Geolog pomáhá jak společnosti, tak i přírodě

Představení studijního programu

Zaměření studijního programu splňuje současné požadavky společnosti orientovat se na detailní poznání procesů v oblasti anorganické přírody. Proto se v rámci studia soustředíte na řadu aplikovaných oborů, které studují příčiny např. přírodních katastrof, inženýrských rizik staveb, znečištění/kontaminaci prostředí (vody, půdy, hornin) různými látkami, zajištění zdrojů a zásob vody nebo nerostných surovin.

Studijní program je unikátní v tom, že se dotýká problémů mezi přírodou a lidskou společností. Studium je pestré a komplexní – zahrnuje jak teoretické studium, tak praktickou výuku. Můžete vyjet i do zahraničí, což vám umožní vytvořit si širší představu a pohled na celou problematiku z jiné strany. Zároveň si rozšíříte dovednosti komunikace a znalosti cizích jazyků. Specifickými rysy studia je práce se soubory reálných analytických dat, která se naučíte zpracovávat např. i do 3D modelů.

Detailní znalosti procesů v neživé přírodě vám umožní pracovat na nejrůznějších pozicích ve specializovaných geologických firmách, výzkumných pracovištích, administrativě nebo ve vzdělávacích institucích.

Je studium programu pro vás?

 • Zajímá vás, proč světu nemohou dojít zdroje nerostných surovin?

 • Máte zájem o práci v terénu a v přírodě?

 • Umíte pracovat v týmu?

Kladné odpovědi ukazují, že studium a praxe vás bude bavit a nezaleknete se komplexní problematiky studia.

Kombinovaná forma studia

Kombinovaná forma studia probíhá v některém z pracovních dnů v týdnu a zahrnuje jak teoretickou přípravu, tak praktické práce v laboratořích a ve cvičeních.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Program Aplikovaná a environmentální geologie je určen pro zájemce, kteří plánují pracovat v běžné geologické firemní praxi týkající se environmentální geologie, hydrogeologie a inženýrské (stavební) geologie a geologie ložiskové. Obor je zaměřen na získání úplného magisterského vzdělání, a to jak formou prezenční, tak i formou kombinovanou. Výuka oboru zahrnuje specializaci na zmíněné aplikované obory, praktický kurz, předměty spojené s přípravou diplomové práce.

  Cílem studia v navazujícím magisterském programu je nezávisle na zvoleném oboru upevnit a prohloubit vzdělání získané v předchozím bakalářském programu a získat profesní kvalifikaci geologa připraveného pro samostatnou tvůrčí práci v geologických oborech, a to jak teoretickou a praktickou, tak i v oblasti geologického vzdělávání.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • samostatně řešit odborné geologické problémy v praxi (stanovení postupů řešení, zpracování literárních údajů a datových zdrojů, volba metodiky, analýza výsledků, formulování závěrů);
  • prokázat hlubší znalosti v praktických disciplínách podle svého zaměření (ložisková geologie, hydrogeologie, inženýrská geologie, environmentální geologie).
  • na základě vlastního výzkumu vytvořit odbornou práci a prezentovat její výsledky na odpovídající úrovni jak v ústní, tak i písemné formě;
 • Uplatnění absolventa

  Vzhledem k vyššímu magisterskému vzdělání se absolventi mohou uplatňovat ve výzkumu i ve středním a vyšším managementu firem. Tam budou rozhodovat o řešení projektů/provádění prací, protože díky svým znalostem a schopnostem dobře rozumí podstatě geologických procesů a případným příčinám problémů s ohrožením některých prvků životního prostředí a umí je již řešit.

  Dále se absolventi uplatňují na pozicích, které vyžadují samostatné řešení úkolů a projektů, tvůrčí práci a samostatné rozhodování a řízení procesů. Institucemi, v nichž naši absolventi nejčastěji nacházejí uplatnění, jsou např. specializované geologické firmy zaměřené na průzkum i výzkum, Česká geologická služba, Český hydrometeorologický ústav, odbory životního prostředí, Akademie věd ČR a mnoho dalších.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Praktickou výuku obsahuje řada předmětů v rámci studia, například výuka v laboratořích či měření v terénu, a povinná je i týdenní praxe. Praktické informace a zkušenosti budete získávat také od našich kolegů, externích spolupracovníků, kteří se podílejí na výuce. Důležitým aspektem je i to, že se budete v rámci svých magisterských diplomových prací podílet na projektech, které se v praxi řeší.

 • Cíle kvalifikačních prací

  V diplomové práci student prokazuje schopnost samostatně řešit problém odpovídající obtížnosti včetně práce s literaturou, zpracování a interpretace výsledků a jejich prezentace.

  Student má právo navrhovat téma své závěrečné práce na základě témat vypsaných pro daný studijní program, popř. i mimo tuto nabídku, pokud s tím vyjádří souhlas vedoucí práce a navržené téma vypíše. Témata závěrečných prací schvaluje ředitel ústavu.

  Součástí předmětů závěrečné práce je vypracování a odevzdání tzv. rešerše, tj. dostatečně kvalitního písemného shrnutí současného stavu znalostí o zpracovávané problematice na základě primárních zdrojů (tj. odborných článků) včetně seznamu citované literatury.

  Data použitá pro vypracování diplomové práce by měla být získána vlastním terénním či laboratorním výzkumem, výjimečně mohou být přejata. Data musí být tvůrčím způsobem zpracována a interpretována tak, aby diplomová práce přinesla nové poznatky.

  Formální obsah diplomové práce je stanoven opatřením děkana. Rozsah jádra závěrečné práce (tj. text a obrázky kapitol Úvod až Závěr včetně) nesmí překročit 50 stran. Minimální rozsah práce není stanoven.

 • Návaznost na další studijní programy

  Zájemci o hlubší poznání geologických procesů zejména z teoretické stránky mohou pokračovat ve studiu v doktorském programu.

Základní údaje

Zkratka
N-AEG
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Titul v rigorózním řízení
RNDr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

10
počet aktivních studentů
10
počet závěrečných prací

Přírodovědecká fakulta
Program zajišťuje