Dobrý učitel fyziky na prvním místě.

Představení studijního programu

Baví vás fyzika? Tak pronikněte do tajů fyziky na vysokoškolské úrovni! Od mechaniky až po základy kvantové fyziky.

Odborné přednášky jsou doplněny cvičeními, kde si můžete průběžně ověřovat, nakolik jste dané problematice porozuměli. Budete mít možnost experimentovat v kvalitně vybavené fyzikální laboratoři. Získáte tak patřičný nadhled a zkušenosti, které uplatníte v dalším studiu nebo ve své budoucí profesi.

Seznámíte se také s teoretickými základy pedagogiky a psychologie. Dále se seznámíte s přesahy fyziky do jiných vědních oborů a s pedagogickými aplikacemi v rámci didaktiky přírodních věd. Během studia se pak můžete zapojit do přípravy a realizace různých vědecko-popularizačních akcí jako je Noc vědců či do spolupráce s vědecko-popularizačními centry - například vědeckým zábavním parkem Vida!.

Zaměření vaší bakalářské práce může být teoretické, aplikační nebo výzkumné; konkrétní téma si zvolíte podle vašeho zájmu a možností.

Studium vás připraví pro vstup do navazujícího magisterského studia programu učitelství fyziky

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

 • Baví vás fyzika a rádi experimentujete?

 • Láká vás perspektivní povolání ve školství?

 • Baví vás práce s dětmi?

Souhlasně přikyvujete u všech bodů? Podejte si přihlášku!

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Cílem studia je:

  - vytvořit a rozvíjet oborové profesní vědomosti a dovednosti, které absolventi mohou využít v praxi, zejména pak v dalším navazujícím magisterském studiu,

  - založit dovednosti a postoje vedoucí k dalšímu vysokoškolskému studiu fyziky a celoživotnímu STEM vzdělávání,

  - vytvořit kladný postoj k fyzice a přírodovědě, včetně kladného vztahu ke komunikaci fyzikálních, přírodovědných a technických poznatků ve společnosti, především žákům základních a středních škol.

  Studium oboru propojuje klasické i moderní části fyziky v systematickém konzistentním pojetí na stejné úrovni abstraktního myšlení a přiměřené aplikace matematického aparátu. Základní kurz fyziky je doplněn systémem praktických měření a experimentování. Důraz je kladen na trvalé vytvoření a porozumění klíčovým fyzikálním pojmům (veličinám, konstantám, zákonům a teoriím) v organické vazbě k jejich praktické aplikaci. Studenti si osvojí základní dovednosti pozorování, experimentování, sestavování experimentálních aparatur, měření významných fyzikálních veličin, vytváření hypotéz a jejich teoretické i experimentální ověřování.

  Studium je celkově zaměřeno na vytváření oborových, pedagogických, psychologických, komunikačních a dalších osobnostně kultivačních kompetencí jako předstupeň k navazujícímu magisterskému studiu učitelství fyziky.

  --------------------------------

  Studiem bakalářského stupně absolvent získá potřebné kompetence, které mu umožní kriticky uvažovat o využití pedagogických a psychologických poznatků v praxi asistenta pedagoga či jiného pedagogického pracovníka (např. vychovatel v domovech mládeže, vychovatel v družinách, v různých občanských sdruženích zabývajících se pedagogickou činností) a jednat odpovídajícím způsobem.

  Studium rozvíjí analytické a komparativní schopnosti, které umožňují porozumět rozmanité pedagogické realitě a využívat při své práci oborové, pedagogické, psychologické publikace pro plánování, realizaci i reflexi výchovně vzdělávací činnosti. Rozvíjí komunikativní dovednosti významné pro komunikaci a spolupráci s žáky/klienty, kolegy na pracovišti, s rodiči žáků/klientů i odborníky z praxe. Významným benefitem studia je rozvoj sebereflektivních dovedností, jež poskytují prostor pro rozvoj postojů k sobě, k vychovávaným jedincům a k profesi: vnímání odpovědnosti pedagogické profese, přijetí morálních závazků pomáhající profese a její etiky.

  Studium akcentuje princip interdisciplinarity (propojení některých pedagogických a psychologických předmětů); princip postupnosti a gradace témat a předmětů, od obecnějších ke konkrétnějším. Koncepce je dále charakteristická provázaností teorie a praxe. Významnou součástí koncepce jsou reflektované pedagogické praxe. Principy reflexe praxe a sebereflexe se váží jak na praxe, tak i na další zkušenostně orientované předměty. Důležitou součástí koncepce je také podpora inkluze, která je vnímána jako průřezové téma (zároveň podpořené samostatným předmětem).

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • použít široké vědomosti a dovednosti z dílčích fyzikálních disciplín;
  • použít syntetický pohled na fyziku prostřednictvím jednotících pojmů (energie aj.) a teorií (zákony zachování aj.);
  • aplikovat základní experimentální dovednosti v různých oblastech fyziky, včetně zpracování a vyhodnocování dat s využitím ICT;
  • použít vědomosti o přírodovědné výuce pro koncipování a realizaci asistentských činností na ZŠ a mimoškolních přírodovědných a technických aktivit;
  • kriticky uvažovat o využití pedagogických a psychologických poznatků v praxi asistenta pedagoga či jiného pedagogického pracovníka, číst běžné pedagogické a psychologické texty pro pedagogy a tvořivě jim rozumět;
  • popsat a analyzovat s  využitím odborné terminologie a pravidel efektivní pedagogické komunikace výukovou či výchovnou situaci a navrhnout její alteraci; svoje znalosti a dovednosti využívat při komunikaci s žáky, rodiči i učiteli v praxi;
  • spolupracovat s různými učiteli ve škole a pod jejich vedením plánovat, realizovat a reflektovat sekvence výuky a aktivity ve vztahu k odpovídajícímu školnímu vzdělávacímu programu;
  • využívat sebereflektivní dovednosti při reflexi svého jednání: např. lépe zdůvodňovat a hodnotit své argumenty, pojmenovávat své emoce a jejich souvislost s jednáním nebo kriticky nahlédnout vlastní postoje k edukaci;
  • používat základní metody a nástroje pedagogické diagnostiky v praxi na podporu diferenciace a individualizace ve výuce a získává tak data dostupná pro individuální podporu žáka/klienta;
  • formulovat vlastní pojetí výchovy, které by rád uplatňoval ve své budoucí profesi; toto pojetí podloží argumenty z teorie i praxe;
  • vysvětlit základní principy inkluzivního a speciálního vzdělávání; reflektovat svůj postoj k diverzitě a jeho vliv na vlastní pedagogickou praxi;
  • vysvětlit základní pojmy vývojové a sociální psychologie a identifikovat případné vývojové obtíže či potíže v sociálních kompetencích či adaptaci žáka ve škole na základě znalostí dynamiky vývojových i sociálně psychologických aspektů.
 • Uplatnění absolventa

  Po absolvování tohoto studijního programu můžete pracovat jako asistent pedagoga, instruktor ve střediscích volného času, jako vychovatel v domovech mládeže, družinách, různých občanských sdruženích zabývajících se pedagogickou činností nebo ve vědecko-popularizačních centrech.

  Studium vás připraví pro vstup do navazujícího magisterského studia programu učitelství fyziky. Aprobovaných učitelů fyziky je v ČR dlouhodobě velký nedostatek, proto je učitelství fyziky velmi perspektivní profese!

 • Regulovaná povolání
  • Asistent pedagoga
 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Celouniverzitní pravidla pro tvorbu studijních programů, která zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů, upravuje směrnice Masarykovy univeritzy č. 1/2024 Pravidla pro tvorbu studijních programů a programů celoživotního vzdělávání. Směrnice vymezuje šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studijní plán ve spolupráci s jinou vysokou školou či jinou právnickou osobou,
  6. studijní plán na dostudování (určen pouze pro dostudování ve studijním oboru, studijním programu nebo studijním plánu, který zanikne).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který doplňuje hlavní studijního plán jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Na profesi asistenta pedagoga vás prakticky připravíme prostřednictvím tří bloků asistentských praxídvou bloků praxí zaměřených na doučování. Cílem asistentských praxí je osvojovat si dovednosti nezbytné jednak při individuální práci se žákem mimo proces vyučování - doučování na půdě školy nebo v rodinách dětí - a jednak při práci s učitelem ve třídě během výuky.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Cíle kvalifikačních prací jsou definovány oborovými standardy. Oborové standardy závěrečných prací pro bakalářský studijní obor Fyzika se zaměřením na vzdělávání a navazující studijní obor Učitelství fyziky pro základní školy specifikují požadavky na cíle, obsah a formální náležitosti, hodnocení bakalářských (BP), diplomových (DP) a závěrečných prací (ZP CŽV) výše uvedených oborů. Standard navazuje na Pokyn děkana č. 1/2015. Standardy vycházejí z profilu absolventa uvedených oborů směřující svým pojetím k profesním kompetencím učitele/učitelky fyziky druhého stupně základní školy, případně nižších ročníků gymnázií. Standardy jsou určeny studentům a hodnotitelům závěrečných prací jako metodická pomůcka při tvorbě, ale i hodnocení bakalářských a diplomových prací (vedoucí a oponenty).

  Standardní rozsah bakalářské práce je 80 000 až 96 000 znaků včetně poznámek pod čarou, titulního listu, obsahu, rejstříku, seznamu literatury a anotací.

  Smyslem je ověřit schopnost studenta samostatně pracovat, uplatňovat poznatky získané v průběhu studia na vysoké škole a schopnost samostatného vědecko-výzkumného tvůrčího myšlení, které je originální ve vztahu k zvolenému tématu a studovanému oboru.

  ----------------------------

  Závěrečnou prací studující prokazuje schopnost aplikovat znalosti a dovednosti získané v průběhu studia na řešení konkrétního odborně-pedagogického problému. Typ závěrečné práce odpovídá obsahu a úrovni daného stupně studia. Student si volí z následujících typů prací: a) teoreticko-aplikační, b) teoreticko-empirická (výzkumná), c) teoretická. Typy prací a doporučení pro jejich realizaci se dále řídí manuálem APA. Rozsah závěrečné práce je v rozmezí 81 000 – 130 000 znaků včetně mezer, tj. 45 – 60 normostran.

  Standardy pro realizaci závěrečných bakalářských prací kateder jsou v souladu s Pokynem děkana č. 1/2015 K realizaci závěrečných prací (bakalářských, diplomových, rigorózních a závěrečných prací CŽV) ve znění účinném od 1. 11. 2015.

  Závěrečné práce sledují níže uvedené cíle dle profilu absolventa PdF MU. Student/ka:

  - prokáže schopnost orientovat se v aktuálních otázkách svého oboru, umí jasně a srozumitelně vymezit téma závěrečné práce a její cíle, popsat výchozí stav poznání a navrhnout adekvátní metody řešení ve vztahu k stanoveným cílům;

  - pracuje s adekvátními primárními a sekundárními informačními prameny, cituje je dle platné normy (APA) a v souladu s etikou vědecké práce;

  - prostřednictvím tvorby vlastního textu prokáže kompetence stylistické, dokáže vytvořit odborný text.

  - prokáže schopnost klást otázky a řešit problémy, formulovat nové myšlenky a závěry, které přinášejí alespoň dílčí nové poznatky o zkoumaném jevu, případně obohacují metodologické (v oblasti výzkumu) nebo metodické (v oblasti edukace) postupy, a to ve vztahu k jasně definovaným a vymezeným cílovým skupinám (žáci ZŠ, studenti SŠ, skupiny se specifickými vzdělávacími potřebami atd.).

 • Návaznost na další studijní programy

  Studijní program pokračuje na Pedagogické fakultě v navazujícím magisterském studiu učitelství fyziky

Základní údaje

Zkratka
B-FY3S
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

43
počet aktivních studentů
23
počet závěrečných prací

Pedagogická fakulta
Program zajišťuje
Garant programu