Představení studijního programu

Jako studenti magisterského programu Biochemie získáte kvalitní vzdělání v pokročilé biochemii s důrazem na rychlý rozvoj poznání chemických a biologických procesů v živých organismech. Zvládnete moderní metodické postupy dle aktuálních trendů výzkumu i praxe a k řešení odborných problémů využijete špičkové vybavení. Budete kombinovat interdisciplinární přístupy při studiu živých systémů v post-genomové éře na základě současné biochemie, bioanalytické a strukturní chemie a bioinformatiky.

Teoretické poznatky z přednášek a seminářů a praktické dovednosti z laboratorních cvičení zaměřených na pokročilé biochemické metody uplatníte při řešení vlastního experimentálního projektu při diplomové práci. Vedoucími práce vám budou špičkoví vědci z Ústavu biochemie, Národního centra pro výzkum biomolekul a Středoevropského technologického institutu MU i z dalších brněnských výzkumných institucí.

Můžete získat i zahraniční zkušenosti a upevnit znalost angličtiny při semestrálním pobytu na zahraničních univerzitách v programu Erasmus. V rámci magisterského programu Biochemie si můžete vybrat z pěti specializací: Analytická biochemie, Biochemie, Biomolekulární chemie, Genomika a proteomika, Bioinformatika a chemoinformatika.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

 • Získali jste základní bakalářské vzdělání v biochemii či jiném příbuzném oboru?

 • Baví vás biologie a chemie?

 • Chcete porozumět detailům fungování živých systémů a nebojíte se ani dalších přírodních věd?

Biochemie je pro vás správná volba!

 • Zajímá vás moderní přístrojová technika, složení živých systémů a interakce mezi biomolekulami?

Zkuste Analytickou biochemii či Genomiku a proteomiku.

 • Baví vás výpočetní technika a matematika?

Pak můžete najít zalíbení v Bioinformatice a chemoinformatice při in silico experimentech, počítačovém modelování struktury a reakcí (bio)molekul nebo v porozumění organizace chemických a biologických dat.

 • Chcete se podívat do hloubky biomolekul a pochopit vznik jejich prostorové struktury a funkce?

Biomolekulární chemie vám to zprostředkuje.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  V rámci magisterského programu Biochemie vystupují specializace: Analytická biochemie, Biochemie, Biomolekulární chemie, Genomika a proteomika, Bioinformatika. Společným jednotícím předmětem biochemického základu všech specializací je předmět Pokročilá biochemie. Cílem je poskytnout kvalitní vzdělání studentů v biochemickém základu s důrazem jak na rychle se vyvíjející stav poznání v biochemii, tak na moderní metodické postupy, zde se reaguje na nové aktuální trendy výzkumu i praxe a začleňují se informace relevantní k špičkové instrumentaci pořízené na MU, např. v rámci ústavu CEITEC. Hlavními cíli studia specializací bude připravit absolventy na prudce rostoucí množství informací a nutnost kombinovat interdisciplinární přístupy při studiu živých systémů v postgenomové éře. Za základ této interdisciplinarity ve studiu biologických systémů slouží především přístupy používané současnou biochemií, analytickou a strukturní chemií. Studium je zaměřeno na zvládnutí chemických a biologických, ale i fyzikálních principů, bioanalytických postupů a metod s cílem vychovat odborníky, kteří budou schopní v praxi tvořivě aplikovat své vědomosti i na řešení úkolů, se kterými se během studia nesetkali. Absolventi by měli mít znalosti i schopnosti jak pro odchod přímo do praxe, tak i pro další studium v rámci doktorských studijních programů, např. stávající programy Biochemie, Genomika a proteomika a Vědy o živé přírodě.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Uplatnit znalost širokého základu teoretických i praktických poznatků v oblasti pokročilé biochemie.
  • Využít elementární i pokročilé instrumentace a technik biochemického výzkumu.
  • Sestavit a optimalizovat analytické postupy při zpracování biologického materiálu.
  • Vyhodnocení získaných experimentálních dat, jejich interpretace a prezentace výsledků.
  • Adaptivní aplikace získaných znalostí a dovedností pro řešení konkrétních úkolů.
  • Pracovat s primárními i sekundárními zdroji vědeckých informací, postulovat a testovat hypotézy a samostatně plánovat příslušné dílčí vědecké experimenty.
  • Orientace v získávání a zpracování přírodovědných dat (bioinformatika a chemoinformatika).
  • Orientace v programovacích jazycích a schopnost základního programování (bioinformatika a chemoinformatika).
  • Detailní teoretické i praktické znalosti v oblasti enzymologie: klasifikace, struktura, mechanismy katalytického působení a aplikace enzymů, metody stanovení enzymové aktivity a koncentrace substrátu. Zpracování dat z kinetických studií a interpretac
  • Schopnost vyvíjet a používat enzymové analytické techniky v homogenním formátu, pokročilé varianty s imobilizovanými enzymy, včetně enzymových biosensorů pro klinické markery.
  • Detailní porozumění energetickým systémům buněk včetně generování ATP, skladování a přeměně alternativních forem energie v buňkách s přesahem do ekologického kontextu.
 • Uplatnění absolventa

  Jako absolventi specializací programu budete mít znalosti i schopnosti pro odchod přímo do praxe. S otevřenou náručí vás budou očekávat firmy a výzkumné organizace aktivní v biochemických, biotechnologických odvětvích, bioanalytické laboratoře s pokročilou instrumentací – enzymové a imunoanalýzy, diagnostiky nukleových kyselin, proteomiky.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Celouniverzitní pravidla pro tvorbu studijních programů, která zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů, upravuje směrnice Masarykovy univeritzy č. 1/2024 Pravidla pro tvorbu studijních programů a programů celoživotního vzdělávání. Směrnice vymezuje šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studijní plán ve spolupráci s jinou vysokou školou či jinou právnickou osobou,
  6. studijní plán na dostudování (určen pouze pro dostudování ve studijním oboru, studijním programu nebo studijním plánu, který zanikne).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který doplňuje hlavní studijního plán jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Praktické dovednosti můžete získat v rámci několikatýdenní odborné praxe u spolupracujících biotechnologických firem v jihomoravském regionu, v klinických analytických laboratořích, nebo v různých akademických institucích působících v Brně.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Standardní rozsah diplomové práce je kolem 60 stran. včetně poznámek pod čarou, titulního listu, obsahu, rejstříku, seznamu literatury a anotací. Práce má charakter samostatného výzkumného projektu tvořeného literárním úvodem do problematiky, metodickou částí, experimentálními výsledky, diskusí a závěrem. Studující by měli by předvést schopnost kriticky pracovat s odbornými texty, zpracovávat koncepty a teorie v nich nalezené, na základě toho navrhovat a provádět experimenty, provést jejich vyhodnocování a nacházet relevantní odpovědi na zadanou otázku. Diplomová práce prezentuje výsledky experimentální práce diplomanta pod vedením vedoucího diplomové práce. Detailní instrukce jsou dostupné na webu (https://ubch.sci.muni.cz/pro-studenty/behem-studia#tab-1).

 • Návaznost na další studijní programy

  Můžete pokračovat v rámci doktorského studia v našich stávajících programech Biochemie, Genomika a proteomika, Vědy o živé přírodě, v připravované Bioanalytické chemii, nebo to zkusit na dalších tuzemských i prestižních zahraničních univerzitách.

Základní údaje

Zkratka
N-BIC
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Titul v rigorózním řízení
RNDr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

62
počet aktivních studentů
158
počet závěrečných prací

Přírodovědecká fakulta
Program zajišťuje