EN

Učitelství fyziky pro střední školy

„Připravujeme učitele i pro vaše děti.“

Cílem studia je vzdělat kvalifikovaného učitele fyziky pro střední školy. Obor je součástí dvouoborového studia a po jeho absolvování získá student dvouoborové profesní kvalifikace učitele na středních školách. Kromě nadstavby fyzikálního vzdělání poskytuje studentům i vzdělání v odborných didakticko-metodických předmětech a prostřednictvím předmětů všeobecného pedagogicko-psychologického zaměření je dále profiluje pro povolání pedagoga a pracovníka s mládeží. Povinnou součástí studia jsou také pedagogické praxe na středních školách realizované pod vedením zkušených středoškolských učitelů.

Studijní plány


Studium

 • Cíle

  Cílem studia je vzdělat kvalifikovaného učitele fyziky pro střední školy. Obor je součástí dvouoborového studia a po jeho absolvování získá student dvouoborové profesní kvalifikace učitele na středních školách. Kromě nadstavby fyzikálního vzdělání poskytuje studentům i vzdělání v odborných didakticko-metodických předmětech a prostřednictvím předmětů všeobecného pedagogicko-psychologického zaměření je dále profiluje pro povolání pedagoga a pracovníka s mládeží. Povinnou součástí studia jsou také pedagogické praxe na středních školách realizované pod vedením zkušených středoškolských učitelů.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Absolventi dokážou připravovat a vést výuku za využití rozmanitých metod.
  • Absolventi dokážou zvládat nestandardní situace ve výuce i mimo ni, dokážou diagnostikovat a rozvíjet klima ve třídě.
  • Absolventi dokáží motivovat a aktivizovat žáky, podporují demokratické principy ve třídě a ve škole.
  • Absolventi rozumí aktuální školské politice a trendům ve vzdělávání, dokážou spolupracovat se svými kolegy a vedením školy na vizích a rozvoji školy.
  • Absolventi znají a dokáží využívat diagnostické a evaluační nástroje, pomocí kterých mohou identifikovat zvláštnosti prostředí a potřeby jednotlivých žáků.
  • Absolventi dokáží využívat podpůrných opatření k individualizaci výuky, umí spolupracovat s poradenskými subjekty.
  • Absolventi se orientují v možnostech hodnocení žáků i evaluace vlastní výuky.
  • Absolvent umí provádět fyzikální experimenty, a to zejména demonstrační experimenty jako doplněk výkladu, a školní laboratorní pokusy, realizované experimenty výstižně a fyzikálně správně komentovat.
  • Absolvent umí formulovat fyzikální problém, analyzovat jej a řešit.
  • Absolvent dokáže zasadit jednotlivá témata do historického, společenského a environmentálního kontextu.
  • Absolvent je schopen používat didaktickou techniku a adaptovat se na její vývoj.
  • Absolvent dokáže srozumitelně a kultivovaně formulovat s přihlédnutím k úrovni publika.
  • Absolvent ovládá fyzikální problematiku na úrovni základního kurzu fyziky a kurzu teoretické fyziky a dokáže jednotlivá témata elementarizovat na úroveň střední školy.
 • Uplatnění absolventa

  Absolvent je plně kvalifikovaným učitelem fyziky pro všechny typy středních škol a pro druhý stupeň základní školy nebo nižší gymnázia. Má vlastní praktické zkušenosti s výukou fyziky na střední škole a základní znalosti o organizaci a provozu této školy. Kombinace získaných schopností rozšiřuje možnost uplatnění absolventa i na řadu dalších pozic vyžadujících přesné myšlení, zodpovědnou práci s daty, vysokou formulační způsobilost a dobrou komunikaci s lidmi (instituce zaměřené na základní a aplikovaný výzkum, vysoké školy, práce s mládeží i mimo školskou oblast, popularizace, odborná publicistika, osvětová činnost apod.).

 • Regulovaná povolání
  • Učitel střední školy
 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Součástí studia jsou dvě průběžné pedagogické praxe z fyziky s jedna souvislá oborově nespecifická praxe. Pedagogickou praxi z fyziky 1 student povinně absolvuje na vybraných brněnských středních školách, Pedagogickou praxi z fyziky 2 a Souvislou pedagogickou praxi pak může absolvovat na střední škole podle vlastního výběru. Během praxe je student veden zkušeným středoškolským učitelem a součástí praxe jsou náslechy, výstupy a aktivní účast na provozu školy.

  Předměty přímé praxe v prostředí střední školy jsou doplněny předmětem Reflexe praxe a dvousemestrálním předmětem Reflektivní seminář. Tyto doplňkové předměty poskytují okamžitou bezprostřední reflexi na didaktický výkon studenta a dění na střední škole.

  Vzhledem k tomu, že studium je nutně dvouoborové, student povinně absolvuje také praxi z druhého oboru ve stejném rozsahu.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Ve dvouoborovém studiu student volí závěrečnou práci z jednoho oboru. Diplomové práce z fyziky mohou být zaměřeny do následujících oblastí:

  Rozvoj demonstračních a žákovských fyzikálních experimentů a jejich zařazení do výuky.

  Sbírky příkladů.

  Aplikace fyziky ve vybraných oblastech běžného života: technika, sport, doprava a jejich možné využití ve středoškolské výuce.

  Historický vývoj fyzikálních teorií a poznání světa.

  Řešení středně obtížného experimentálního problému ve vědeckovýzkumné laboratoři.

  Student zpracovává závěrečnou práci typicky ve všech čtyřech semestrech standardní doby studia a její vypracování je formálně deklarováno absolvováním předmětů Diplomová práce 1 - 4.

 • Návaznost na další studijní programy

  Po absolvování magisterského studia může absolvent pokračovat v doktorském studiu. Nejvhodnějším je obor Obecné otázky fyziky.

Základní údaje

Název
Učitelství fyziky pro střední školy
Zkratka
N-UCF
Kód
N0114A110001
Typ
magisterský navazující
Forma
St. doba studia (v letech)
2
Titul
Mgr.
Profil
akademický
Vyučovací jazyk
čeština
Titul v rigorózním řízení
RNDr.
Akreditace do
24. 9. 2028

Přírodovědecká fakulta
Program zajišťuje