Cíle studijního programu

Cílem interdisciplinárního doktorského studijního programu Analytický geochemik je příprava vysoce kvalifikovaných odborníků se znalostmi a dovednostmi z vědních oborů Analytická chemie a Geologie. Příprava doktorandů se uskutečňuje na dvou ústavech PřF MUNI: na Ústavu chemie a Ústavu geologických věd. Studium je založeno na samostatné tvůrčí činnosti a výzkumu experimentálního charakteru pod vedením školitele. Teoretické znalosti analytické chemie a geologie, které student získá absolvováním předmětů s prohlubujícím a rozšiřujícím zaměřením, jsou doplněny praktickými zkušenostmi s moderními technikami instrumentální analýzy. Student se naučí kriticky vyhodnocovat poznatky získané studiem literatury a samostatně tvořit publikace a výzkumné zprávy v anglickém jazyce. Během studia si osvojí pedagogické zkušenosti a schopnost řízení při pomoci s výukou studentů bakalářského či magisterského studia. Dosažené vědecké poznatky student publikuje v renomovaných odborných časopisech a shrne je v podobě doktorské disertační práce. Cílem studia je i získání širšího vědeckého rozhledu, mezinárodních zkušeností a jazykových dovedností, které je umožněno pobyty na partnerských domácích i zahraničních pracovištích a aktivní účastí na národních a především mezinárodních vědeckých konferencích.

Studium je koncipováno tak, aby byl absolvent připraven nejen pro vědeckovýzkumnou činnost, ale i pro plnění úkolů geologické praxe a obecně pro uplatnění v průmyslu. V současné době je při geologických aktivitách kladen silný důraz na ekonomické ukazatele přípravných, monitorovacích a prováděcích prací, což vyžaduje multidisciplinární znalosti vlastností a chování různorodého horninového prostředí, navržení cíleného analytického postupu a zvolení vhodné metodiky. Také posuzování již realizovaných projektů a jejich praktických dopadů vyžaduje znalosti o horninovém prostředí a analytických metodách. Připravenost absolventa řešit uvedené úkoly bude v tomto doktorském studiu zajištěna propojením základních geologických disciplín s moderní instrumentální analytickou chemií. Absolvent zvládne moderní metody spektrometrické analýzy, principy správné laboratorní praxe, počítačové zpracování výsledků a chemometrii a metrologii pro správné vyhodnocování výsledků analýz a validaci metod. Uvědomí si souvislosti mezi geovědami a analytickou chemií. Získané vědomosti a dovednosti z obou vědeckých oborů dokáže aplikovat na řešení zadaných úkolů v akademickém prostředí i v průmyslové sféře.

Zvýšením podílu experimentálně zaměřených předmětů a zavedením praxe nové studium posiluje praktické kompetence absolventů v souladu s požadavky trhu práce. Mimo vlastní experimentální činnost studenta při realizaci výzkumu spojeného s tématem disertační práce a dále mimo praxi na jiném pracovišti obsahuje současný návrh kurikula cca 30% experimentální výuky v podobě laboratorních cvičení. Absolvent je proto flexibilní; dovede se přizpůsobit požadavkům pracovišť s analytickým i geologickým zaměřením při řešení úkolů komplexního charakteru.

Studijní plány

Přijímací řízení
International applicants for doctoral study (Czech and Slovak Republics applicants NOT included)
Termín podání do půlnoci 15. 12. 2024

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu
  Průběh přijímacího řízení
  Přijímací řízení probíhá formou ústní přijímací zkoušky, která má dvě části:
  1) odborné znalosti (max. 100 bodů) jsou hodnoceny:
  - u absolventů magisterského/inženýrského studia chemie v rozsahu vysokoškolského učiva analytické chemie;
  - u absolventů magisterského/inženýrského studia geologie v rozsahu vysokoškolského učiva geologie,
  2) jazyková část (max. 100 bodů) je hodnocena na základě překladu předloženého odborného textu v anglickém jazyce a dále na základě konverzace.

  Termín přijímací zkoušky
  Pozvánka k přijímací zkoušce je uchazeči zpřístupněna nejméně 10 dní před termínem konání zkoušky skrze e-přihlášku.

  Podmínky přijetí
  Pro přijetí musí uchazeč celkem získat alespoň 120 bodů ze 200, přičemž z obou částí musí mít alespoň 60 bodů.
  Úspěšný uchazeč je informován o přijetí v e-přihlášce a následně obdrží pozvánku k zápisu.

  Kapacita programu
  Kapacita daného programu není pevně stanovena, studenti jsou přijímáni na základě rozhodnutí oborové rady po posouzení jejich předpokladů ke studiu a motivace.

Studium

 • Cíle

  Cílem interdisciplinárního doktorského studijního programu Analytický geochemik je příprava vysoce kvalifikovaných odborníků se znalostmi a dovednostmi z vědních oborů Analytická chemie a Geologie. Příprava doktorandů se uskutečňuje na dvou ústavech PřF MUNI: na Ústavu chemie a Ústavu geologických věd. Studium je založeno na samostatné tvůrčí činnosti a výzkumu experimentálního charakteru pod vedením školitele. Teoretické znalosti analytické chemie a geologie, které student získá absolvováním předmětů s prohlubujícím a rozšiřujícím zaměřením, jsou doplněny praktickými zkušenostmi s moderními technikami instrumentální analýzy. Student se naučí kriticky vyhodnocovat poznatky získané studiem literatury a samostatně tvořit publikace a výzkumné zprávy v anglickém jazyce. Během studia si osvojí pedagogické zkušenosti a schopnost řízení při pomoci s výukou studentů bakalářského či magisterského studia. Dosažené vědecké poznatky student publikuje v renomovaných odborných časopisech a shrne je v podobě doktorské disertační práce. Cílem studia je i získání širšího vědeckého rozhledu, mezinárodních zkušeností a jazykových dovedností, které je umožněno pobyty na partnerských domácích i zahraničních pracovištích a aktivní účastí na národních a především mezinárodních vědeckých konferencích.

  Studium je koncipováno tak, aby byl absolvent připraven nejen pro vědeckovýzkumnou činnost, ale i pro plnění úkolů geologické praxe a obecně pro uplatnění v průmyslu. V současné době je při geologických aktivitách kladen silný důraz na ekonomické ukazatele přípravných, monitorovacích a prováděcích prací, což vyžaduje multidisciplinární znalosti vlastností a chování různorodého horninového prostředí, navržení cíleného analytického postupu a zvolení vhodné metodiky. Také posuzování již realizovaných projektů a jejich praktických dopadů vyžaduje znalosti o horninovém prostředí a analytických metodách. Připravenost absolventa řešit uvedené úkoly bude v tomto doktorském studiu zajištěna propojením základních geologických disciplín s moderní instrumentální analytickou chemií. Absolvent zvládne moderní metody spektrometrické analýzy, principy správné laboratorní praxe, počítačové zpracování výsledků a chemometrii a metrologii pro správné vyhodnocování výsledků analýz a validaci metod. Uvědomí si souvislosti mezi geovědami a analytickou chemií. Získané vědomosti a dovednosti z obou vědeckých oborů dokáže aplikovat na řešení zadaných úkolů v akademickém prostředí i v průmyslové sféře.

  Zvýšením podílu experimentálně zaměřených předmětů a zavedením praxe nové studium posiluje praktické kompetence absolventů v souladu s požadavky trhu práce. Mimo vlastní experimentální činnost studenta při realizaci výzkumu spojeného s tématem disertační práce a dále mimo praxi na jiném pracovišti obsahuje současný návrh kurikula cca 30% experimentální výuky v podobě laboratorních cvičení. Absolvent je proto flexibilní; dovede se přizpůsobit požadavkům pracovišť s analytickým i geologickým zaměřením při řešení úkolů komplexního charakteru.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • samostatně a tvořivě plánovat a realizovat vědecké a výzkumné aktivity a zvládat experimentální metodiky a teoretické modely v oblasti analytické chemie a geologie, orientovat se v pokročilých metodách moderní analýzy geologických materiálů;
  • sepsat a k publikaci připravit vědecký text v podobě odborných článků v oblasti svého výzkumného zaměření, sepsat výzkumnou zprávu v aplikační sféře pro realizaci výrobní činnosti;
  • vyvíjet nové analytické metody a aplikovat je na konkrétní úkoly geologického výzkumu a praxe;
  • prezentovat a obhájit výsledky vlastního výzkumu na mezinárodním vědeckém fóru v oblasti svého výzkumného zaměření;
  • orientovat se v chemické a geologické literatuře a dalších zdrojích informací;
  • chápat a umět používat teoretické znalosti a praktické dovednosti analytické chemie a geologie jako celku;
  • rozumět a plynule komunikovat v anglickém jazyce v odborném zaměření chemie a geologie;
  • využívat zkušenosti a kontakty získané z projektů mezinárodní spolupráce, účasti na konferencích a ze zahraničních pobytů;
  • efektivně předávat své znalosti, vědecké výsledky a zkušenosti ostatním díky svým dobrým pedagogickým schopnostem;
  • využívat získané přenositelné zkušenosti pro přípravu a řízení menších výzkumných projektů, obhajobu výsledků a řešení projektů, komunikaci a spolupráci v týmu a k motivaci mladších studentů pro tématiku výzkumu v oblasti své příslušné specializace;
  • osvojit si zodpovědnost za chod výzkumné laboratoře a při účasti v praktické výuce a tuto kompetenci umět posléze uplatnit v praxi v provozní / výzkumné laboratoři a při řízení jejího pracovního týmu;
 • Standardy kvalifikačních prací

  Disertační práce obsahuje souhrn dosavadních literárních poznatků v dané vědní oblasti, významné podněty pro vlastní práci, experimentální část popisující podrobně experimenty, výsledky vlastní práce, které ji podrobně popisují, dokumentují a diskutují v kontextu současných poznatků vědy, dále shrnutí výsledků a závěry, český a anglický abstrakt, seznam literatury a seznam zkratek v disertaci používaných. Podmínkou pro úspěšné ukončení doktorského studia je publikování výsledků v odborné literatuře. Dosažené výsledky musí být publikovány nebo alespoň přijaty k tisku do renomovaného odborného časopisu. Přístup k obhajobě doktorské disertace je podmíněn dosažením následujících kritérií:

  1. Doktorand je autorem dvou publikací v periodiku, jenž spadá do kvartilů Q1 nebo Q2 v daném oboru podle Web of Science nebo Scopus. Pokud je publikace zařazena do více oborů, počítá se nejlepší umístění. Doktorand je prvním autorem alespoň jedné z těchto publikací. Autorství nebo spoluautorství podané nebo udělené mezinárodní patentové přihlášky může být považováno za autorství jedné z těchto publikací, avšak pouze na základě výslovného schválení Oborovou radou.

  nebo

  2. Doktorand je prvním autorem jedné publikace v prvním decilu periodik příslušného oboru podle Web of Science nebo Scopus s výjimkou přehledových článků (tato alternativa je možná pouze na základě výslovného schválení Oborovou radou).

  Disertační práce může být předložena v českém nebo anglickém jazyce. Doktorand předkládá k přihlášce k obhajobě pro potřeby oponentů a členů komise následující dokumenty:

  1. Abstrakt práce v českém a anglickém jazyce shrnující motivy a výsledky práce

  2. Životopis autora

  3. Seznam publikační činnosti a konferenčních prezentací

Základní údaje

Zkratka
D-ANGE_
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

5
počet aktivních studentů

Přírodovědecká fakulta
Program zajišťuje