Největší a nejkrásnější laboratoří na světě je příroda

Představení studijního programu

Studijní program Ochrana přírody navazuje na bakalářský studijní program Ekologická a evoluční biologie. Je však zaměřen především na aplikovanou botaniku, zoologii a ekologii v ochraně přírody. Studium se orientuje na tři hlavní oblasti – (1) ekologii rostlin, živočichů a společenstev, (2) metody biologického monitoringu, sběru ochranářsky významných dat a managementu chráněných území a (3) právo, legislativu a státní správu v ochraně přírody.

Studijní program má dvě studijní specializace – Botanika a Zoologie. Jejich hlavním rozdílem je zaměření diplomové práce, kterou si studenti vybírají nejpozději v 1. semestru magisterského studia. Specializace se pak dále liší předměty a semináři tematicky volenými opět s ohledem na téma studentovy diplomové práce.

Svým budoucím zaměstnavatelům mohou absolventi tohoto studijního programu poskytnout znalost vědeckého přístupu k hodnocení kvantitativních biologických dat a analytické schopnosti interpretace botanických nebo zoologických informací podle specializace, kterou jako studenti absolvovali. A to při současné vysoké úrovni znalostí správních povinností a práva v ochraně přírody. Diplomová práce většinou řeší témata spojená s ochranou živé přírody, krajiny, biotopů, změnou stanovišť, indikativním potenciálem druhů apod.

Je studium programu pro vás?

 • Chcete porozumět změnám krajiny a přírody?

 • Není vám lhostejný úbytek druhů v naší přírodě a chcete znát jeho příčiny?

 • Zabýváte se již nějakým způsobem ochranou přírody, baví vás to a chcete se dozvědět mnohem více informací?

Odpovídáte kladně? Pak je toto studium určeno právě pro vás.

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2024

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu

  Přijímací řízení do programu Ochrana přírody (specializace Botanika, Zoologie) sestává:

  • z písemné části, která zahrnuje otázky ze základů ekologie a ochrany přírody. Rozsah požadovaných znalostí odpovídá státní závěrečné zkoušce bakalářského studijního programu Ekologická a evoluční biologie (viz Požadavky k Státní závěrečné zkoušce v bakalářském studijním programu Ekologická a evoluční biologie, část Okruhy otázek z ekologie a ochrany přírody).
  • z ústního pohovoru se zaměřením na téma bakalářské práce, znalosti základních druhů ochranářsky významných skupin organismů a na motivaci studenta studovat tento studijní program.
 • Doporučená literatura ke zkouškám v tomto studijním programu
  Odkaz na požadavky k přijímacím zkouškám, okruhy otázek a studijní materiály najdete zde.Přístup ke studijním materiálům je umožněn jen vážným zájemcům o studium na vyžádání u dr. Hodové: hodova@sci.muni.cz
 • Kritéria hodnocení uchazečů o tento studijní program
  Uchazeči budou přijímáni v pořadí podle dosažených bodů z celého přijímacího řízení a podle kapacitních možností programu.

Studium

 • Cíle

  Studijní program Ochrana přírody umožňuje studentům absolvovat studium, které zvýší jejich teoretické i praktické zkušenosti v aplikované ekologii a ochraně přírody. Studium naplňuje tři základní okruhy dovedností absolventů – (1) ekologie druhů, společenstev a makroekologie – (2) biologický monitoring, management a veřejné zakázky – (3) právo a státní správa v ochraně přírody.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Orientovat se v současné populační ekologii, ekologii společenstev a makroekologii.
  • Porozumět ekologickým vztahům ve společenstvech, definovat možné mezidruhové interakce (např. invaze) a problémy pramenící z časových změn prostředí
  • Navrhnout vhodný způsob sběru biologických dat v různých kontextech, provést jejich terénní sběr, zpracovat získaná data a vyvodit závěry relevantní pro následnou údržbu biotopů či záchranný program druhu
  • Posoudit význam a biologickou hodnotu vymezeného území
  • Vypracovat biologická hodnocení, plány péče, inventarizační průzkumy pro cenné části přírody
  • Identifikovat problémy a navrhovat řešení u mezioborových konfliktů ochrany přírody s lesnictvím, rybářstvím, vodním hospodářstvím, těžbou nerostných surovin
  • Orientovat se v legislativě související s ochranou přírody a krajiny
  • Zadávat, ucházet se a řídit zakázky (např. biologická hodnocení, inventarizační průzkumy, EIA) formou vědecko-výzkumných prací a umět interpretovat obdržené výsledky
  • Jednat v rámci svých odborných znalostí, dovedností a způsobilostí v angličtině
 • Uplatnění absolventa

  Studium umožní absolventům programu Ochrana přírody uplatnit se například jako odborní pracovníci ministerstva životního prostředí (včetně správ národních parků), Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (regionální pracoviště, správy chráněných krajinných oblastí), odborů životního prostředí krajských úřadů, magistrátů nebo obcí s rozšířenou působností.

  Budoucím zaměstnavatelem může být i privátní sektor nebo některá z nestátních neziskových organizací zabývajících se ochranou přírody.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Studijní program nabízí získání praktických zkušeností formou několika povinných či povinně volitelných terénních cvičení, která jsou směřována převážně do druhově pestré krajiny velkoplošných chráněných území. Hlavním cílem těchto cvičení je seznámit se s metodickými postupy systematického sběru dat terénního botanika nebo zoologa, s managementem přírodních stanovišť a s environmentálními riziky spojenými se změnou druhového složení rostlinných a živočišných společenstev.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Standardní rozsah magisterské práce je 50-80 stran. Práci vypracuje student co nejsamostatněji. Student provede převážnou část sběru dat, determinační, analytické i syntetické práce samostatně a bude dobře rozumět všem částem práce. Závěrečná státní zkouška se skládá z obhajoby diplomové práce a z ústní zkoušky. Uchazeč má prokázat schopnost orientace ve zvoleném oboru, znalost faktů, samostatného uvažování a odborné diskuze. Zkouška seskládá ze tří povinných okruhů: Ekologie, Metody biologického monitoringu a managementu, Právo a státní správa v ochraně přírody a z jednoho volitelného okruhu podle specializace studenta: a) Botanika a ochrana fytogenofondu a b) Zoologie a ochrana zoogenofondu.

 • Návaznost na další studijní programy

  Po absolvování magisterského studijního programu Ochrana přírody můžete získat akademický titul doktor přírodních věd (RNDr.) díky složení státní rigorózní zkoušky. Součástí této zkoušky je obhajoba rigorózní práce. Tento studijní program nemá navazující doktorské studium. Jako absolventi však můžete dále pokračovat v doktorských studijních programech Botanika nebo Zoologie.

Základní údaje

Zkratka
N-OCH
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Titul v rigorózním řízení
RNDr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

15
odhadovaný počet přijatých
15
počet aktivních studentů
7
počet závěrečných prací

Přírodovědecká fakulta
Program zajišťuje