SPolečně se naučíme nejvíce

Představení studijního programu

V tomto programu se budete zabývat výchovou a vzděláváním osob se speciálními vzdělávacími potřebami. Prostřednictvím přednášek a seminářů se seznámíte se speciálněpedagogickou, psychologickou i pedagogickou terminologií. Předáme vám nezbytné poznatky z oblastí pediatrie, psychiatrie, ORL-foniatrie, neurologie a oftalmologie. Při studiu přitom budete vycházet z interdisciplinarity.

Nezastupitelnou úlohu při studiu tvoří praxe, reflexe praxe a sebereflexe. Můžete se aktivně zapojit do činnosti studentské oborové rady, otevřenou máte i výzkumnou oblast.

Nabízíme možnost prohloubení jazykových vědomostí prostřednictvím kurzů či studijních pobytů na spolupracujících zahraničních univerzitách.

Uplatnění najdete v asistentských pracovních pozicích ve školství i sociálních službách.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

 • Zajímáte se o osoby se zdravotním postižením?

 • Baví vás pomáhat ostatním?

 • Chcete působit jako asistent pedagoga ve školách pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami?

 • Chcete se stát součástí týmu, který poskytuje podporu osobám se speciálními potřebami?

 • Jste otevřeni tomu se i po ukončení studia nadále vzdělávat a sledovat současné trendy při výchově a vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami?

Pokud si říkáte ano, pak je toto ten správný program pro vás.

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2024/2025
Termín podání do půlnoci 29. 2. 2024

Studium

 • Cíle

  Studium je přednostně zaměřeno na vytváření oborových, pedagogických, psychologických, komunikačních a dalších osobnostně kultivačních kompetencí jako předstupeň k navazujícímu magisterskému studiu Speciální pedagogiky pro učitele základních a středních škol (hlavní nebo vedlejší).

  Program je realizován ve formě prezenční a kombinované; je vnitřně členěn do kombinace šesti oborů (povinných a povinně volitelných předmětů). Jedná se o povinnou psychopedii, k níž si student/ka volí postupně dva z následujících předmětů: logopedii, surdopedii, somatopedii, oftalmopedii nebo etopedii. Tyto obory tvoří základ pro jejich prohloubení v navazujícím magisterském studium.

  Vědomosti, dovednosti a postoje získané během studia jsou základem kompetencí pro vykonávání profese asistenta pedagoga ve škole hlavního vzdělávacího proudu ve výchovné a pomocné edukační práci se zaměřením na speciální pedagogiku (podle zákona č. 379/2015 Sb., novely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících). Uvedené kompetence dávají též plnou kvalifikaci pro práci instruktora ve střediscích volného času a speciálních zařízeních, řešících problematiku speciální pedagogiky.

  Bakalářský studijní program Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání je zpracován v souladu s aktuálními předpisy dostatečnou hodinovou dotací reflektované praxe. Strukturou a obsahem přednášek, seminářů a praxí reflektuje studijní program požadavky zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a jeho novely č. 379/2015 Sb.

  Studijní program Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání patří mezi studijní programy, jejichž absolvováním lze získat kvalifikaci pedagogických pracovníků, kteří jsou v nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školství, zařazeni pod oblasti vzdělávání neučitelská pedagogika, učitelství a psychologie.

  Studiem bakalářského stupně absolvent získá potřebné kompetence, které mu umožní kriticky uvažovat o využití pedagogických a psychologických poznatků v praxi asistenta pedagoga či jiného pedagogického pracovníka (např. vychovatel v domovech mládeže, vychovatel v družinách, v různých občanských sdruženích zabývajících se pedagogickou činností) a jednat odpovídajícím způsobem.

  Studium rozvíjí analytické a komparativní schopnosti, které umožňují porozumět rozmanité pedagogické realitě a využívat při své práci oborové, pedagogické, psychologické publikace pro plánování, realizaci i reflexi výchovně vzdělávací činnosti. Rozvíjí komunikativní dovednosti významné pro komunikaci a spolupráci s žáky, kolegy na pracovišti, s rodiči žáků i odborníky z praxe. Významným benefitem studia je rozvoj sebereflektivních dovedností, jež poskytují prostor pro rozvoj postojů k sobě, k žákům, rodičům a kolegům a k profesi – vnímání odpovědnosti pedagogické profese, přijetí morálních závazků pomáhající profese a její etiky.

  Studium akcentuje princip interdisciplinarity (propojení některých pedagogických a psychologických předmětů); princip postupnosti a gradace témat a předmětů, od obecnějších ke konkrétnějším. Koncepce je dále charakteristická provázaností teorie a praxe. Významnou součástí koncepce jsou reflektované pedagogické praxe. Principy reflexe praxe a sebereflexe se váží jak na praxe, tak i na další zkušenostně orientované předměty. Důležitou součástí koncepce je také podpora inkluze, která je vnímána jako průřezové téma (zároveň podpořené samostatným předmětem).

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • aktivně využít nabyté všeobecné i odborné znalosti a dovednosti speciální pedagogiky, speciálně pedagogické diagnostiky a dílčí oblasti medicínských oborů při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP)
  • ovládat pomocné edukační, výchovné a komunikační vědomosti a dovednosti a prakticky je aplikovat při interakci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  • aplikovat přístupy ke vzdělávání a výchově dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do jejich výuky (včetně volby vhodných pomůcek)
  • pracovat s dětmi/žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) na pozici asistenta pedagoga
  • metodologicky navrhnout a zpracovat případovou studii žáka se SVP, reflektovat praxi a vlastní získané zkušenosti a dovednosti
  • kriticky uvažovat o využití pedagogických a psychologických poznatků v praxi asistenta pedagoga či jiného pedagogického pracovníka, číst běžné pedagogické a psychologické texty pro pedagogy a tvořivě jim rozumět
  • orientovat se v systému poradenských služeb - mít přehled o procesu poskytování poradenských služeb a související dokumentaci z pohledu asistenta pedagoga
  • popsat a analyzovat s využitím odborné terminologie a pravidel efektivní pedagogické komunikace výukovou či výchovnou situaci a navrhnout její alteraci - své znalosti a dovednosti využívat při komunikaci s žáky, rodiči i učiteli v praxi
  • spolupracovat s různými učiteli ve škole a pod jejich vedením plánovat, realizovat a reflektovat sekvence výuky a aktivity ve vztahu k odpovídajícímu školnímu vzdělávacímu programu
  • využívat sebereflektivní dovednosti při reflexi svého jednání: např. lépe zdůvodňovat a hodnotit své argumenty, pojmenovávat své emoce a jejich souvislost s jednáním nebo kriticky nahlédnout vlastní postoje k edukaci
  • používat základní metody a nástroje speciálně pedagogické diagnostiky v praxi na podporu diferenciace a individualizace ve výuce a výsledky patřičně interpretovat, aplikovat a komunikovat při podpoře žáka ve vzdělávacím procesu
  • formulovat vlastní pojetí výchovy, které by rád uplatňoval/a ve své budoucí profesi s oporou v argumentech z teorie i praxe
  • vysvětlit základní principy inkluzivního a speciálního vzdělávání včetně reflexe svého postoje k diverzitě a jeho vlivu na vlastní pedagogickou praxi
 • Uplatnění absolventa

  Studium vás připraví pro asistentské pracovní pozice ve školství a rezortu ministerstva práce a sociálních věcí – v zařízeních, v nichž je poskytována intervence dětem, žákům či dospělým osobám se zdravotním postižením.

  Můžete působit jako asistenti pedagoga v běžných školách a ve školách pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

  Studiem získáte i plnohodnotnou kvalifikaci pro práci instruktora ve střediscích volného času a speciálních zařízeních. Další uplatnění najdete v zařízeních sociálních služeb, ve speciálních školách a školských zařízeních pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, ve státní správě nebo firemním managementu.

 • Regulovaná povolání
  • Asistent pedagoga
 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  V praxi si budete moci vyzkoušet a ověřit své vědomosti a získat nové zkušenosti a poznatky, které pro Vás budou důležité nejen z profesionálního, ale i z lidského hlediska.

  Jednotlivé praxe jsou v průběhu studia nastaveny tak, aby přímo směřovaly k rozvoji vašich profesních kompetencí a připravovaly vás na úspěšné zvládání role asistenta pedagoga. Současně si v průběhu asistentských praxí budete osvojovat i potřebné dovednosti pro individuální práci se žákem mimo proces vyučování – například pro doučování žáka ve škole či v prostředí rodiny.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Student/ka prokáže schopnost orientovat se v aktuálních otázkách oboru speciální pedagogika, umí jasně a srozumitelně vymezit téma své práce (výzkumu), popsat výchozí stav poznání a navrhnout adekvátní metody řešení, jasně a logicky vytvořit název práce.

  Student/ka dovede pracovat s adekvátními primárními a sekundárními studijními prameny, citovat je dle platných norem a v souladu s etikou vědecké práce. Je schopen/a vést diskusi a polemizovat s autory, vyvozovat vlastní závěry a doporučení.

  Student/ka umí navrhnout vlastní kvantitativní nebo kvalitativní výzkumné šetření, včetně jasného vymezení cílů a volby adekvátních výzkumných metod ve vztahu k charakteru zkoumaného jevu, pracovat s příslušnou metodou, včetně dovednosti analyzovat kvantitativní a kvalitativní data (údaje) a vhodným způsobem je interpretovat a vyvozovat závěry.

  Student/ka prostřednictvím tvorby vlastního textu prokáže kompetence stylistické, prokáže schopnost vytvořit odborný text, dodržet logickou linii kompozice práce bez gramatických chyb.

  Student/ka prokáže schopnost dobře klást otázky a řešit problémy nekonvenčním způsobem, formulovat nové myšlenky a závěry práce, které by přinesly alespoň dílčí nové poznatky o zkoumaném jevu, nebo by obohatily (nové) metodologické (v oblasti výzkumu) nebo metodické postupy (v oblasti edukace), a to ve vztahu k jasně definovaným a vymezeným cílovým skupinám (žáci ZŠ, studenti SŠ, skupiny se speciálními vzdělávacími potřebami atd.).

  Oborové standardy závěrečných prací realizovaných na KSIP PED MUNI jsou zpracovány podle Pokynu děkana č. 1/2015 K realizaci závěrečných prací (bakalářských, diplomových, rigorózních a závěrečných prací CŽV).

 • Návaznost na další studijní programy

  Pokračovat můžete v navazujícím magisterském studijním programu Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol nebo v dalších oborech navazujících na tento bakalářský program. Získáte další informace a zkušenosti se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - s narušenou komunikační schopností, mentálním postižením, smyslovým postižením; seznámíte se i s postupy podpory žáků se specifickými poruchami učení i poruchami chování.

Základní údaje

Zkratka
B-SP3S
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

206
počet aktivních studentů
14
počet závěrečných prací

Pedagogická fakulta
Program zajišťuje