Cíle studijního programu

Cílem studijního programu je poskytnout badatelům mladší generace, případně expertům pro decizní sféru (tj. tvůrcům koncepcí v oblasti jazykového, resp. cizojazyčného vzdělávání atd.) kvalitní vědeckou přípravu, která se opírá o velmi dobré tradice domácího i zahraničního teoretického i empirického bádání relevantního vzhledem k edukační politice a praxi v oblasti cizojazyčného vzdělávání.

Koncepce doktorského studijního programu Didaktika cizího jazyka sleduje i cíle obecnějšího rázu, a to zejména utváření společného teoretického zázemí oborových didaktik jako kvalitativně nového přístupu k (obecně) didaktickému myšlení. Rovněž chce přispět svým dílem k probíhajícím procesům profesionalizace učitelského povolání.

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2023/2024 (zahájení: jaro 2024)
Termín podání do půlnoci 30. 11. 2023

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu
  Vstupní požadavky Studium je určeno absolventům magisterského studia: učitelství cizího jazyka pro 2. stupeň základní školy nebo pro střední školy, případně absolventům studia učitelství pro 1. stupeň se specializací v cizím jazyce filologie, pokud uchazeč absolvoval doplňující pedagogické vzdělání.
 • Kritéria hodnocení uchazečů o tento studijní program
  Přijímací řízení bude probíhat formou ústní zkoušky, během níž uchazeč seznámí zkušební komisi se studijními obory, které doposud vystudoval, představí jí svůj dosavadní odborný vývoj a publikační činnost v oboru popřípadě v oborech příbuzných a svou odbornou a pedagogickou praxi. Prokazuje dobré znalosti oboru včetně základů oborové didaktiky, pedagogiky a psychologie a požadovanou úroveň (C2 dle evropského referenčního rámce) komunikační kompetence v cizím jazyce dle zaměření studia. Součástí přijímací zkoušky je předložení výzkumného zaměření disertační práce, v němž uchazeč stručně charakterizuje současný stav bádání v dané oblasti, stanoví cíle, navrhne výzkumné metody a nastíní postupy při řešení disertační práce společně s časovým harmonogramem, čímž prokáže orientaci v problematice vážící se k tématu disertační práce a schopnost samostatné tvůrčí práce. Nad tímto výzkumným zaměřením bude během přijímací zkoušky vedena odborná diskuse. Přijímací zkouška do doktorského studijního programu se tedy skládá z:
  - Odborné rozpravy nad předloženým tématem výzkumného zaměření disertační práce zpracovaným uchazečem v rozsahu 6 - 12 normostran – 50 bodů
  - Ověření znalostí z cizího jazyka – 20 bodů
  - Prověření znalostí z vědního oboru – 30 bodů. Každá část přijímací zkoušky se hodnotí body. Bodová hranice úspěšnosti pro přijetí je 60, přičemž maximálně může uchazeč získat 100 bodů. Současně v žádné ze tří částí přijímací zkoušky nesmí být bodová hodnota nižší než poloviční hodnota z maximálního počtu bodů v dané části. V případě, že podmínky pro přijetí splní větší počet uchazečů, rozhoduje pořadí nejlepších, sestavené podle výsledků přijímací zkoušky.

Studium

 • Cíle

  Cílem studijního programu je poskytnout badatelům mladší generace, případně expertům pro decizní sféru (tj. tvůrcům koncepcí v oblasti jazykového, resp. cizojazyčného vzdělávání atd.) kvalitní vědeckou přípravu, která se opírá o velmi dobré tradice domácího i zahraničního teoretického i empirického bádání relevantního vzhledem k edukační politice a praxi v oblasti cizojazyčného vzdělávání.

  Koncepce doktorského studijního programu Didaktika cizího jazyka sleduje i cíle obecnějšího rázu, a to zejména utváření společného teoretického zázemí oborových didaktik jako kvalitativně nového přístupu k (obecně) didaktickému myšlení. Rovněž chce přispět svým dílem k probíhajícím procesům profesionalizace učitelského povolání.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • porozumět teoriím, konceptům a metodám, které reprezentují aktuální oborově didaktické problémy a trendy na mezinárodní úrovni, tvůrčím způsobem analyzovat, interpretovat a vyhodnocovat nové poznatky a měnící se koncepce ve výuce cizího jazyka;
  • aplikovat získané teoretické poznatky ve výzkumu i edukační praxi;
  • projektovat a realizovat oborově didaktický výzkum, interpretovat a evaluovat jeho výsledky;
  • zprostředkovat výsledky svého bádání odborné komunitě: studiemi v recenzovaných (popř. impaktovaných) časopisech, popř. formou monografie nebo kapitoly v kolektivní monografii, referáty na tuzemských i zahraničních konferencích;
  • reprezentovat svůj obor v širší interdisciplinární komunitě, ve veřejnosti a popř. v dalších oblastech (např. na jazykově politické úrovni, v edukační praxi apod.).
 • Uplatnění absolventa

  Své uplatnění může absolvent nalézt jako výzkumný pracovník ve vzdělávacích institucích, vysokoškolský pedagog, konzultant v oblasti jazykového vzdělávání, tvůrce i posuzovatel cizojazyčných učebnic a jiných kurikulárních a didaktických učebních materiálů, tvůrce koncepcí v oblasti jazykového vzdělávání.

 • Praxe

  Součástí studia je povinná pedagogická činnost vykonávaná na vysoké škole, typicky na Pedagogické fakultě MU. Očekává se pedagogická aktivita doktoranda na PdF do výše maximálně 150 hodin. Vzhledem k tomu, že doktorské programy na PdF jsou pedagogicky či didakticky profilované, je nad rámec toho žádoucí (doporučení) konat praxi také základní nebo střední škole, případně vykonávat jinou pedagogickou činnost (např. tvorba studijních materiálů, příprava výuky, tvorba didaktických testů, tvorba elektronických opor).

 • Standardy kvalifikačních prací

  Cílem disertační práce je prokázat schopnost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje.

  Jako disertační práce jsou akceptovány originální vědecké – teoretické, metodologické a empiricko-výzkumné práce, případně práce, které vhodným způsobem tato pojetí kombinují.

  a. Teoretické práce zpracovávají vybrané teoretické přístupy k problémům z předmětné oblasti, přičemž prokazují vysoký stupeň abstraktního a analytického myšlení a vhledu.

  b. Metodologické práce analyzují (nové) výzkumné přístupy, metody a techniky či nástroje a hodnotí jejich přednosti a nedostatky.

  c. Empiricko-výzkumné práce přinášejí konkrétní faktická zjištění získaná specifickými výzkumnými metodami, přičemž prezentovaná výzkumná zjištění vycházejí z realizovaného empirického šetření, jsou interpretována, diskutována a včleňována do teoretických přístupů a do současného stavu poznání.

  Za disertační práci může být uznán i soubor již uveřejněných nebo do tisku nebo k jinému typu zveřejnění přijatých prací k danému tématu, který student opatří uceleným úvodem do problematiky, popisem metodologie a komentářem.

Základní údaje

Zkratka
D-DCIJ
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

10
odhadovaný počet přijatých
33
počet aktivních studentů
2
počet závěrečných prací

Pedagogická fakulta
Program zajišťuje