Představení studijního programu

The objective is to provide talented Master's degree holders with the possibility to continue their studies in the Doctor's degree program Physics in such specializations that have excellent quality and traditions at the Faculty of Natural Sciences of MU and at cooperating institutions, mainly various institutes of the Czech Academy of Sciences. During his/her doctoral studies, the student participates in research as a member of a research team, he/she usually partakes in objective financed research and is led in such a way as to become an independent researcher upon concluding the doctoral program. Necessary conditions include the publication activity in prestigious international journals, active participation in meetings of scientific peers and usually a long-term stay abroad. This guarantees the ability to communicate with international research partners in English resp. other languages. Our aim is to educate the students so that they are able to independently work at universities and research institutes in the Czech Republic as well as anywhere else in the world.

Studijní plány

Přijímací řízení
International applicants for doctoral study (Czech and Slovak Republics applicants NOT included)
Termín podání do půlnoci 15. 12. 2024

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu
  Admission procedure
  The admission interview is usually in an online form and consists of two parts:
  1) expert interview – checking expertise background and motivation (max. 60 points),
  2) Language part – check of communication skills in English, interview and expert discussion is in English (max. 40 points)

  More information about admission process for international applicants in general can be found in the section Admission Process.

  Date of the entrance exam
  The applicants will receive information about the entrance exam by e-mail usually at least 10 days before the exam.
  Please, always check your e-mails, including spam folders.

  Conditions of admission
  To be admitted, a candidate must obtain a total of 40 out of 60 points in the expert knowledge part and 20 out of 40 points in the language part.
  Successful applicants are informed of their acceptance by e-mail and subsequently receive an invitation to the enrolment.

  Programme capacity
  The capacity of a given programme is not fixed; students are admitted based on a decision by the Doctoral Board after assessing their aptitude for study and motivation.

Studium

 • Cíle

  Cílem je nabídnout nadaným studentům možnost pokračovat po získání magisterského titulu ve studiu v doktorském studijním programu Fyzika a to ve specializacích, které mají velmi dobrou úroveň a tradici na Přírodovědecké fakultě MU a na spolupracujících institucích, především v ústavech AV. Student DSP Fyzika se během studia stane členem výzkumných týmů, zpravidla se podílí na účelově financovaném výzkumu a je veden tak, aby se po absolvování DSP stal samostatným tvůrčím vědeckým pracovníkem. Podmínkou absolvování je publikační aktivita v renomovaných zahraničních časopisech, aktivní účast na setkáních vědeckých pracovníků a zpravidla dlouhodobý pobyt v zahraničí. Tím je současně zaručena jeho schopnost komunikovat se svými zahraničními partnery v angličtině a případně i dalších jazycích. Cílem je tedy vychovat studenty tak, aby byli schopni samostatně pracovat na vysokých školách, na výzkumně vývojových pracovištích v ČR s možností uplatnění kdekoliv na světě.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Chápat, vysvětlovat a formulovat složité fyzikální modely
  • Samostatně formulovat, ověřovat a vyvracet hypotézy
  • Získávat, analyzovat, kriticky hodnotit a fyzikálně interpretovat vědecká data
  • Psát strukturovaným a kritickým způsobem, připravit vědeckou publikaci, prezentovat výsledky své práce na konferencích
  • Samostatné vědecké práce i práce ve skupině, případného řízení skupiny
 • Uplatnění absolventa

  The Physics PhD graduate becomes a member of a research team during his/her studies, usually participates in purpose-funded research and is led in such a way as to become an independent creative scientist. A long-term stay abroad is a common part of his/her studies and guarantees his/her ability to communicate in English and/or other languages with scientific peers. The graduate is able to do research and teach at universities and scientific research centres in the Czech Republic as well as anywhere else in the world. His/her knowledge, logical thinking, scientific world view and foreign language capabilities enable them to work in other areas as well: quantitative analyst, data scientist, consultant etc.

 • Standardy kvalifikačních prací

  Téma disertace a její cíle musí být specifikováno k datu přijímacího řízení, je součástí Individuálního studijního plánu studenta a podléhá schválení OR. Případné změny a úpravy během studia schvaluje OR na základě návrhu školitele. Během studia student předkládá výsledky řešení své disertační práce na semináři jemu příslušného fyzikálního ústavu. Školitel nese odpovědnost za financování výzkumu souvisejícího s tématem doktorské disertace.

  Disertační prací musí být původní dílo vzniklé během DSP studia pod odborným vedením školitele. Může navazovat na poznatky získané během dřívějšího studia, tyto však musí být zřetelně vyznačeny, např. citací. Minimálně část práce získaná během DSP studia musí být v době předložení disertace publikována nebo přijata do tisku v odborném časopisu s IF a s dosaženými výsledky musí být seznámena mezinárodní vědecká veřejnost aktivním vystoupením na konferenci. Disertační práce může být napsána česky, slovensky nebo anglicky. Práce se standardně člení na úvod, metodické části, výsledky, diskuzi, závěry a seznam literatury, musí být předložen i anglický abstrakt. Rozsah není stanoven, rozhodující je vysoká odborná úroveň a kvalitní formální úprava. Podle čl. 30/2 Studijního řádu lze doporučit i dizertaci předloženou formou souboru publikací, opatřených jednotícím a vyčerpávajícím komentářem tak, aby vzniklo logicky ucelené dílo (publikace tedy není nutno přepisovat do podoby manuskriptu). Na konci disertační práce je zařazen životopis a seznam odborných publikací autora (týká se obou forem disertační práce). V případě kolektivně získaných výsledků, musí dizertace obsahovat (podle čl. 30/4 b-c) vymezení podílu studenta. Předepsaná je pevná a nerozebíratelná vazba. Předkládají se minimálně 3 exempláře, povinností je i uložení v ISu MU. Autoreferát není vyžadován. Dizertaci posuzují obvykle tři oponenti s minimální vědeckou hodností Ph.D. nebo ekvivalent (CSc., Dr.).

Základní údaje

Zkratka
D-FYA_
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
angličtina angličtina
Roční poplatek za studium
3000 €

Přírodovědecká fakulta
Program zajišťuje
Ve spolupráci s
Akademie věd ČR
Astronomický ústav AV ČR
Biofyzikální ústav AV ČR
Ústav fyziky materiálů AV ČR
Ústav přístrojové techniky AV ČR