Poznávejte ruštinu s námi!

Cíle studijního programu

Tento studijní program je určen absolventům bakalářského studia stejného zaměření. Základním cílem vzdělávání v programu Učitelství ruského jazyka pro základní školy je připravit plně kvalifikovaného učitele ruštiny.

Studiem navazujícího magisterského stupně získá absolvent pedagogické a psychologické poznatky, které budou využity v praxi učitele pro základní školy. Profesní jednání absolventa bude podmíněno širšími obecnými pedagogickými a psychologickými znalostmi vzdělávacích a výchovných postupů. Studium je založeno na provázanosti teorie a praxe.

Výuka v kombinované formě studia kombinuje prezenční a distanční formy studia, tj. výuka probíhá prostřednictvím výukových bloků, konzultací a také samostatné přípravy studentů. Kombinovaná forma studia je podpořena řadou studijních opor v elektronické podobě pro samostatnou práci studentů a distanční formu studia.

Studijní plány


Studium

 • Cíle

  Tento studijní program je určen absolventům bakalářského studia stejného zaměření. Základním cílem vzdělávání v programu Učitelství ruského jazyka pro základní školy je připravit plně kvalifikovaného učitele ruštiny.

  Studiem navazujícího magisterského stupně získá absolvent pedagogické a psychologické poznatky, které budou využity v praxi učitele pro základní školy. Profesní jednání absolventa bude podmíněno širšími obecnými pedagogickými a psychologickými znalostmi vzdělávacích a výchovných postupů. Studium je založeno na provázanosti teorie a praxe.

  Výuka v kombinované formě studia kombinuje prezenční a distanční formy studia, tj. výuka probíhá prostřednictvím výukových bloků, konzultací a také samostatné přípravy studentů. Kombinovaná forma studia je podpořena řadou studijních opor v elektronické podobě pro samostatnou práci studentů a distanční formu studia.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • ovládat mluvený i psaný jazyk nejméně na úrovni C1+ podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky;
  • aplikovat všechny získané poznatky do pedagogické praxe;
  • studovat odbornou literaturu na pomezí lingvistiky a lingvodidaktiky a vyvozovat praktické závěry pro svou pedagogickou praxi;
  • vybírat vhodné literárněvědné texty a literární texty pro výuku a pracovat s nimi takovým způsobem, který bude stimulovat zájem žáků a rozvíjet jejich jazykové kompetence i jejich osobnost;
  • plánovat a realizovat vyučování, využívat kombinace různých metod a forem vyučování včetně moderních postupů, informačních technologií a strategií;
  • aplikovat ve výuce ruského jazyka základní specifika práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami;
  • profesionálního vývoje založeného na sebereflexi a autonomii;
  • plánovat, realizovat a reflektovat vlastní výuku v odpovídající úrovni stanovených profesních kompetencí;
  • používat základní odbornou terminologii a informační zdroje pedagogické a školní psychologie;
  • používat základní metody a nástroje pedagogické diagnostiky v praxi a získávat data dostupná pro individuální podporu žáka/klienta a data pro práci se skupinou, třídním kolektivem
  • vysvětlit a při své výchovně-vzdělávací činnosti reflektovat principy inkluzivního vzdělávání;
  • vytvářet inkluzivní prostředí ve školní třídě, aplikovat alespoň některé strategie individualizace a diferenciace ve výuce;
  • popsat a vysvětlit na konkrétním příkladu ze svého portfolia individuálně specifické procesy učení.
 • Uplatnění absolventa

  Absolvent je plně kvalifikován k výkonu profese učitele ruského jazyka na základní škole a na odpovídajícím stupni víceletých gymnázií.

  Kompetence získané během studia dávají též plnou kvalifikaci pro práci učitele ruského jazyka v jazykových školách, jazykových kroužcích na základních školách a střediscích volného času, ve vzdělávacích střediscích apod.

 • Regulovaná povolání
  • Učitel druhého stupně základní školy
  • Učitel jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky
 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Praxe jsou koncipovány jako ucelený a gradující systém s důrazem na propojení s teorií a na reflexi a sebereflexi studenta v roli učitele.

  Cílem učitelských praxí je osvojení si profesních kompetencí nezbytných při každodenní práci učitele, seznámení se s rolemi, do nichž učitel při své práci vstupuje, uvědomění si vlastních profesních potřeb a postupné přebírání odpovědnosti za plánování, realizaci a evaluaci výuky. Během praxe student získává reálnou představu o tom, co obnáší každodenní práce učitele.

  Praxe tvoří ucelený systém na sebe navazujících předmětů. V navazujících magisterských programech se jedná o předměty Učitelská praxe 1 (1. semestr), Učitelská praxe 2 (2. semestr), Učitelská praxe 3 (3. semestr). Celkově jsou tyto praxe v rozsahu 280 hodin (dvouoborové studium), na které navazuje předmět Seminář k učitelské praxi. Seminář k učitelské praxi si studenti zapisují během studia dvakrát (v prvním a druhém semestru). Cílem reflexe je poskytnout studentům prostor pro sdílení a reflexi zkušeností z vlastní pedagogické praxe a pomoci jim prohloubit reflektivní a sebe-reflektivní dovednosti.

  Systém praxí je pravidelně evaluován, jak pomocí uzavřených tak pomocí otevřených otázek, a to studenty i provázejícími učiteli. Evaluovány jsou také reflektivní semináře.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Standardní rozsah diplomové práce je min. 65 normostran, tj. 117 000 znaků včetně mezer (bez příloh). Dle vlastního odborného zájmu si student zvolí téma závěrečné práce z následujících okruhů: lingvistika, didaktika ruštiny nebo literatura.

  Podrobnější informace a pokyny k vypracování diplomové práce jsou k dispozici na stránkách katedry: http://katedry.ped.muni.cz/rustina/informace-pro-studenty/pokyny-k-vypracovani-zaverecnych-praci-na-krjal

  Studenti také mají možnost si zvolit téma z okruhů, které nabízí Katedra pedagogiky. Podrobnější informace a pokyny jsou na stránkách katedry: http://katedry.ped.muni.cz/pedagogika/zaverecne-prace

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolvent navazujícího magisterského programu může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v doktorském studiu Didaktika cizího jazyka - ruský jazyk.

 • Další informace
  Webové stránky katedry: http://katedry.ped.muni.cz/rustina.

  Katedra na Facebooku: https://www.facebook.com/rustinapdfmu/.

Základní údaje

Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Titul v rigorózním řízení
PhDr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

Pedagogická fakulta
Program zajišťuje