EN

Geografická kartografie a geoinformatika

„Poznej svět za zrcadlem mapy!“

Studiem navazujícího programu si studenti prohlubují specializované znalosti v oblasti digitální kartografie a pokročilých aplikací geografických informačních systémů (GIS) a získávají dovednosti ve využití nejnovějších technologií a metod digitální fotogrammetrie, dálkového průzkumu Země a geopozičních systémů a schopnosti interpretace geografických (prostorových) informací. Studenti jsou dále připravováni pro vedení multioborových projektů a týmů, pro samostatnou programovací činnost a tvorbu tematických map ve webovém prostředí. Součástí studie je možnost zapojení studentů do  zakázek pro veřejnou správu a komerční sektor, výzkumných projektů a absolvovat část studia na zahraniční univerzitě.

Studijní plány


Studium

 • Cíle

  Studiem navazujícího programu si studenti prohlubují specializované znalosti v oblasti digitální kartografie a pokročilých aplikací geografických informačních systémů (GIS) a získávají dovednosti ve využití nejnovějších technologií a metod digitální fotogrammetrie, dálkového průzkumu Země a geopozičních systémů a schopnosti interpretace geografických (prostorových) informací. Studenti jsou dále připravováni pro vedení multioborových projektů a týmů, pro samostatnou programovací činnost a tvorbu tematických map ve webovém prostředí. Součástí studie je možnost zapojení studentů do  zakázek pro veřejnou správu a komerční sektor, výzkumných projektů a absolvovat část studia na zahraniční univerzitě.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • samostatné analytické práce v oblastech zpracování geografických dat pro účely jejich kartografické vizualizace jak v elektronické, tak i v analogové formě, se schopností svou práci automatizovat.
  • orientace v principech tematické kartografie a v odpovídajících metodách a algoritmech, které je schopen tvořivě využít.
  • využít softwarových a hardwarových nástrojů počítačové kartografie a je seznámen s jejich principy.
  • koordinovat týmovou práci v oblasti počítačového zpracování a vizualizace geografických dat.
  • hodnotit geografická data z hlediska jejich přesnosti a použitelnosti v daném kontextu.
  • aplikovat standardy v oblasti GIS, především ISO a OGC.
  • zpracovat data z DPZ, analyzovat je a vybrat vhodnou formu vizualizace.
  • realizovat elektronickou publikaci prostorových dat především v prostředí WWW.
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi najdou pracovní uplatnění především na všech pracovištích, kde se využívá vizualizace prostorových dat. Z pohledu trhu práce se jedná především o pozice kartograf specialista a samostatný kartograf. Jmenovitě se jedná především o segmenty trhu práce zahrnující : úřady státní správy a samosprávy na municipální, regionální i republikové úrovni; nestátní projektové, poradenské a konzultační agentury zaměřené např. na tvorbu strategických plánů a služby související s návrhy efektivních prostorových lokalizací. Významná část absolventů nachází upltnění také v soukromém sektoru, a to v celém cyklu užití geografických dat od sběru (CEDA, TopGIS), přes ukládání a analýzy (CleverMaps, Assecco) až po vizualizaci a prezentaci (EnviroPartner, Hexagon).

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Součástí studijní plánu je kreditovaný doporučený volitelný předmět Odborná praxe z geografie a kartografie v rozsahu 10 pracovních dní. Tuto praxi student absolvuje ve vybrané instituci (např. TopGIS, Assecco, CleverMaps a další.)

 • Cíle kvalifikačních prací

  Součástí magisterského studia je vypracování diplomové práce, čímž student prokazuje schopnost samostatně řešit odborný problém včetně práce s literaturou, zvládnutí základních výzkumných, terénních a počítačových metod, zpracování a interpretace výsledků a jejich prezentace.

  Detailní pokyny k vypracování DP jsou na webu Geografického ústavu:

  http://geogr.muni.cz/novinka/pokyny-pro-zpracovani-zaverecnych-praci

  Témata diplomových prací vypisuje Geografický ústav na návrh učitelů a zveřejňuje jejich aktuální nabídku v dostatečném počtu v Informačním systému. Student si z aktuální nabídky svobodně volí téma diplomové práce prostřednictvím IS a o zadání diplomové práce na zvolené téma student žádá písemně prostřednictvím ISu. Student může kterémukoliv učiteli Geografického ústavu navrhnout téma své diplomové práce nebo se na tomto tématu dohodnout. V tomto případě vypisuje učitel téma diplomové práce už pro konkrétního studenta. Zadáním diplomové práce se učitel, který téma vypsal, stává pro studenta, který si ho vybral, vedoucím diplomové práce.

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolvent navazujícího studijního programu může po úspěšném absolvování podat přihlášku na doktorské studium.

 • Další informace
  geogr.muni.cz

Základní údaje

Název
Geografická kartografie a geoinformatika
Zkratka
N-GKG
Kód
N0532A330005
Typ
magisterský navazující
Forma
St. doba studia (v letech)
2
Titul
Mgr.
Profil
akademický
Vyučovací jazyk
čeština
Titul v rigorózním řízení
RNDr.
Akreditace do
4. 8. 2028

Přírodovědecká fakulta
Program zajišťuje