Biologie pod školní lupou

Představení studijního programu

Jako absolventi studijního programu Učitelství biologie pro střední školy budete primárně připravováni pro profesi učitelů biologie na střední škole. V průběhu studia získáte vědomosti z dalších biologických disciplín a prohloubíte si své znalosti získané v bakalářském studiu výběrem speciálních odborných předmětů, které budou korespondovat se zaměřením vaší diplomové práce.

V rámci oborové didaktiky získáte teoretické základy a praktické didaktické dovednosti, které vám umožní získané vědomosti redukovat a srozumitelně prezentovat středoškolským studentům. Povinnou, ovšem příjemnou a obohacující součástí studia je pedagogická praxe z biologie na střední škole. Díky teorii i praxi získáte široký rozhled v základních biologických disciplínách. Po úspěšném ukončení studia můžete najít uplatnění ve školství, primárně jako učitelé biologie na SŠ. Svou kariéru ale můžete zahájit i v řadě volnočasových center, např. v centrech ekologické výchovy.

Jak studium probíhá?

Studium kombinuje teoretickou výuku spolu se semináři a s laboratorními cvičeními. Nedílnou součástí studia je didaktické terénní cvičení z botaniky a zoologie. Studenti absolvují cyklus reflektivních seminářů a pedagogických praxí na středních školách v Brně a posléze i v místě svého bydliště, či budoucího působiště.

Budete studovat v moderních prostorách bohunického kampusu. Čekají vás práce v excelentně vybavených laboratořích. V průběhu pedagogických praxí se seznámíte s chodem vybraných brněnských gymnázií. Během studia můžete v rámci projektu Erasmus+ vyjet na zahraniční studijní pobyt a získat tak cenné zkušenosti na některé z partnerských univerzit.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

 • Baví vás všechny oblasti biologie od mikrobiologie přes botaniku, zoologii, molekulární biologii po antropologii a ekologii?

 • Nebojíte se pracovat v laboratoři či se účastnit terénní exkurze?

 • Láká vás práce se studenty?

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2024

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu
  Vyžadovány jsou znalosti na úrovni Státních závěrečných zkoušek bakalářského programu Biologie se zaměřením na vzdělávání.

  Uchazeči o učitelské sdružené studium doloží potvrzení o bakalářském studiu se zaměřením na vzdělávání nebo potvrzení o tom, že absolvují během bakalářského studia pedagogicko-psychologické předměty v rozsahu bakalářského studia se zaměřením na vzdělávání. Týká se uchazečů mimo PřF MU, kteří doloží požadované potvrzení na studijní oddělení PřF současně s podáním e-přihlášky, nejpozději však do 30. 4. 2021. Pokud do uvedeného data nebude potvrzení doloženo, nebude přihláška ke studiu zařazena do přijímacího řízení.

 • Doporučená literatura ke zkouškám v tomto studijním programu
  Begon M. a kol., 1997: Ekologie - jedinci, populace a společenstva. Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc. Gaisler J., Zima J. 2007: Zoologie obratlovců. Academia, Praha. Gloser J. 1998: Fyziologie rostlin. Skripta, vydavatelství Masarykovy univerzity, Brno. Hendrych R. 1979. Systém a evoluce vyšších rostlin. SPN, Praha. Hudák J. a kol. 1989 : Biológia rastlín, SPN, Bratislava. Janský L., Novotný I. 1981: Fyziologie živočichů a člověka. SZdN Praha. Kalina T., Váňa J. 2005. Sinice, řasy, houby, mechorosty a podobné organismy v současné biologii. Karolinum, Praha. Kousalová I., Kummerová M., Lux A. 2001: Terminologický slovník z cytologie a anatomie rostlin. Skripta, vydavatelství Masarykovy univerzity, Brno. Kousalová I., Kummerová M., Vicherková M. 1998: Praktikum z cytologie a anatomie rostlin. Skripta, vydavatelství Masarykovy univerzity, Brno. Laštůvka Z., Krejčová P., 2000: Ekologie. Konvoj, Brno. Mártonfi P. 2003: Systematika cievnatých rastlín. Skripta, Univezita P. J. Šafárika v Košiciach, Košice. Nečas J. a kol. 2000: Obecná biologie pro lékařské fakulty. H a H., Brno. Nečásek J., Cetl I. a kol. 1979: Obecná genetika, SPN, Praha. Paleček, J. 2000: Biologie buňky. I. a II. Díl. Skripta, Karolinum, Praha. Petrásek R., Šimek V., Janda V. 1992: Fyziologie adaptací u živočichů a člověka. Skripta MU Brno. Poulíčková, A. 2011: Základy ekologie sinic a řas. Vydavatelství Univerzita Palackého, Olomouc, Procházka S. a kol. 1998: Fyziologie rostlin. Academia, Praha. Rosypal S. a kol. 1994 : Přehled biologie. Vyd. II. Upravené. Scientia. Praha. Sedlák E. 2000. Zoologie bezobratlých. Skripta, vydavatelství Masarykovy univerzity, Brno. Townsend C.R. et al. 2010: Základy ekologie. 1. české vydání. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc. Vácha M., Fellnerová I., Bičík V., Petrásek R., Šimek V. (2010) Srovnávací fyziologie živočichů. Vyd. II. Skripta MU, Brno. Váňa J. 2006: Speciální bryologie II/1. Bryophyta (1. část). Učební texty Univerzity Karlovy v Praze, Praha. Váňa J. 2006: Speciální bryologie I. Marchantiophyta, Anthocerotophyta. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze, Praha. Váňa J. 2006: Obecná bryologie. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze, Praha.
 • Kritéria hodnocení uchazečů o tento studijní program
  Uchazeči budou přijímáni v pořadí podle dosažených bodů z přijímací zkoušky (z biologie a z druhého předmětu přijímací zkoušky) a podle kapacitních možností programu.

Studium

 • Cíle

  Program je koncipován jako dvouoborový a navazuje na příslušné bakalářské studium programu Biologie se zaměřením na vzdělávání. Absolvent tohoto programu je primárně připravován pro profesi učitele biologie na střední škole. V průběhu studia získá vědomosti z dalších biologických disciplín, prohloubí znalosti získané v bakalářském studiu výběrem speciálních odborných předmětů, korespondujících se zaměřením jeho diplomové práce. V rámci oborové didaktiky získá teoretické základy a praktické didaktické dovednosti, které mu umožní získané vědomosti redukovat a srozumitelně prezentovat středoškolským studentům. Povinnou součástí studia je pedagogická praxe z biologie na střední škole. Hluboké odborné znalosti a samostatná odborná činnost absolventovi umožní smysluplně pracovat s nadanými studenty se zájmem o biologii.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • porozumět aktuálním poznatkům základních biologických disciplín
  • transformovat vědecké biologické znalosti do školní praxe
  • srozumitelně vysvětlit studentům SŠ složité biologické jevy a jejich principy
  • vést studenty k aplikaci teoretických biologických poznatků v praxi
  • přesvědčovat studenty, aby na základě biologických poznatků chránili své zdraví, respektovali zdravý životní styl a chránili životní prostředí
 • Uplatnění absolventa

  Po úspěšném absolvování studia budete kvalifikovaný učitel biologie pro SŠ. Můžete najít uplatnění také jako učitelé základních škol. Řada našich absolventů se uplatní jako pedagogové v domech ekologické výchovy, ve Stanicích mladých přírodovědců, případně na propagačně vzdělávacích úsecích zoologických nebo botanických zahrad.

 • Regulovaná povolání
  • Učitel střední školy
 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  V průběhu studia vás čekají dva reflektivní semináře a několik pedagogických praxí. Reflektivní semináře předcházejí pedagogickým praxím. Získáte tak okamžitou reflexi na svůj krátký výukový výstup od kolegů, středoškolských studentů a profesorů.  V průběhu praxí se seznámíte s chodem vybraných gymnázií a povedete několik náslechů a výstupů v biologii.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Je možno si vybírat ze dvou obecných okruhů:

  1. Výzkumná práce

  Např. floristický či faunistický výzkum vybraného území v České republice, případně dílčí téma z oborů a specializací garantovaných ÚBZ a ÚEB. Práce má odborný charakter a platí zde pravidla stanovená pro odborné práce ÚBZ a ÚEB. Rozsah a hloubka řešení problému je zpravidla nižší než u prací odborného studia. Povinnou součástí diplomové práce je didaktická část, v níž by mělo být deklarováno, jak může autor (a budoucí učitel) výsledky práce využít při výuce na střední škole.

  2. Didaktická práce

  Témata jsou vypisována na stránkách ÚBZ a ÚEB po vzájemné dohodě učitele popř. lektora konkrétní vzdělávací instituce a studenta. Téma musí být konzultováno garantem studia pro vzdělávání. Vedoucím práce je vždy akademický pracovník PřF a středoškolský učitel popř. lektor je konzultant.

  Minimální rozsah diplomové práce stanoví vedoucí v zadání. Studenti, kteří vypracovávají diplomovou práci z biologie, si po dohodě s vedoucím diplomové práce zapisují oborový seminář dle zaměření své diplomové práce.

 • Návaznost na další studijní programy

  V typickém případě absolvent nachází uplatnění ve školství. Při zájmu je možné pokračovat v doktorském studijním programu v závislosti na zaměření své diplomové práce.

Základní údaje

Zkratka
N-UCB
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Titul v rigorózním řízení
RNDr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

25
odhadovaný počet přijatých
49
počet aktivních studentů
30
počet závěrečných prací

Přírodovědecká fakulta
Program zajišťuje