Chcete se učit rusky? Přijďte k nám! Ukážeme Vám, jak na to!

Představení studijního programu

Chcete se naučit rusky zábavnou a interaktivní formou? Chcete vyučovat ruštinu a nevíte, jak na to?

U nás získáte potřebné znalosti a především si vše v praxi vyzkoušíte. S námi budete mluvit, psát, poslouchat a komunikovat v ruštině. Vůbec neumíte rusky? Nevadí, nezoufejte si – přijímáme studenty i s nulovou znalostí ruského jazyka.

Během studia se můžete zapojit do aktuálních projektů, které se na naší katedře řeší.

Všichni studenti mají možnost vyjet na zahraniční studijní pobyt do různých evropských měst.

Na katedře pravidelně probíhají kulturní, vzdělávací a společenské akce jak pro studenty, tak i pro učitele ruského jazyka ze základních a středních škol.

Sledujeme aktuální a moderní vyučovací trendy, máme svůj Instagram a Facebook, aktivně používáme ve výuce moderní informační technologie a vytváříme interaktivní učebnice a aplikace.

Zaujal vás náš program? Neváhejte a přidejte se k nám!

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2024/2025
Termín podání do půlnoci 29. 2. 2024

Studium

 • Cíle

  Základním cílem studijního oboru Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání je příprava odborníka v oblasti ruského jazyka, literatury, dějin, reálií Ruska a základů oborové didaktiky se zaměřením na edukační činnost a vzdělávání tam, kde není vyžadována plná učitelská kvalifikace. Vyučování probíhá převážně v ruském jazyce.

  Výuka v případě kombinované formy bakalářského studia kombinuje prezenční a distanční formy studia, tj. výuka probíhá prostřednictvím výukových bloků, konzultací a také samostatné přípravy studentů. Kombinovaná forma studia je podpořena řadou studijních opor v elektronické podobě pro samostatnou práci studentů a distanční formu studia. K dispozici jsou také videonahrávky přednášek.

  Studiem bakalářského stupně absolvent získá potřebné kompetence, které mu umožní kriticky uvažovat o využití pedagogických a psychologických poznatků v praxi asistenta pedagoga či jiného pedagogického pracovníka (např. vychovatel v domovech mládeže, vychovatel v družinách, v různých občanských sdruženích zabývajících se pedagogickou činností) a jednat odpovídajícím způsobem.

  Studium akcentuje princip interdisciplinarity (propojení některých pedagogických a psychologických předmětů); princip postupnosti a gradace témat a předmětů, od obecnějších ke konkrétnějším. Koncepce je dále charakteristická provázaností teorie a praxe. Významnou součástí koncepce jsou reflektované pedagogické praxe. Principy reflexe praxe a sebereflexe se váží jak na praxe, tak i na další zkušenostně orientované předměty. Důležitou součástí koncepce je také podpora inkluze, která je vnímána jako průřezové téma (zároveň podpořené samostatným předmětem).

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • ovládat mluvený i psaný jazyk na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky;
  • používat základní teoretické znalosti i praktické dovednosti v oblasti fonetiky a fonologie, pravopisu, morfologie, lexikologie, slovní zásoby, syntaxe a stylistiky ruštiny;
  • dále rozvíjet své znalosti z oblastí ruských dějin, reálií a ruské kultury, je schopen na nich stavět své aktuální názory a srovnávat je s domácím a světovým vývojem;
  • chápat kulturní zvláštnosti a akceptovat je ve vzájemném kontaktu;
  • zasadit do širšího kontextu evropské a světové literatury znalosti z oblasti ruské literatury;
  • využívat kombinace různých metod a forem vyučování, včetně moderních postupů a moderních informačních technologií;
  • aplikovat ve výuce ruského jazyka základní specifika práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami;
  • spolupracovat s různými učiteli ve škole a pod jejich vedením plánovat, realizovat a reflektovat sekvence výuky a aktivity ve vztahu k odpovídajícímu školnímu vzdělávacímu programu;
  • popsat a analyzovat s  využitím odborné terminologie a pravidel efektivní pedagogické komunikace výukovou či výchovnou situaci a navrhnout její alteraci; svoje znalosti a dovednosti využívat při komunikaci s žáky, rodiči i učiteli v praxi;
  • využívat sebereflektivní dovednosti při reflexi svého jednání: např. lépe zdůvodňovat a hodnotit své argumenty, pojmenovávat své emoce a jejich souvislost s jednáním nebo kriticky nahlédnout vlastní postoje k edukaci;
  • používat základní metody a nástroje pedagogické diagnostiky v praxi na podporu diferenciace a individualizace ve výuce a získává tak data dostupná pro individuální podporu žáka/klienta;
  • formulovat vlastní pojetí výchovy, které by rád uplatňoval ve své budoucí profesi, toto pojetí podloží argumenty z teorie a praxe;
  • vysvětlit základní principy inkluzivního a speciálního vzdělávání; reflektovat svůj postoj k diverzitě a jeho vliv na vlastní pedagogickou praxi;
  • vysvětlit základní pojmy vývojové a sociální psychologie a identifikovat případné vývojové obtíže či potíže v sociálních kompetencích či adaptaci žáka ve škole.
 • Uplatnění absolventa

  Po absolvování programu můžete pracovat jako asistent pedagoga, jazykový lektor v centrech volného času, táborech s výukou jazyků, zájmových kroužcích nebo ve školních družinách. Najdete uplatnění i jako lektor firemních kurzů či jazykových škol.

 • Regulovaná povolání
  • Asistent pedagoga
 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Ve 2. a 3. ročníku studia vás čekají asistentské praxe, které vám zprostředkují přímý kontakt se žáky a školami.

  Během studia se můžete zapojit do aktuálních projektů, které se na Katedře ruského jazyka a literatury řeší a vyjet na studijní pobyt do zahraničí.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Standardní rozsah bakalářské práce je min. 45 normostran, tj. 81 000 znaků včetně mezer (bez příloh). Dle vlastního odborného zájmu si student zvolí téma závěrečné práce z následujících okruhů: lingvistika, didaktika, literatura, dějiny a reálie Ruska.

  Podrobnější informace a pokyny k vypracování bakalářské práce jsou k dispozici na webových stránkách katedry: https://rustina.ped.muni.cz/studium/pokyny-k-vypracovani-zaverecnych-praci-na-krjal.

  Studenti si také mohou vybrat téma bakalářské práce na Katedře pedagogiky, podrobnější informace jsou na stránkách Katedry pedagogiky: https://www.ped.muni.cz/pedagogika/.

 • Návaznost na další studijní programy

  Už teď vás zajímá, co budete dělat po absolvování studia? Můžete pokračovat v navazujícím magisterském studiu. Dále nabízíme i doktorské studium.

Základní údaje

Zkratka
B-RJ3S
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

51
počet aktivních studentů
14
počet závěrečných prací

Pedagogická fakulta
Program zajišťuje