V rámci magisterského programu Biochemie budou vystupovat jednotlivé specializace: Analytická biochemie, Biochemie, Biomolekulární chemie, Genomika a proteomika, Bioinformatika a chemoinformatika. Pro zdůraznění společného jednotícího biochemického základu všech specializací byl vytvořen předmět Pokročilá biochemie. Cílem je poskytnout kvalitní vzdělání studentů v biochemickém základu s důrazem jak na rychle se vyvíjející stav poznání v biochemii, tak na moderní metodické postupy, zde se reaguje na nové aktuální trendy výzkumu i praxe a začleňují se informace relevantní k špičkové instrumentaci pořízené na MU, např. v rámci ústavu CEITEC. Hlavními cíli studia specializací bude připravit absolventy na prudce rostoucí množství informací a nutnost kombinovat interdisciplinární přístupy při studiu živých systémů v postgenomové éře. Za základ této interdisciplinarity ve studiu biologických systémů slouží především přístupy používané současnou biochemií, analytickou a strukturní chemií. Studium je zaměřeno na zvládnutí chemických a biologických, ale i fyzikálních principů, bioanalytických postupů a metod s cílem vychovat odborníky, kteří budou schopní v praxi tvořivě aplikovat své vědomosti i na řešení úkolů, se kterými se během studia nesetkali. Absolventi by měli mít znalosti i schopnosti jak pro odchod přímo do praxe, tak i pro další studium v rámci doktorských studijních programů, např. stávající programy Biochemie, Genomika a proteomika a Vědy o živé přírodě.

Studijní plány

Biochemie (Analytická biochemie)
prezenční, se specializací
Biochemie (Biochemie)
prezenční, se specializací
Biochemie (Bioinformatika)
prezenční, se specializací
Biochemie (Biomolekulární chemie)
prezenční, se specializací
Biochemie (Genomika a Proteomika)
prezenční, se specializací

Studium

 • Cíle

  V rámci magisterského programu Biochemie budou vystupovat jednotlivé specializace: Analytická biochemie, Biochemie, Biomolekulární chemie, Genomika a proteomika, Bioinformatika a chemoinformatika. Pro zdůraznění společného jednotícího biochemického základu všech specializací byl vytvořen předmět Pokročilá biochemie. Cílem je poskytnout kvalitní vzdělání studentů v biochemickém základu s důrazem jak na rychle se vyvíjející stav poznání v biochemii, tak na moderní metodické postupy, zde se reaguje na nové aktuální trendy výzkumu i praxe a začleňují se informace relevantní k špičkové instrumentaci pořízené na MU, např. v rámci ústavu CEITEC. Hlavními cíli studia specializací bude připravit absolventy na prudce rostoucí množství informací a nutnost kombinovat interdisciplinární přístupy při studiu živých systémů v postgenomové éře. Za základ této interdisciplinarity ve studiu biologických systémů slouží především přístupy používané současnou biochemií, analytickou a strukturní chemií. Studium je zaměřeno na zvládnutí chemických a biologických, ale i fyzikálních principů, bioanalytických postupů a metod s cílem vychovat odborníky, kteří budou schopní v praxi tvořivě aplikovat své vědomosti i na řešení úkolů, se kterými se během studia nesetkali. Absolventi by měli mít znalosti i schopnosti jak pro odchod přímo do praxe, tak i pro další studium v rámci doktorských studijních programů, např. stávající programy Biochemie, Genomika a proteomika a Vědy o živé přírodě.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Uplatnit znalost širokého základu teoretických i praktických poznatků v oblasti pokročilé biochemie
  • Využít elementární i pokročilé instrumentace a technik biochemického výzkumu.
  • Sestavit a optimalizovat analytické postupy při zpracování biologického materiálu.
  • Vyhodnocení získaných experimentálních dat, jejich interpretace a prezentace výsledků.
  • Adaptivní aplikace získaných znalostí a dovedností pro řešení konkrétních úkolů.
  • Pracovat s primárními i sekundárními zdroji vědeckých informací, postulovat a testovat hypotézy a samostatně plánovat příslušné dílčí vědecké experimenty.
  • Orientace v získávání a zpracování přírodovědných dat (bioinformatika a chemoinformatika).
  • Orientace v programovacích jazycích a schopnost základního programování (bioinformatika a chemoinformatika).
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi specializací programu mají znalosti i schopnosti pro odchod přímo do praxe - firmy a výzkumné organizace aktivní v biochemických, biotechnologických odvětvích, bioanalytické laboratoře s pokročilou instrumentací - enzymové a imunoanalýzy, diagnostika nukleových kyselin, proteomika. Mohou ale pokračovat v dalším studiu v rámci doktorských studijních programů, např. stávající Biochemie, Genomika a proteomika a Vědy o živé přírodě.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Praxe je doporučenou volitelnou součástí studia.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Standardní rozsah diplomové práce je kolem 60 stran. včetně poznámek pod čarou, titulního listu, obsahu, rejstříku, seznamu literatury a anotací. Práce má charakter samostatného výzkumného projektu tvořeného literárním úvodem do problematiky, metodickou částí, experimentálními výsledky, diskusí a závěrem. Studující by měli by předvést schopnost kriticky pracovat s odbornými texty, zpracovávat koncepty a teorie v nich nalezené, na základě toho navrhovat a provádět experimenty, provést jejich vyhodnocování a nacházet relevantní odpovědi na zadanou otázku. Diplomová práce prezentuje výsledky experimentální práce diplomanta pod vedením vedoucího diplomové práce. Předkládá se v nerozbíratelné formě (v pevných deskách) v počtu 2 exemplářů. Detailní instrukce jsou dostupné na webu (http://orion.chemi.muni.cz/pozadavky/zasady_vypracovani_DP.pdf).

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolventi jsou schopní pokračovat ve studiu v rámci doktorských studijních programů, např. na PřF MU se jedná o stávající programy Biochemie, Genomika a proteomika a Vědy o živé přírodě.

Základní údaje

Název
Biochemie
Zkratka
N-BIC
Kód
N0512A130001
Typ
magisterský navazující
Forma
St. doba studia (v letech)
2
Titul
Mgr.
Profil
akademický
Vyučovací jazyk
čeština
Titul v rigorózním řízení
RNDr.
Akreditace do
4. 8. 2028

Přírodovědecká fakulta
Program zajišťuje