Naučíme Vás vidět.

Představení studijního programu

Chcete se stát učiteli deskriptivní geometrie na střední škole? Na Masarykově univerzitě k tomu máte ty nejlepší podmínky. 

Pokud jste absolventy bakalářského programu Matematika nebo Matematika se zaměřením na vzdělávání a máte tedy teoretický základ v řadě matematických disciplín, toto navazující magisterské studium vám poskytne ucelené vzdělání v oblasti deskriptivní geometrie a její didaktiky.

Tímto studiem si vybudujete a prohloubíte potřebné metodické, didaktické a další všeobecné znalosti a schopnosti pro udělení aprobace středoškolského učitele deskriptivní geometrie. Získáte široký přehled o zobrazovacích metodách používaných v technické praxi a jejich aplikacích. 

Po absolvování tohoto programu získáte všechny potřebné předpoklady k tomu, abyste mohli na patřičné odborné úrovni a s potřebnými metodickými a didaktickými znalostmi pracovat jako středoškolští učitelé deskriptivní geometrie

Program Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy budete studovat v kombinaci s programem Učitelství matematiky pro střední školy, je proto potřeba, abyste měli ukončené bakalářské vzdělání v matematice. 

Jako studenti přírodovědecké fakulty budete moci využívat krásné prostředí botanické zahradymoderní vybavení knihovny a studoven.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky: 

 • Máte dobrou prostorovou představivost?

 • Absolvovali jste bakalářský program Matematika nebo Matematika se zaměřením na vzdělávání?

 • Chcete zlepšit výuku deskriptivní geometrie na středních školách?

 • Baví vás práce s mladými lidmi? 

Pokud ano, pak si k nám podejte přihlášku!

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Cílem studia je vychovat středoškolské učitele deskriptivní geometrie. Toto navazující magisterské studium poskytne studentům ucelené vzdělání v předmětech deskriptivní geometrie včetně aplikací, počítačové geometrie a také potřebné metodické, didaktické a další všeobecné znalosti a schopnosti pro udělení aprobace středoškolského učitele deskriptivní geometrie. Cílem volitelných kurzů je získat široký přehled o řadě geometrických disciplín.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • připravovat a vést výuku za využití rozmanitých metod;
  • zvládat nestandardní situace ve výuce i mimo a diagnostikovat a rozvíjet klima ve třídě;
  • motivovat a aktivizovat žáky, podporovat demokratické principy ve třídě a ve škole;
  • rozumět aktuální školské politice a trendům ve vzdělávání, spolupracovat se svými kolegy a vedením školy na vizích a rozvoji školy;
  • využívat diagnostické a evaluační nástroje, pomocí kterých může identifikovat zvláštnosti prostředí a potřeby jednotlivých žáků;
  • využívat podpůrných opatření k individualizaci výuky, spolupracovat s poradenskými subjekty;
  • orientovat se v možnostech hodnocení žáků i evaluace vlastní výuky;
  • ovládat teoretické základy všech základních zobrazovacích metod;
  • řešit základní prostorové úlohy ve všech základních zobrazovacích metodách;
  • rekonstruovat prostorové objekty z daných rovinných zobrazení;
  • vyučovat předmět deskriptivní geometrie na střední škole nebo vysoké škole technického typu.
 • Uplatnění absolventa

  Po absolvování tohoto navazujícího magisterského studia budete plně připraveni pracovat jako středoškolští učitelé deskriptivní geometrie.

 • Regulovaná povolání
  • Učitel střední školy
 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Celouniverzitní pravidla pro tvorbu studijních programů, která zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů, upravuje směrnice Masarykovy univeritzy č. 1/2024 Pravidla pro tvorbu studijních programů a programů celoživotního vzdělávání. Směrnice vymezuje šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studijní plán ve spolupráci s jinou vysokou školou či jinou právnickou osobou,
  6. studijní plán na dostudování (určen pouze pro dostudování ve studijním oboru, studijním programu nebo studijním plánu, který zanikne).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který doplňuje hlavní studijního plán jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  V průběhu studia vás čeká celá řada různě zaměřených praktických předmětů. Na vaši praxi na střední škole vás bude nejdříve připravovat Reflektivní seminář; po jeho absolvování vás na vybraných školách bude čekat množství náslechů u zkušených středoškolských učitelů. A pak si při vlastních výstupech před studenty vyzkoušíte, jak vás studium připravilo na nelehkou, leč nesmírně krásnou pedagogickou práci.

  Sami si budete chystat přípravy a přemýšlet o tom, jak nejlépe naučit studenty vámi připravenou látku. Jedině tak se totiž můžete stát opravdu dobrými učiteli a převést do praxe dlouhé roky vaší teoretické přípravy.

  Na praxi vás budou připravovat i speciální semináře, jako například Učitel a provoz školy, vedené zkušenými středoškolskými učiteli, kteří vás nechají nahlédnout do problematiky provozu školy.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Vypracování a obhajoba magisterské práce je povinnou součástí studijního programu Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy. Zpracováním magisterské práce student prokazuje schopnost orientace v problematice dané tématem magisterské práce, schopnost odborné práce pod vedením svého školitele a schopnost písemné i ústní prezentace. Standardní doba zadání diplomové práce je v 1. semestru magisterského studia. Zadáním magisterské práce se učitel, který téma vypsal, stává pro studenta, který si ho vybral, vedoucím magisterské práce. Ústav matematiky a statistiky písemné zadání magisterských prací registruje a archivuje. Student může kterémukoliv učiteli Ústavu matematiky a statistiky navrhnout téma své magisterské práce nebo se na tomto tématu dohodnout. V tomto případě navrhuje učitel téma magisterské práce pro konkrétního studenta.

  Pokyny pro vypracování magisterské práce jsou upraveny Opatřením děkana.

 • Návaznost na další studijní programy

  Po absolvování tohoto programu můžete pokračovat ve studiu doktorského programu Matematika, a to především ve specializaci Obecné otázky matematiky.

Základní údaje

Zkratka
N-UCD
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Titul v rigorózním řízení
RNDr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

4
počet aktivních studentů