EN

Molekulární biologie a genetika

„Za všechno mohou geny.“

Magisterský navazující program "Molekulární biologie a genetika" prohlubuje základní znalosti oblastí genetiky a molekulární biologie, které si studenti osvojili v průběhu bakalářského studia. Jedná se o jeden z nosných magisterských programů PřF MU v oblasti vzdělávání Biologie, ekologie a životní prostředí, který je charakteristický přetrvávajícím vysokým zájmem studentů z MU i jiných VŠ v ČR. V průběhu magisterského studia si studenti rozšiřují znalosti ze základních molekulárně biologických a genetických disciplin, zejména molekulární biologie, prokaryot, eukaryot, virů, genetiky rostlin, genetiky živočichů a genetiky člověka. Významné přenositelné zkušenosti i velmi specifické teoretické i praktické odborné znalosti získávají studenti během realizace dvouleté diplomové práce, která zahrnuje práci s odbornými informacemi (vyhledávání, třídění, přípravu odborného textu) a rozsáhlou experimentální činnost (osvojení konkrétních metodik, vyhodnocení, kritická diskuze a prezentace výsledků). Na pravidelných seminářích během studia si absolventi osvojují schopnosti odborné diskuse a komunikace, prezentace své práce a kritického myšlení. Cílem studia magisterského navazujícího programu "Molekulární biologie a genetika" je poskytnout absolventům takové informace a zkušenosti, které budou zárukou jejich vysoké adaptability v různých oblastech biologického výzkumu i praktických aplikací, kde se uplatňují molekulárně biologické přístupy k řešené problematice. Absolventi nacházejí dobré uplatnění především na ústavech AV ČR, laboratořích a pracovištích rezortních výzkumných ústavů, zejména v oblasti zdravotnictví, veterinární medicíny, zemědělství, farmacie, na pracovištích ochrany životního prostředí i v komerčních diagnostických a forenzních laboratořích. Absolventi jsou tak schopni tvůrčím způsobem samostatně provádět výzkumnou a vývojovou činnost v různých oblastech experimentální biologie včetně vedení výzkumných projektových týmů

Studijní plány


Studium

 • Cíle

  Magisterský navazující program "Molekulární biologie a genetika" prohlubuje základní znalosti oblastí genetiky a molekulární biologie, které si studenti osvojili v průběhu bakalářského studia. Jedná se o jeden z nosných magisterských programů PřF MU v oblasti vzdělávání Biologie, ekologie a životní prostředí, který je charakteristický přetrvávajícím vysokým zájmem studentů z MU i jiných VŠ v ČR. V průběhu magisterského studia si studenti rozšiřují znalosti ze základních molekulárně biologických a genetických disciplin, zejména molekulární biologie, prokaryot, eukaryot, virů, genetiky rostlin, genetiky živočichů a genetiky člověka. Významné přenositelné zkušenosti i velmi specifické teoretické i praktické odborné znalosti získávají studenti během realizace dvouleté diplomové práce, která zahrnuje práci s odbornými informacemi (vyhledávání, třídění, přípravu odborného textu) a rozsáhlou experimentální činnost (osvojení konkrétních metodik, vyhodnocení, kritická diskuze a prezentace výsledků). Na pravidelných seminářích během studia si absolventi osvojují schopnosti odborné diskuse a komunikace, prezentace své práce a kritického myšlení. Cílem studia magisterského navazujícího programu "Molekulární biologie a genetika" je poskytnout absolventům takové informace a zkušenosti, které budou zárukou jejich vysoké adaptability v různých oblastech biologického výzkumu i praktických aplikací, kde se uplatňují molekulárně biologické přístupy k řešené problematice. Absolventi nacházejí dobré uplatnění především na ústavech AV ČR, laboratořích a pracovištích rezortních výzkumných ústavů, zejména v oblasti zdravotnictví, veterinární medicíny, zemědělství, farmacie, na pracovištích ochrany životního prostředí i v komerčních diagnostických a forenzních laboratořích. Absolventi jsou tak schopni tvůrčím způsobem samostatně provádět výzkumnou a vývojovou činnost v různých oblastech experimentální biologie včetně vedení výzkumných projektových týmů

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • popsat strukturu a fungování genů a genomů u virů, bakterií a živočišných a rostlinných organismů.
  • popsat principy a podstatu změn v genetické výbavě organismů, které mají dopad na její správnou funkci. Aplikovat přístupy molekulární diagnostiky pro vyhledávání a analýzu mutací.
  • správně zvolit a aplikovat odpovídající metodické postupy nezbytné pro studium biomakromolekul realizujících molekulárně biologické a genetické procesy
  • vysvětlit, jakými postupy lze cíleně měnit genetickou výbavu organismů, včetně využití metod genového inženýrství
  • při analýze genomu a proteomu aplikovat bioinformatické přístupy a široce je využít v oblasti biomediciny. Samostatně provádět experimentální, výzkumnou a vývojovou činnost včetně vedení projektových týmů.
 • Uplatnění absolventa

  Magisterský navazující program "Molekulární biologie a genetika" prohlubuje základní znalosti oblastí genetiky a molekulární biologie, které si studenti osvojili v průběhu bakalářského studia. Jedná se o jeden z nosných magisterských programů PřF MU v oblasti vzdělávání Biologie, ekologie a životní prostředí, který je charakteristický přetrvávajícím vysokým zájmem studentů z MU i jiných VŠ v ČR. V průběhu magisterského studia si studenti rozšiřují znalosti ze základních molekulárně biologických a genetických disciplin, zejména molekulární biologie, prokaryot, eukaryot, virů, genetiky rostlin, genetiky živočichů a genetiky člověka. Významné přenositelné zkušenosti i velmi specifické teoretické i praktické odborné znalosti získávají studenti během realizace dvouleté diplomové práce, která zahrnuje práci s odbornými informacemi (vyhledávání, třídění, přípravu odborného textu) a rozsáhlou experimentální činnost (osvojení konkrétních metodik, vyhodnocení, kritická diskuze a prezentace výsledků). Na pravidelných seminářích během studia si absolventi osvojují schopnosti odborné diskuse a komunikace, prezentace své práce a kritického myšlení. Cílem studia magisterského navazujícího programu "Molekulární biologie a genetika" je poskytnout absolventům takové informace a zkušenosti, které budou zárukou jejich vysoké adaptability v různých oblastech biologického výzkumu i praktických aplikací, kde se uplatňují molekulárně biologické přístupy k řešené problematice. Absolventi nacházejí dobré uplatnění především na ústavech AV ČR, laboratořích a pracovištích rezortních výzkumných ústavů, zejména v oblasti zdravotnictví, veterinární medicíny, zemědělství, farmacie, na pracovištích ochrany životního prostředí i v komerčních diagnostických a forenzních laboratořích. Absolventi jsou tak schopni tvůrčím způsobem samostatně provádět výzkumnou a vývojovou činnost v různých oblastech experimentální biologie včetně vedení výzkumných projektových týmů

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Tento program nemá jako součást povinnou praxi

 • Cíle kvalifikačních prací

  Významné přenositelné zkušenosti a specifické odborné znalosti získávají studenti během realizace dvouleté diplomové práce, která zahrnuje práci s odbornými informacemi (vyhledávání literárních zdrojů, třídění, přípravu odborného textu) a rozsáhlou experimentální činnost (osvojení konkrétních metodik, vyhodnocení, prezentace výsledků a kritická diskuze). Na pravidelných seminářích během studia si absolventi osvojují schopnosti odborné diskuse a komunikace, prezentace své práce a kritického myšlení.

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolvent navazujícího magisterského studia Molekulární biologie a genetiky může pokračovat ve studiu doktorských programů na PřF MU zaměřených na molekulární nebo buněčnou biologii, mikrobiologii a biotechnologii nebo genetiku, případně též biochemii a další příbuzné obory. Absolventi mohou též pokračovat ve studiu doktorských programů na jiných VŠ, které zahrnují obory molekulární biologie a genetika (Veterinární a farmaceutická univerzita, Mendelova univerzita aj).

 • Další informace

Základní údaje

Název
Molekulární biologie a genetika
Zkratka
N-MBG
Kód
N0511A030007
Typ
magisterský navazující
Forma
St. doba studia (v letech)
2
Titul
Mgr.
Profil
akademický
Vyučovací jazyk
čeština
Titul v rigorózním řízení
RNDr.
Akreditace do
4. 8. 2028

Přírodovědecká fakulta
Program zajišťuje