Charakter člověka se odhaluje při řeči. (Menandros)

Představení studijního programu

Zajímá vás český jazyk a literatura a chcete si prohloubit jejich znalosti? Baví vás práce s dětmi a mladými lidmi a chtěli byste učit na základní nebo střední škole? Uvažovali jste o práci asistenta pedagoga nebo byste chtěli působit v kulturní instituci, v níž se vyžaduje odborné vzdělání v českém jazyce a literatuře? Na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity získáte potřebné znalosti, které si také vyzkoušíte. Postupně se u nás seznámíte se základními jazykovými a literárními disciplínami a naučíte se pracovat s textem. Po absolvování studia dokážete například provést jazykovou analýzu a korekturu textu, zvládnete také jeho literárněvědné hodnocení a interpretaci. Velký důraz klademe na praktický rozměr studia, a proto již v bakalářském studiu zařazujeme povinnou praxi na školách.

Bakalářský studijní program vás vhodně připraví i na studium našich navazujících magisterských programů a umožní vám stát se plnohodnotným a všestranně připraveným učitelem českého jazyka a literatury na všech úrovních škol. Budete ale také připraveni pokračovat v odborném studiu českého jazyka a literatury, ve studiu žurnalistiky nebo jiných oblastí. 

Čekají na vás přednášky a semináře významných českých a zahraničních vědců, českých spisovatelů nebo odborníků ze školské praxe, literární exkurze či exkurze do kulturních institucí. Studovat budete v moderně vybavených učebnách a v nové Ústřední knihovně Pedagogické fakulty MUNI.

Už během studia se můžete zapojit do aktuálních výzkumů katedry českého jazyka a literatury, účastnit se studentské vědecké konference nebo různých kulturních akcí. Vřele doporučujeme účast na autorských čteních.

Velmi podporujeme výjezdy studentů do zahraničí v podobě studijních pobytů na univerzitách nebo pracovních stáží (v rámci programu Erasmus +). Nabízíme vám možnost studovat a získávat potřebný rozhled na jedenácti partnerských vysokých školách v Evropě a získávat cenné zkušenosti na zahraničních pracovních stážích, např. v České škole bez hranic v Londýně, Paříži, Dublinu, Bruselu a v jiných organizacích.

Je studium programu pro vás?

Rozhodujete se mezi několika blízkými typy studia?

Odpovězte si na tyto otázky:

 • Jste ochotni systematicky studovat teorii českého jazyka a literatury a zároveň se věnovat výukové praxi?

 • Věnujete se aktivně četbě literatury?

 • Myslíte si, že budete v praxi schopni efektivně a asertivně komunikovat s dětmi a jejich rodiči?

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Posláním bakalářského studia programu Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání je příprava vysokoškolsky kvalifikovaného odborníka, který může působit v institucích vyžadujících odborné znalosti z českého jazyka a české literatury. Absolvent disponuje základním odborným vzděláním s oborově-didaktickou složkou a je připraven k navazujícímu magisterskému učitelskému nebo odbornému studiu českého jazyka a literatury, studiu žurnalistiky apod.

  Cílem studia je aktivní zvládnutí odborných poznatků a dovedností z oborů český jazyk a česká literatura, k nimž patří zejména dovednost pracovat s textem, tj. analyzovat text z aspektu jazykové správnosti, slohové vytříbenosti, z aspektu literárně-teoretického a literárně-kritického. Studium je koncipováno tak, že absolvent je schopen aplikovat získané teoretické vědomosti, kriticky hodnotit text, zvládnout jazykovou analýzu a korekci textu, provést literárněvědné hodnocení textu a jeho interpretaci. Získá také dovednost rozvíjet tvořivé činnosti s literárním textem a literárně-výchovné aktivity. Během studia jsou u studentů rozvíjeny jazykové a literárněteoretické předpoklady k tvůrčí autorské činnosti literární, žurnalistické, předpoklady ke konzultačnímu působení v oblasti českého jazyka a literatury.

  Absolventi jsou vybaveni také základními didaktickými dovednostmi potřebnými pro práci asistenta učitele českého jazyka a literatury, především dovednost naučit žáky interpretovat text literární a rozvíjet u nich kultivované vyjadřování přiměřené konkrétní komunikační situaci.

  V předmětech pedagogicko-psychologického modulu v bakalářském stupni absolvent získá potřebné kompetence, které mu umožní kriticky uvažovat o využití pedagogických a psychologických poznatků v praxi asistenta pedagoga či jiného pedagogického pracovníka (např. vychovatel v domovech mládeže, vychovatel v družinách, v různých občanských sdruženích zabývajících se pedagogickou činností) a jednat odpovídajícím způsobem.

  Studium rozvíjí analytické a komparativní schopnosti, které umožňují porozumět rozmanité pedagogické realitě a využívat při své práci oborové, pedagogické, psychologické publikace pro plánování, realizaci i reflexi výchovně vzdělávací činnosti. Rozvíjí komunikativní dovednosti významné pro komunikaci a spolupráci s žáky/klienty, kolegy na pracovišti, s rodiči žáků/klientů i odborníky z praxe. Významným benefitem studia je rozvoj sebereflektivních dovedností, jež poskytují prostor pro rozvoj postojů k sobě, k vychovávaným jedincům a k profesi: vnímání odpovědnosti pedagogické profese, přijetí morálních závazků pomáhající profese a její etiky.

  Studium akcentuje princip interdisciplinarity (propojení některých pedagogických a psychologických předmětů); princip postupnosti a gradace témat a předmětů, od obecnějších ke konkrétnějším. Koncepce je dále charakteristická provázaností teorie a praxe. Významnou součástí koncepce jsou reflektované pedagogické praxe. Principy reflexe praxe a sebereflexe se váží jak na praxe, tak i na další zkušenostně orientované předměty. Důležitou součástí koncepce je také podpora inkluze, která je vnímána jako průřezové téma (zároveň podpořené samostatným předmětem).

  Součástí studia je také výuka cizího jazyka, kde se předpokládápokročilá znalost jednoho z jazyků minimálně na úrovni A2 (podle Evropského jednotného referenčního rámce), na kterou se ve výuce navazuje.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • vyjadřovat se plynule, respektovat a dodržovat jazykovou správnost a stylovou vytříbenost;
  • vysvětlit dnešní podobu češtiny na základě poznatků z diachronního vývoje jazyka, orientovat se v teorii i v systému současné češtiny;
  • charakterizovat základní etapy, díla a osobnosti české literatury 19. a 20. století, literatury pro děti a mládež a výběrově světové literatury; charakterizovat pojmy z teorie literatury; orientovat se v metodologii literární vědy;
  • provést jazykovou a stylistickou analýzu, jazykovou korekturu a stylizační úpravu textu;
  • analyzovat literární text z hlediska literárně-teoretického a literárně-kritického, napsat vlastní odborný text (výklad odborné problematiky, literárněvědnou studii, recenzi, resumé, anotaci);
  • aplikovat v praxi své znalosti základů textologie a obstát v redakční práci s textem;
  • rozvíjet u žáků schopnost interpretace textu a schopnost porozumět textu literárnímu i neliterárnímu, rozvíjet kultivované vyjadřování, podporovat rozvoj čtenářství a zájem o literaturu;
  • spolupracovat s různými učiteli ve škole a pod jejich vedením plánovat, realizovat a reflektovat sekvence výuky a aktivity ve vztahu k odpovídajícímu školnímu vzdělávacímu programu;
  • popsat a analyzovat s  využitím odborné terminologie a pravidel efektivní pedagogické komunikace výukovou či výchovnou situaci a navrhnout její alteraci; svoje znalosti a dovednosti využívat při komunikaci s žáky, rodiči i učiteli v praxi;
  • využívat sebereflektivní dovednosti při reflexi svého jednání: např. lépe zdůvodňovat a hodnotit své argumenty, pojmenovávat své emoce a jejich souvislost s jednáním nebo kriticky nahlédnout vlastní postoje k edukaci;
  • používat základní metody a nástroje pedagogické diagnostiky v praxi na podporu diferenciace a individualizace ve výuce, a získávat tak data dostupná pro individuální podporu žáka/klienta, výsledky vhodným způsobem komunikovat s žáky, vyučujícími;
  • formulovat vlastní pojetí výchovy, které by rád uplatňoval ve své budoucí profesi, toto pojetí podložit argumenty z teorie a praxe;
  • vysvětlit základní principy inkluzivního a speciálního vzdělávání; reflektovat svůj postoj k diverzitě a jeho vliv na vlastní pedagogickou praxi;
  • vysvětlit základní pojmy vývojové a sociální psychologie a identifikovat příp. vývojové obtíže v sociálních kompetencích či adaptaci žáka ve škole na základě znalostí dynamiky vývojových i sociálně psychologických aspektů žáka.
 • Uplatnění absolventa

  Jako absolventi našeho bakalářského programu získáte kvalifikaci pro práci asistenta pedagoga. Dále můžete působit jako pracovník v kulturních institucích vyžadujících vzdělání v českém jazyce a literatuře (jazykový poradce v rozhlase a televizi, v divadle apod.), jako redaktor nebo jazykový korektor, ale také jako instruktor ve střediscích volného času, vychovatel v domovech mládeže či družinách.

  Vedle této profesní dráhy se můžete vydat i cestou dalšího studia a pokračovat v navazujícím magisterském studiu a stát se tak plnohodnotnými učiteli.

 • Regulovaná povolání
  • Asistent pedagoga
 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Celouniverzitní pravidla pro tvorbu studijních programů, která zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů, upravuje směrnice Masarykovy univeritzy č. 1/2024 Pravidla pro tvorbu studijních programů a programů celoživotního vzdělávání. Směrnice vymezuje šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studijní plán ve spolupráci s jinou vysokou školou či jinou právnickou osobou,
  6. studijní plán na dostudování (určen pouze pro dostudování ve studijním oboru, studijním programu nebo studijním plánu, který zanikne).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který doplňuje hlavní studijního plán jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Jako budoucí asistenti učitelů českého jazyka a literatury se již během studia seznámíte s konkrétními vyučovacími metodami a principy, získáte základní didaktické dovednosti, které si ověříte přímo ve školské praxi. 

  Naši studenti procházejí tzv. reflektovanou pedagogickou praxí na základních nebo středních školách pod vedením učitelů českého jazyka a literatury. Praxe probíhají ve 3.–5. semestru studia. Spolupracujeme zejména s vybranými fakultními školami v Brně a blízkém okolí.  Během praxe se seznámíte s chodem školy, budete mít možnost sledovat výuku češtiny vedenou zkušeným učitelem, sami si ji vyzkoušíte a získáte také cennou zpětnou vazbu.

  Systém praxí je nastaven tak, aby vás nejdříve v bakalářském studiu připravil na zvládnutí role asistenta pedagoga a následně na roli učitele českého jazyka a literatury v navazujícím magisterském studiu.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Cílem bakalářské práce z českého jazyka a literatury je zpracování tématu jazykovědného, literárněvědného, literárněhistorického nebo oborovědidaktického. Upřednostňována jsou:

  – témata dosud nezpracovaná nebo zpracovaná novým způsobem;

  – témata aplikující již dříve užité metody lingvistiky, literární vědy nebo metody pedagogického výzkumu na dosud nezpracované texty nebo při hodnocení dosud nezpracovaných dat získaných ze školské praxe.

  Předpokládá se, že student vytvořením závěrečné práce prokáže:

  – schopnost vytvořit odborný text psaný kultivovanou spisovnou češtinou respektující normy odborného stylu a v souladu s aktuální pravopisnou normou;

  – orientaci v sekundární literatuře ke zvolenému tématu: schopnost sestavit bibliografii a kriticky zhodnotit poznatky ze sekundární literatury;

  – schopnost stanovit ve spolupráci se školitelem vhodnou metodologii (a) pro jazykovou analýzu textu, pro literárněvědnou analýzu textu nebo pro sběr a třídění dat jazykových, literárních, pro empirický výzkum didaktický;

  – schopnost vyhodnotit a adekvátně zpracovat získaná data nebo výsledky analýzy textu.

  Zásady pro tvorbu závěrečných prací na katedře českého jazyka a literatury jsou specifikovány Standardem pro realizaci závěrečných prací z českého jazyka a z české literatury na katedře českého jazyka a literatury PdF MU, viz https://is.muni.cz/auth/do/ped/dekanat/ved/2016/standardy/ode/final/

  Závěrečnou prací z pedagogiky nebo psychologie student prokazuje schopnost aplikovat znalosti a dovednosti získané v průběhu studia na řešení konkrétního odborně-pedagogického problému. Typ závěrečné práce odpovídá obsahu a úrovni daného stupně studia. Student si volí z následujících typů prací: a) teoreticko-aplikační, b) teoreticko-empirická (výzkumná), c) teoretická. Typy prací a doporučení pro jejich realizaci se dále řídí manuálem APA. Rozsah závěrečné práce je v rozmezí 81 000–130 000 znaků včetně mezer, tj. 45–60 normostran.

  Standardy pro realizaci závěrečných bakalářských prací kateder jsou v souladu s Pokynem děkana č. 1/2015 K realizaci závěrečných prací (bakalářských, diplomových, rigorózních a závěrečných prací CŽV) ve znění účinném od 1. 11. 2015.

  Závěrečné práce sledují níže uvedené cíle dle profilu absolventa PdF MU. Student/ka:

  – prokáže schopnost orientovat se v aktuálních otázkách svého oboru, umí jasně a srozumitelně vymezit téma závěrečné práce a její cíle, popsat výchozí stav poznání a navrhnout adekvátní metody řešení ve vztahu k stanoveným cílům;

  – pracuje s adekvátními primárními a sekundárními informačními prameny, cituje je dle platné normy (APA) a v souladu s etikou vědecké práce;

  – prostřednictvím tvorby vlastního textu prokáže kompetence stylistické, dokáže vytvořit odborný text;

  – prokáže schopnost klást otázky a řešit problémy, formulovat nové myšlenky a závěry, které přinášejí alespoň dílčí nové poznatky o zkoumaném jevu, případně obohacují metodologické (v oblasti výzkumu) nebo metodické (v oblasti edukace) postupy, a to ve vztahu k jasně definovaným a vymezeným cílovým skupinám (žáci ZŠ, studenti SŠ, skupiny se specifickými vzdělávacími potřebami atd.).

 • Návaznost na další studijní programy

  Po absolvování bakalářského studijního programu Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání budete mít možnost pokračovat ve dvou navazujících magisterských programech – Učitelství českého jazyka a literatury pro základní a střední školy nebo Učitelství českého jazyka a literatury se zaměřením na žáky s odlišným mateřským jazykem.

  Další variantou je zvolit navazující magisterské studium blízkého humanitního studijního oboru.

Základní údaje

Zkratka
B-CJ3S
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

292
počet aktivních studentů
93
počet závěrečných prací

Pedagogická fakulta
Program zajišťuje