EN

Experimentální biologie živočichů a imunologie

„Znát stromy, ale vidět i les.“

Posláním magisterského navazujícího studijního programu Experimentální biologie živočichů a imunologie je výchova a příprava odborníků na práci v laboratořích a institucích, které vyžadují standardy špičkové mezinárodní vědy v laboratorní práci na živočišných modelech od úrovně buněčné a molekulární po úroveň celých organismů a aplikovatelné na člověka. Program nabízí kompletní přípravu od teoretických znalostí po osvojení moderních biomedicínských výzkumných a analytických technik. Tímto cílem navazuje program na stejnojmenný program bakalářský vyučovaný na Přírodovědecké fakultě MU, je ale otevřen všem studentům splňujícím dané předpoklady. Specifita a přednost oboru mezi jinými programy spočívá především v tom, že formuje výzkumného pracovníka s pracovními a metodickými návyky pro rozsáhlé oblasti veterinární a humánní medicíny, kde absolventi příslušných fakult jsou připravováni spíše na klinickou praxi. Dalším specifikem je uplatňování vývojového a srovnávací principu jako klíče k pochopení současného stavu, patologií a zcela nových možností jejich léčby. Program zahrnuje tři příbuzné výzkumné oblasti metodicky pokrývající značnou část současných klíčových biomedicínských témat. Těmito oblastmi, tvořícími tři specializace programu, jsou: fyziologie, imunologie a vývojová biologie. Všem specializacím je po metodické stránce společný důraz na využívání molekulárně genetických metod, které jsou pro jakýkoliv špičkový, komplexně pojatý obor nezbytným standardem.

Studium programu kultivuje analytické myšlení v rychle se rozvíjejících biomedicínských disciplínách. Kurzy a semináře rozvíjí schopnosti kritické analýzy relevance vědeckých sdělení a hledání řešení konkrétních problémů. V náplni klíčových kurzů je důraz kladen na finální syntetické propojení znalostí získaných předchozím studiem a pochopení souvislostí funkce celého organismu na všech jeho úrovních. Tento pohled je pak s ohledem na vyšší uplatnitelnost absolventů v biomedicínské praxi rozšířen o některé patologické stavy, vývojové vady a aspekty toxikologické. Metodicky orientované kurzy zajišťují propojení s praxí moderního biologického výzkumu.

Vlastní vědecký projekt studenta vedený a konzultovaný s vedoucím má charakter samostatného řešení vědeckého problému a završuje komplexní přípravu studenta pro výzkumnou kariéru. Díky navázaným spolupracím program nabízí širokou škálu témat a školících pracovišť, kde je možno realizovat studentské projekty od pracovišť základního výzkumu po laboratoře vysoce aplikované.

Studijní plány

Fyziologie
prezenční, se specializací
Imunologie
prezenční, se specializací
Vývojová biologie
prezenční, se specializací

Studium

 • Cíle

  Posláním magisterského navazujícího studijního programu Experimentální biologie živočichů a imunologie je výchova a příprava odborníků na práci v laboratořích a institucích, které vyžadují standardy špičkové mezinárodní vědy v laboratorní práci na živočišných modelech od úrovně buněčné a molekulární po úroveň celých organismů a aplikovatelné na člověka. Program nabízí kompletní přípravu od teoretických znalostí po osvojení moderních biomedicínských výzkumných a analytických technik. Tímto cílem navazuje program na stejnojmenný program bakalářský vyučovaný na Přírodovědecké fakultě MU, je ale otevřen všem studentům splňujícím dané předpoklady. Specifita a přednost oboru mezi jinými programy spočívá především v tom, že formuje výzkumného pracovníka s pracovními a metodickými návyky pro rozsáhlé oblasti veterinární a humánní medicíny, kde absolventi příslušných fakult jsou připravováni spíše na klinickou praxi. Dalším specifikem je uplatňování vývojového a srovnávací principu jako klíče k pochopení současného stavu, patologií a zcela nových možností jejich léčby. Program zahrnuje tři příbuzné výzkumné oblasti metodicky pokrývající značnou část současných klíčových biomedicínských témat. Těmito oblastmi, tvořícími tři specializace programu, jsou: fyziologie, imunologie a vývojová biologie. Všem specializacím je po metodické stránce společný důraz na využívání molekulárně genetických metod, které jsou pro jakýkoliv špičkový, komplexně pojatý obor nezbytným standardem.

  Studium programu kultivuje analytické myšlení v rychle se rozvíjejících biomedicínských disciplínách. Kurzy a semináře rozvíjí schopnosti kritické analýzy relevance vědeckých sdělení a hledání řešení konkrétních problémů. V náplni klíčových kurzů je důraz kladen na finální syntetické propojení znalostí získaných předchozím studiem a pochopení souvislostí funkce celého organismu na všech jeho úrovních. Tento pohled je pak s ohledem na vyšší uplatnitelnost absolventů v biomedicínské praxi rozšířen o některé patologické stavy, vývojové vady a aspekty toxikologické. Metodicky orientované kurzy zajišťují propojení s praxí moderního biologického výzkumu.

  Vlastní vědecký projekt studenta vedený a konzultovaný s vedoucím má charakter samostatného řešení vědeckého problému a završuje komplexní přípravu studenta pro výzkumnou kariéru. Díky navázaným spolupracím program nabízí širokou škálu témat a školících pracovišť, kde je možno realizovat studentské projekty od pracovišť základního výzkumu po laboratoře vysoce aplikované.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Syntetického pohledu na stavbu a funkce živočišných soustav od buněčné po organismální úroveň.
  • Popsat principy řízení fyziologických, embryologických a imunitních dějů včetně obecného rozhledu v příčinách patologií.
  • Diskutovat z pohledu srovnávacího a vývojového imunologické a fyziologické principy fungování živočišného organismu.
  • Aplikovat správné metodické a statistické postupy na nejčastější okruhy laboratorně řešených zadání současné biomedicínské praxe.
  • Samostatně se orientovat v informační nabídce svého oboru. Kriticky diskutovat relevanci informačních zdrojů a zaujmout stanovisko k publikovaným sdělením.
  • Vlastní výsledky zpracovat, zařadit do současného stavu poznání, prezentovat je, diskutovat a obhájit.
  • Tvůrčím způsobem samostatně provádět výzkumnou a vývojovou činnost v různých oblastech experimentální biologie včetně vedení výzkumných projektových týmů.
  • Komunikovat anglicky zejména v oblasti přírodních věd, např. psaná vědecká sdělení nebo ústní prezentace výsledků
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi magisterského navazujícího programu Experimentální biologie živočichů a imunologie získávají komplexnější průpravu pro samostatnou a mezinárodně kompatibilní vědeckou práci než studenti lékařských a veterinárních fakult. Mohou zaměstnavateli nabídnout přehled v současných otázkách a metodách biomedicínského výzkumu zejména v oblastech vývojové biologie, imunologie a fyziologie. Najdou uplatnění především jako vědci v základním i aplikovaném biomedicínském výzkumu na pracovištích univerzitních, Akademie věd ČR, rezortních i soukromých. Pracují jako vedoucí laboratoří v biotechnologických, farmaceutických firmách a v klinických laboratořích humánní i veterinární medicíny, včetně pracovišť reprodukční medicíny.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Není pro daný program relevantní.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Diplomová práce je základním projektem studenta, kterým dokazuje svoje pracovní a vědecké kompetence vědeckého pracovníka, který pod vedením řeší ucelený vědecký problém. Diplomová práce se soustředí na relevantní otázky z oblasti fyziologie, imunologie nebo vývojové biologie zadané vedoucími práce. Témata jsou schvalována příslušnou radou. Student musí ve své práci prokázat schopnost kritické práce a myšlení při práci s informacemi k zadanému problému. Musí být schopen navrhovat experimentální řešení a jeho realizace. Data musí umět zpracovat, vyhodnotit, diskutovat, vyvodit z nich závěry, ty prezentovat a obhájit. Svou DP prokazuje student schopnosti publikovat své výsledky formou písemné publikace se všemi jejími náležitostmi. Formální požadavky jsou popsány webových stránkách ústavu.

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolventi mohou pokračovat v doktorském studiu programu Fyziologie živočichů a imunologie na Přírodovědecké fakultě MU ale podle své volby kdekoliv na prestižních pracovištích fyziologie, imunologie a vývojové biologie v ČR i v zahraničí.

Základní údaje

Název
Experimentální biologie živočichů a imunologie
Zkratka
N-EBZ
Kód
N0511A030005
Typ
magisterský navazující
Forma
St. doba studia (v letech)
2
Titul
Mgr.
Profil
akademický
Vyučovací jazyk
čeština
Titul v rigorózním řízení
RNDr.
Akreditace do
4. 8. 2028

Přírodovědecká fakulta
Program zajišťuje