Připravujeme učitele i pro vaše děti.

Představení studijního programu

Studijní program navazuje na bakalářské studium Fyzika se zaměřením na vzdělávání a je nutným stupněm k získání kvalifikace k práci středoškolského učitele. Studium je povinně dvouoborové, dnes říkáme sdružené, k fyzice si tedy budete muset vybrat ještě druhý obor, pravděpodobně ten, který jste studovali již v bakalářském studiu. Nejčastější kombinací je matematika, ale fakulta nabízí i jiné možnosti: chemii, biologii a ve spolupráci s jinými fakultami Masarykovy univerzity také informatiku a tělocvik.

Navazující magisterské studium předpokládá, že jste dostatečně vybaveni matematickými a fyzikálními znalostmi a schopnostmi. Z odborných fyzikálních předmětů vás čeká pouze Astrofyzika a Struktura a vlastnosti látek.

Podstatnou součástí přípravy na profesi středoškolského učitele budou oborově didaktické předměty a rozsáhlejší pedagogické praxe. Obecný pedagogicko-psychologický základ z bakalářského studia zde bude doplněn několika již více prakticky orientovanými předměty.

Přírodovědecká fakulta věnuje velkou pozornost popularizaci fyziky mezi žáky nižších stupňů škol a do těchto aktivit zapojuje i studenty učitelských oborů. Budete-li chtít, můžete po celé studium pracovat s dětmi, získat kredity a přivydělat si.

Studium na Přírodovědecké fakultě není masová záležitost a probíhá v malých skupinkách. Pro vaše učitele nebudete jen jedním z nepřehledného davu, naopak se můžete těšit na individuální přístup.

Je studium programu pro vás?

Je pravděpodobné, že se o studium programu Učitelství fyziky zajímáte jako končící student bakalářského programu Fyzika se zaměřením na vzdělávání. Pokud vám stále zůstává odhodlání stát se středoškolským učitelem, je tento program nejlepší volbou. Samozřejmým předpokladem je dobré zvládnutí základního vysokoškolského kurzu obecné a teoretické fyziky. S tímto musíte počítat, zejména pokud k nám přicházíte z jiného studijního programu, případně z jiné vysoké školy.

Nebudete se už příliš učit novou fyziku. Hlavním tématem bude, jak máte sami fyziku co nejsrozumitelněji a zajímavě učit a dostanete se mnohem těsněji k učitelské praxi a práci s dětmi. Při tom vám budou nápomocni nejen akademičtí pracovníci fakulty, ale také zkušení středoškolští učitelé a možná překvapivě i středoškolští studenti.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Cílem studia je vzdělat kvalifikovaného učitele fyziky pro střední školy. Obor je součástí dvouoborového studia a po jeho absolvování získá student dvouoborové profesní kvalifikace učitele na středních školách. Kromě nadstavby fyzikálního vzdělání poskytuje studentům i vzdělání v odborných didakticko-metodických předmětech a prostřednictvím předmětů všeobecného pedagogicko-psychologického zaměření je dále profiluje pro povolání pedagoga a pracovníka s mládeží. Povinnou součástí studia jsou také pedagogické praxe na středních školách realizované pod vedením zkušených středoškolských učitelů.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Absolventi dokážou připravovat a vést výuku za využití rozmanitých metod.
  • Absolventi dokážou zvládat nestandardní situace ve výuce i mimo ni, dokážou diagnostikovat a rozvíjet klima ve třídě.
  • Absolventi dokáží motivovat a aktivizovat žáky, podporují demokratické principy ve třídě a ve škole.
  • Absolventi rozumí aktuální školské politice a trendům ve vzdělávání, dokážou spolupracovat se svými kolegy a vedením školy na vizích a rozvoji školy.
  • Absolventi znají a dokáží využívat diagnostické a evaluační nástroje, pomocí kterých mohou identifikovat zvláštnosti prostředí a potřeby jednotlivých žáků.
  • Absolventi dokáží využívat podpůrných opatření k individualizaci výuky, umí spolupracovat s poradenskými subjekty.
  • Absolventi se orientují v možnostech hodnocení žáků i evaluace vlastní výuky.
  • Absolvent umí provádět fyzikální experimenty, a to zejména demonstrační experimenty jako doplněk výkladu, a školní laboratorní pokusy, realizované experimenty výstižně a fyzikálně správně komentovat.
  • Absolvent umí formulovat fyzikální problém, analyzovat jej a řešit.
  • Absolvent dokáže zasadit jednotlivá témata do historického, společenského a environmentálního kontextu.
  • Absolvent je schopen používat didaktickou techniku a adaptovat se na její vývoj.
  • Absolvent dokáže srozumitelně a kultivovaně formulovat s přihlédnutím k úrovni publika.
  • Absolvent ovládá fyzikální problematiku na úrovni základního kurzu fyziky a kurzu teoretické fyziky a dokáže jednotlivá témata elementarizovat na úroveň střední školy.
 • Uplatnění absolventa

  Po absolvování programu se uplatníte primárně jako učitelé fyziky na středních školách, případně na druhých stupních základních škol nebo nižších stupních víceletých gymnázií. Studiem fyziky s matematikou však získáte i obecné schopnosti analytického a kritického myšlení, které spolu s pedagogickými a komunikačními dovednostmi umožní uplatnění i mimo sféru vzdělávání, například v publicistice nebo v marketingu.

  Učitelů fyziky je málo a jejich nedostatek se stále prohlubuje. Pro budoucnost naší společnosti to není dobrá zpráva, ale pro vás, budoucí studenty učitelství fyziky, to dobrá zpráva je. Vaši potenciální zaměstnavatelé se o vás budou prát.

 • Regulovaná povolání
  • Učitel střední školy
 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Celouniverzitní pravidla pro tvorbu studijních programů, která zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů, upravuje směrnice Masarykovy univeritzy č. 1/2024 Pravidla pro tvorbu studijních programů a programů celoživotního vzdělávání. Směrnice vymezuje šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studijní plán ve spolupráci s jinou vysokou školou či jinou právnickou osobou,
  6. studijní plán na dostudování (určen pouze pro dostudování ve studijním oboru, studijním programu nebo studijním plánu, který zanikne).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který doplňuje hlavní studijního plán jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Oproti bakalářskému stupni je pedagogická praxe mnohem rozsáhlejší. Budete povinně absolvovat dvě průběžné pedagogické praxe (a obdobnou dvojici ve druhém aprobačním oboru) a jednu závěrečnou souvislou praxi, během které se na dva týdny stanete členem pedagogického sboru vybrané střední školy. Alespoň jednu z pedagogických praxí povinně doprovází předmět Reflexe praxe, ve kterém budete mít možnost diskutovat a řešit jednotlivé pedagogické situace, se kterými jste se na praxi setkali.

  Část praktické výuky se odehrává i na Přírodovědecké fakultě. V předmětu Reflektivní seminář si možná poprvé vyzkoušíte své učitelské dovednosti před středoškolskými studenty a před středoškolským a vysokoškolským učitelem. Všichni účastníci semináře přispějí okamžitou reflexí k vašemu rychlému odbornému růstu.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Ve dvouoborovém studiu student volí závěrečnou práci z jednoho oboru. Diplomové práce z fyziky mohou být zaměřeny do následujících oblastí:

  Rozvoj demonstračních a žákovských fyzikálních experimentů a jejich zařazení do výuky.

  Sbírky příkladů.

  Aplikace fyziky ve vybraných oblastech běžného života: technika, sport, doprava a jejich možné využití ve středoškolské výuce.

  Historický vývoj fyzikálních teorií a poznání světa.

  Řešení středně obtížného experimentálního problému ve vědeckovýzkumné laboratoři.

  Student zpracovává závěrečnou práci typicky ve všech čtyřech semestrech standardní doby studia a její vypracování je formálně deklarováno absolvováním předmětů Diplomová práce 1–4.

 • Návaznost na další studijní programy

  Primárním cílem studia je úplná příprava k práci středoškolského učitele, a proto se předpokládá, že po absolvování studia již nastoupíte do praxe. Přesto je v případě zájmu možné pokračovat v některém vhodném doktorském studijním programu. Tento postup je možnou volbou, pokud se rozhodnete k akademické nebo k vědecké kariéře.

  Doktorský studijní program Fyzika se specializací Obecné otázky fyziky však může zvýšit i vaše pedagogické a didaktické kompetence. Při následné práci středoškolského učitele tak budete schopni úspěšně plnit i náročnější úkoly, jako je tvorba školních vzdělávacích programů, učebnic a učebních textů, případně se účastnit celostátních diskusí o koncepci fyzikálního vzdělávání.

Základní údaje

Zkratka
N-UCF
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Titul v rigorózním řízení
RNDr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

3
počet aktivních studentů
5
počet závěrečných prací

Přírodovědecká fakulta
Program zajišťuje
Ve spolupráci s