Studium navazujícího magisterského programu Fyzika umožňuje studentům dále prohloubit již získané obecné fyzikální a matematické vzdělání ve čtyřech specializacích Astrofyzika, Fyzika kondenzovaných látek, Fyzika plazmatu a nanotechnologií a Teoretická fyzika. Studenti všech specializací získají povědomí o základních numerických metodách používaných ve fyzice a obeznámí se s moderními experimentálními metodami. Velká pozornost je věnována přípravě diplomové práce.

Studijní plány

Astrofyzika
prezenční, se specializací
Fyzika kondenzovaných látek
prezenční, se specializací
Fyzika plazmatu a nanotechnologií
prezenční, se specializací
Teoretická fyzika
prezenční, se specializací

Studium

 • Cíle

  Studium navazujícího magisterského programu Fyzika umožňuje studentům dále prohloubit již získané obecné fyzikální a matematické vzdělání ve čtyřech specializacích Astrofyzika, Fyzika kondenzovaných látek, Fyzika plazmatu a nanotechnologií a Teoretická fyzika. Studenti všech specializací získají povědomí o základních numerických metodách používaných ve fyzice a obeznámí se s moderními experimentálními metodami. Velká pozornost je věnována přípravě diplomové práce.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Používat analytické a numerické metody
  • Chápat a vytvářet fyzikální modely,formulovat a ověřovat hypotézy na pokročilé úrovni
  • Používat a kalibrovat specializované měřicí přístroje
  • Kriticky hodnotit,analyzovat a fyzikálně interpretovat vědecká data
  • Využívat programovací jazyky a specializované počítačové programy
  • Psát strukturovaným a kritickým způsobem, prezentovat výsledky práce na konferenční úrovni
  • Samostatné vědecké práce i práce ve skupině
 • Uplatnění absolventa

  Absolvent, který si zvolil magisterský studijní program Fyzika, bude obeznámen s experimentální a teoretickou fyzikou a připraven ke studiu v doktorském studijním programu Fyzika. Budé připraven pracovat v soukromém sektoru ve firmách v oboru a vzhledem k relativně univerzálnímu charakteru fyzikálního vzdělání bude moci nalézt uplatnění také v rozmanitých institucích zabývajících se základním a/nebo aplikovaným výzkumem i v profesích mimo obor, kde bude moci využít své fyzikální, matematické a informatické dovednosti a schopnost kombinovat je, která je v rámci studia programu Fyzika rozvíjena.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Odborná praxe (několik variant) patří mezi volitelné předměty.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Diplomová práce v programu Fyzika je zaměřena experimentálně a/nebo teoreticky. Jejím vypracováním uchazeč prokazuje schopnost samostatně řešit experimentální a/nebo teoretický problém, nebo schopnost nastudovat a pochopit teoretickou oblast vysoké úrovně obtížnosti.

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolventi magisterského programu Fyzika budou připraveni pokračovat v některém z doktorských studijních programů oblasti Fyzika v ČR i v zahraničí.

 • Další informace

Základní údaje

Název
Fyzika
Zkratka
N-FYZ
Kód
N0533A110001
Typ
magisterský navazující
Forma
St. doba studia (v letech)
2
Titul
Mgr.
Profil
akademický
Vyučovací jazyk
čeština
Titul v rigorózním řízení
RNDr.
Akreditace do
4. 8. 2028

Přírodovědecká fakulta
Program zajišťuje