Geografické myšlení - cesta k trvalé udržitelnosti.

Představení studijního programu

Geografie je vědou o Zemi, lidech a prostoru. Během studia porozumíte tomu, co se děje okolo vás, a jak dění na Zemi ovlivňuje život lidí. Geografie je užitečná, neboť popisuje a prozkoumává zajímavá místa a navrhuje opatření, která jsou prospěšná lidem i přírodě. Během studia si budeme klást následující otázky a společně na ně hledat odpovědi: Co to je? Kde to je? Jaké to je? Proč je to tam? Jak to vzniklo? Jaký a na co to má vliv? Jak se to bude pravděpodobně vyvíjet dál? A zejména pak: Jak by to mělo být uzpůsobeno ve prospěch člověka a přírody?

Informace a data potřebné k zodpovězení uvedených otázek se naučíte samostatně získávat a zpracovávat pomocí geografických informačních systémů (GIS) i dalších metod a softwarů. Specifikem studia je velký podíl práce v terénu, a to jak přímo v Brně, tak v jeho blízkém okolí, regionech Česka, v blízkém i vzdáleném zahraničí – pěšky, na kole i formou expedice. Záleží jen na vás, co si zvolíte.

Při své práci budete využívat mapy, GPS, dron, specializovaná měřidla atd. Cílem studia je, abyste získané geografické znalosti a dovednosti zajímavým a tvůrčím způsobem předávali žákům a studentům ve školní praxi.

Během studia na katedře geografie se budete moci zapojovat do výzkumných projektů katedry, účastnit se sportovních akcí, ale také vyjet na zahraniční pobyty po celém světě.

Je studium programu pro vás?

Jak poznáte, že studium zeměpisu se zaměřením na vzdělávání je pro vás to pravé? Odpovězte „ano“ na následující otázky.

 • Chcete myslet v souvislostech o tom, co se děje kolem vás?

 • Baví vás pracovat v terénu?

 • Máte rádi moderní technologie?

 • Jste kreativní a baví vás improvizovat?

 • Chcete být v budoucnu učitelem nebo učitelkou?

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Cílem odborného studia Zeměpis se zaměřením na vzdělávání je poskytnout studentům základní profesní dovednosti založené na odborných znalostech z oboru geografie a pedagogicko-psychologických disciplín, tak aby mohli vykonávat příslušné profese nebo pokračovat v navazujícím magisterském studiu:

  - rozvíjet profesní dovednosti a získat poznatky z geografických a jim příbuzných vědních disciplín, které absolventi využijí v praxi, případně v dalším magisterském studiu;

  - získávat geografické znalosti a dovednosti v prostředí školy, v laboratoři GIS a v terénu;

  - rozvíjet geografické znalosti a dovednosti směrem k jejich využití v praxi;

  - připravit absolventy ke studiu učitelství zeměpisu na základních či středních školách.

  Absolvent disponuje základním odborným vzděláním s oborovědidaktickou složkou a je připraven k navazujícímu magisterskému učitelskému nebo oborovému studiu zeměpisu/geografie. Podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících ve znění pozdějších předpisů může pracovat jako asistent pedagoga či na jiné pozici zabývající se pedagogickou činností.

  Studiem bakalářského stupně absolvent získá potřebné kompetence, které mu umožní kriticky uvažovat o využití pedagogických a psychologických poznatků v praxi asistenta pedagoga či jiného pedagogického pracovníka (např. vychovatel v domovech mládeže, vychovatel v družinách, v různých občanských sdruženích zabývajících se pedagogickou činností) a jednat odpovídajícím způsobem.

  Studium rozvíjí analytické a komparativní schopnosti, které umožňují porozumět rozmanité pedagogické realitě a využívat při své práci oborové, pedagogické, psychologické publikace pro plánování, realizaci i reflexi výchovně vzdělávací činnosti. Rozvíjí komunikativní dovednosti významné pro komunikaci a spolupráci s žáky/klienty, kolegy na pracovišti, s rodiči žáků/klientů i odborníky z praxe. Významným benefitem studia je rozvoj sebereflektivních dovedností, jež poskytují prostor pro rozvoj postojů k sobě, k vychovávaným jedincům a k profesi: vnímání odpovědnosti pedagogické profese, přijetí morálních závazků pomáhající profese a její etiky.

  Studium akcentuje princip interdisciplinarity (propojení některých pedagogických a psychologických předmětů); princip postupnosti a gradace témat a předmětů, od obecnějších ke konkrétnějším. Koncepce je dále charakteristická provázaností teorie a praxe. Významnou součástí koncepce jsou reflektované pedagogické praxe. Principy reflexe praxe a sebereflexe se váží jak na praxe, tak i na další zkušenostně orientované předměty. Důležitou součástí koncepce je také podpora inkluze, která je vnímána jako průřezové téma (zároveň podpořené samostatným předmětem).

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Formulovat geografické otázky jako základ ke geografickému myšlení.
  • Vyhledávat, sbírat, organizovat a hodnotit geografické informace a zdroje dat.
  • Používat správnou geografickou, topografickou a kartografickou terminologii.
  • Rozpoznat a hodnotit geografické objekty, jevy a procesy v krajinné sféře, posoudit jejich proměny, pravidelnosti, zákonitosti a odlišnosti, zdůvodnit jejich rozmístění i vzájemnou souvislost a podmíněnost.
  • Aplikovat metody a poznatky fyzické, socioekonomické a environmentální geografie, kartografie a GIS při studiu a řešení geografických problémů v praxi.
  • Zařadit obsah dílčích geografických disciplín fyzické a socioekonomické geografie, kartografie a GIS do kurikula ZŠ.
  • Spolupracovat s různými učiteli ve škole a pod jejich vedením plánovat, realizovat a reflektovat sekvence výuky a aktivity ve vztahu k odpovídajícímu školnímu vzdělávacímu programu.
  • Popsat a analyzovat s  využitím odborné terminologie a pravidel efektivní pedagogické komunikace výukovou či výchovnou situaci a navrhnout její alteraci;  svoje znalosti a dovednosti využívat při komunikaci s žáky, rodiči i učiteli v praxi.
  • Využívat sebereflektivní dovednosti při reflexi svého jednání: např. lépe zdůvodňovat a hodnotit své argumenty, pojmenovávat své emoce a jejich souvislost s jednáním nebo kriticky nahlédnout vlastní postoje k edukaci.
  • Používat základní metody a nástroje pedagogické diagnostiky v praxi na podporu diferenciace a individualizace ve výuce a získává tak data dostupná pro individuální podporu žáka/klienta. Výsledky vhodným způsobem komunikovat.
  • Vysvětlit základní principy inkluzivního a speciálního vzdělávání; reflektovat svůj postoj k diverzitě a jeho vliv na vlastní pedagogickou praxi.
  • Vysvětlit základní pojmy vývojové a soc. psychologie a identifikovat případné vývojové obtíže či potíže v sociálních kompetencích či adaptaci žáka ve škole na základě znalostí dynamiky vývojových i sociálně psychol. aspektů života žáka ve třídě.
 • Uplatnění absolventa

  Jako absolvent studijního programu „Zeměpis se zaměřením na vzdělávání“ budete odborníkem na škálu geografických témat – např. zemětřesení, sopečná činnost, počasí a podnebí, urbanizace, zemědělství, průmysl, doprava, obchod, migrace apod. S pomocí moderních přístrojů (GPS, půdní sondy, konduktometr ad.) budete získávat vlastní geografická data a zpracovávat je pomocí geografických informačních systémů. Budete tvořit vlastní mapy či hodnotit snímky z družic. Budete mít široké povědomí o vztazích mezi jednotlivými složkami krajiny a o dopadech lidské činnosti na dění okolo vás. Veškeré teoretické znalosti si budete ověřovat při práci v terénu a učit se je tvůrčím způsobem předávat žákům a studentům.

  Studium vás připraví na předávání těchto informací při povolání asistenta pedagoga žákům na základních školách, můžete působit vědecko-popularizačních centrech, střediscích volného času, v cestovním ruchu či v institucích státní správy se zaměřením na oblast vzdělávání.

 • Regulovaná povolání
  • Asistent pedagoga
 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Celouniverzitní pravidla pro tvorbu studijních programů, která zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů, upravuje směrnice Masarykovy univeritzy č. 1/2024 Pravidla pro tvorbu studijních programů a programů celoživotního vzdělávání. Směrnice vymezuje šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studijní plán ve spolupráci s jinou vysokou školou či jinou právnickou osobou,
  6. studijní plán na dostudování (určen pouze pro dostudování ve studijním oboru, studijním programu nebo studijním plánu, který zanikne).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který doplňuje hlavní studijního plán jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Studium učitelství geografie je rozděleno do tří hlavních bloků – kartografie a GIS, fyzická geografie a socioekonomická geografie. Každý z těchto bloků je ukončen týdenní terénní praxí, na které načerpáte řadu odborných znalostí, ale také budete mít možnost lépe poznat vaše spolužáky i vyučující. Během studia absolvujete i terénní praxi v zahraničí. Do terénu se však dostanete i v rámci volitelných předmětů – blíže můžete podívat na známá i méně známá místa v Brně a jeho blízkém okolí. Vždyť krajina je pro geografa laboratoří!

  V rámci pedagogicko-psychologického modulu absolvujete učitelské praxe ve školách.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Bakalářská práce završuje příslušnou etapu vysokoškolského studia. Cílem této závěrečné práce je ověřit schopnost studenta samostatně pracovat a uplatňovat poznatky získané v průběhu studia na vysoké škole. Je to systematická činnost, posloupnost řady dílčích úkonů, vedoucích od projektu bakalářské práce, konzultací s vedoucím práce až po formulování vlastních nových poznatků a jejich zdokumentování.

  Pokyny pro vypracování bakalářské práce jsou upraveny na PdF MU upraveny Pokynem děkana č. 1/2015 K realizaci závěrečných prací.

 • Návaznost na další studijní programy

  Studijní program pokračuje navazujícím magisterským studiem Učitelství zeměpisu pro základní školy a následně i doktorským programem Didaktika geografie, který je v České republice jediný svého druhu.

Základní údaje

Zkratka
B-ZE3S
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

229
počet aktivních studentů
48
počet závěrečných prací

Pedagogická fakulta
Program zajišťuje