EN

Učitelství biologie pro střední školy

„Biologie pod školní lupou“

Program je koncipován jako dvouoborový a navazuje na příslušné bakalářské studium programu Biologie se zaměřením na vzdělávání. Absolvent tohoto programu je primárně připravován pro profesi učitele biologie na střední škole. V průběhu studia získá vědomosti z dalších biologických disciplín, prohloubí znalosti získané v bakalářském studiu výběrem speciálních odborných předmětů, korespondujících se zaměřením jeho diplomové práce. V rámci oborové didaktiky získá teoretické základy a praktické didaktické dovednosti, které mu umožní získané vědomosti redukovat a srozumitelně prezentovat středoškolským studentům. Povinnou součástí studia je pedagogická praxe z biologie na střední škole. Hluboké odborné znalosti a samostatná odborná činnost absolventovi umožní smysluplně pracovat s nadanými studenty se zájmem o biologii.

Studijní plány


Studium

 • Cíle

  Program je koncipován jako dvouoborový a navazuje na příslušné bakalářské studium programu Biologie se zaměřením na vzdělávání. Absolvent tohoto programu je primárně připravován pro profesi učitele biologie na střední škole. V průběhu studia získá vědomosti z dalších biologických disciplín, prohloubí znalosti získané v bakalářském studiu výběrem speciálních odborných předmětů, korespondujících se zaměřením jeho diplomové práce. V rámci oborové didaktiky získá teoretické základy a praktické didaktické dovednosti, které mu umožní získané vědomosti redukovat a srozumitelně prezentovat středoškolským studentům. Povinnou součástí studia je pedagogická praxe z biologie na střední škole. Hluboké odborné znalosti a samostatná odborná činnost absolventovi umožní smysluplně pracovat s nadanými studenty se zájmem o biologii.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • porozumět aktuálním poznatkům základních biologických disciplin
  • transformovat vědecké biologické znalosti do školní praxe
  • srozumitelně vysvětlit studentům SŠ složité biologické jevy a jejich principy
  • vést studenty k aplikaci teoretických biologických poznatků v praxi
  • přesvědčovat studenty, aby na základě biologických poznatků chránili své zdraví, respektovali zdravý životní styl a chránili životní prostředí
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi NMgr. studijního programu učitelství předmětů pro střední školy budou prioritně působit jako učitelé příslušných předmětů na středních školách (gymnáziích a středních odborných školách), podle názvu akreditovaných oborů a jejich zaměření. S ohledem na školskou a legislativní realitu však mohou absolventi nacházet své uplatnění také jako učitelé základních škol. Tato rozšířená možnost uplatnění je zohledněna v obsazích všech povinných předmětů. Profil absolventa vychází ze širokého spektra kompetencí, kterými by měl učitel disponovat. Absolvent má řadu kompetencí nezbytných pro výkon učitelství – znalosti i dovednosti týkající se vzdělávání žáků, řízení třídy i řešení specifických situací spojených s výukou a žáky.

  Předmětové znalosti, obecně a oborově didaktické kompetence zajišťují vysokou znalost daného oboru přiměřenou očekávaným požadavkům středních škol a schopnost absolventů zprostředkovávat poznatky daného oboru žákům/studentům v souladu se vzdělávacím programem dané školy za využití celé řady didaktických metod. Absolventi jsou také vybaveni schopnostmi a dovednostmi vést pedagogickou komunikaci se žáky/studenty, jejich rodiči, kolegy a jinými subjekty (sociální a komunikační kompetence), výchovně působit a motivovat žáky, řídit třídy, participovat na chodu školy a řešit specifické situace spojené s výukou (pedagogicko-psychologické kompetence). Mimo to jsou absolventi vybaveni také diagnostickými a speciálně pedagogickými kompetencemi, které jim umožňují rozpoznávat individuální vzdělávací a jiné potřeby žáků/studentů, individualizovat nároky na jednotlivé žáky/studenty, spolupracovat s poradenskými specialisty a uplatňovat širokou škálu podpůrných opatření v rámci inkluzivního přístupu.

  Koncepce učitelské přípravy na PřF MU vychází ze snahy poskytnout během studia budoucím učitelům nejpodstatnější znalosti a kompetence, s nimiž mohou vstoupit do školské reality, jejich rozvoj a zkvalitňování už ale musí být součástí dalšího vzdělávání učitelů a získávání praktických zkušeností z vlastního vyučování.

  Dále je student schopen pracovat jako pedagog v domech dětí a mládeže, v domech ekologické výchovy, ve Stanicích mladých přírodovědců, příp. na propagačně vzdělávacích úsecích zoologických nebo botanických zahrad.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Pedagogická praxe 1 - třítýdenní praxe ve vybrané škole. Praxe bývá organizována zpravidla v zářípřed začátkem prvního semestru magisterského studia.

  Pedagogická praxe 2 - povinností studenta je absolvovat alespoň 10 hodin náslechů, 10 hodin výstupů pod dohledem cvičného učitele a odvést 10 hod asistentských prací na škole.

  Souvislá pedagogická praxe. Ve studijním plánu je nasazena na začátek posledního semestru studia a může být absolvována na střední škole dle vlastního výběru. Délka trvání: dva týdny. Praxe je společná pro oba studované obory.

  Reflexe pedagogické praxe Tento předmět si studenti budou povinně zapisovat v semestru, ve kterém realizují některou průběžnou pedagogickou praxi. Předmět bude probíhat na půdě PřF a bude sestávat zejména z moderovaných diskusí nad konkrétními situacemi, se kterými se studenti na praxích setkali.

  Reflektivní seminář 1 a 2. Dvousemestrální předmět typicky předcházející zápis vlastní pedagogické praxe na střední škole (alespoň jeho první část). Okamžitá reflexe na didaktický výstup studenta od přítomných: vlastních spolužáků, pozvaných studentů SŠ, zkušeného SŠ učitele, VŠ učitele – akademika.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Je možno si vybírat ze dvou obecných okruhů:

  1. Výzkumná práce

  Např. floristický či faunistický výzkum vybraného území v České republice, případně dílčí téma z oborů a specializací garantovaných ÚBZ a ÚEB. Práce má odborný charakter a platí zde pravidla stanovená pro odborné práce ÚBZ a ÚEB. Rozsah a hloubka řešení problému je zpravidla nižší než u prací odborného studia. Povinnou součástí diplomové práce je didaktická část, v níž by mělo být deklarováno, jak může autor (a budoucí učitel) výsledky práce využít při výuce na střední škole.

  2. Didaktická práce

  Témata jsou vypisována na stránkách ÚBZ a ÚEB po vzájemné dohodě učitele popř. lektora konkrétní vzdělávací instituce a studenta. Téma musí být konzultováno garantem studia pro vzdělávání. Vedoucím práce je vždy akademický pracovník PřF a středoškolský učitel popř. lektor je konzultant.

  Minimální rozsah diplomové práce stanoví vedoucí v zadání. Studenti, kteří vypracovávají diplomovou práci z biologie, si po dohodě s vedoucím diplomové práce zapisují oborový seminář dle zaměření své diplomové práce.

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolvent magisterského oboru může na Přírodovědecké fakultě MU v závislosti na zaměření své diplomové práce pokračovat v příslušném oboru doktorského studia (po splnění podmínek přijetí).

 • Další informace
  Více informací lze nalézt na stránce Ústavu botaniky a zoologie: http://botzool.sci.muni.cz/

Základní údaje

Název
Učitelství biologie pro střední školy
Zkratka
N-UCB
Kód
N0114A030001
Typ
magisterský navazující
Forma
St. doba studia (v letech)
2
Titul
Mgr.
Profil
akademický
Vyučovací jazyk
čeština
Titul v rigorózním řízení
RNDr.
Akreditace do
24. 9. 2028

Přírodovědecká fakulta
Program zajišťuje