„Člověk je jen jeden z milionu známých živočišných druhů na Zemi.“

Studium programu Zoologie vede k získání přehledu aktuálních znalostí v oblasti biologie živočichů, zejména jejich systematiky, evoluce a ekologie. Detailní znalosti jsou poskytovány zejména v oborech evertebratologie (včetně entomologie), hydrobiologie, parazitologie a vertebratologie. Cíle programu je také získání praktické zkušenosti s terénním nebo laboratorním výzkumem a schopnost interpretovat poznatky na obecné úrovni současného vědění při aplikaci moderních analytických metod. Při výuce je kladen důraz na to, aby byli studenti detailně seznámeni zejména s faunou střední Evropy. V závislosti na svém zaměření jsou však schopni aplikovat osvojené metody zkoumání na jakýkoliv ekosystém nebo biom na Zemi.

Studijní plány

Zoologie (jednooborový)
prezenční, jednooborový

Studium

 • Cíle

  Studium programu Zoologie vede k získání přehledu aktuálních znalostí v oblasti biologie živočichů, zejména jejich systematiky, evoluce a ekologie. Detailní znalosti jsou poskytovány zejména v oborech evertebratologie (včetně entomologie), hydrobiologie, parazitologie a vertebratologie. Cíle programu je také získání praktické zkušenosti s terénním nebo laboratorním výzkumem a schopnost interpretovat poznatky na obecné úrovni současného vědění při aplikaci moderních analytických metod. Při výuce je kladen důraz na to, aby byli studenti detailně seznámeni zejména s faunou střední Evropy. V závislosti na svém zaměření jsou však schopni aplikovat osvojené metody zkoumání na jakýkoliv ekosystém nebo biom na Zemi.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • pochopit a popsat obecné principy makroekologie, ekologie společenstev a populační ekologie živočichů
  • porozumět základním principům evoluce od úrovně molekul až k celým organizmů, včetně člověka a jeho kultur
  • vysvětlit aktuální poznatky fylogeneze a systému bezobratlých nebo obratlovců, evoluce orgánových soustav a vývojové morfologie
  • porozumět a aplikovat znalosti biologie vybraných skupin živočichů a širší vědní disciplíny s ohledem na zaměření diplomové práce
  • v návaznosti na svou specializaci ovládat široké spektrum terénních a laboratorních metod
  • samostatně shrnout úroveň poznání určitého problému a definovat chybějící oblasti poznání za pomoci studia vědecké, většinou anglické, literatury
  • statisticky zpracovat a vyhodnotit široké spektrum dat (např. morfologických, faunistických, ekologických a genetických) za pomocí relevantních a moderních metod
  • bude schopen odborné interpretovat dosažených výsledků a jejich zasazení do obecných teorií a hypotéz, stejně jako jejich obhájení před odbornou veřejností
 • Uplatnění absolventa

  Absolvent nachází uplatnění zejména v základním i aplikovaném výzkumu na biologických pracovištích univerzit, biologických ústavech Akademie věd ČR, ve státních institucích zabývajících se ochranou přírody a životního prostředí, v soukromých firmách provádějících expertízy pro oblast ochrany přírody a životního prostředí, v přírodovědeckých odděleních muzeí, v zoologických zahradách, v resortních ústavech zemědělského a lesnického výzkumu a na analogických pracovištích v zahraničí, v nevládním a soukromém sektoru zabývajícím se problematikou ekologické biologie a biodiverzity (ochrana přírody, kontrola kvality vod, revitalizační zásahy, chovatelství atp.).

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Není vyžadována.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Cílem diplomové práce je naučit se a prokázat, že je absolvent schopen orientace v zadaném tématu, i širší tématice biologie živočichů, dokáže srozumitelně rozpracovat cíle, potvrdit hypotézy, provést vlastní výzkumnou práci a prezentovat dosažené výsledky. Jedná se o samostatné a uzavřené dílo psaná v českém, slovenském nebo anglickém jazyce; typicky v rozsahu 50-80 stran. Veškeré detailní informace k formální a obsahová stránce diplomové práce i k jejímu zpracování studenti naleznou zde: http://botzool.sci.muni.cz/theses/pokyny_dp.pdf

 • Návaznost na další studijní programy

  Tento typ vzdělání absolventovi poskytuje vhodné předpoklady pro navazující doktorské studium v oborech Ekologie, Hydrobiologie, Parazitologie a Zoologie a to jak na domácí, tak na dalších českých nebo zahraničních univerzitách obdobného zaměření.

 • Další informace
  Další informace o studiu a dění na Ústavu botaniky a zoologie naleznete zde: http://botzool.sci.muni.cz/

Základní údaje

Název
Zoologie
Zkratka
N-ZOL
Kód
N0511A030009
Typ
magisterský navazující
Forma
St. doba studia (v letech)
2
Titul
Mgr.
Profil
akademický
Vyučovací jazyk
čeština
Titul v rigorózním řízení
RNDr.
Akreditace do
4. 8. 2028

Přírodovědecká fakulta
Program zajišťuje