"Všechno lidstvo jednoho původu" - dr. Aleš Hrdlička

Výzkum lidské populace (recentní i historické), nelze už v dnešní době, provádět jen klasickou cestou. Do výzkumu, v rámci biologie člověka, je nutné integrovat nové laboratorní, experimentální metody, užívané v dalších biologických oborech. Zejména se jedná o metody využívané v genetice a molekulární biologii.

Cílem studijního programu Biologie člověka je vytvořit experimentální studijní směr, který by vychoval specialisty schopné aplikovat metodiku, využívanou v biologii a chemii, se speciálním zaměřením na metody genetiky a molekulární biologie, ve výzkumu lidské populace (ať již vymřelé nebo recentní). Specialisty, kteří by byli vyškoleni v nejnovějších technikách molekulární biologie a genetiky a k práci v laboratoři, byli schopni aplikace a transformace těchto postupů na recentního člověka i na člověka historického. Zároveň by měli rozsáhlé znalosti z anatomie člověka a klasické biologické antropologie na úrovni recentní i historické populace, v takové míře, že budou schopni propojení poznatků získaných nejnovějšími laboratorními metodami na molekulární úrovni a poznatků získaných klasickou antropologickou cestou a budou tak schopni svým výzkumem postihnout lidský organismus komplexním způsobem již od molekulární úrovně. Právě výuka aplikace a modifikace metod molekulární biologie a genetiky na antropologický materiál je důležitou vlastností, která program Biologie člověka charakterizuje.

Studijní plány

Biologie člověka (jednooborový)
prezenční, jednooborový

Studium

 • Cíle

  Výzkum lidské populace (recentní i historické), nelze už v dnešní době, provádět jen klasickou cestou. Do výzkumu, v rámci biologie člověka, je nutné integrovat nové laboratorní, experimentální metody, užívané v dalších biologických oborech. Zejména se jedná o metody využívané v genetice a molekulární biologii.

  Cílem studijního programu Biologie člověka je vytvořit experimentální studijní směr, který by vychoval specialisty schopné aplikovat metodiku, využívanou v biologii a chemii, se speciálním zaměřením na metody genetiky a molekulární biologie, ve výzkumu lidské populace (ať již vymřelé nebo recentní). Specialisty, kteří by byli vyškoleni v nejnovějších technikách molekulární biologie a genetiky a k práci v laboratoři, byli schopni aplikace a transformace těchto postupů na recentního člověka i na člověka historického. Zároveň by měli rozsáhlé znalosti z anatomie člověka a klasické biologické antropologie na úrovni recentní i historické populace, v takové míře, že budou schopni propojení poznatků získaných nejnovějšími laboratorními metodami na molekulární úrovni a poznatků získaných klasickou antropologickou cestou a budou tak schopni svým výzkumem postihnout lidský organismus komplexním způsobem již od molekulární úrovně. Právě výuka aplikace a modifikace metod molekulární biologie a genetiky na antropologický materiál je důležitou vlastností, která program Biologie člověka charakterizuje.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Orientovat se v oboru genetika a molekulární biologie se zaměřením na studium člověka
  • Zkoumat člověka a jeho vlastnosti (to se týká jak recentní populace, tak historického kosterního materiálu) v kontextu jeho koexistence s okolním prostředím a interakce s ním
  • Student bude schopen laboratorní práce obecně. Bude seznámen s běžně užívanými přístroji v biologické laboratoři. Hlavní důraz bude kladen na práci s přístroji určenými k molekulárně biologickým analýzám
  • Vysvětlit zásady práce s historickou DNA a specifika kladená na vybavení laboratoří pro studium aDNA
  • Orientovat se v oblasti biologické antropologie (živého člověka i kosterní antropologie)
  • Bude schopen spojit poznatky z genetiky a biologické antropologie a bude schopen interpretovat výsledky molekulárně biologických analýz v souvislosti  s poznatky z oboru antropologie
  • Student bude schopen pracovat v terénu na archeologických nalezištích při odkrývání kosterních pozůstatků člověka a odběru vzorků pro genetické a další analýzy historického kosterního materiálu
 • Uplatnění absolventa

  Výhodou absolventů studijního programu Biologie člověka je propojení znalostí z oborů antropologie a molekulární biologie a genetika a praktická znalost práce v laboratoři, což jim rozšiřuje možnosti uplatnění v praxi.

  Absolvent studijního programu Biologie člověka je připraven pro práci v oblasti biologické antropologie a v oblastech molekulární biologie a genetiky. Je schopen propojit znalosti z obou oborů a uplatnit je v praxi. To zaručuje, poměrně široké možnosti uplatnění. Může se uplatnit v archeologických organizacích, muzeích, na vysokých školách, ve zdravotnictví, v oblasti studia recentní populace nebo v laboratořích při genetické analýze vzorků. Uplatnění mohou absolventi nalézt také v oblasti firem zaměřujících se na vývoj nových produktů v molekulární biologii, případně jejich aplikaci. V neposlední řadě mohou nalézt uplatnění v kriminalistických laboratořích státních i soukromých.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Studenti magisterského studia absolvují terénní praxi v jarním semestru 1. ročníku v rozsahu minimálně jednoho týdne (5 pracovních dnů). Náplní praxe je práce s lidským kosterním materiálem nebo praxe v instituci pracující s příslušníky recentní lidské populace. Oblast praxe si student vybírá podle zaměření diplomové práce. Student si pracoviště, na kterém praxi vykoná zajišťuje sám, po předchozí konzultaci s vedoucím praxe, který musí výběr pracoviště pro praxi, před nástupem studenta na praxi, schválit.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Formální požadavky na diplomovou práci ve studijním programu Biologie člověka se řídí požadavky Přírodovědecké fakulty MU (opatření děkana 5/2014) zveřejněné na internetových stránkách PřF MU http://www.sci.muni.cz/NW/predpisy/od/OD-2014-05.pdf.

  Diplomová práce ve studijním programu Biologie člověka má charakter samostatného empirického výzkumu v oblasti biologie člověka a molekulární biologie a genetiky člověka. V práci musí student prokázat, že je schopen plánování a uskutečňování experimentálního výzkumu, orientace v problematice, interpretace výsledků a práce s literárními prameny. Součástí obhajoby magisterské diplomové práce je presentace výsledků a závěrů diplomové práce formou krátké přednášky s obrazovou presentací (přednáška není delší než 15 minut), ve které student prokáže, že je schopen téma, problematiku a výsledky, své práce přednést odbornému publiku ve srozumitelné a zároveň zhuštěné formě a odpovědět na dotazy oponentů, členů zkušební komise i odborné veřejnosti.

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolvent magisterského studijního programu Biologie člověka může pokračovat v doktorském studiu (po splnění podmínek pro přijetí) na Přírodovědecké fakultě MU: Molekulární a buněčná biologie, Obecná a molekulární genetika, Antropologie. Může také nastoupit k doktorskému studiu do některých oborů na Lékařské fakultě MU nebo nastoupit ke studiu, do podobně koncipovaných oborů doktorského studia, na jiných univerzitách u nás i v zahraničí.

 • Další informace

Základní údaje

Název
Biologie člověka
Zkratka
N-BCL
Kód
N0511A030008
Typ
magisterský navazující
Forma
St. doba studia (v letech)
2
Titul
Mgr.
Profil
akademický
Vyučovací jazyk
čeština
Titul v rigorózním řízení
RNDr.
Akreditace do
4. 8. 2028

Přírodovědecká fakulta
Program zajišťuje