Cílem studia je získat profesní kvalifikaci radiologického fyzika připraveného pro klinickou i výzkumnou práci v oblasti radiodiagnostiky (zahrnující nejen rentgenové, ale i další radiodiagnostické metody), nukleární medicíny a radioterapie. Obsah programu je proto zaměřen jednak na upevnění a prohloubení vzdělání získaného v předchozím bakalářském programu s fyzikálním zaměřením (v oblastech jaderné fyziky a fyziky ionizujícího záření), jednak na získání specifických znalostí a dovedností z oblasti zdravotnictví a radiologické fyziky, potřebných pro výkon povolání radiologického fyzika a vytvářejících odborný a profesní profil absolventa. Cílem je připravit kvalifikované odborníky jak teoreticky, s důrazem na schopnost sledovat vývoj metod radiologické fyziky, tak prakticky prostřednictvím absolvování odborných praxí na Masarykově onkologickém ústavu v Brně (praxe z radioterapie), na Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze (praxe z radiodiagnostiky) a ve Fakultní nemocnici Brno (praxe z nukleární medicíny).

Jedná se o nový, mezifakultní, profesně orientovaný studijní program zaměřený na přípravu pro výkon povolání radiologického fyzika (§ 25 zákona č. 96/2004 Sb.). Nelékařskou profesi Radiologický fyzik lze v ČR vystudovat zatím jen na FJFI ČVUT Praha. Ukazuje se, že z nevelkého počtu tamních absolventů nastoupí na moravská radiologická a radioterapeutická pracoviště jen minimum. Takto vznikají problémy, které mohou v konečném důsledku ohrozit provoz zejména radioterapeutických pracovišť na Moravě. Proto je třeba umožnit studium tohoto programu konkrétně v Jihomoravském regionu, kde je mimo Prahu nejsilnější akademická základna.

Program bude akreditován na Masarykově univerzitě, Přírodovědecké fakultě. Studium je koncipováno jako mezifakultní ve spolupráci Lékařskou fakultou MU a na výuce se budou významnou měrou podílet další instituce: Masarykův onkologický ústav v Brně, Institut klinické a experimentální medicíny v Praze a Fakultní nemocnice Brno. Do výuky bude dále zapojeno několik klinických radiologických fyziků z Fakultní nemocnice Olomouc. Výše uvedená pracoviště disponují potřebnými odborníky a vybavením v relevantních oblastech radiologické fyziky.

Legislativní rámec: Program je koncipován tak, aby vyhověl požadavkům zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a vyhlášek Ministerstva zdravotnictví (č. 55/2011 Sb. a č. 39/2005 Sb.) o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) ve znění násl. předpisů (stav k 1. 1. 2018). Jeho koncepce respektuje také doporučení Evropské federace organizací pro lékařskou fyziku (Physica Medica 26 (2010)).

Studijní plány

Radiologická fyzika (jednooborový)
prezenční, jednooborový

Studium

 • Cíle

  Cílem studia je získat profesní kvalifikaci radiologického fyzika připraveného pro klinickou i výzkumnou práci v oblasti radiodiagnostiky (zahrnující nejen rentgenové, ale i další radiodiagnostické metody), nukleární medicíny a radioterapie. Obsah programu je proto zaměřen jednak na upevnění a prohloubení vzdělání získaného v předchozím bakalářském programu s fyzikálním zaměřením (v oblastech jaderné fyziky a fyziky ionizujícího záření), jednak na získání specifických znalostí a dovedností z oblasti zdravotnictví a radiologické fyziky, potřebných pro výkon povolání radiologického fyzika a vytvářejících odborný a profesní profil absolventa. Cílem je připravit kvalifikované odborníky jak teoreticky, s důrazem na schopnost sledovat vývoj metod radiologické fyziky, tak prakticky prostřednictvím absolvování odborných praxí na Masarykově onkologickém ústavu v Brně (praxe z radioterapie), na Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze (praxe z radiodiagnostiky) a ve Fakultní nemocnici Brno (praxe z nukleární medicíny).

  Jedná se o nový, mezifakultní, profesně orientovaný studijní program zaměřený na přípravu pro výkon povolání radiologického fyzika (§ 25 zákona č. 96/2004 Sb.). Nelékařskou profesi Radiologický fyzik lze v ČR vystudovat zatím jen na FJFI ČVUT Praha. Ukazuje se, že z nevelkého počtu tamních absolventů nastoupí na moravská radiologická a radioterapeutická pracoviště jen minimum. Takto vznikají problémy, které mohou v konečném důsledku ohrozit provoz zejména radioterapeutických pracovišť na Moravě. Proto je třeba umožnit studium tohoto programu konkrétně v Jihomoravském regionu, kde je mimo Prahu nejsilnější akademická základna.

  Program bude akreditován na Masarykově univerzitě, Přírodovědecké fakultě. Studium je koncipováno jako mezifakultní ve spolupráci Lékařskou fakultou MU a na výuce se budou významnou měrou podílet další instituce: Masarykův onkologický ústav v Brně, Institut klinické a experimentální medicíny v Praze a Fakultní nemocnice Brno. Do výuky bude dále zapojeno několik klinických radiologických fyziků z Fakultní nemocnice Olomouc. Výše uvedená pracoviště disponují potřebnými odborníky a vybavením v relevantních oblastech radiologické fyziky.

  Legislativní rámec: Program je koncipován tak, aby vyhověl požadavkům zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a vyhlášek Ministerstva zdravotnictví (č. 55/2011 Sb. a č. 39/2005 Sb.) o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) ve znění násl. předpisů (stav k 1. 1. 2018). Jeho koncepce respektuje také doporučení Evropské federace organizací pro lékařskou fyziku (Physica Medica 26 (2010)).

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • využívat ve svém povolání radiologického fyzika znalostí medicínského základu (první pomoc, biochemie, anatomie, fyziologie, farmakologie, hygiena a epidemiologie, etika)
  • využívat širokých teoretických znalostí disciplín radiologické fyziky v souvislosti s využitím záření v medicíně (dozimetrie, radiobiologie, radiační ochrana, detekce a monitorování záření)
  • vykonávat praktické činnosti nezbytné v profesi radiologického fyzika v souladu s § 26 vyhlášky č. 55/2011 Sb., (obsluha příslušných standardních i nejmodernějších přístrojů, kalibrace zářičů a přístrojů)
  • vykonávat zdravotnické povolání radiologického fyzika dle zákona 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 55/2011 Sb., (viz výše)
  • do hloubky rozumět fyzikálním principům činnosti relevantních přístrojů a interpretovat získaná data z fyzikálního a matematického hlediska
  • provádět testování zařízení pracovišť z hlediska tzv. atomového zákona a navazujících vyhlášek včetně kontroly jakosti, apod.
  • působit jako expert schopný proškolovat ostatní zdravotnické pracovníky v oblasti ochrany před ionizujícím zářením
  • odborně komunikovat s lékaři a dalšími zdravotnickými pracovníky o řešení praktických problémů v oblasti radioterapie, radiodiagnostiky a nukleární medicíny
  • ovládat pokročilý software využívaný v kontextu radioterapie, radiodiagnostiky a nukleární medicíny
 • Uplatnění absolventa

  Svým vzděláním, dovednostmi a praktickými zkušenostmi, získanými prostřednictvím praxí ve zdravotnických zařízeních jsou absolventi předurčeni k uplatnění jako radiologičtí fyzikové ve zdravotnických zařízeních na odděleních radiodiagnostiky, radioterapie a nukleární medicíny, kde zajišťují fyzikálně-technické činnosti související s diagnostickými a terapeutickými výkony. Jejich široké znalosti fyzikální podstaty radiační ochrany a příslušné legislativy jim umožní uplatnění na pracovištích zabývajících se radiační ochranou a jadernou bezpečností.

  Po získání předepsané praxe při výkonu povolání a postgraduální přípravy se mohou specializovat v některé z oblastí radiologické fyziky (radiodiagnostika, radioterapie nukleární medicína). Zdravotnická zařízení v ČR (snad s výjimkou Prahy) trpí chronickým nedostatkem těchto odborníků.

 • Regulovaná povolání
  • Radiologický fyzik
 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  V rámci praktické výuky absolvuje student celkem 6 týdnů praxe ve všech třech základních odborných disciplínách formujících profesní profil radiologického fyzika:

  Radioterapie: Cílem praxe je získat přehled o úlohách řešených v rámci procesu ozáření pacienta, jehož součástí jsou znalosti základních funkcí přístrojového vybavení, určení dozimetrických charakteristik svazku záření a rovněž plánování externí radioterapie a brachyterapie. Po ukončení praxe by měl být student připraven po praktické stránce na provádění činností radiologického fyzika na pracovišti zabývajícím se radioterapií.

  Radiodiagnostika: Předmět se zabývá fyzikálními a fyzikálně-technickými aspekty rentgenové diagnostiky. Během výuky je studentům vysvětlena funkce rentgenového zařízení, vznik rentgenového obrazu a je podán přehled jednotlivých zobrazovacích metod a jejich specifik z pohledu získání potřebné diagnostické informace a radiační zátěže pacienta. Pozornost je rovněž věnována problematice spojené s dodržováním základních principů radiační ochrany osob (pacient/personál, návštěvy a další osoby) Náplní praxe je spojení všech nabytých teoretických znalostí (v předmětu Rentgenová diagnostika) s praxí. Ukázka pracovišť, jak v klinickém provozu, tak po skončení klinického provozu, kdy jsou prováděny všechny potřebné kontroly a nutná měření dle platné legislativy. V některých případech půjde o různá testovací zobrazení, aby si student osvojil fungování různých systémů. Student tímto dostane možnost, udělat si velmi reálný obraz o charakteru práce v jeho případném budoucím povolání. V rámci praxe budou studenti také seznámeni (formou exkurze) s přístroji pro zobrazování s využitím magnetické rezonance a ultrazvuku.

  Nukleární medicína: Cílem praxe je připravit studenty po praktické stránce na provádění činností radiologického fyzika na pracovištích nukleární medicíny. Za tímto účelem provedou studenti pod přímým vedením vyučujících celou řadu kontrolních měření přístrojové techniky, včetně vyhodnocování naměřených výsledků. Prázdninová praxe navazuje na cvičení absolvovaná během předmětu Radiologická fyzika-Nukleární medicína.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Diplomová práce v programu Radiologická fyzika bude zpravidla zaměřena na vyřešení výzkumného úkolu souvisejícího s fyzikálními  aspekty některé z metod využívaných v radioterapii, rentgenové diagnostice, nukleární medicíně. Jejím vypracováním student prokáže hlubší porozumění zvolené problematice, schopnost samostatně řešit výzkumný problém střední obtížnosti, typicky získat relevantní experimentální data, interpretovat je a vyvodit z výsledků práce závěry.

 • Návaznost na další studijní programy

  Student je připravován především k výkonu profese radiologického fyzika. Další vzdělávání v profesi je vhodné zejména formou postgraduální přípravy, jejímž prostřednictvím se může specializovat v některé z oblastí radiologické fyziky (radiodiagnostika, radioterapie nukleární medicína). Má však i odborné předpoklady pro další studium v doktorských programech s fyzikálním, resp. biofyzikálním zaměřením. Doktorské programy přímo navazující na navrhovaný program se prozatím nepředpokládají.

Základní údaje

Název
Radiologická fyzika
Zkratka
N-RFY
Kód
SCM124
Typ
magisterský navazující
Forma
prezenční
St. doba studia (v letech)
2
Titul
Mgr.
Profil
profesní
Vyučovací jazyk
čeština
Akreditace do
19. 11. 2025

Přírodovědecká fakulta
Program zajišťuje