Krajina a lidská společnost nejen v prostorových souvislostech

Představení studijního programu

Zajímáte se o mapy, přírodní procesy v krajině, regionální nebo globální problémy a lidskou společnost? Chcete se stát učiteli zeměpisu na střední odborné škole nebo víceletém gymnáziu? Tak to jste u nás správně - magisterský studijní program Učitelství geografie a kartografie pro střední školy je pro vás ten pravý!

K získání učitelské kvalifikace je potřeba získat znalosti i praktické dovednosti z oboru geografie a kartografie. V průběhu studia budete mít možnost si rozšířit a prohloubit poznatky ze základních geografických disciplín, pedagogiky a didaktiky geografie. Současně získáte přehled o široké škále výukových metod včetně multimediální výuky.

Teorii doplní praktické ukázky v terénu a v našich laboratořích, které se neobejdou bez použití nejmodernějších přístrojů a geografických informačních systémů. Na ně navážou didaktické semináře a pedagogické praxe, na kterých si vyzkoušíte samostatné vedení výuky a třeba i to, jak vysvětlit žákům středních škol složité přírodní jevy a procesy jednoduchým způsobem.

Studium je nutně dvouoborové a proto si ke geografii a kartografii budete muset vybrat ještě druhý obor (viz Možnosti studia). Nejčastěji jde o kombinace s následujícími předměty: biologie, matematika, historie, anglický jazyk a také informatika. Na výběr budete mít také široké spektrum volitelných přednášek a cvičení.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

 • Baví vás hledat a vysvětlovat souvislosti mezi přírodními podmínkami, životním prostředím a trvale udržitelným rozvojem?

 • Zajímáte se o environmentální a ekologickou výchovou nebo péči o životní prostředí?

 • Chcete předávat vědomosti dalším a používat při tom multimediální výukové aplikace a přístupy?

Pokud odpovídáte ano, pak je studium v navazujícím magisterském programu Učitelství geografie a kartografie pro střední školy pro vás to nejlepší. Pro studium v tomto programu je vhodné mít absolvovanou některou ze specializací nabízených v rámci bakalářského studijního programu Geografie a kartografie, např. Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Program je koncipován jako dvouoborový a navazuje na příslušné bakalářské studium programu Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání. Cílem studia je poskytnout učitelskou způsobilost pro výuku zeměpisu/geografie na středních školách včetně víceletých gymnázií v souladu se současnými vzdělávacími požadavky, se znalostí obdobné způsobilosti ve vyspělých zemích a možnými trendy/scénáři vývoje geografického vzdělávání u nás i ve světě. Studium vychází z geografie jako vědní disciplíny, z pedagogických disciplín a jejich propojení v geografickém kurikulu a vedení výuky zeměpisu. V rámci oborové didaktiky absolvent získá teoretické základy a praktické didaktické dovednosti, které mu umožní získané vědomosti redukovat a srozumitelně prezentovat středoškolským žákům (studentům). Povinnou součástí studia jsou pedagogické praxe ze zeměpisu na střední škole. Kvalitní odborné znalosti a samostatná odborná činnost absolventovi umožní smysluplně pracovat s nadanými žáky/studenty se zájmem o zeměpis a environmetální problematiku obecně. Zvláštní pozornost je při studiu věnována postavení geografie v RVP/ŠVP, státní maturitě, roli zeměpisu v environmentálním vzdělávání a participaci zeměpisu v integrovaných předmětech společenskovědních a přírodovědních, a rovněž v geoinformačních technologiích a ICT.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Absolventi dokážou připravovat a vést výuku za využití rozmanitých metod.
  • Absolventi dokážou zvládat nestandardní situace ve výuce i mimo ni, dokážou diagnostikovat a rozvíjet klima ve třídě.
  • Absolventi dokážou motivovat a aktivizovat žáky, podporují demokratické principy ve třídě a ve škole.
  • Absolventi rozumí aktuální školské politice a trendům ve vzdělávání, dokážou spolupracovat se svými kolegy a vedením školy na vizích a rozvoji školy.
  • Absolventi znají a dokážou využívat diagnostické a evaluační nástroje, pomocí kterých mohou identifikovat zvláštnosti prostředí a potřeby jednotlivých žáků.
  • Absolventi dokážou využívat podpůrných opatření k individualizaci výuky, umí spolupracovat s poradenskými subjekty.
  • Absolventi se orientují v možnostech hodnocení žáků i evaluace vlastní výuky.
  • Absolventi jsou schopni porozumět aktuálním poznatkům základních geografických disciplín.
  • Absolventi jsou schopni provádět geografickou analýzu a syntézu územních jednotek různého prostorového měřítka (lokálních, regionálních, nadregionálních).
  • Absolventi umí srozumitelně vysvětlit žákům SŠ složité přírodní jevy, procesy a interakce mezi přírodními a socioekonomickými složkami krajiny.
  • Absolventi umí aplikovat získané poznatky z oboru geografie a kartografie a využít je ve tvorbě školního geografického kurikula jako součásti ŠVP a při vedení geografické výuky, resp. dalším geografickém a environmentálním vzdělávání.
 • Uplatnění absolventa

  Naši absolventi nejčastěji působí jako učitelé zeměpisu na gymnáziích a středních odborných školách. Široké spektrum specializovaných předmětů a pedagogických praxí jim umožňuje uplatnit se také na základních školách.

  V průběhu studia absolventi získají základní kvalifikaci a kompetence z oboru geografie a kartografie, které jim umožní působit rovněž v environmentálním vzdělávání ve specializovaných zařízeních (centra ekologické výchovy, informační centra správ CHKO a Národních parků), v nadacích podporujících vzdělávání dětí i dospělých, popř. v orgánech místní a regionální správy a samosprávy nebo v dalších institucích zabývajících se problematikou územního rozvoje a ochranou životního prostředí.

 • Regulovaná povolání
  • Učitel střední školy
 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Celouniverzitní pravidla pro tvorbu studijních programů, která zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů, upravuje směrnice Masarykovy univeritzy č. 1/2024 Pravidla pro tvorbu studijních programů a programů celoživotního vzdělávání. Směrnice vymezuje šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studijní plán ve spolupráci s jinou vysokou školou či jinou právnickou osobou,
  6. studijní plán na dostudování (určen pouze pro dostudování ve studijním oboru, studijním programu nebo studijním plánu, který zanikne).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který doplňuje hlavní studijního plán jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Nedílnou součástí vašeho studia bude praktická výuka a praxe, které zajišťujeme ve spolupráci s brněnskými středními školami. Druhou možností je domluvit si praxi sami ve vašem městě nebo budoucím profesním působišti. Absolvování pedagogické praxe je rozděleno do několika částí a semestrů, od náslechů až po samostatné vedení výuky pod dohledem zkušeného pedagoga.

  Do vašeho studia jsme zařadili také Reflektivní semináře, které jsou zaměřené na didaktické výstupy studentů a okamžitou diskuzi – reflexi od přítomných spolužáků, pozvaných studentů a učitelů středních škol.

  Během studia můžete absolvovat zahraniční studijní pobyt na některé z jedenácti partnerských univerzit, například ve Francii, Německu, Norsku, Slovinsku nebo Švédsku. Benefitem, který si z pobytu odnesete, bude poznání výukových metod na zahraničním geografickém pracovišti a zdokonalení cizího jazyka.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Součástí magisterského studia je vypracování diplomové práce z geografie nebo z druhé oboru studia, čímž student prokazuje schopnost samostatně řešit odborný problém včetně práce s literaturou, zvládnutí základních výzkumných, terénních, statistických a geoinformačních metod, zpracování a interpretace výsledků a jejich prezentace. Téma diplomové práce musí být geografické nebo kartografické (nebo z druhého oboru), zacílené na využití ve vzdělávání. Témata diplomových prací vypisuje Geografický ústav na návrh učitelů a zveřejňuje v Informačním systému. Student si volí téma svobodně z aktuální nabídky. O zadání diplomové práce na zvolené téma žádá student učitele, který téma navrhl. Student může kterémukoliv učiteli Geografického ústavu navrhnout téma své diplomové práce nebo se na tomto tématu dohodnout. V tomto případě vypisuje učitel téma diplomové práce už pro konkrétního studenta. Zadáním diplomové práce se učitel, který téma vypsal, stává pro studenta, který si ho vybral, vedoucím diplomové práce. Geografický ústav písemné zadání diplomových prací registruje a archivuje. Obvyklý rozsah práce je 60 až 80 stran textu, a to včetně schémat, grafů, tabulek, map, fotodokumentace a povinné didaktické části. Práce podle potřeby obsahuje také vevázané či volné přílohy (např. mapy, plány, fotodokumentaci apod.) U každé práce je hodnoceno především splnění požadavků vyplývajících z jejího zadání, odborná a didaktická úroveň, formální a jazyková úprava, kvalita a estetika provedení.

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolventi magisterského studijního programu Učitelství geografie a kartografie pro střední školy mohou po složení přijímací zkoušky pokračovat ve studiu na některém z oborů doktorského studijního programu Geografie. Obory však nejsou orientovány na geografické vzdělávání. Zájemci o další studium si mohou vybírat z těchto akreditovaných oborů: Fyzická geografie, Regionální geografie a regionální rozvoj a Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země.

Základní údaje

Zkratka
N-UCZ
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Titul v rigorózním řízení
RNDr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

23
počet aktivních studentů
35
počet závěrečných prací

Přírodovědecká fakulta
Program zajišťuje