Řeč je sama duše a kultura národa. (Karel Čapek)

Představení studijního programu

Chcete se stát plně kvalifikovaným učitelem českého jazyka a literatury a baví vás práce s dětmi a mladými lidmi? Uvažovali jste o práci lektora ve vzdělávacích střediscích či ve střediscích volného času, nebo třeba v televizi, rozhlase, redakci, literárním archívu? V magisterském studiu českého jazyka a literatury vás na tyto pracovní příležitosti připravíme. 

Během studia rozvinete odborné znalosti a dovednosti a budete mít možnost vyzkoušet si je v praxi.  Nabízíme vám hlubší průnik do stěžejních disciplín současné češtiny, literární historie české i světové literatury, literární vědy a také zajímavé informace z disciplín speciálních, například z onomastiky, dialektologie, literární kritiky či textologie.

K výhodám studia se řadí i rozvoj znalostí studentů z oborové didaktiky českého jazyka, slohu a literární výchovy prostřednictvím předmětů základních i speciálních, např. alternativních metod výuky českého jazyka, a seznámení se s potřebnými informacemi z oblasti školského managementu, inkluzívního vzdělávání nebo inovativní pedagogiky.

Čekají vás přednášky a semináře významných vědců, českých spisovatelů nebo odborníků ze školské praxe a množství exkurzí. Během studia se můžete zapojit do odborné práce v rámci projektů specifického výzkumu nebo se účastnit studentských vědeckých konferencí. Doporučujeme vám také účast na autorských čteních nebo různých kulturních akcích.

Podporujeme získávání zkušeností v zahraničí v podobě studijních pobytů nebo pracovních stáží (v rámci programu Erasmus +) na dvanácti partnerských univerzitách v Evropě. Získáte tak cenné zkušenosti např. v České škole bez hranic v Londýně, Paříži, Dublinu, Bruselu a v jiných organizacích.

Je studium programu pro vás?

Rozhodujete se absolvovat navazující magisterské studium českého jazyka a literatury na Pedagogické fakultě MUNI? Odpovězte si na tyto otázky:

 • Chcete systematicky prohlubovat své znalosti teorie a historie českého jazyka a literatury a zároveň se věnovat výukové praxi?

 • Zajímáte se aktivně o kulturní dění, četbu české a světové literatury?

 • Chcete si vyzkoušet vědeckovýzkumnou činnost pod vedením zkušených pedagogů?

 • Myslíte si, že budete v praxi schopni efektivně a asertivně komunikovat s dětmi a jejich rodiči?

Je žádoucí, aby uchazeč o tento navazující magisterský program měl absolvované bakalářské studium českého jazyka a literatury na kterékoliv univerzitě v ČR.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Posláním navazujícího magisterského studia programu Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy je příprava plně kvalifikovaného učitele všeobecně vzdělávacího předmětu Český jazyk a literatura (v kombinaci dvou aprobačních předmětů), který se uplatní především na 2. stupni základní školy.

  Cílem studia je rozvoj odborných znalostí a dovedností ze stěžejních disciplín současné češtiny, literární historie a literární vědy, které studenti nabyli během bakalářského studia, a jejich rozšíření o disciplíny speciální (onomastika, dialektologie, literární kritika a textologie atd.).

  Nedílnou součástí studia je rovněž rozvoj znalostí a dovedností v oborové didaktice českého jazyka a slohu a literární výchovy prostřednictvím předmětů základních i speciálních (alternativní metody výuky českého jazyka atd.).

  Struktura programu dává tedy studentům možnost spojit získané jazykovědné a literárněvědné znalosti a dovednosti s dovednostmi didaktickými, uplatnit je spolu s poznatky pedagogickými, psychologickými a dalšími při práci s jazykovým materiálem, při interpretaci uměleckých i naučných textů, při rozvoji mluvené i psané komunikace, ale především ve výuce českého jazyka. Během studia jsou rozvíjeny dovednosti reflexe procesu výuky na odpovídajících typech a stupních škol a dovednosti sebereflexe v roli učitele.

  Pedagogicko-psychologická složka:

  Studiem navazujícího magisterského stupně absolvent získá potřebné kompetence, které mu umožní kriticky uvažovat o využití pedagogických a psychologických poznatků v praxi učitele základní, popřípadě střední školy. Absolvent je plně kvalifikován k výkonu profese učitele. Je připraven zakládat své profesní jednání na dobře strukturovaných znalostech a dovednostech ze svých aprobačních oborů (znalosti obsahu). Účinnost jeho profesního jednání je podmíněna jeho oborově-didaktickými (didaktické znalosti obsahu) a širšími obecnými pedagogickými a psychologickými znalostmi a dovednostmi (znalostmi širších základů vzdělávání a výchovy, znalostmi vzdělávacích a výchovných postupů, znalostmi o aktérech vzdělávání a výchovy apod.).

  Studium rozvíjí analytické a komparativní schopnosti, které umožňují porozumět rozmanité pedagogické realitě a využívat při své práci oborové, pedagogické, psychologické publikace pro plánování, realizaci i reflexi výchovně vzdělávací činnosti. Rozvíjí komunikativní dovednosti významné pro komunikaci a spolupráci s žáky/klienty, kolegy na pracovišti, s rodiči žáků/klientů i odborníky z praxe. Významným benefitem studia je rozvoj sebereflektivních dovedností, jež poskytují prostor pro rozvoj postojů k sobě, k vychovávaným jedincům a k profesi: vnímání odpovědnosti pedagogické profese, přijetí morálních závazků pomáhající profese a její etiky.

  Studium akcentuje princip interdisciplinarity (propojení některých pedagogických a psychologických předmětů); princip postupnosti a gradace témat a předmětů, od obecnějších ke konkrétnějším. Koncepce je dále charakteristická provázaností teorie a praxe. Významnou součástí koncepce jsou reflektované pedagogické praxe. Principy reflexe praxe a sebereflexe se váží jak na praxe, tak i na další zkušenostně orientované předměty. Důležitou součástí koncepce je také podpora inkluze, která je vnímána jako průřezové téma (zároveň podpořené samostatným předmětem).

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • využít znalost normy a kodifikace spisovné češtiny a její stylové diferenciace při tvorbě textů mluvených a psaných, při provádění jazykové korektury a při stylizační úpravě textu;
  • aplikovat získané znalosti teoretické a dovednosti ve výuce českého jazyka a literatury na základní škole ve spojení s didaktickými dovednostmi při rozvoji klíčových kompetencí, které vymezuje Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání;
  • rozvíjet u žáků základní školy schopnost rozboru textu jazykového, stylistického a schopnost interpretovat literární text; vést žáky k tvořivé práci s uměleckým textem;
  • kultivovaně komunikovat, vytvářet a rozvíjet komunikační kompetence žáků, tj. naučit je formulovat myšlenky a názory v logickém sledu, jasně, zřetelně, jazykově správně a stylisticky vytříbeně, pěstovat u žáků vztah k mateřskému jazyku;
  • kultivovaně předčítat a přednášet umělecký text a vést k těmto literárním aktivitám žáky;
  • rozvíjet u žáků čtenářství a motivovat je k přečtení hodnotných literárních děl, prostřednictvím literatury posilovat vztah ke kulturním hodnotám;
  • sledovat novou odbornou literaturu oboru, samostatně vyhledávat informace a prakticky se orientovat v nových informačních zdrojích a kriticky je ve škole využívat;
  • neustále rozšiřovat svou kvalifikaci dalším studiem v kurzech celoživotního vzdělávání, účastí na odborných přednáškách a seminářích apod.
  • plánovat, realizovat a reflektovat vlastní výuku v odpovídající úrovni stanovených profesních kompetencí;
  • používat základní odbornou terminologii a informační zdroje pedagogické a školní psychologie při popisu, analýze, interpretaci a zhodnocení typických výukových situací i při popisu edukačního prostředí školy, na níž absolvoval učitelskou praxi;
  • používat základní metody a nástroje pedagogické diagnostiky v praxi a získávat data dostupná pro individuální podporu žáka/klienta a pro práci se skupinou nebo třídním kolektivem, komunikovat s žáky, vyučujícími, s rodiči a jinými odborníky;
  • popsat a vysvětlit na konkrétním příkladu ze svého portfolia individuálně specifické procesy učení;
  • reflektovat zkušenosti z vlastní pedagogické praxe v profesní komunitě a cíleně využívat reflexi a sebereflexi jako nástroj profesního učení: kriticky nahlížet vlastní postoje k edukaci;
  • vysvětlit a při své výchovně-vzdělávací činnosti reflektovat principy inkluzivního vzdělávání na úrovní kultury, politiky a praxe školy; vytvářet inkluzivní prostředí ve třídě.
 • Uplatnění absolventa

  Po absolvování magisterského studia Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy jste plně kvalifikováni pro profesi učitele českého jazyka a literatury na 2. stupni základní školy a na odpovídajícím stupni víceletých gymnázií. Můžete dále působit jako instruktor nebo lektor ve vzdělávacích střediscích a ve střediscích volného času, jako pracovník v kulturních institucích vyžadujících vzdělání v českém jazyce a literatuře (jazykový poradce v rozhlase a televizi, v divadle, odborný pracovník v literárních archivech, muzeích) nebo jako redaktor nebo jazykový korektor.

 • Regulovaná povolání
  • Učitel druhého stupně základní školy
 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Celouniverzitní pravidla pro tvorbu studijních programů, která zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů, upravuje směrnice Masarykovy univeritzy č. 1/2024 Pravidla pro tvorbu studijních programů a programů celoživotního vzdělávání. Směrnice vymezuje šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studijní plán ve spolupráci s jinou vysokou školou či jinou právnickou osobou,
  6. studijní plán na dostudování (určen pouze pro dostudování ve studijním oboru, studijním programu nebo studijním plánu, který zanikne).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který doplňuje hlavní studijního plán jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Během studia absolvujete povinné výukové praxe na školách, které tvoří ucelený systém na sebe navazujících předmětů. V navazujících magisterských programech se jedná o předměty učitelská praxe 1 (1. semestr), učitelská praxe 2 (2. semestr) a učitelská praxe 3 (3. semestr). Praxe můžete realizovat na vybraných fakultních nebo vámi zvolených základních školách.

  Během praxí si postupně osvojíte profesní kompetence, seznámíte se s rolemi, do nichž učitel při své práci vstupuje, naučíte se přebírat zodpovědnost za plánování, realizaci a evaluaci výuky a získáte reálnou představu o každodenní práci učitele.

  Na praxe navazuje předmět seminář k učitelské praxi (v 1. a 2. semestru). Jeho cílem je poskytnutí prostoru pro sdílení a reflexi zkušeností z vlastní pedagogické praxe a prohloubení reflektivní a sebe-reflektivní dovednosti.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Cílem diplomové práce z českého jazyka, literatury nebo oborové didaktiky je zpracování tématu jazykovědného, literárněvědného, literárněhistorického nebo oborovědidaktického. Upřednostňována jsou:

  – témata dosud nezpracovaná nebo zpracovaná novým způsobem;

  – témata aplikující již dříve užité metody lingvistiky, literární vědy nebo metody pedagogického výzkumu na dosud nezpracované texty nebo při hodnocení dosud nezpracovaných dat získaných ze školské praxe.

  Předpokládá se, že student vytvořením diplomové práce prokáže:

  – schopnost vytvořit odborný text psaný kultivovanou spisovnou češtinou respektující normy odborného stylu a v souladu s aktuální pravopisnou normou;

  – orientaci v sekundární literatuře ke zvolenému tématu: schopnost sestavit bibliografii a kriticky zhodnotit poznatky ze sekundární literatury.

  – schopnost stanovit ve spolupráci se školitelem vhodnou metodologii pro jazykovou analýzu textu, nebo pro literárněvědnou analýzu textu nebo pro sběr a třídění dat jazykových, literárních, pro empirický výzkum didaktický;

  – schopnost vyhodnotit a adekvátně zpracovat získaná data nebo výsledky analýzy textu.

  Zásady pro tvorbu závěrečných prací na katedře českého jazyka a literatury jsou specifikovány Standardem pro realizaci závěrečných prací z českého jazyka a z české literatury na katedře českého jazyka a literatury PdF MU, viz https://is.muni.cz/auth/do/ped/dekanat/ved/2016/standardy/ode/final/

  Diplomovou prací z pedagogiky nebo psychologie studující prokazuje schopnost aplikovat znalosti a dovednosti získané v průběhu studia na řešení konkrétního odborně-pedagogického problému. Typ závěrečné práce odpovídá obsahu a úrovni daného stupně studia.

  Student si volí z následujících typů prací: a) teoreticko-aplikační, b) teoreticko-empirická (výzkumná), c) teoretická. Typy prací a doporučení pro jejich realizaci se dále řídí manuálem APA. Rozsah závěrečné práce je v rozmezí 117 000–200 000 znaků včetně mezer, tj. 65–80 normostran.

  Standardy pro realizaci závěrečných prací kateder jsou v souladu s Pokynem děkana č. 1/2015 K realizaci závěrečných prací (bakalářských, diplomových, rigorózních a závěrečných prací CŽV) ve znění účinném od 1. 11. 2015.

  Závěrečné práce sledují níže uvedené cíle dle profilu absolventa PdF MU.

  Student/ka:

  – prokáže schopnost orientovat se v aktuálních otázkách svého oboru, umí jasně a srozumitelně vymezit téma závěrečné práce a její cíle, popsat výchozí stav poznání a navrhnout adekvátní metody řešení ve vztahu k stanoveným cílům;

  – pracuje s adekvátními primárními a sekundárními informačními prameny, cituje je dle platné normy (APA) a v souladu s etikou vědecké práce;

  – prostřednictvím tvorby vlastního textu prokáže kompetence stylistické, dokáže vytvořit odborný text;

  – prokáže schopnost klást otázky a řešit problémy, formulovat nové myšlenky a závěry, které přinášejí alespoň dílčí nové poznatky o zkoumaném jevu, případně obohacují metodologické (v oblasti výzkumu) nebo metodické (v oblasti edukace) postupy, a to ve vztahu k jasně definovaným a vymezeným cílovým skupinám (žáci ZŠ, studenti SŠ, skupiny se specifickými vzdělávacími potřebami atd.).

 • Návaznost na další studijní programy

  Po absolvování programu Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy získáte kvalifikaci pro vstup do doktorského studijního programu Filologie, obor Jazyková a literární komunikace organizovaného katedrou českého jazyka a literatury PdF MU nebo do ekvivalentního doktorského studijního programu zajišťovaného jinými fakultami MU či univerzitami v České republice.

  Můžete si také prohloubit nebo rozšířit svou odbornou kvalifikaci absolvováním dvousemestrálních studií v programech celoživotního vzdělávání garantovaných katedrou českého jazyka a literatury PdF MU (prohloubení kvalifikace v rámci programu Specifika výuky českého jazyka a literatury se zaměřením na žáky s odlišným mateřským jazykem nebo získání kvalifikace učitele českého jazyka literatury pro střední školy absolvováním rozšiřujícího studia Českého jazyka a literatury pro střední školy).

Základní údaje

Zkratka
N-CJ2
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Titul v rigorózním řízení
PhDr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

87
počet aktivních studentů
61
počet závěrečných prací

Pedagogická fakulta
Program zajišťuje