« Celui qui ne sait aucune langue étrangère ne sait pas sa propre langue. » Člověk, který nezná žádný cizí jazyk, nezná ani ten svůj. (J. W. Goethe – Maximes et réflexions)

Představení studijního programu

Chcete se stát v budoucnu učitelem/učitelkou francouzštiny? Vyberte si program Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání s navazujícím studiem učitelství pro základní školy a my vás na to dobře připravíme. Umožníme vám rozšířit si znalosti a dovednosti nejen v základních jazykových disciplínách, ale také v oborově didaktických.

Reflektujeme vývoj francouzského a frankofonního světa a klademe důraz na získávání aktivních znalostí soudobého jazyka a kultury. Vše si můžete prověřit již v bakalářském studiu během odborných praxí na základních školách nebo nižších stupních víceletých gymnázií.

Jako součást programu Specializace v pedagogice toto bakalářské studium směřuje přímo k magisterskému studiu Učitelství francouzského jazyka pro základní školy, na které se rovněž specializuje pouze pedagogická fakulta.

Výhodou studia na PED MUNI je osobní přístup ke studentům, praktické zaměření programu ve smyslu užívání jazyka a možností jeho předávání, dobré vybavení pracoviště, výzkum v oblasti oborové didaktiky, ale i možnost absolvovat část studia nebo praxe v zahraničí díky Erasmu+ s širokou nabídkou partnerských univerzit - v Paříži, Bordeaux, Limoges, Montpellier, Amiensu, Grenoblu nebo v Saint-Etienne.

Na konci studia budete vybaveni dobře strukturovanými znalostmi a dovednostmi ze základních lingvistických disciplín (fonetika, morfologie, syntax), z disciplín literárních (celkový přehled o vývoji literární historie) a z disciplín sociokulturních (celkový přehled o francouzské kultuře a dějinách). Důraz klademe na aktivní pochopení vývoje daných problematik a na jejich systémové srovnávání s vlastní kulturou a jazykem. Široce rozvíjíme také interkulturní kompetenci, bez níž se při komunikaci v cizojazyčném prostředí neobejdete.

Do výuky zařazujeme inovativní metody, videa, práci s internetem. Pravidelně zde přednášejí zahraniční odborníci z partnerských univerzit. Nabízíme i předměty odborné francouzštiny nebo geografie z programu Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost.

Pracoviště je dobře vybaveno technikou i literaturou. Disponuje mj. i desítkami knih pro děti a mládež ve francouzštině. Na katedře se můžete zapojit do asistentských činností, např. v knihovně, nebo do organizace aktivit pro veřejnost (Dny otevřených dveří, Den frankofonie, Mjuniverzita, Noc vědců atd.). Můžete se také začlenit do Studentské oborové rady nebo fakultního studentského spolku Otevřeno a vlastní kreativitou obohatit život na katedře a rozvíjet své profesní kompetence.

S tímto bakalářským diplomem budete kvalifikovanými odborníky pro povolání asistentů pedagoga nebo lektorů cizích jazyků. Pracovat můžete i s handicapovanými nebo naopak talentovanými dětmi, ve školních klubech, knihovnách apod.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

 • Máte úroveň francouzštiny min. A2-B1, chcete se ji dobře naučit spolu s dějinami a kulturou a získat navíc přehled o tom, jak ji nejlépe vyučovat?

 • Chcete být v kontaktu se školním prostředím již od bakalářského studia a naučit se používat své znalosti a dovednosti v praxi?

 • Rádi byste ukazovali dalším generacím krásu francouzského jazyka a kultury Francie i dalších zemí, kde se francouzština používá?

Potom vás rádi uvítáme v našem studijním programu.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Studium Francouzského jazyka se zaměřením na vzdělávání se opírá o nejnovější vědní poznatky z oblasti lingvistiky, literatury a kultury a didaktiky cizích jazyků a reflektuje vývoj francouzského a frankofonního světa. V rámci studia jsou proto zastoupeny a rozvíjeny základní disciplíny vědního oboru: lingvistické, literární-historické a interkulturní, ale také oborově didaktické. Důraz je kladen na získávání aktivních znalostí soudobého jazyka a kultury stojící na pevném metodologickém základu. Osvojené znalosti a dovednosti si student může ověřit během odborných praxí. Studium je strukturováno tak, aby student samostatně rozvíjel a využíval všechny nabyté znalosti a dovednosti a byl schopen je následně kreativně aplikovat ve školské či mimoškolské praxi. Studium je celkově zaměřeno na vytváření oborových, pedagogických, psychologických, komunikačních a dalších osobnostně kultivačních kompetencí jako předstupně k navazujícímu magisterskému studiu Učitelství francouzského jazyka pro základní školy.

  Vzhledem k orientaci studia na prostředí školy a jiných kulturních institucí a propojení studia s praxí již od bakalářského studia má tento obor své místo na Pedagogické fakultě MU. Je doplněn dobře strukturovaným společným základem a průběžnou pedagogicko-psychologickou formací spojenou s praxí v školách spolupracujících s fakultou. Na rozdíl od filologického studia na Filozofické fakultě je Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání realizován v oblasti vzdělávání Učitelství a směřuje k magisterskému studiu Učitelství francouzského jazyka pro základní školy, na které se rovněž specializuje pouze Pedagogická fakulta.

  Cíle programu z hlediska pedagogicko-psychologické propedeutiky (PPP) (zpracovala doc. Kratochvílová):

  Studiem bakalářského stupně absolvent získá potřebné kompetence, které mu umožní kriticky uvažovat o využití pedagogických a psychologických poznatků v praxi asistenta pedagoga či jiného pedagogického pracovníka (např. vychovatel v domovech mládeže, vychovatel v družinách, v různých občanských sdruženích zabývajících se pedagogickou činností) a jednat odpovídajícím způsobem.

  Studium rozvíjí analytické a komparativní schopnosti, které umožňují porozumět rozmanité pedagogické realitě a využívat při své práci oborové, pedagogické, psychologické publikace pro plánování, realizaci i reflexi výchovně vzdělávací činnosti. Rozvíjí komunikativní dovednosti významné pro komunikaci a spolupráci s žáky/klienty, kolegy na pracovišti, s rodiči žáků/klientů i odborníky z praxe. Významným benefitem studia je rozvoj sebereflektivních dovedností, jež poskytují prostor pro rozvoj postojů k sobě, k vychovávaným jedincům a k profesi: vnímání odpovědnosti pedagogické profese, přijetí morálních závazků pomáhající profese a její etiky.

  Studium akcentuje princip interdisciplinarity (propojení některých pedagogických a psychologických předmětů); princip postupnosti a gradace témat a předmětů, od obecnějších ke konkrétnějším. Koncepce je dále charakteristická provázaností teorie a praxe. Významnou součástí koncepce jsou reflektované pedagogické praxe. Principy reflexe praxe a sebereflexe se váží jak na praxe, tak i na další zkušenostně orientované předměty. Důležitou součástí koncepce je také podpora inkluze, která je vnímána jako průřezové téma (zároveň podpořené samostatným předmětem).

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • používat mluvený i psaný jazyk na úrovni B2+ podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (komunikační kompetence);
  • kategorizovat základní teoretické znalosti a dále aplikovat praktické dovednosti z oblasti fonetiky, morfologie, syntaxe a slovní zásoby (lingvistické kompetence);
  • porovnat vlastní kulturu, geografii a historický kontext s vývojem společnosti a kultury frankofonní a zvolit strategie vhodné ke kontaktu s představiteli této kultury (interkulturní kompetence);
  • interpretovat nejdůležitější literární směry a žánry francouzské a frankofonní literatury v rámci širšího dobového historického a kulturního kontextu a používat terminologii z oblasti teorie literatury (literárněvědná kompetence);
  • zprostředkovat ve školním prostředí teoretické znalosti i praktické dovednosti za použití základních metod z oboru didaktika francouzského jazyka (oborově-didaktická kompetence);
  • rozvíjet a prohlubovat výše uvedené kompetence v rámci specializovaných disciplín v magisterském studiu.
  • aplikovat uvedené kompetence spolu s klíčovými kompetencemi občana 21. století do činností souvisejících s procesem vzdělávání.
  • spolupracovat s různými učiteli ve škole a pod jejich vedením plánovat, realizovat a reflektovat sekvence výuky a aktivity ve vztahu k odpovídajícímu školnímu vzdělávacímu programu;
  • popsat a analyzovat s  využitím odborné terminologie a pravidel efektivní pedagogické komunikace výukovou či výchovnou situaci a navrhnout její alteraci; svoje znalosti a dovednosti využívat při komunikaci s žáky, rodiči i učiteli v praxi;
  • využívat sebereflektivní dovednosti při reflexi svého jednání: např. lépe zdůvodňovat a hodnotit své argumenty, pojmenovávat své emoce a jejich souvislost s jednáním nebo kriticky nahlédnout vlastní postoje k edukaci;
  • používat základní metody a nástroje pedagogické diagnostiky v praxi na podporu diferenciace a individualizace ve výuce, získává tak data dostupná pro individuální podporu žáka. Výsledky vhodným způsobem komunikovat s žáky, vyučujícími i rodiči;
  • formulovat vlastní pojetí výchovy, které by rád uplatňoval ve své budoucí profesi, toto pojetí podloží argumenty z teorie a praxe;
  • vysvětlit základní principy inkluzivního a speciálního vzdělávání; reflektovat svůj postoj k diverzitě a jeho vliv na vlastní pedagogickou praxi;
  • vysvětlit základní pojmy vývojové a sociální psychologie, identifikovat případné vývojové obtíže v sociálních kompetencích či adaptaci žáka ve škole na základě znalostí dynamiky vývojových i sociálně psychologických aspektů života žáka ve třídě
 • Uplatnění absolventa

  Jako absolventi tohoto programu budete připraveni především k asistentským pozicím ve školství, jako asistenti pedagoga, instruktoři ve střediscích volného času, lektoři na jazykových školách, jako vychovatelé v domovech mládeže, vychovatelé v družinách, ale můžete působit i v různých občanských sdruženích zabývajících se pedagogickou činností.

  plnosti učitelské profese cizího jazyka je ale vhodné pokračovat v navazujícím magisterském studiu Učitelství francouzského jazyka pro základní školy. S bakalářským diplomem sice už budete disponovat základním odborným vzděláním s oborově didaktickou složkou, ale v dalším studiu vše dále ještě rozvinete a vyzkoušíte si více v praxi. Navíc je od roku 2016 možné postoupit ještě dál, k doktorskému studiu Didaktika cizích jazyků.

 • Regulovaná povolání
  • Asistent pedagoga
 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Celouniverzitní pravidla pro tvorbu studijních programů, která zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů, upravuje směrnice Masarykovy univeritzy č. 1/2024 Pravidla pro tvorbu studijních programů a programů celoživotního vzdělávání. Směrnice vymezuje šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studijní plán ve spolupráci s jinou vysokou školou či jinou právnickou osobou,
  6. studijní plán na dostudování (určen pouze pro dostudování ve studijním oboru, studijním programu nebo studijním plánu, který zanikne).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který doplňuje hlavní studijního plán jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Praxi asistenta učitele budete vykonávat již od druhého ročníku studia ve školách, které si zvolíte ze seznamu škol spolupracujících s pedagogickou fakultou. Je propojena s reflexemi v sebezkušenostních seminářích na společném základu. V případě zájmu můžete zvolit praxi formou individuálního doučování ve školách, v rodinách sociálně slabších žáků, nebo v neziskových organizacích.

  Asistentskou praxi lze vykonat i v zahraničí, radou vám vždy pomohou oboroví didaktici, nebo koordinátoři pobytů Erasmus+.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Závěrečnou prací studující prokazuje schopnost aplikovat znalosti a dovednosti získané v průběhu studia na řešení konkrétního odborně-pedagogického problému. Typ závěrečné práce odpovídá obsahu a úrovni daného stupně studia. Student si volí z následujících typů prací: a) teoreticko-aplikační, b) teoreticko-empirická (výzkumná), c) teoretická. Typy prací a doporučení pro jejich realizaci se dále řídí manuálem APA. Rozsah závěrečné práce je v rozmezí 81 000 – 130 000 znaků včetně mezer, tj. 45–60 normostran.

  Standardy pro realizaci závěrečných bakalářských prací kateder jsou v souladu s Pokynem děkana č. 1/2015 K realizaci závěrečných prací (bakalářských, diplomových, rigorózních a závěrečných prací CŽV) v aktuálním znění účinnosti.

  Závěrečné práce sledují níže uvedené cíle dle profilu absolventa PdF MU. Student/ka:

  - prokáže schopnost orientovat se v aktuálních otázkách svého oboru, umí jasně a srozumitelně vymezit téma závěrečné práce a její cíle, popsat výchozí stav poznání a navrhnout adekvátní metody řešení ve vztahu k stanoveným cílům;

  - pracuje s adekvátními primárními a sekundárními informačními prameny, cituje je dle platné normy (APA) a v souladu s etikou vědecké práce;

  - prostřednictvím tvorby vlastního textu prokáže kompetence stylistické, dokáže vytvořit odborný text;

  - prokáže schopnost klást otázky a řešit problémy, formulovat nové myšlenky a závěry, které přinášejí alespoň dílčí nové poznatky o zkoumaném jevu, případně obohacují metodologické (v oblasti výzkumu) nebo metodické (v oblasti edukace) postupy, a to ve vztahu k jasně definovaným a vymezeným cílovým skupinám (žáci ZŠ, studenti SŠ, skupiny se specifickými vzdělávacími potřebami atd.).

  Na Katedře francouzského jazyka a literatury se studenti mohou rozhodnout, zda budou psát své práce na této katedře (zpravidla ve francouzštině), nebo na katedrách zajišťujících výuku společného základu (v češtině). Oborové práce je možno psát se zaměřením na lingvistiku, literaturu, kulturní studia nebo oborovou didaktiku. Vítány jsou práce propojující dílčí oblasti oboru s didaktikou, jež akcentují aplikační vyústění.

  Studenti v závěrečné práci prokazují, že ovládají akademický psaný jazyk, jsou schopni pracovat samostatně, kriticky číst odbornou literaturu, třídit a propojovat informace, logicky argumentovat, zasadit téma práce do širšího kontextu oboru a správně používat zvolenou citační normu. Jejich práce se skládá z části teoretické, výzkumné a praktické. Vhodnou metodologií pro výzkumnou část jsou např. dotazník, pozorování, testování, analýza výukového materiálu, případová studie, literární, lingvistická či všeobecně kulturní analýza. V praktické části student aplikuje své poznatky v metodických listech s popisem didakticko-metodických postupů. Obhajoba bakalářských prací probíhá v rámci Státních závěrečných zkoušek před stanovenou komisí za přítomnosti vedoucího práce a oponenta.

 • Návaznost na další studijní programy

  Na bakalářský studijní program navazuje magisterské studium Učitelství francouzského jazyka pro základní školy na PED MUNI, a to v jednooborové (prezenční nebo kombinované) formě, či ve dvouoborové prezenční podobě. Toto studium je k bakalářskému připojeno zcela ideálně, můžete v něm navázat jak na základní poznatky z oborové didaktiky, tak na započatou praxi ve školách. Po ukončení navazujícího magisterského studia máte dokonce možnost pokračovat v doktorském programu Didaktika cizích jazyků. S magisterským diplomem si můžete dále své kompetence rozšířit i v programu celoživotního vzdělávání, kde nabízíme jednoleté studium Učitelství francouzského jazyka pro střední školy, nebo jednorázové kurzy dalšího vzdělávání učitelů. 

  Lze pokračovat i na dalších fakultách MUNI nebo jiných univerzit filologicky zaměřeným magisterským studiem, případně se vydat cestou překladatelství nebo veřejné správy.

Základní údaje

Zkratka
B-FJ3S
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

43
počet aktivních studentů
6
počet závěrečných prací

Pedagogická fakulta
Program zajišťuje