Pestrost života je pestrostí živočichů

Představení studijního programu

V magisterském studijním programu Zoologie získáte přehled aktuálních znalostí v oblasti biologie živočichů, především jejich systematiky, fylogeneze, diverzity, evoluce a ekologie. Detailní znalosti a dovednosti si prohloubíte zejména v oborech evertebratologie (včetně entomologie), hydrobiologie, parazitologie a vertebratologie. Studium vám poskytne znalosti o fauně střední Evropy, ale v rámci své specializace se můžete věnovat mnoha dalším místům a ekosystémům na Zemi.

Program Zoologie vám otevře dveře do světa obecných principů makroekologie, ekologie společenstev, populační ekologie živočichů, základních mechanizmů evoluce od úrovně molekul až k celým organizmům, včetně člověka a jeho kultur. V rámci diplomové práce se můžete zapojit do špičkového výzkumu světové úrovně. Během studia si osvojíte velké množství terénních a laboratorních metod. Dokážete samostatně shrnout úroveň poznání určitého problému a definovat chybějící oblasti vědění.

Naučíte se řadu statistických metod zpracování a vyhodnocení širokého spektra dat (např. morfologických, faunistických, ekologických a genetických). Tyto metody pak můžete aplikovat v mnoha situacích budoucího uplatnění.

Tento typ vzdělání vám poskytne vhodné předpoklady pro práci v oblasti základního i aplikovaného výzkumu, v oblasti ochrany přírody a vzdělávání budoucích generací. Jako absolventi získáte také dobrou startovní pozici pro navazující doktorské studium jak na domácí půdě, tak na dalších českých nebo zahraničních univerzitách.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

 • Zajímají vás živočichové a příroda kolem vás?

 • Rádi byste rozuměli životu, ekologii a systematice živočichů?

 • Baví vás práce v terénu při pozorování a odchytu živočichů?

 • Máte rádi práci v laboratoři při mikroskopování nebo při izolaci DNA?

 • Chcete vědecky pracovat a realizovat svůj vlastní výzkum ve špičkových vědeckých týmech?

 • Máte chuť věnovat se s entuziazmem a nasazením studiu živočichů?

 • Baví vás samostatné hodnocení dat, kladení zvídavých otázek a testování hypotéz?

 • Jste ochotni věnovat volný čas svému výzkumu v rámci diplomové práce?

Více se o našem zoologickém výzkumu dozvíte na této stránce: http://botzool.sci.muni.cz/veda-ocima-zoologu-a-botanik

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Studium programu Zoologie vede k získání přehledu aktuálních znalostí v oblasti biologie živočichů, zejména jejich systematiky, evoluce a ekologie. Detailní znalosti jsou poskytovány zejména v oborech evertebratologie (včetně entomologie), hydrobiologie, parazitologie a vertebratologie. Cíle programu je také získání praktické zkušenosti s terénním nebo laboratorním výzkumem a schopnost interpretovat poznatky na obecné úrovni současného vědění při aplikaci moderních analytických metod. Při výuce je kladen důraz na to, aby byli studenti detailně seznámeni zejména s faunou střední Evropy. V závislosti na svém zaměření jsou však schopni aplikovat osvojené metody zkoumání na jakýkoliv ekosystém nebo biom na Zemi.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • pochopit a popsat obecné principy makroekologie, ekologie společenstev a populační ekologie živočichů
  • porozumět základním principům evoluce od úrovně molekul až k celým organizmů, včetně člověka a jeho kultur
  • vysvětlit aktuální poznatky fylogeneze a systému bezobratlých nebo obratlovců, evoluce orgánových soustav a vývojové morfologie
  • porozumět a aplikovat znalosti biologie vybraných skupin živočichů a širší vědní disciplíny s ohledem na zaměření diplomové práce
  • v návaznosti na svou specializaci ovládat široké spektrum terénních a laboratorních metod
  • samostatně shrnout úroveň poznání určitého problému a definovat chybějící oblasti poznání za pomoci studia vědecké, většinou anglické, literatury
  • statisticky zpracovat a vyhodnotit široké spektrum dat (např. morfologických, faunistických, ekologických a genetických) za pomocí relevantních a moderních metod
  • bude schopen odborné interpretovat dosažených výsledků a jejich zasazení do obecných teorií a hypotéz, stejně jako jejich obhájení před odbornou veřejností
 • Uplatnění absolventa

  Vaše uplatnění bude zejména v základním a aplikovaném výzkumu na biologických pracovištích univerzit, v biologických ústavech Akademie věd ČR, ve státních institucích zabývajících se ochranou přírody a životního prostředí.

  Dále se můžete uplatnit v soukromých firmách provádějících expertízy v oblasti ochrany přírody a životního prostředí, v přírodovědeckých odděleních muzeí, v zoologických zahradách, v resortních ústavech zemědělského a lesnického výzkumu a na analogických pracovištích v zahraničí.

  Práci také naleznete v nevládním a soukromém sektoru zabývajícím se problematikou ekologické biologie a biodiverzity (ochrana přírody, kontrola kvality vod, revitalizační zásahy, chovatelství apod.).

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  V programu Zoologie nejsou praxe povinné a až na jednotlivé výjimky nejsou ani realizovány. V případě zájmu a samostatné iniciativy však můžete realizovat praxi v některé z institucí, kterou považujete za cílové místo svého budoucího uplatnění, např. správy CHKO nebo NP, střediska AOPK, ústavy Akademie věd (např. Ústav biologie obratlovců), veřejné instituce (např. Povodí Moravy nebo Výzkumný ústav vodohospodářský), apod.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Cílem diplomové práce je naučit se a prokázat, že je absolvent schopen orientace v zadaném tématu, i širší tématice biologie živočichů, dokáže srozumitelně rozpracovat cíle, potvrdit hypotézy, provést vlastní výzkumnou práci a prezentovat dosažené výsledky. Jedná se o samostatné a uzavřené dílo psaná v českém, slovenském nebo anglickém jazyce; typicky v rozsahu 50-80 stran. Veškeré detailní informace k formální a obsahová stránce diplomové práce i k jejímu zpracování studenti naleznou zde: http://botzool.sci.muni.cz/theses/pokyny_dp.pdf

 • Návaznost na další studijní programy

  Pro ty z vás, kteří uvažují o vědecké kariéře, se nabízí doktorské studium na Ústavu botaniky a zoologie v programu Ekologické a evoluční biologie, zahrnující obory Ekologie, Hydrobiologie, Parazitologie a Zoologie. Připraveni budete také pro doktorské studium i na dalších českých nebo zahraničních univerzitách obdobného zaměření.

Základní údaje

Zkratka
N-ZOL
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Titul v rigorózním řízení
RNDr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

29
počet aktivních studentů
44
počet závěrečných prací

Přírodovědecká fakulta
Program zajišťuje