidského života se antropologie zaměřuje především na běžně pomíjené souvislosti mezi biologickými, sociálními a kulturními stránkami lidské přirozenosti.

  Posláním magisterského oboru Antropologie je prohloubit vzdělání a dovednosti absolventů předcházejícího bakalářského oboru a připravit odborníky se širokým teoretickým přehledem v antropologické tématice, schopné samostatné odborné práce a současně vybavené dovednostmi v aplikaci speciálních antropologických metod.

  Cílem studia je jednak doplnit teoretické poznatky studentů v syntetizujících a komparativních disciplínách propojujících biologickou a kulturní antropologii, a dále naučit studenty užívat moderní počítačově založené metody kosterní antropologie a terénního archeologického výzkumu. Studium má absolventům umožnit se dobře orientovat v rozsáhlé antropologické tématice, zejména v oblasti lidské biologické variability, evolučního vývoje, etnických rozdílů, sexuality a pohřebního ritu, a získat schopnosti navrhnout a realizovat antropologický výzkum s využitím moderních metod.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • orientovat se v oblastech syntetizujících biologické a sociokulturní aspekty člověka v průběhu evoluce i v současnosti;
  • znát variabilitu tělesných znaků a chování člověka a umět vysvětlit její souvislosti s evolučními procesy;
  • znát biologickou a kulturní mezipopulační diverzitu lidských skupin a umět vysvětlit jejich geografické rozšíření, adaptivní strategie, podobnosti a rozdíly;
  • aplikovat moderní analytické metody hodnocení morfologie člověka, zejména kosterních nálezů v archeologickém a forenzním kontextu;
  • navrhnout a realizovat regulérní antropologický výzkum, statisticky zhodnotit výsledky a interpretovat je z hlediska antropologických teorií.
 • Uplatnění absolventa

  Jako antropolog můžete budoucím zaměstnavatelům nabídnout rozsáhlé znalosti stavby lidského těla, široký sociokulturní přehled a zkušenosti při hodnocení výzkumných dat.

  Můžete se uplatnit v antropologicky orientovaných akademických institucích, jako jsou ústavy Akademie věd České republiky, na vysokých školách, v lékařských zařízeních nebo v ergonomických laboratořích.

  Dále pak na archeologických pracovištích jako specialisté na kosterní antropologii, v muzeích jako kurátoři antropologických a jiných sbírek nebo na forenzních a kriminalistických pracovištích jako forenzní antropologové a specialisté na biologii člověka.

  Budete mít možnost uplatnění také ve státní správě a státních institucích jako specialisté na biologii člověka.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Celouniverzitní pravidla pro tvorbu studijních programů, která zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů, upravuje směrnice Masarykovy univeritzy č. 1/2024 Pravidla pro tvorbu studijních programů a programů celoživotního vzdělávání. Směrnice vymezuje šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studijní plán ve spolupráci s jinou vysokou školou či jinou právnickou osobou,
  6. studijní plán na dostudování (určen pouze pro dostudování ve studijním oboru, studijním programu nebo studijním plánu, který zanikne).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který doplňuje hlavní studijního plán jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  V průběhu studia absolvujete dvoutýdenní praxi, jejíž část bude probíhat v terénu na archeologických výzkumech kostrových pohřebišť. Zde budete rozvíjet svoje praktické dovednosti terénní dokumentace hrobů, zejména v technicky a organizačně náročnějších metodách zaměření lokality. Budete pracovat s detektorem kovů, na odběrech vzorků sedimentu a kostí pro specializovaná laboratorní vyšetření nebo na fotogrammetrické dokumentaci hrobových celků.  

  Jako další část praxe můžete zvolit laboratorní zpracování nalezených skeletů nebo práci v muzeích, kriminalistických laboratořích nebo na pracovištích zaměřených na výzkum tělesných rozměrů a funkcí živých lidí.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Diplomová práce je vypracována na téma, které vypisuje nebo schvaluje Ústav antropologie v průběhu 1. semestru magisterského studia. Formální pravidla pro vypracování magisterských diplomových prací se řídí Opatřením děkana č. 5/2014 (http://www.sci.muni.cz/NW/predpisy/od/OD-2014-05.pdf). Školitelem je akademický pracovník ústavu resp. fakulty, konzultanty mohou být odborníci z univerzit, muzeí a ústavů AV ČR. Práce má především ukázat schopnost korektně vyhledávat a zpracovat zdroje informací, schopnost navrhnout antropologický výzkum, praktické dovednosti při jeho provedení s použitím standardních metod, schopnost adekvátně zhodnotit a interpretovat zjištěné výsledky a vhodně je prezentovat odborné komunitě.

  Obhajoba probíhá na konci 4. semestru před odbornou komisí. Při obhajobě práce student prezentuje východiska a cíle, postup a hlavní výsledky diplomové práce. Oponent i vedoucí práce se pak v posudcích vyjadřují k teoretické i praktické části práce. Prezentace studenta a jeho odpovědi na dotazy oponenta v posudku i členů komise v průběhu diskuse mají prokázat jak teoretické znalosti a všeobecnou orientaci studenta v tématu, tak i praktické dovednosti postupu a provedení antropologického výzkumu.

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolvent navazujícího magisterského studia antropologie se může po splnění podmínek ucházet o přijetí do doktorského studia Antropologie na Přírodovědecké fakultě MU.

Základní údaje

Zkratka
N-ANT
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Titul v rigorózním řízení
RNDr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

15
počet aktivních studentů
34
počet závěrečných prací

Přírodovědecká fakulta
Program zajišťuje