EN

Učitelství matematiky pro střední školy

„Georg Cantor: „Podstata matematiky spočívá v její svobodě.““

Cílem studia je vychovat středoškolské učitele matematiky. Toto navazující magisterské studium poskytne studentům ucelené vzdělání v oblasti matematiky a její didaktiky, včetně využití moderních prostředků ve výuce. Navazující magisterské studium buduje a prohlubuje potřebné metodické, didaktické a další všeobecné znalosti a schopnosti pro udělení aprobace středoškolského učitele matematiky. Cílem volitelných kurzů je získat široký přehled o řadě matematických disciplín a jejich aplikacích.

Studijní plány


Studium

 • Cíle

  Cílem studia je vychovat středoškolské učitele matematiky. Toto navazující magisterské studium poskytne studentům ucelené vzdělání v oblasti matematiky a její didaktiky, včetně využití moderních prostředků ve výuce. Navazující magisterské studium buduje a prohlubuje potřebné metodické, didaktické a další všeobecné znalosti a schopnosti pro udělení aprobace středoškolského učitele matematiky. Cílem volitelných kurzů je získat široký přehled o řadě matematických disciplín a jejich aplikacích.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • připravovat a vést výuku za využití rozmanitých metod
  • orientovat se v nestandardních situacích ve škole, dokáže volit nástroje k jejich řešení, zná nástroje k diagnostice a rozvoji klimatu ve třídě
  • motivovat a aktivizovat žáky, podporovat demokratické principy ve třídě a ve škole
  • rozumět aktuální školské politice a trendům ve vzdělávání, je připraven spolupracovat se svými kolegy a vedením školy na vizích a rozvoji školy
  • využívat diagnostické a evaluační nástroje, pomocí kterých může identifikovat zvláštnosti prostředí a potřeby jednotlivých žáků
  • vhodně použít systém podpůrných opatření a dokáže je využívat k individualizaci výuky, je připraven spolupracovat s poradenskými subjekty
  • orientovat se v možnostech hodnocení žáků i evaluace vlastní výuky
  • identifikovat vzájemné interakce základních matematických disciplín, o kterých má přehled
  • využít svůj přehled o historii matematiky i o rozhodujících etapách ve vývoji základních matematických disciplín ve výuce
  • vysvětlit libovolné téma středoškolského učiva matematiky způsobem adekvátním úrovni žáka/studenta, protože má detailní znalost středoškolského učiva matematiky
  • na vhodných příkladech aplikací vysvětlit užitečnost a význam matematiky pro společnost
  • prokázat hlubší znalosti oboru své diplomové práce
 • Uplatnění absolventa

  Absolvent tohoto programu získá všechny potřebné předpoklady k tomu, aby mohl na patřičné odborné úrovni a s potřebnými metodickými a didaktickými znalostmi pracovat jako středoškolský učitel matematiky. Má také dobrou úroveň počítačové gramotnosti, získal základní učitelské dovednosti během pedagogické praxe vykonané v průběhu studia a má kreativní přístup k práci.

 • Regulovaná povolání
  • Učitel střední školy
 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Součástí studia programu jsou dvě pedagogické praxe z matematiky. Pedagogická praxe 1 musí být realizována na jedné z klinických škol, povinně volitelná Pedagogická praxe 2 pak na střední škole dle vlastního výběru.

  Tyto dvě praxe jsou rozšířeny o následující předměty:

  Souvislá pedagogická praxe. Ve studijním plánu je nasazena na začátek posledního semestru studia a může být absolvována na střední škole dle vlastního výběru. Délka trvání: dva týdny. Praxe je společná pro oba studované obory.

  Reflexe pedagogické praxe. Tento předmět si studenti budou povinně zapisovat v semestru, ve kterém realizují některou průběžnou pedagogickou praxi. Předmět bude probíhat na půdě PřF a bude sestávat zejména z moderovaných diskusí nad konkrétními situacemi, se kterými se studenti na praxích setkali.

  Reflektivní seminář 1. Tento předmět by měl předcházet zápis vlastní pedagogické praxe na střední. Okamžitá reflexe na didaktický výstup studenta od přítomných: vlastních spolužáků, pozvaných studentů SŠ, zkušeného SŠ učitele, VŠ učitele – akademika.

  Interní praxe. V tomto předmětu budou studenti pomáhat ve výuce předmětu MUC02 Repetitorium školské matematiky, který je určen studentům prvního semestru bakalářského programu Matematika se zaměřením na vzdělávání, a to jak vysvětlováním středoškolské matematiky při organizovaných konzultacích, tak opravováním domácích úloh, které budou studentům předmětu MUC02 pravidelně zadávány.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Vypracování a obhajoba diplomové práce je povinnou součástí studijního programu Učitelství matematiky pro střední školy. Zpracováním diplomové práce student prokazuje schopnost orientace v problematice dané tématem diplomové práce, schopnost odborné práce pod vedením svého školitele a schopnost písemné i ústní prezentace. Standardní doba zadání diplomové práce je v 1. semestru magisterského studia. Zadáním diplomové práce se učitel, který téma vypsal, stává pro studenta, který si ho vybral, vedoucím diplomové práce. Ústav matematiky a statistiky písemné zadání diplomových prací registruje a archivuje. Student může kterémukoliv učiteli Ústavu matematiky a statistiky navrhnout téma své diplomové práce nebo se mohou na tomto tématu dohodnout. V tomto případě navrhuje učitel téma diplomové práce pro konkrétního studenta.

  Pokyny pro vypracování diplomové práce jsou upraveny Opatřením děkana 5/2014 Pokyny pro vypracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací na PřF MU.

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolvent tohoto programu může pokračovat ve studiu doktorského programu Matematika, především ve specializaci Obecné otázky matematiky.

Základní údaje

Název
Učitelství matematiky pro střední školy
Zkratka
N-UCM
Kód
N0114A170002
Typ
magisterský navazující
Forma
St. doba studia (v letech)
2
Titul
Mgr.
Profil
akademický
Vyučovací jazyk
čeština
Titul v rigorózním řízení
RNDr.
Akreditace do
24. 9. 2028

Přírodovědecká fakulta
Program zajišťuje