Představení studijního programu

This doctoral study programme is organized by the Faculty of Science in English and the studies are subject to tuition.

There is an alternative option for the international applicants to be accepted in the free programme administered in Czech with a possibility of receiving a scholarship. The study language of the programme is still English (Czech is the administrative language).

Before officially applying, please contact us at admission(zavináč/atsign)sci(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz to find all the necessary information related to the scholarship and see our FAQ’s here (https://www.sci.muni.cz/en/studies/doctoral-degree-study-programme/admission-process-faq).

The objective is to provide to talented Master's degree holders the possibility to continue their studies in the Doctor's degree program Physics in such specializations that have excellent quality and traditions at the Faculty of Natural Sciences of MU and at cooperating institutions, mainly various institutes of the Czech Academy of Sciences. During his/her doctoral studies the student participates in research as a member of a research team, he/she usually partakes in objective financed research and is led in such a way as to become an independent researcher on concluding the doctoral program. Necessary conditions include the publication activity in prestigious international journals, active participation in meetings of scientific peers and usually a long-term stay abroad. This guarantees the ability to communicate with international research partners in English resp. other languages. Our aim is is to educate the students so that they are able to independently work at universities and research institutes in the Czech Republic as well as anywhere else in the world.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Cílem je nabídnout nadaným studentům možnost pokračovat po získání magisterského titulu ve studiu v doktorském studijním programu Fyzika a to ve specializacích, které mají velmi dobrou úroveň a tradici na Přírodovědecké fakultě MU a na spolupracujících institucích, především v ústavech AV. Student DSP Fyzika se během studia stane členem výzkumných týmů, zpravidla se podílí na účelově financovaném výzkumu a je veden tak, aby se po absolvování DSP stal samostatným tvůrčím vědeckým pracovníkem. Podmínkou absolvování je publikační aktivita v renomovaných zahraničních časopisech, aktivní účast na setkáních vědeckých pracovníků a zpravidla dlouhodobý pobyt v zahraničí. Tím je současně zaručena jeho schopnost komunikovat se svými zahraničními partnery v angličtině a případně i dalších jazycích. Cílem je tedy vychovat studenty tak, aby byli schopni samostatně pracovat na vysokých školách, na výzkumně vývojových pracovištích v ČR s možností uplatnění kdekoliv na světě.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Chápat, vysvětlovat a formulovat složité fyzikální modely
  • Samostatně formulovat, ověřovat a vyvracet hypotézy
  • Získávat, analyzovat, kriticky hodnotit a fyzikálně interpretovat vědecká data
  • Psát strukturovaným a kritickým způsobem, připravit vědeckou publikaci, prezentovat výsledky své práce na konferencích
  • Samostatné vědecké práce i práce ve skupině, případného řízení skupiny
 • Uplatnění absolventa

  The Physics PhD graduate becomes a member of a research team during the course of his/her studies, usually participates in purpose-funded research and is led in such a way as to become an independent creative scientist. A long-term stay abroad is a common part of his/her studies and guarantees his/her ability to communicate in English and/or other languages with scientific peers. The graduate is able to do research and teach at universities and scientific research centers in the Czech Republic as well as anywhere else in the world. His/her knowledge, logical thinking, scientific world view and foreign language capabilities enable them to work in other areas as well: quantitative analyst, data scientist, consultant etc.

 • Standardy kvalifikačních prací

  Téma disertace a její cíle musí být specifikováno k datu přijímacího řízení, je součástí Individuálního studijního plánu studenta a podléhá schválení OR. Případné změny a úpravy během studia schvaluje OR na základě návrhu školitele. Během studia student předkládá výsledky řešení své disertační práce na semináři jemu příslušného fyzikálního ústavu. Školitel nese odpovědnost za financování výzkumu souvisejícího s tématem doktorské disertace.

  Disertační prací musí být původní dílo vzniklé během DSP studia pod odborným vedením školitele. Může navazovat na poznatky získané během dřívějšího studia, tyto však musí být zřetelně vyznačeny, např. citací. Minimálně část práce získaná během DSP studia musí být v době předložení disertace publikována nebo přijata do tisku v odborném časopisu s IF a s dosaženými výsledky musí být seznámena mezinárodní vědecká veřejnost aktivním vystoupením na konferenci. Disertační práce může být napsána česky, slovensky nebo anglicky. Práce se standardně člení na úvod, metodické části, výsledky, diskuzi, závěry a seznam literatury, musí být předložen i anglický abstrakt. Rozsah není stanoven, rozhodující je vysoká odborná úroveň a kvalitní formální úprava. Podle čl. 30/2 Studijního řádu lze doporučit i dizertaci předloženou formou souboru publikací, opatřených jednotícím a vyčerpávajícím komentářem tak, aby vzniklo logicky ucelené dílo (publikace tedy není nutno přepisovat do podoby manuskriptu). Na konci disertační práce je zařazen životopis a seznam odborných publikací autora (týká se obou forem disertační práce). V případě kolektivně získaných výsledků, musí dizertace obsahovat (podle čl. 30/4 b-c) vymezení podílu studenta. Předepsaná je pevná a nerozebíratelná vazba. Předkládají se minimálně 3 exempláře, povinností je i uložení v ISu MU. Autoreferát není vyžadován. Dizertaci posuzují obvykle tři oponenti s minimální vědeckou hodností Ph.D. nebo ekvivalent (CSc., Dr.).

Základní údaje

Zkratka
D-FYA_
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
angličtina angličtina
Roční poplatek za studium
3000 €

Přírodovědecká fakulta
Program zajišťuje
Ve spolupráci s
Akademie věd ČR
Astronomický ústav AV ČR
Biofyzikální ústav AV ČR
Ústav fyziky materiálů AV ČR
Ústav přístrojové techniky AV ČR