EN

Geoenvironmentální rizika a sanace

Posláním nového studijního programu „Geoenvironmentální rizika a sanace“ je příprava dostatečně kvalifikovaných absolventů uplatnitelných na trhu práce v oblasti aplikovaných geovědních disciplín. Jedním z hlavních a dlouhodobých požadavků zaměstnavatelů jsou praktické dovednosti a samostatnost absolventů. Cílem studia navrženého studijního programu je aktivní propojení teoretických poznatků a praktických cvičení v terénu, laboratořích a především v praxi formou povinných stáží tak, aby byl absolvent připraven samostatně řešit zadané úkoly v praxi v plném rozsahu.

Studijní plány


Studium

 • Cíle

  Posláním nového studijního programu „Geoenvironmentální rizika a sanace“ je příprava dostatečně kvalifikovaných absolventů uplatnitelných na trhu práce v oblasti aplikovaných geovědních disciplín. Jedním z hlavních a dlouhodobých požadavků zaměstnavatelů jsou praktické dovednosti a samostatnost absolventů. Cílem studia navrženého studijního programu je aktivní propojení teoretických poznatků a praktických cvičení v terénu, laboratořích a především v praxi formou povinných stáží tak, aby byl absolvent připraven samostatně řešit zadané úkoly v praxi v plném rozsahu.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Užívat a vysvětlit základní geologickou terminologii a geologické poznatky, zejména v oboru geoenvironmentálních rizik, sanací, aj.
  • Pracovat s českou a cizojazyčnou odbornou literaturou
  • Ovládat v dostatečné míře běžné metody terénních a laboratorních prací, navrhnout vhodný způsob sběru dat a provést jejich terénní sběr.
  • Zpracovat získaná data využitím vhodných informačních prostředků
  • Samostatně řešit problémy geoenvironmentálních rizik a sanací, posoudit relevantnost dat, identifikovat problémy a navrhovat jejich řešení.
  • Orientovat se v potřebné legislativě
  • Mít pilotní zkušenost s řešením zakázek týkajících se průzkumu rizik a navrhování sanačních opatření
  • Vytvořit odbornou práci na základě vlastního výzkumu a prezentovat její výsledky na odpovídající úrovni jak v ústní, tak i písemné formě
 • Uplatnění absolventa

  Uplatnění absolventa je v oblastech environmentální geologie, geochemie životního prostředí a hydrogeologie - ve firmách (např. Aquatest, a.s., Geomin, Geotest, a.s., innogy, MND, Vodní zdroje Ekomonitor, s.r.o., EPS, s.r.o., DIAMO, s.p.), které řeší zahlazování následků těžby v důsledku ukončování důlních činností, revitalizaci krajiny, environmentální zátěž horninového prostředí v důsledku antropogenních aktivit, projektování nápravných opatření a řešení sanačních prací.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Šest týdnů povinné praxe bude rozděleno do semestrů (týdenní praxe v každém semestru a v posledních dvou semestrech 5x jednodenní praxe).

  Další praktická výuka je součástí vyučovaných předmětů.

 • Cíle kvalifikačních prací

  V diplomové práci student prokazuje schopnost samostatně řešit problém odpovídající obtížnosti včetně práce s literaturou, zpracování a interpretace výsledků a jejich prezentace.

  Student má právo navrhovat téma své závěrečné práce na základě témat vypsaných pro daný studijní program, popř. i mimo tuto nabídku, pokud s tím vyjádří souhlas vedoucí práce a navržené téma vypíše. Témata závěrečných prací schvaluje ředitel ústavu.

  Součástí předmětů závěrečné práce je vypracování a odevzdání tzv. rešerše, tj. dostatečně kvalitního písemného shrnutí současného stavu znalostí o zpracovávané problematice na základě primárních zdrojů (tj. odborných článků) včetně seznamu citované literatury.

  Data použitá pro vypracování diplomové práce by měla být získána vlastním terénním či laboratorním výzkumem, výjimečně mohou být přejata. Data musí být tvůrčím způsobem zpracována a interpretována tak, aby diplomová práce přinesla nové poznatky.

  Formální obsah diplomové práce je stanoven opatřením děkana. Rozsah jádra závěrečné práce (tj. text a obrázky kapitol Úvod až Závěr včetně) nesmí překročit 50 stran. Minimální rozsah práce není stanoven.

 • Návaznost na další studijní programy

  Část absolventů může pokračovat v doktorském studiu.

Základní údaje

Název
Geoenvironmentální rizika a sanace
Zkratka
N-GRS
Kód
N0532P330001
Typ
magisterský navazující
Forma
prezenční a kombinovaná
St. doba studia (v letech)
2
Titul
Ing.
Profil
profesní
Vyučovací jazyk
čeština
Akreditace do
4. 8. 2024

Přírodovědecká fakulta
Program zajišťuje