"Největší a nejkrásnější laboratoří na světě je příroda"

Studijní program Ochrana přírody umožňuje studentům absolvovat studium, které zvýší jejich teoretické i praktické zkušenosti v aplikované ekologii a ochraně přírody. Studium naplňuje tři základní okruhy dovedností absolventů – (1) ekologie druhů, společenstev a makroekologie – (2) biologický monitoring, management a veřejné zakázky – (3) právo a státní správa v ochraně přírody.

Studijní plány

Ochrana přírody (botanika)
prezenční, se specializací
Ochrana přírody (zoologie)
prezenční, se specializací

Studium

 • Cíle

  Studijní program Ochrana přírody umožňuje studentům absolvovat studium, které zvýší jejich teoretické i praktické zkušenosti v aplikované ekologii a ochraně přírody. Studium naplňuje tři základní okruhy dovedností absolventů – (1) ekologie druhů, společenstev a makroekologie – (2) biologický monitoring, management a veřejné zakázky – (3) právo a státní správa v ochraně přírody.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Orientovat se v současné populační ekologii, ekologii společenstev a makroekologii.
  • Porozumět ekologickým vztahům ve společenstvech, definovat možné mezidruhové interakce (např. invaze) a problémy pramenící z časových změn prostředí
  • Navrhnout vhodný způsob sběru biologických dat v různých kontextech, provést jejich terénní sběr, zpracovat získaná data a vyvodit závěry relevantní pro následnou údržbu biotopů či záchranný program druhu
  • Posoudit význam a biologickou hodnotu vymezeného území
  • Vypracovat biologická hodnocení, plány péče, inventarizační průzkumy pro cenné části přírody
  • Identifikovat problémy a navrhovat řešení u mezioborových konfliktů ochrany přírody s lesnictvím, rybářstvím, vodním hospodářstvím, těžbou nerostných surovin
  • Orientovat se v legislativě související s ochranou přírody a krajiny
  • Zadávat, ucházet se a řídit zakázky (např. biologická hodnocení, inventarizační průzkumy, EIA) formou vědecko-výzkumných prací a umět interpretovat obdržené výsledky
  • Jednat v rámci svých odborných znalostí, dovedností a způsobilostí v angličtině
 • Uplatnění absolventa

  Absolvent programu Ochrana přírody je připraven ucházet se o pracovní místo například jako odborný pracovník ministerstva životního prostředí (včetně správ národních parků), Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (regionální pracoviště, správy chráněných krajinných oblastí), odborů životního prostředí krajských úřadů, magistrátů nebo obcí s rozšířenou působností. Budoucím zaměstnavatelem může být i privátní sektor nebo některá z nestátních neziskových organizací zabývajících se ochranou přírody. Pro jeho uplatnění je zásadní jeho specializace (Botanika nebo Zoologie), protože výše uvedení zaměstnavatelé striktně rozlišují specializaci uchazeče podle vypsané pracovní pozice.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Praktická terénní výuka je zajištěna čtyřmi povinnými terénními cvičeními – Speciální botanicko-zoologické cvičení v terénu, Terénní cvičení z geobotaniky, Terénní cvičení ze zoologie pro pokročilé a Terénní exkurze k environmentálním problémům. Součástí prvního z nich je i podrobné seznámení a agendou správy některé CHKO. Jako volitelný předmět nabídne studijní program také praxi v rozsahu ca. 80 hodin. Ústav studentům zajistí pracoviště, se kterými dlouhodobě spolupracuje a na nichž je možné praxi vykonat. Ačkoli praxe není povinnou součástí studia, většina diplomových prací bude mít praktický charakter a bude realizována ve spolupráci s ústavy Akademie věd České republiky a Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Standardní rozsah magisterské práce je 50-80 stran. Práci vypracuje student co nejsamostatněji. Student provede převážnou část sběru dat, determinační, analytické i syntetické práce samostatně a bude dobře rozumět všem částem práce. Závěrečná státní zkouška se skládá z obhajoby diplomové práce a z ústní zkoušky. Uchazeč má prokázat schopnost orientace ve zvoleném oboru, znalost faktů, samostatného uvažování a odborné diskuze. Zkouška seskládá ze tří povinných okruhů: Ekologie, Metody biologického monitoringu a managementu, Právo a státní správa v ochraně přírody a z jednoho volitelného okruhu podle specializace studenta: a) Botanika a ochrana fytogenofondu a b) Zoologie a ochrana zoogenofondu.

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolvent magisterského studijního oboru může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v libovolném doktorském studiu. Na Přírodovědecké fakultě MU lze pokračovat ve studiu zejména v doktorských programech Botanika nebo Ekologie.

 • Další informace

Základní údaje

Název
Ochrana přírody
Zkratka
N-OCH
Kód
N0522A030001
Typ
magisterský navazující
Forma
prezenční
St. doba studia (v letech)
2
Titul
Mgr.
Profil
akademický
Vyučovací jazyk
čeština
Titul v rigorózním řízení
RNDr.
Akreditace do
4. 8. 2024

Přírodovědecká fakulta
Program zajišťuje