EN

Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy

„Naučíme Vás vidět.“

Cílem studia je vychovat středoškolské učitele deskriptivní geometrie. Toto navazující magisterské studium poskytne studentům ucelené vzdělání v předmětech deskriptivní geometrie včetně aplikací, počítačové geometrie a také potřebné metodické, didaktické a další všeobecné znalosti a schopnosti pro udělení aprobace středoškolského učitele deskriptivní geometrie. Cílem volitelných kurzů je získat široký přehled o řadě geometrických disciplín.

Studijní plány


Studium

 • Cíle

  Cílem studia je vychovat středoškolské učitele deskriptivní geometrie. Toto navazující magisterské studium poskytne studentům ucelené vzdělání v předmětech deskriptivní geometrie včetně aplikací, počítačové geometrie a také potřebné metodické, didaktické a další všeobecné znalosti a schopnosti pro udělení aprobace středoškolského učitele deskriptivní geometrie. Cílem volitelných kurzů je získat široký přehled o řadě geometrických disciplín.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • připravovat a vést výuku za využití rozmanitých metod;
  • zvládat nestandardní situace ve výuce i mimo a diagnostikovat a rozvíjet klima ve třídě;
  • motivovat a aktivizovat žáky, podporovat demokratické principy ve třídě a ve škole;
  • rozumět aktuální školské politice a trendům ve vzdělávání, spolupracovat se svými kolegy a vedením školy na vizích a rozvoji školy;
  • využívat diagnostické a evaluační nástroje, pomocí kterých může identifikovat zvláštnosti prostředí a potřeby jednotlivých žáků;
  • využívat podpůrných opatření k individualizaci výuky, spolupracovat s poradenskými subjekty;
  • orientovat se v možnostech hodnocení žáků i evaluace vlastní výuky;
  • ovládat teoretické základy všech základních zobrazovacích metod;
  • řešit základní prostorové úlohy ve všech základních zobrazovacích metodách;
  • rekonstruovat prostorové objekty z daných rovinných zobrazení;
  • vyučovat předmět deskriptivní geometrie na střední škole nebo vysoké škole technického typu.
 • Uplatnění absolventa

  Absolvent tohoto oboru získá všechny potřebné předpoklady k tomu, aby mohl na patřičné odborné úrovni a s potřebnými metodickými a didaktickými znalostmi pracovat jako středoškolský učitel deskriptivní geometrie, případně jako učitel deskriptivní geometrie na vysokoškolské škole technického typu. Má také dobrou úroveň počítačové gramotnosti, získal základní učitelské dovednosti během pedagogické praxe vykonané v průběhu studia, zkušenosti s profesní prostorovou představivostí i kreativní přístup k práci.

 • Regulovaná povolání
  • Učitel střední školy
 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Pedagogické praxe jsou nutnou součástí učitelského studia. PřF MU zajišťuje tyto praxe ve spolupráci s významnými brněnskými středními školami, viz odst. 7. 2. Systém praxí byl inovován v rámci projektu. „Vzdělávání budoucích středoškolských učitelů přírodních věd a informatiky (CZ.1.07/2.2.00/15.0201)“, do kterého byli zapojeni i SŠ učitelé. Byl nastaven systém oboustranné zpětné vazby, kdy konkrétní praxe je hodnocena nejen SŠ učitelem, ale i studentem, a to jednak adresně, tak i anonymně v rámci studentské předmětové ankety.

  V NMgr. stupni stávajícího učitelského studia jsou povinné dvě pedagogické praxe z každého aprobačního předmětu. Pedagogické praxe 1 musí být realizována na jedné z klinických škol, Pedagogická praxe 2 pak na střední škole dle vlastního výběru. Tyto praxe ve shodném uspořádání zůstanou i v navrhovaném programu, dojde však k rozšíření praktické výuky o tyto předměty:

  Souvislá pedagogická praxe. Ve studijním plánu je nasazena na začátek posledního semestru studia a může být absolvována na střední škole dle vlastního výběru. Délka trvání: dva týdny. Praxe je společná pro oba studované obory.

  Reflexe pedagogické praxe. Tento předmět si studenti budou povinně zapisovat v semestru, ve kterém realizují některou průběžnou pedagogickou praxi. Předmět bude probíhat na půdě PřF a bude sestávat zejména z moderovaných diskusí nad konkrétními situacemi, se kterými se studenti na praxích setkali.

  Reflektivní seminář 1 a 2. Dvousemestrální předmět typicky předcházející zápis vlastní pedagogické praxe na střední škole (alespoň jeho první část). Okamžitá reflexe na didaktický výstup studenta od přítomných: vlastních spolužáků, pozvaných studentů SŠ, zkušeného SŠ učitele, VŠ učitele – akademika.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Vypracování a obhajoba magisterské práce je povinnou součástí studijního programu Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy. Zpracováním magisterské práce student prokazuje schopnost orientace v problematice dané tématem magisterské práce, schopnost odborné práce pod vedením svého školitele a schopnost písemné i ústní prezentace. Standardní doba zadání diplomové práce je v 1. semestru magisterského studia. Zadáním magisterské práce se učitel, který téma vypsal, stává pro studenta, který si ho vybral, vedoucím magisterské práce. Ústav matematiky a statistiky písemné zadání magisterských prací registruje a archivuje. Student může kterémukoliv učiteli Ústavu matematiky a statistiky navrhnout téma své magisterské práce nebo se na tomto tématu dohodnout. V tomto případě navrhuje učitel téma magisterské práce pro konkrétního studenta.

  Pokyny pro vypracování magisterské práce jsou upraveny Opatřením děkana 5/2014 Pokyny pro vypracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací na PřF MU.

 • Návaznost na další studijní programy

  Program navazuje na libovolný bakalářský program v oblasti vzdělávání Matematika nebo na program Učitelství matematiky v rámci oblasti vzdělávání Učitelství. Studovat je ho možné pouze jako sdružené studium s programem Učitelství matematiky pro střední školy. Absolvent tohoto programu může pokračovat ve studiu doktorského programu Matematika, především ve specializaci Obecné otázky matematiky.

 • Další informace

Základní údaje

Název
Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy
Zkratka
N-UCD
Kód
N0114A170001
Typ
magisterský navazující
Forma
St. doba studia (v letech)
2
Titul
Mgr.
Profil
akademický
Vyučovací jazyk
čeština
Titul v rigorózním řízení
RNDr.
Akreditace do
24. 9. 2028

Přírodovědecká fakulta
Program zajišťuje