Nejen co – ale také jak, proč a kdy – jsou součásti biodiverzity

Představení studijního programu

V magisterském studijním programu Botanika získáte přehled aktuálních znalostí v oblasti biologie rostlin, řas a hub, především jejich taxonomie, fylogeneze, diverzity, evoluce a ekologie. Detailní znalosti a dovednosti si prohloubíte v jedné z dílčích specializací – v biosystematice rostlin (evoluční biologii rostlin), v ekologii rostlin a ve specializaci zaměřené na řasy a houby – fykologii a mykologii. Studium vám poskytne solidní znalosti především o evropské flóře a vegetaci.

Program Botanika vám otevře dveře do světa zákonitostí ekologie rostlinných organizmů a jejich společenstev, odhalí vám důležité mechanizmy rostlinné evoluce a také etapy vývoje evropské přírody. V rámci diplomové práce se díky grantovým projektům můžete podílet na špičkovém výzkumu.

V prakticky zaměřené výuce probíhající přímo v laboratoři nebo v terénu u nás i v zahraničí si osvojíte pestrou škálu metod umožňujících získat data – od sekvencí DNA přes velikosti genomu a morfologické znaky rostlin až po strukturu rostlinných společenstev a složení květeny.

Ve speciálních předmětech zvládnete pokročilé metody statistického zpracování a vyhodnocení biologických dat takovým způsobem, abyste tyto metody s úspěchem využili nejen v diplomové práci, ale i ve svém budoucím pracovním uplatnění.

Ve specializovaných seminářích poznáte plejádu domácích a zahraničních odborníků na různé oblasti botaniky, ale zároveň se na tomto fóru naučíte prezentovat a v kritické diskusi obhájit i výsledky vaší vlastní vědecké práce.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

 • Baví vás pozorovat rostliny, houby nebo řasy v přírodě?

 • Zaujala vás jejich společenstva a chcete rozumět jejich složení a rozšíření?

 • Chcete zjistit, proč jsou jedny druhy vzácné, zatímco jiné se šíří?

 • Láká vás poznání historie rostlinstva české i evropské krajiny od doby ledové do dneška?

 • Chtěli byste zkoumat, jak vznikají nové rostlinné druhy?

 • Fascinují vás molekulární a genetické přístupy ke studiu rostlinné diverzity?

 • Chcete se učit „vědeckému řemeslu“ od lidí, kteří v botanické vědě již něco dokázali?

 • Jste ochotni trávit mnoho hodin v laboratoři či terénu, abyste mohli okusit radost z poznání nového, které vám přinese diplomová práce?

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Studium botaniky otevírá studentům cestu k pochopení zákonitostí a procesů v evoluci a ekologii rostlin, řas, sinic a houbových organizmů. Možnost užší profilace poskytují studentům tři specializace tohoto programu, kterými jsou biosystematika rostlin, ekologie rostlin a specializace zaměřená na řasy a houby – fykologie a mykologie. V teoretických přednáškách prohlubují studenti své teoretické znalosti o rostlinné diverzitě střední Evropy, zároveň se v nich také postupně prohlubuje schopnost efektivně aplikovat tyto poznatky na jakékoli ekosystémy nebo biomy Země. Během pravidelných terénních cvičení se studenti seznamují s rozmanitostí rostlinných druhů nejen České republiky, ale během každoročních zahraničních exkurzí také s druhy, společenstvy nebo ekosystémy celého evropského kontinentu. Terénní exkurze nejen vytvářejí a postupně upevňují schopnosti studentů přesně identifikovat rostlinné druhy, ale vedou je také k pochopení vzájemných souvislostí mezi dílčími vlastnostmi rostlinných druhů a společenstev jinak vyučovanými v oddělených oborech rostlinné biologie (morfologie, anatomie, fyziologie, populační ekologie, fytocenologie, fytogeografie, kvartérní biologie nebo evoluční biologie rostlin). Terénní výuka také prohlubuje schopnosti studentů interpretovat tyto dílčí vlastnosti a mezidruhové interakce na populační, ekosystémové a krajinné úrovni nebo v kontextu kvartérního vývoje přírody či v kontextu fylogenetickém. Skupinově organizovaná výuka kultivuje schopnost studentů kooperovat a koordinovat výzkumné aktivity a připravuje je tak na práci ve vědeckých týmech nebo expedicích. Samostatným řešením dílčích projektů během studia si studenti osvojí nejen metody sběru a konzervace rostlinného materiálu, ale také širokou škálu terénních a laboratorních analytických metod (vč. metod molekulárních), metod jejich statistického hodnocení a v neposlední řadě pak i způsobů, jak výsledky vědecké práce efektivně prezentovat a publikovat. Schopnost samostatné a efektivní vědecké práce absolventů programu prohlubuje také skutečnost, že jejich diplomové práce tvoří často součást běžících výzkumných projektů jednotlivých pracovních skupin ústavu botaniky a zoologie.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • rozumět a popsat obecné principy evoluce a speciace rostlin, makroekologie a ekologie rostlinných společenstev
  • charakterizovat základní fylogenetické linie rostlin a vysvětlit jak a proč se fylogeneze těchto skupin odráží v jejich klasifikaci
  • charakterizovat základní fylogenetické linie sinic, řas nebo hub a vysvětlit jak a proč se fylogeneze těchto skupin odráží v jejich klasifikaci
  • charakterizovat základní typy vegetace a fytochoriony ČR a nejdůležitější biomy Země
  • determinovat běžné druhy sinic, řas, hub a lišejníků střední Evropy
  • determinovat běžné druhy cévnatých rostlin a jejich společenstev ve střední Evropy
  • realizovat samostatný nebo týmový botanický výzkum na úrovni jednotlivých rostlin, populací, druhů či rostlinných společenstev
  • designovat strategii sběru vzorků, terénní i laboratorní experimenty a organizovat terénní expedice
  • aplikovat teoretické poznatky o evoluci a ekologii rostlin v designu případových studií v botanice i ochraně přírody
  • zvolit si vhodné biosystematické metody, vč. statistických, a korektně interpretovat výsledky fylogenetických či evolučních studií
  • zvolit si vhodné ekologické nebo geobotanické metody, vč. statistických, a korektně interpretovat výsledky studia ekologie druhů nebo vegetace
  • zvolit si vhodné fykologické nebo mykologické metody, vč. statistických, a korektně interpretovat výsledky studia ekologie nebo fylogeneze sinic, řas nebo hub
 • Uplatnění absolventa

  Studium botaniky vás připraví na práci v oblasti základního i aplikovaného biologického výzkumu, práci v ochraně přírody, ale zčásti i pro uplatnění v oblasti vzdělávání.  Jako absolventi získáte také dobrou startovní pozici pro případné navazující doktorské studium jak na domácí půdě, tak i na dalších českých nebo zahraničních univerzitách.

  V oblasti výzkumu se uplatníte na biologických pracovištích univerzit, v biologických ústavech Akademie věd ČR nebo ve státních institucích zabývajících se ochranou přírody a životního prostředí.

  Dále se můžete uplatnit v soukromých firmách provádějících expertízy v oblasti ochrany přírody a životního prostředí, v přírodovědeckých odděleních muzeí, v botanických zahradách, v resortních ústavech zemědělského a lesnického výzkumu a na analogických pracovištích v zahraničí.

  Práci také naleznete v nevládním a soukromém sektoru zabývajícím se problematikou ekologické biologie a biodiverzity (ochrana přírody, kontrola kvality vod, revitalizační zásahy, pěstitelství apod.).

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  V programu Botanika nejsou praxe povinné. V případě zájmu a samostatné iniciativy však můžete realizovat praxi v některé z institucí, kterou považujete za cílové místo svého budoucího uplatnění, např. v některém z muzeí, v některé ze správ chráněných krajinných oblastí nebo národních parků, v jednom ze středisek Agentury ochrany přírody a krajiny, nebo v některém z ústavů Akademie věd (např. v Botanickém ústavu AV ČR).

  Skupinový a projektový charakter terénní výuky vás naučí kooperovat ve vědecké práci, samostatně designovat sběr dat, volit si vhodné metody a také formy, jak účinně prezentovat výsledky své vědecké práce. Relativně vysoký podíl terénní výuky do značné míry zastupuje to, co v jiných oborech poskytuje praxe.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Diplomová práce má charakter samostatně studentem řešené originální vědecké studie tématu formulovaného v zadání práce vedoucím. Téma diplomové práce student zpravidla volí z témat vypsaných botanickými akademickými pracovníky ústavu botaniky a zoologie, kteří se pak stávají vedoucími práce. Vedle vedoucího práce si po dohodě s vedoucím student může zvolit také konzultanta, buď v rámci ústavu, nebo mimo něj; v odůvodněných případech si student může zvolit vedoucího a téma práce mimo ústav botaniky a zoologie, a to na základě seznamu externích vedoucích diplomových prací, schváleného radou ústavu.

  Diplomovou prací student prokazuje, že je schopen (1) aplikovat poznatky získané studiem do vlastní vědecké práce, (2) provést rešerši a kritický rozbor vědeckého stavu poznání tématu před tím, než se jím začal zabývat v diplomové práci, (3) stanovit si a průběžně aktualizovat strategii pozorování, měření, sběru vzorků, dat či naplánovat design experimentů a tyto uskutečnit v takovém rozsahu, aby daly jednoznačnou odpověď na otázky, cíle nebo hypotézy stanovené v zadání práce a rozpracované dále na základě rešerše a kritického rozboru, (4) volit odpovídající statistické metody zpracování, analýzy a vizualizace výsledků, (5) správně interpretovat výsledky své práce a diskutovat je v širším kontextu, (6) pravidelně prezentovat postup realizace výzkumu a dosažené hlavní výsledky v rámci botanického, geobotanického resp. biosystematického semináře, popř. v rámci studentských vědeckých konferencí.

 • Návaznost na další studijní programy

  Pro ty z vás, kteří uvažují o vědecké kariéře, se nabízí doktorské studium na Ústavu botaniky a zoologie v programu Ekologické a evoluční biologie zahrnující obory Ekologie a Botanika. Připraveni budete také pro doktorské studium na dalších českých nebo zahraničních univerzitách.

Základní údaje

Zkratka
N-BOT
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Titul v rigorózním řízení
RNDr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

7
počet aktivních studentů
14
počet závěrečných prací

Přírodovědecká fakulta
Program zajišťuje