Čemukoli vyučuješ, hleď, aby jasná pravda byla. (Jan Ámos Komenský)

Představení studijního programu

Cílem a hlavním zaměřením bakalářského studijního programu Matematika se zaměřením na vzdělávání je zejména příprava pro navazující magisterské studium učitelství matematiky pro základní školy. V průběhu studia se seznámíte se základy současných matematických disciplín jako jsou geometrie, algebra, diferenciální a integrální počet a teorie pravděpodobnosti.

Veškerá látka je přednášena tak, aby poskytovala jak ponětí o stavbě jednotlivých matematických disciplín, tak představy o tom, jak matematika jako věda souvisí se školním předmětem zvaným matematika. V rámci společného základu pro matematiku i druhý aprobační předmět získáte poznatky z psychologie, pedagogiky a obecné didaktiky.

Studium vám umožní porozumět rozmanité pedagogické realitě a využívat při své práci matematické, pedagogické a psychologické publikace pro plánování, realizaci i reflexi výchovně vzdělávací činnosti. Rozvinete rovněž komunikativní dovednosti významné pro spolupráci s žáky, kolegy na pracovišti, rodiči žáků i odborníky z praxe. Ve studiu je kladen důraz na princip postupnosti a gradace témat a předmětů, a to od obecnějších ke konkrétnějším. Koncepce studijního programu je dále charakteristická provázaností teorie a praxe.

Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je vypracování a úspěšné obhájení závěrečné bakalářské práce.

Po úspěšném ukončení studia získáte schopnosti:

 • Rozvíjet získané teoretické matematické znalosti a dovednosti směrem k jejich využití v praxi.

 • Komunikovat na základní úrovni v některém cizím jazyce a tím přispívat k internacionalizaci výuky.

 • Získané teoretické znalosti z matematických disciplín dále rozvíjet pomocí samostudia i kurzů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

 • Nabyté vědomosti z disciplín všeobecného základu (pedagogika, psychologie a didaktika) úspěšně využít v činnosti vychovatele/ky nebo asistenta/ky pedagoga.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

 • Baví vás matematika?

 • Baví vás práce s dětmi ve věku 11–16 let?

 • Chcete se stát v budoucnosti učitelem či učitelkou matematiky?

Pak jste na správné adrese na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity a právě pro vás je určen bakalářský studijní program Matematika se zaměřením na vzdělávání.

Studium je rozvrženo tak, aby vám přechod mezi středoškolskou a vysokoškolskou matematikou nečinil problém. V prvním semestru studia si v předmětu Základy matematiky osvojíte potřebnou matematickou symboliku, dále pak získáte základní přehled o poznatcích z matematické analýzy, algebry, geometrie, diskrétní matematiky a teorie pravděpodobnosti včetně základních znalostí disciplín z pedagogiky a psychologie.

Budete tak plně připraveni k výkonu povolání asistenta pedagoga. V dalším studiu v navazujícím magisterském studijním programu Učitelství matematiky pro základní školu pak budete mít možnost získat kvalifikaci učitele matematiky pro základní školu nebo po potřebném rozšíření i pro střední školu.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Během studia se studenti seznámí se základy současných matematických disciplín (geometrie, algebry, diferenciálního a integrálního počtu) a disciplín jim příbuzných. Veškerá látka je přednášena tak, aby poskytovala jak ponětí o stavbě jednotlivých matematických disciplín, tak představy o tom, jak matematika jako věda souvisí se školním předmětem zvaným matematika.

  Cílem studia je zejména příprava pro navazující magisterské studium učitelství matematiky pro ZŠ. V rámci společného základu pro matematiku i druhý aprobační předmět získají studenti poznatky z psychologie, pedagogiky a obecné didaktiky. Absolventi jsou tak dostatečně kvalifikováni pro pozici asistent pedagoga.

  Studiem bakalářského stupně absolvent získá potřebné kompetence, které mu umožní kriticky uvažovat o využití pedagogických a psychologických poznatků v praxi asistenta pedagoga či jiného pedagogického pracovníka (např. vychovatel v domovech mládeže, vychovatel v družinách, v různých občanských sdruženích zabývajících se pedagogickou činností) a jednat odpovídajícím způsobem.

  Studium rozvíjí analytické a komparativní schopnosti, které umožňují porozumět rozmanité pedagogické realitě a využívat při své práci oborové, pedagogické, psychologické publikace pro plánování, realizaci i reflexi výchovně vzdělávací činnosti. Rozvíjí komunikativní dovednosti významné pro komunikaci a spolupráci s žáky/klienty, kolegy na pracovišti, s rodiči žáků/klientů i odborníky z praxe. Významným benefitem studia je rozvoj sebereflektivních dovedností, jež poskytují prostor pro rozvoj postojů k sobě, k vychovávaným jedincům a k profesi: vnímání odpovědnosti pedagogické profese, přijetí morálních závazků pomáhající profese a její etiky.

  Studium akcentuje princip interdisciplinarity (propojení některých pedagogických a psychologických předmětů); princip postupnosti a gradace témat a předmětů, od obecnějších ke konkrétnějším. Koncepce je dále charakteristická provázaností teorie a praxe. Významnou součástí koncepce jsou reflektované pedagogické praxe. Principy reflexe praxe a sebereflexe se váží jak na praxe, tak i na další zkušenostně orientované předměty. Důležitou součástí koncepce je také podpora inkluze, která je vnímána jako průřezové téma (zároveň podpořené samostatným předmětem).

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Rozvíjet získané teoretické matematické znalosti a dovednosti směrem k jejich využití v praxi.
  • Komunikovat na základní úrovni v některém cizím jazyce a tím přispívat k internacionalizaci výuky.
  • Získané teoretické znalosti z matematických disciplín dále rozvíjet pomocí samostudia i kurzů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
  • Získané znalosti z disciplin všeobecného základu (pedagogika a psychologie) úspěšně využít v činnosti vychovatele nebo asistenta pedagoga.
  • Spolupracovat s různými učiteli ve škole a pod jejich vedením plánovat, realizovat a reflektovat sekvence výuky a aktivity ve vztahu k odpovídajícímu školnímu vzdělávacímu programu
  • Popsat a analyzovat s  využitím odborné terminologie a pravidel efektivní pedagogické komunikace výukovou či výchovnou situaci a navrhnout její alteraci; svoje znalosti a dovednosti využívat při komunikaci s žáky, rodiči i učiteli v praxi
  • Využívat sebereflektivní dovednosti při reflexi svého jednání: např. lépe zdůvodňovat a hodnotit své argumenty, pojmenovávat své emoce a jejich souvislost s jednáním nebo kriticky nahlédnout vlastní postoje k edukaci
  • Používat základní metody a nástroje pedagogické diagnostiky na podporu diferenciace a individualizace ve výuce a získávat tak data dostupná pro individuální podporu žáka. Výsledky vhodným způsobem komunikovat s žáky, vyučujícími, rodiči.
  • Formulovat vlastní pojetí výchovy, které by rád uplatňoval ve své budoucí profesi, toto pojetí podloží argumenty z teorie a praxe.
  • Vysvětlit základní principy inkluzivního a speciálního vzdělávání; reflektovat svůj postoj k diverzitě a jeho vliv na vlastní pedagogickou praxi.
  • Vysvětlit základní pojmy vývojové a sociální psychologie a identifikovat vývojové obtíže v sociálních kompetencích či adaptaci žáka ve škole na základě znalostí vývojových i sociálně psychologických aspektů života žáka ve třídě.
 • Uplatnění absolventa

  Po absolvování bakalářského studijního programu Matematika se zaměřením na vzdělávání budete disponovat základním odborným matematickým vzděláním s oborově didaktickou složkou a budete připraveni ke studiu navazujícího magisterského studijního programu Učitelství matematiky pro základní školy, popřípadě dalšímu oborovému studiu matematiky. 

  Získáte rovněž kvalifikaci pro povolání asistent/ka pedagoga, instruktor/ka ve střediscích volného času, jako vychovatel/ka v domovech mládeže, vychovatel/ka ve školních družinách, respektive v různých občanských sdruženích zabývajících se pedagogickou činností nebo mentoringem. Uplatnění můžete nalézt rovněž v dalších profesích, které vyžadují matematické myšlení.

 • Regulovaná povolání
  • Asistent pedagoga
 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Celouniverzitní pravidla pro tvorbu studijních programů, která zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů, upravuje směrnice Masarykovy univeritzy č. 1/2024 Pravidla pro tvorbu studijních programů a programů celoživotního vzdělávání. Směrnice vymezuje šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studijní plán ve spolupráci s jinou vysokou školou či jinou právnickou osobou,
  6. studijní plán na dostudování (určen pouze pro dostudování ve studijním oboru, studijním programu nebo studijním plánu, který zanikne).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který doplňuje hlavní studijního plán jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Významnou součástí studia jsou reflektované pedagogické praxe na školách. Principy reflexe praxe a sebereflexe se váží jak na praxe, tak i na další zkušenostně orientované předměty. Systém povinných pedagogických praxí vám umožní rozvinout vaše profesní kompetence a připraví vás na úspěšné zvládnutí povolání asistenta/ky pedagoga.

  V průběhu asistentských praxí si osvojíte dovednosti nezbytné jednak při individuální práci se žákem mimo proces vyučování (doučování na půdě školy nebo v rodinách dětí) a jednak při práci s učitelem ve třídě během výuky. Praxe tvoří ucelený systém na sebe navazujících předmětů, které jsou realizovány od třetího do pátého semestru studia.

 • Cíle kvalifikačních prací

  V závěrečné práci studenti prokážou schopnost orientovat se v otázkách oboru matematika nebo didaktika matematiky, schopnost srozumitelně vymezit výchozí stav poznání a navrhnout metody řešení zpracovávaného problému. V pracích z didaktiky matematiky prokážou studenti schopnost navrhnout vhodné kvalitativní nebo kvantitativní výzkumné šetření. V případě kvantitativního šetření provedou jeho vhodné statistické zpracování a vyvození závěrů.

  Studenti prokážou schopnost pracovat se zdroji. Všechny informace použité v textu musí být citovány podle platné normy. Kromě práce s literaturou je třeba také formulovat vlastní myšlenky. V závěrečné práci prokážou studenti také své kompetence stylistické, které jsou nutné pro zpracování odborného textu. Text práce by neměl obsahovat gramatické chyby.

  Závěrečnou prací studující prokazuje schopnost aplikovat znalosti a dovednosti získané v průběhu studia na řešení konkrétního odborně-pedagogického problému. Typ závěrečné práce odpovídá obsahu a úrovni daného stupně studia. Student si volí z následujících typů prací: a) teoreticko-aplikační, b) teoreticko-empirická (výzkumná), c) teoretická. Typy prací a doporučení pro jejich realizaci se dále řídí manuálem APA. Rozsah závěrečné práce je v rozmezí 117 000 – 200 000 znaků včetně mezer, tj. 65 – 80 normostran.

  Standardy pro realizaci závěrečných bakalářských prací kateder jsou v souladu s Pokynem děkana č. 1/2015 K realizaci závěrečných prací (bakalářských, diplomových, rigorózních a závěrečných prací CŽV) ve znění účinném od 1. 11. 2015.

  Závěrečné práce sledují níže uvedené cíle dle profilu absolventa PdF MU. Student/ka:

  prokáže schopnost orientovat se v aktuálních otázkách svého oboru, umí jasně a srozumitelně vymezit téma závěrečné práce a její cíle, popsat výchozí stav poznání a navrhnout adekvátní metody řešení ve vztahu k stanoveným cílům;

  pracuje s adekvátními primárními a sekundárními informačními prameny, cituje je dle platné normy (APA) a v souladu s etikou vědecké práce;

  prostřednictvím tvorby vlastního textu prokáže kompetence stylistické, dokáže vytvořit odborný text.

  prokáže schopnost klást otázky a řešit problémy, formulovat nové myšlenky a závěry, které přinášejí alespoň dílčí nové poznatky o zkoumaném jevu, případně obohacují metodologické (v oblasti výzkumu) nebo metodické (v oblasti edukace) postupy, a to ve vztahu k jasně definovaným a vymezeným cílovým skupinám (žáci ZŠ, studenti SŠ, skupiny se specifickými vzdělávacími potřebami atd.).

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolvováním bakalářského studijního programu Matematika se zaměřením na vzdělávání můžete pokračovat v libovolném navazujícím magisterském studiu (po splnění podmínek přijetí). Hlavním zaměřením a cílem výše uvedeného bakalářského studia je však příprava pro navazující magisterské studium učitelství matematiky pro základní školy, realizované rovněž na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, případně též pro studium navazujícího studijního programu učitelství matematiky pro střední školy na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity.

Základní údaje

Zkratka
B-MA3S
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

196
počet aktivních studentů
22
počet závěrečných prací

Pedagogická fakulta
Program zajišťuje