Mente et malleo - Myslí a kladivem

Představení studijního programu

Pokud plánujete pracovat především jako odborník v základním geologickém výzkumu, pak je navazující magisterský program Geologie určen právě pro vás!

Během studia získáte kvalifikaci specialisty připraveného pro samostatnou tvůrčí práci. Výhodou je maximální možnost volitelnosti vlastního zaměření na jednotlivé geologické disciplíny, jako je např. mineralogie, paleontologie, sedimentologie, historická geologie, geotektonika, geofyzika a další.

Pod vedením svého školitele se budete moci zapojit do vědeckého výzkumu, část studia můžete absolvovat na některé ze zahraničních univerzit. Standardní je jednooborové studium, možné je i dvouoborové studium společně s dalším vědním oborem – tradiční je studium Geologie ve spojení s Archeologií.

Během studia se naučíte zkoumat odborné geologické problémy, vytvořit odbornou práci a prezentovat své výsledky.

Je studium programu pro vás?

Pokud uvažujete o studiu v programu Geologie, zkuste se zamyslet nad těmito otázkami:

 • Chcete se podílet na výzkumu vývoje organismů?

 • Zajímá vás zkoumání Země, jak vznikají zemětřesení nebo sopky?

 • Láká vás porozumět vzniku minerálů a hornin?

Jestli jste odpověděli alespoň na některé otázky ANO, máte předpoklady pro to, abyste se stali dobrým geologem.

Pro nástup do navazujícího magisterského studia je vhodné absolvovat bakalářské studium v geologickém či příbuzném programu.

Kombinovaná forma studia

Studium v kombinované formě (tzv. „dálkové“) probíhá obvykle v pátek. Jeho těžiště sice spočívá především v samostudiu, ale vyučující vám vyjdou maximálně vstříc. Pokud zvažujete studium při zaměstnání, připravte se na zvýšenou časovou zátěž.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Program Geologie je určen pro zájemce, kteří plánují pracovat v základním výzkumu a průzkumu. Obor je zaměřen na získání magisterského vzdělání, a to jak formou prezenční, tak i formou kombinovanou. Výuka oboru zahrnuje specializaci na vybrané teoretické obory, předměty směřující k prezentaci výsledků a předměty spojené s přípravou diplomové práce.

  Cílem studia v navazujícím magisterském programu je nezávisle na zvoleném oboru upevnit a prohloubit vzdělání získané v předchozím bakalářském programu a získat profesní kvalifikaci geologa připraveného pro samostatnou tvůrčí práci v geologických oborech, a to jak teoretickou a praktickou, tak i v oblasti geologického vzdělávání.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • samostatně řešit odborné geologické problémy;
  • prokázat hlubší znalosti v praktických disciplínách podle svého zaměření
  • na základě vlastního výzkumu jsou vytvořit odbornou práci a prezentovat její výsledky na odpovídající úrovni jak v ústní, tak i písemné formě.
 • Uplatnění absolventa

  Standardní jednooborové studium vás připraví na práci geologa v různých vědeckých a kulturně osvětových institucích či na vysokých školách. Dále se uplatníte v institucích zabývajících se ochranou životního prostředí, ve státní správě, nebo ve firmách zabývajících se geologickým průzkumem. Získáte možnost realizovat se v základním i aplikovaném výzkumu, v manažerských profesích a všude tam, kde je třeba spojovat teoretické poznatky geologie s konkrétními praktickými postupy.

  Dvouoborové studium geologie v kombinaci s Archeologií vás připraví na práci geologa/archeologa-specialisty, který dovede velice kvalifikovaně interpretovat úložné poměry archeologických nalezišť. A dvouoborová kombinace s programem Anglický jazyk vás připraví na práci jazykově dobře připraveného geologa v zahraniční firmě.

  Máte před sebou široké možnosti uplatnění. Kde všude najdete absolventy z posledních let? Je to například odborný pracovník Geologického ústavu Akademie věd ČR, Ředitel Přírodovědeckého muzea nebo Obvodní báňský inspektor a mnohé další prestižní pozice v komerční i akademické sféře.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Teoretická výuka je doprovázena cvičeními a praktickou výukou jak v terénu, tak i v laboratořích na přístrojích. Novou formou je praktická výuka vědecko-výzkumných programů ve speciální počítačové laboratoři. K vlastnímu výzkumu se určitě dostanete při práci na svém diplomovém úkolu.

 • Cíle kvalifikačních prací

  V diplomové práci student prokazuje schopnost samostatně řešit problém odpovídající obtížnosti včetně práce s literaturou, zpracování a interpretace výsledků a jejich prezentace.

  Student má právo navrhovat téma své závěrečné práce na základě témat vypsaných pro daný studijní program, popř. i mimo tuto nabídku, pokud s tím vyjádří souhlas vedoucí práce a navržené téma vypíše. Témata závěrečných prací schvaluje ředitel ústavu.

  Součástí předmětů závěrečné práce je vypracování a odevzdání tzv. rešerše, tj. dostatečně kvalitního písemného shrnutí současného stavu znalostí o zpracovávané problematice na základě primárních zdrojů (tj. odborných článků) včetně seznamu citované literatury.

  Data použitá pro vypracování diplomové práce by měla být získána vlastním terénním či laboratorním výzkumem, výjimečně mohou být přejata. Data musí být tvůrčím způsobem zpracována a interpretována tak, aby diplomová práce přinesla nové poznatky.

  Formální obsah diplomové práce je stanoven opatřením děkana. Rozsah jádra závěrečné práce (tj. text a obrázky kapitol Úvod až Závěr včetně) nesmí překročit 50 stran. Minimální rozsah práce není stanoven.

 • Návaznost na další studijní programy

  Pokud to myslíte se svým vědeckým směřováním opravdu vážně, lze předpokládat, že využijete možnost dalšího studia v doktorském studijním programu Geologie, které bude vlastně již počátkem vaší vědecké dráhy.

Základní údaje

Zkratka
N-GEO
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Titul v rigorózním řízení
RNDr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

26
počet aktivních studentů
19
počet závěrečných prací

Přírodovědecká fakulta
Program zajišťuje