Poznej svět za zrcadlem mapy!

Představení studijního programu

Rozšířená představa, že zmizením všech nezmapovaných bílých míst na Zemi končí význam kartografie, neplatí. Současné trendy v kartografii flexibilně reagují na nové technologie, na přesun informací a komunikace na internet, na potřeby zefektivnění veřejné správy či na otázky změny klimatu.

Osmdesát procent všech dat lze prostorově lokalizovat, a proto není divu, že na trhu přibývají firmy se zájmem o jejich využití. Absolventů s těmito znalostmi je však pořád málo.

Kartografie se vždy prolíná a doplňuje s jinými vědami. I když se v rámci studia zaměříte na jednu oblast, zůstane vám široký rozhled. Změna specifického zaměření je v našem oboru běžnou záležitostí. Jako studenti budete mít výhodu neustálého kontaktu s praxí a budete pracovat také v terénu, což je vítaným oddechem od práce na počítači.

Čeká vás přátelské prostředí v menší komunitě studentů, v posledních letech se zejména kartografická část Geografického ústavu podílí na organizaci různých workshopů a akcí pro veřejnost, zmínit lze například Mapathony nebo tradiční Mezinárodní den geografických informačních systémů (GIS Day).

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:         

 • Máte zájem si prohloubit znalosti v oblasti 3D vizualizace prostorových dat?

 • Chcete se seznámit s virtuální či rozšířenou realitou?

 • Láká vás tvorba interaktivních map?

 • Přemýšlíte nad tím, jak je možné mapy a jiné kartografické vizualizace lépe přizpůsobit potřebám uživatelů?

 • Zajímají vás možnosti využití geolokalizačních technologií, například v krizovém řízení, navigaci či studiu prostorového rozložení obyvatel?

 • Připadá vám zajímavé spojení družicových dat a informací z pozemních senzorů?

 • Vyhovuje vám individuální přístup učitelů a studium v menších skupinách?

Souhlasně přikyvujete? Potom je navazující magisterský program Geografická kartografie a geoinformatika pro vás. Tento program navazuje především na bakalářský studijní program Geografie a kartografie se specializací Geografická kartografie a geoinformatika. Mezi přijatými bývají také absolventi bakalářských programů s příbuzným zaměřením z jiných, nejen českých univerzit.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Studiem navazujícího programu si studenti prohlubují specializované znalosti v oblasti digitální kartografie a pokročilých aplikací geografických informačních systémů (GIS) a získávají dovednosti ve využití nejnovějších technologií a metod digitální fotogrammetrie, dálkového průzkumu Země a geopozičních systémů a schopnosti interpretace geografických (prostorových) informací. Studenti jsou dále připravováni pro vedení multioborových projektů a týmů, pro samostatnou programovací činnost a tvorbu tematických map ve webovém prostředí. Součástí studia je možnost zapojení studentů do zakázek pro veřejnou správu a komerční sektor, výzkumných projektů a absolvovat část studia na zahraniční univerzitě.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • samostatné analytické práce v oblastech zpracování geografických dat pro účely jejich kartografické vizualizace jak v elektronické, tak i v analogové formě, se schopností svou práci automatizovat.
  • orientace v principech tematické kartografie a v odpovídajících metodách a algoritmech, které je schopen tvořivě využít.
  • využít softwarových a hardwarových nástrojů počítačové kartografie a je seznámen s jejich principy.
  • koordinovat týmovou práci v oblasti počítačového zpracování a vizualizace geografických dat.
  • hodnotit geografická data z hlediska jejich přesnosti a použitelnosti v daném kontextu.
  • aplikovat standardy v oblasti GIS, především ISO a OGC.
  • zpracovat data z DPZ, analyzovat je a vybrat vhodnou formu vizualizace.
  • realizovat elektronickou publikaci prostorových dat především v prostředí WWW.
 • Uplatnění absolventa

  Jako absolventi budete mít možnosti uplatnění v komerčních firmách zabývajících se zpracováním, vizualizací a prezentací prostorových dat, vývojem a údržbou software vlastního geografického informačního systému, analytickým zpracováním a vyhodnocením dat, či například v oblasti krizového řízení.

  Ve veřejné správě najdete uplatnění napříč jednotlivými úrovněmi. Od městských úřadů
  až po jednotlivá ministerstva či centrální úřady (Český úřad zeměměřický a katastrální – ČÚZK).

  Díky stále narůstající poptávce si můžete najít práci v oboru již během studia. Někteří z našich absolventů se uplatňují například ve firmách TopGIS, Hexagon, Asseco, CleverAnalytics či Envipartner.

  V rámci studia máte možnost seznámení s úspěšnými absolventy, které pravidelně zveme do výuky.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Celouniverzitní pravidla pro tvorbu studijních programů, která zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů, upravuje směrnice Masarykovy univeritzy č. 1/2024 Pravidla pro tvorbu studijních programů a programů celoživotního vzdělávání. Směrnice vymezuje šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studijní plán ve spolupráci s jinou vysokou školou či jinou právnickou osobou,
  6. studijní plán na dostudování (určen pouze pro dostudování ve studijním oboru, studijním programu nebo studijním plánu, který zanikne).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který doplňuje hlavní studijního plán jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Součástí studia je dvoutýdenní praxe. Můžete ji absolvovat v komerčních firmách, které často spolupracují na výzkumných projektech, v institucích veřejné správy nebo ve výzkumných organizacích. 

  Jako studenti budete mít možnost se zapojit do výzkumných úkolů řešených na ústavu.

  Pro aktivní studenty jsou dostupné také zahraniční praxe, krátkodobé pobyty či účasti na konferencích a workshopech.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Součástí magisterského studia je vypracování diplomové práce, čímž student prokazuje schopnost samostatně řešit odborný problém včetně práce s literaturou, zvládnutí základních výzkumných, terénních a počítačových metod, zpracování a interpretace výsledků a jejich prezentace.

  Detailní pokyny k vypracování DP jsou na webu Geografického ústavu:

  http://geogr.muni.cz/novinka/pokyny-pro-zpracovani-zaverecnych-praci

  Témata diplomových prací vypisuje Geografický ústav na návrh učitelů a zveřejňuje jejich aktuální nabídku v dostatečném počtu v Informačním systému. Student si z aktuální nabídky svobodně volí téma diplomové práce prostřednictvím IS a o zadání diplomové práce na zvolené téma žádá písemně prostřednictvím ISu. Student může kterémukoliv učiteli Geografického ústavu navrhnout téma své diplomové práce nebo se na tomto tématu dohodnout. V tomto případě vypisuje učitel téma diplomové práce už pro konkrétního studenta. Zadáním diplomové práce se učitel, který téma vypsal, stává pro studenta, který si ho vybral, vedoucím diplomové práce.

 • Návaznost na další studijní programy

  Pro nadané a motivované studenty nabízíme možnost dalšího studia v doktorském
  studijním programu Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země.

  Studijní program nabízí studentům aktivní zapojení do základního a aplikovaného výzkumu, a především do reálných projektů řešených v Geografickém ústavu. Brněnská kartografie si vybudovala jméno i v celosvětovém měřítku, proto není ojedinělá mezinárodní spolupráce s institucemi v zahraničí, ať už na výzkumné, komerční, projektové nebo publikační úrovni.

Základní údaje

Zkratka
N-GKG
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Titul v rigorózním řízení
RNDr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

13
počet aktivních studentů
31
počet závěrečných prací

Přírodovědecká fakulta
Program zajišťuje