Za všechno mohou geny.

Představení studijního programu

Navazující magisterský program Molekulární biologie a genetika prohlubuje základní znalosti z oblastí genetiky a molekulární biologie získané v předchozím studiu v některé ze specializací bakalářského programu Experimentální a buněčná biologie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity nebo obdobného programu na jiných vysokých školách.

Učební plány zahrnují přednášky z profilujících, doporučených a volitelných předmětů pokrývajících učivo ze všech oblastí molekulární biologie a genetiky, zejména molekulární biologie prokaryot, eukaryot a virů, genetiky rostlin, živočichů a člověka a genového inženýrství. Znalosti a dovednosti si prohloubíte v praktických cvičeních, kde se seznámíte s nejnovějšími experimentálními přístupy a metodami.

V rámci programu budete mít možnost širokého výběru témat diplomových prací z mnoha oblastí genetiky a molekulární biologie, které budete zpracovávat pod vedením zkušených školitelů v některé z laboratoří Oddělení genetiky a molekulární biologie Ústavu experimentální biologie (Integrované laboratoře molekulární cytogenetiky, Laboratoř molekulární genetiky rostlin, Laboratoř molekulární diagnostiky mikroorganismů, Laboratoř buněčné diferenciace, Laboratoř nádorové biologie).

Kromě interních učitelů jsou do vedení diplomových prací zapojeni také odborníci z Biofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky v Brně, Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Fakultních nemocnic v Brně, Středoevropského technologického institutu CEITEC Masarykovy univerzity, Masarykova onkologického ústavu Brno, Výzkumného ústavu veterinárního lékařství v Brně a dalších. Spolupráce s těmito institucemi probíhá již několik desítek let a studentům rozšiřuje nabídku témat jejich diplomových prací o nové a aktuální oblasti výzkumu.

Během studia budete mít možnost studijního pobytu v zahraničí. Z nejvýznamnějších partnerských univerzit jsou to univerzity v Belgii, Portugalsku, Německu, Španělsku a Nizozemí.

Můžete se také zapojit do činnosti studentské organizace Biomania, pořádající řadu akcí z oblasti genetiky a molekulární biologie. Rovněž je možné se zúčastnit přednášek a praktických kurzů určených pro studenty základních a středních škol.

Učitelé z oddělení genetiky a molekulární biologie jsou dlouholetými členy výboru Genetické společnosti Gregora Mendela, do níž je možné se přihlásit a podílet se na pořádaných akcích.

Je studium programu pro vás?

 • Baví vás genetika a molekulární biologie?

 • Chcete se seznámit s nejnovějšími poznatky v těchto oborech?

 • Rádi experimentujete v laboratoři?

 • Chcete pracovat s DNA a klonovat geny?

 • Chtěli byste se podílet na diagnostice genetických a infekčních onemocnění?

 • Zajímají vás příčiny vzniku rakoviny a chtěli byste se podílet na hledání nových možností její léčby?

 • Láká vás svět buňky?

Uchazeč o studium v tomto programu by měl být absolventem bakalářského programu Experimentální a molekulární biologie, nejlépe specializace Molekulární biologie a genetika.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Magisterský navazující program Molekulární biologie a genetika prohlubuje základní znalosti oblastí genetiky a molekulární biologie, které si studenti osvojili v průběhu bakalářského studia. Jedná se o jeden z nosných magisterských programů PřF MU v oblasti vzdělávání Biologie, ekologie a životní prostředí, který je charakteristický přetrvávajícím vysokým zájmem studentů z MU i jiných VŠ v ČR. V průběhu magisterského studia si studenti rozšiřují znalosti ze základních molekulárně biologických a genetických disciplín, zejména molekulární biologie, prokaryot, eukaryot, virů, genetiky rostlin, genetiky živočichů a genetiky člověka. Významné přenositelné zkušenosti i velmi specifické teoretické i praktické odborné znalosti získávají studenti během realizace dvouleté diplomové práce, která zahrnuje práci s odbornými informacemi (vyhledávání, třídění, přípravu odborného textu) a rozsáhlou experimentální činnost (osvojení konkrétních metodik, vyhodnocení, kritická diskuze a prezentace výsledků). Na pravidelných seminářích během studia si absolventi osvojují schopnosti odborné diskuse a komunikace, prezentace své práce a kritického myšlení.

  Cílem studia magisterského navazujícího programu Molekulární biologie a genetika je poskytnout absolventům takové informace a zkušenosti, které budou zárukou jejich vysoké adaptability v různých oblastech biologického výzkumu i praktických aplikací, kde se uplatňují molekulárně biologické přístupy k řešené problematice. Absolventi nacházejí dobré uplatnění především na ústavech AV ČR, laboratořích a pracovištích rezortních výzkumných ústavů, zejména v oblasti zdravotnictví, veterinární medicíny, zemědělství, farmacie, na pracovištích ochrany životního prostředí i v komerčních diagnostických a forenzních laboratořích. Absolventi jsou tak schopni tvůrčím způsobem samostatně provádět výzkumnou a vývojovou činnost v různých oblastech experimentální biologie včetně vedení výzkumných projektových týmů.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • popsat strukturu a fungování genů a genomů u virů, bakterií a živočišných a rostlinných organismů
  • popsat principy a podstatu změn v genetické výbavě organismů, které mají dopad na její správnou funkci; aplikovat přístupy molekulární diagnostiky pro vyhledávání a analýzu mutací
  • správně zvolit a aplikovat odpovídající metodické postupy nezbytné pro studium biomakromolekul realizujících molekulárně biologické a genetické procesy
  • vysvětlit, jakými postupy lze cíleně měnit genetickou výbavu organismů, včetně využití metod genového inženýrství
  • při analýze genomu a proteomu aplikovat bioinformatické přístupy a široce je využít v oblasti biomediciny; samostatně provádět experimentální, výzkumnou a vývojovou činnost včetně vedení projektových týmů
  • tvůrčím způsobem samostatně provádět experimentální, výzkumnou a vývojovou činnost v různých oblastech molekulární biologie a genetiky včetně vedení projektových týmů
 • Uplatnění absolventa

  Jako absolventi magisterského navazujícího programu Molekulární biologie a genetika získáte informace, dovednosti a zkušenosti, které vám zaručí vysokou adaptabilitu nejen v různých oblastech biologického výzkumu, ale i praktickou aplikaci všude tam, kde uplatníte molekulárně biologické a genetické přístupy.

  Budete schopní samostatně provádět výzkumnou a vývojovou činnost ve všech oblastech experimentální biologie včetně vedení výzkumných projektových týmů

  Najdete uplatnění především na vysokých školách, v ústavech Akademie věd České republiky, v laboratořích a pracovištích rezortních výzkumných ústavů, a to zejména v oblasti zdravotnictví, veterinární medicíny, zemědělství a farmacie. Dále pak na pracovištích ochrany životního prostředí a v komerčních diagnostických a forenzních laboratořích.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  V programu Molekulární biologie a genetika nejsou povinné praxe.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Významné přenositelné zkušenosti a specifické odborné znalosti získávají studenti během realizace dvouleté diplomové práce, která zahrnuje práci s odbornými informacemi (vyhledávání literárních zdrojů, třídění, přípravu odborného textu) a rozsáhlou experimentální činnost (osvojení konkrétních metodik, vyhodnocení, prezentace výsledků a kritická diskuze). Na pravidelných seminářích během studia si absolventi osvojují schopnosti odborné diskuse a komunikace, prezentace své práce a kritického myšlení.

 • Návaznost na další studijní programy

  Jako absolventi tohoto programu můžete pokračovat v některém z doktorských studijních programů, které garantuje Ústav experimentální biologie. Přímou návaznost představuje doktorský studijní program Molekulární a buněčná biologie a genetika, který je primárně určen pro absolventy magisterského programu Molekulární biologie a genetika.

 • Další informace

Základní údaje

Zkratka
N-MBG
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Titul v rigorózním řízení
RNDr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

62
počet aktivních studentů
86
počet závěrečných prací

Přírodovědecká fakulta
Program zajišťuje