Genetika pro medicínu

Představení studijního programu

Studijní program Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví – Lékařská genetika a molekulární diagnostika je profesně orientovaný magisterský program zaměřený na přípravu vysokoškolsky vzdělaných nelékařských zdravotnických pracovníků určených pro práci ve zdravotnických laboratořích

Magisterské studium přímo navazuje na bakalářský program Lékařská genetika a molekulární diagnostika vyučovaný na Přírodovědecké fakultě MU a zahrnuje specializované přednášky, praktická cvičení a odbornou praxi se zaměřením na aplikace genetických, genomických a molekulárně biologických metod používaných v klinických laboratořích. 

V průběhu studia si prohloubíte základní poznatky z oblasti klinické genetiky, genomiky, molekulární biologie prokaryot, eukaryot a člověka, molekulární biologie nádorů a molekulární diagnostiky. Také získáte praktické dovednosti potřebné pro práci s laboratorní technikou. Naučíte se moderní diagnostické laboratorní metody, které jsou založeny na nejnovějších poznatcích genetiky a molekulární biologie člověka, zejména na analýzách DNA i RNA

Své teoretické i praktické dovednosti budete schopni využít při genetických vyšetřeních pacientů a jejich rodinných příslušníků či při molekulárně biologické diagnostice organizmů, patologických stavů buněk a genomů. Zároveň získáte nezbytnou praxi v klinických laboratořích a stanete se profesně vzdělanými specialisty v oblasti moderní laboratorní medicíny.

Je studium programu pro vás?

Tento studijní program je jako navazující prioritně určen pro absolventy bakalářského studijního programu Lékařská genetika a molekulární diagnostika na Přírodovědecké fakultě MU.

Podmínkou pro přijetí ke studiu pro absolventy jiných bakalářských oborů je schopnost výkonu zdravotnické profese získaná studiem v bakalářském programu, u kterého Ministerstvo zdravotnictví vydalo souhlasné stanovisko k oprávnění absolventů vykonávat zdravotnické povolání.

Pokud jste absolventem takového bakalářského oboru, zašlete potvrzení na studijní oddělení PřF, Kotlářská 2, 611 37 Brno současně s podáním e-přihlášky, nejpozději však do 30. 4. 2020. Pokud potvrzení nedoložíte do uvedeného termínu, nebude vaše přihláška zařazena do přijímacího řízení.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Studijní program Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Lékařská genetika a molekulární diagnostika představuje magisterský program zaměřený na přípravu nelékařských zdravotnických pracovníků profilovaných pro práci v klinických laboratořích provádějících genetickou či molekulárně biologickou laboratorní diagnostiku. Tento program přímo navazuje na bakalářský program Lékařská genetika a molekulární diagnostika vyučovaný na Přírodovědecké fakultě MU a zahrnuje specializované přednášky, praktická cvičení a odbornou praxi se zaměřením na aplikace genetických a molekulárně biologických metod v klinických laboratořích. Prohlubuje základní poznatky z oblasti klinické genetiky, molekulární biologie prokaryot i eukaryot, molekulární biologie nádorů, molekulární diagnostiky a poskytuje dovednosti a znalosti potřebné pro práci s laboratorní technikou, zejména provádění vysoce specializovaných laboratorních metod a diagnostických postupů založených na analýzách DNA i RNA v klinických laboratořích, pro interpretaci výsledků laboratorních vyšetření a pro řízení kontroly kvality těchto laboratoří při rutinní diagnostice i výzkumu. Zároveň poskytuje nezbytnou praxi v klinických laboratořích a připravuje absolventy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání odborného pracovníka v laboratorních metodách.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • disponovat přehlednými teoretickými znalostmi z oblasti molekulární biologie eukaryot, prokaryot i virů, být seznámen se se základy imunogenetiky, základy klinické onkologie a molekulární biologie nádorů
  • prokázat detailní znalosti z oblasti lékařské genetiky, genetického poradenství a molekulární biologie člověka
  • dostatečně ovládat specializované molekulárně biologické a genetické laboratorní a diagnostické techniky, ovládat moderní metody pro analýzu lidského genomu
  • na základě indikace lékařů provádět specializované diagnostické postupy ve zdravotnických zařízeních; zavádět nové analytické metody a postupy včetně optimální organizace programů interní kontroly kvality a mezilaboratorního porovnání
  • provádět diagnostiku dědičných chorob na úrovni chromozomových abnormalit i DNA a RNA diagnostiku mutačních změn a zvládat cytogenetická a molekulárně biologická laboratorní vyšetření u hematologických malignit i solidních nádorů
  • využít svých praktických dovedností a poznání principů metod buněčné a molekulární biologie a genetiky při diagnostice patogenních mikroorganismů, patologických stavů buněk a genomů a posuzování rizikových faktorů s tím souvisejících
  • orientovat se v základních právních a etických problémech klinické medicíny
  • ovládat základní i náročnou laboratorní a instrumentální techniku v souladu se standardními operačními postupy
  • samostatně získávat a zpracovávat aktuální vědecké informace z relevantních zdrojů, kriticky je hodnotit a zpracovávat do ucelených sdělení
  • pracovat s odbornou literaturou a informačními zdroji v anglickém jazyce
  • ovládat požadavky akreditačního procesu klinických laboratoří s ohledem na národní standardy zejména normy ISO 15189:2013 a bude schopen je implementovat v praxi.
 • Uplatnění absolventa

  Magisterský studijní program Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví – Lékařská genetika a molekulární diagnostika vám výrazně otevře cestu k lepšímu uplatnění v klinických laboratořích ve zdravotnictví.   

  Budete mít možnost pracovat ve zdravotnických laboratořích provádějících genetickou či molekulárně biologickou laboratorní diagnostiku zaměřenou zejména na klinickou genetiku, molekulární diagnostiku, onkologii či reprodukční medicínu. 

  Program má akreditaci Ministerstva zdravotnictví a je koncipován tak, abyste jako absolventi získali odbornou způsobilost a mohli vykonávat vysokoškolské nelékařské zdravotnické povolání Bioanalytik – odborný pracovník v laboratorních metodách dle zákona č. 96/2004 Sb, § 26.

 • Regulovaná povolání
  • Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků
 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Vzhledem k profesnímu zaměření je u tohoto zdravotnického magisterského programu posílena praktická laboratorní výuka. Celkově v průběhu magisterského studia absolvujete při třináctitýdenní semestrální skladbě přibližně pět set čtyřicet hodin praktické výuky, ve které je započítaná i hodinová dotace na experimentální část diplomové práce, a povinnou praxi v klinických laboratořích.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Diplomová práce je základním experimentálním projektem, kterým studen prokazuje svoje pracovní, vědecké a profesní kompetence. Studenti řeší své diplomové práce zadávané výhradně z oblasti biomedicíny a laboratorní diagnostiky ve spolupráci s externími pracovišti z řad státních i soukromých zdravotnických zařízení i nově vzniklými výzkumnými centry zabývajícími se výzkumnými tématy s biomedicínskou problematikou. Dvouletá diplomová práce zahrnuje práci s odbornými informacemi (vyhledávání literárních zdrojů, třídění, přípravu odborného textu), rozsáhlou experimentální činnost (osvojení konkrétních metodik, vyhodnocení, prezentace výsledků a kritická diskuze). V průběhu řešení diplomové práce se studenti prakticky seznamují s činností laboratoří, ve kterých se provádí specializovaná genetická či molekulárně biologická laboratorní vyšetření. Na pravidelných diplomových seminářích během studia si absolventi osvojují schopnosti odborné diskuse a komunikace, prezentace své práce a kritického myšlení. Formální požadavky jsou popsány webových stránkách ústavu.

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolventi magisterského studia jsou dále plně kvalifikováni pro realizaci doktorského studia v doktorských studijních programech zaměřených na genetiku, molekulární a buněčnou biologii či biomedicínu.

  Jako zdravotničtí pracovníci provádějící genetickou a molekulárně biologickou laboratorní činnost můžete též zvyšovat a prohlubovat svoji kvalifikaci v rámci specializačního vzdělávání organizovaném Ministerstvem zdravotnictví. Po získání příslušné praxe a složení atestační zkoušky můžete získat specializovanou způsobilost (atestaci) v oboru „Bioanalytik pro klinickou genetiku“.

Základní údaje

Zkratka
N-LGM
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Titul v rigorózním řízení
RNDr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

35
počet aktivních studentů
56
počet závěrečných prací

Přírodovědecká fakulta
Program zajišťuje
Ve spolupráci s