EN

Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování

Magisterský studijní program Chemie a technologie materiálů pro konzervování - restaurování připravuje vysokoškolsky vzdělané odborníky, kteří v rámci svého studia dále rozvíjí své znalosti přírodních věd (zejména chemie) a prohlubují znalosti a dovednosti spojené s materiály, postupy a metodikami konzervování - restaurování předmětů vyrobených z anorganických i organických materiálů. Tyto práce nejsou zpravidla vykonávány na realných předmětech kulturního dědictcí, ale na modelových vzorcích. Studium je zaměřeno především na teoretické i praktické osvojení si pokročilejších metod materiálového průzkumu a technik a metodik konzervování-restaurování. Cílem studia je vychovat pracovníky, kteří budou schopni kromě řešení běžných úkolů přímého konzervování-restaurování (průzkum, stanovení poškození, navržení a provedení vhodného zásahu, preventivní konzervace, dokumentace apod.) uplatnit své dovednosti také na poli výzkumu a vývoje. S ohledem na své vzdělání jsou absolventi schopni navrhovat a provádět vhodné experimenty a modelové zkoušky a na jejich základě vyvíjet nové postupy, technologie, materiály nebo činidla (nejen) pro oblast péče o kulturní dědictví.

Studijní plány


Studium

 • Cíle

  Magisterský studijní program Chemie a technologie materiálů pro konzervování - restaurování připravuje vysokoškolsky vzdělané odborníky, kteří v rámci svého studia dále rozvíjí své znalosti přírodních věd (zejména chemie) a prohlubují znalosti a dovednosti spojené s materiály, postupy a metodikami konzervování - restaurování předmětů vyrobených z anorganických i organických materiálů. Tyto práce nejsou zpravidla vykonávány na realných předmětech kulturního dědictcí, ale na modelových vzorcích. Studium je zaměřeno především na teoretické i praktické osvojení si pokročilejších metod materiálového průzkumu a technik a metodik konzervování-restaurování. Cílem studia je vychovat pracovníky, kteří budou schopni kromě řešení běžných úkolů přímého konzervování-restaurování (průzkum, stanovení poškození, navržení a provedení vhodného zásahu, preventivní konzervace, dokumentace apod.) uplatnit své dovednosti také na poli výzkumu a vývoje. S ohledem na své vzdělání jsou absolventi schopni navrhovat a provádět vhodné experimenty a modelové zkoušky a na jejich základě vyvíjet nové postupy, technologie, materiály nebo činidla (nejen) pro oblast péče o kulturní dědictví.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • navrhovat a provádět materiálové analýzy a průzkumy artefaktů a památek i s využitím moderních instrumentálních technik a vyhodnocovat jejich výsledky
  • určit a popsat stav předmětu, charakter a stupeň jeho poškození a na tomto základě navrhnout nejvhodnější postup další manipulace, uložení nebo zásahu
  • provádět konzervátorsko-restaurátorské zásahy i s využitím pokročilých technik, metodik a materiálů
  • navrhovat, provádět a vyhodnocovat experimenty a modelové zkoušky a na jejich základě vyvíjet nové technologie, postupy, materiály a činidla
  • zpracovávat odborné zprávy a publikace, získané závěry prezentovat v odborném tisku a na konferencích
  • provádět a řešit jmenované úkony na předmětech vyrobených z různých materiálů (anorganických i organických)
 • Uplatnění absolventa

  Pokročilejší průprava z oblasti chemie a technologie materiálů pro konzervování - restaurování umožňuje absolventům magisterského programu najít zaměstnání v institucích, které se zabývají péčí o předměty kulturního dědictví, tj. v muzeích, galeriích, knihovnách, archivech, památkových a archeologických ústavech atd. S ohledem na svoje vzdělání však mají dobré předpoklady i pro práci v oblasti výzkumu a vývoje a to nejen v oblasti péče o kulturní dědictví (vývoj nových postupů, technologií, materiálů, činidel apod.), ale v oblasti chemického výzkumu a vývoje obecně. Absolventi se tak díky širokému rozhledu v přírodních vědách, muzeologii a materiálech a metodikách pro konzervování-restaurování stávají platnými členy interdisciplinárních pracovních týmů ve stále se rozvíjející oblasti péče o kulturní dědictví.

  Po získání praxe a účasti absolventů v konzervátorsko-restaurátorských projektech mohou absolventi získat licenci MK ČR, což jim umožní samostatně konzervovat nebo restaurovat předměty kulturního dědictví.

  Absolventi magisterského studia mohou pokračovat v doktorském studiu na tématu, které s péčí o předměty kulturního dědictví souvisejí. Protože v ČR není akreditován speciální doktorský program, univerzálně zaměřený na tuto oblast, pak studenti pokračují nejčastěji v oboru anorganické, materiálové či analytické chemie.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Povinnou součástí magisterského studijního plánu je absolvování odborné praxe z konzervování-restaurování ve vybrané instituci věnující se péči o kulturní dědictví (muzeum, galerie, depozitář, restaurátorská dílna apod.) délce alespoň 14 dní. Je doporučeno praxi absolvovat ve druhém semestru, ale je možné ji kdykoliv během studia.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Typický rozsah závěrečné diplomové práce je přibližně 70 a více normovaných stran včetně veškerých formálních náležitostí (titulní list, obsah, literatura, přílohy apod.). Zpravidla je práce rozdělena na teoretickou a praktickou část. Při zpracování teoretického přehledu by studenti měli prokázat schopnost vyhledat a zhodnotit literární informace potřebné pro následnou praktickou (experimentální) práci. V praktické části se předpokládá získání a prezentace původních výsledků a závěrů, které student získává při vypracovávání zadaného úkolu pod dohledem vedoucího práce. Je žádoucí, aby alespoň část vlastní praktické práce byla věnována výzkumu a vývoji, tedy tématům jakými jsou zejména materiálové průzkumy, analýzy, provedení a vyhodnocení modelových experimentů, testování a hodnocení materiálů a činidel, apod. Tato část pak může být doplněna výsledky z oblasti přímé a nepřímé konzervace nebo restaurování.

  Vypracováním závěrečné práce pak student prokazuje, že je schopen zadané úkoly řešit komplexním a kritickým způsobem a to po stránce teoretické i praktické. Případné výjimky musí schválit garant studijního programu. Ostatní náležitosti se řídí všeobecnými zásadami pro závěrečné práce na PřF MU.

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolventi navazujícího magisterského programu Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování jsou vybaveni teoretickými znalostmi a praktickými zkušenostmi, které jim umožňují pokračovat v dalším vzdělávání v rámci doktorských studijních programů oborů chemických nebo jiných příbuzných přírodních nebo technických věd na univerzitách u nás i v zahraničí.

Základní údaje

Název
Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování
Zkratka
N-CKR
Kód
N0531A130002
Typ
magisterský navazující
Forma
St. doba studia (v letech)
2
Titul
Mgr.
Profil
akademický
Vyučovací jazyk
čeština
Titul v rigorózním řízení
RNDr.
Akreditace do
4. 8. 2026

Přírodovědecká fakulta
Program zajišťuje